Pagina delen

Toezeggingenlijst Forum 2 juli 2018

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 23 mei 2022.

Toezeggingen forum

Nr Onderwerp
Toezegging / Actiepunt
Vergadering Stand van zaken [Afdoeningstermijn]
(Afdeling)
17-10

Motie: Stroom- en waterpunt bij evenementen in Warnsveld (11-09-2017)

Het college zegt toe dat er snel een water- en stroompunt komt bij het voormalige gemeentehuis van Warnsveld. Het college gaat daarvoor naar financiële dekking zoeken.

Vragensteller: G.J.H. Pelgrim

11-09-2017 Dit stroom- en waterpunt is inmiddels gerealiseerd. Hiermee is deze toezegging afgedaan.
[niet concreet genoemd (snel)]
(Duurzame Inrichting Openbare Ruimte)
17-11

Herijking Visie toegang sociaal domein (06-11-2017)

Het streven is om het operationeel ontwerp nog deze raadsperiode aan te bieden aan de raad.

Vragensteller: H. Hissink

06-11-2017 Staat op lijst ingekomen stukken van 8 oktober 2018.
[uiterlijk 1 maart 2018]
(Griffie)
17-12

Nadere toelichting tweede Bestuursrapportage 2017

College zegt toe het Forum via een memo nader te informeren 1) met een specificatie van het nadeel op de Participatiewet en 2) met een indicatie (tussen bandbreedtes) van de afwijkingen die in het financieel overzicht in de Burap zijn genoemd maar waar geen bedrag is ingevuld.

Vragensteller: R.G.M. Rutten, F.J.M. Heitling

06-11-2017 Het eerste deel van de toezegging is afgehandeld via het 'Rapport tekort op de participatiewet 2017' dat de raad heeft behandeld in de vergadering van 4 december 2017. Het tweede deel van de toezegging is afgehandeld via het raadsvoorstel over de jaarstukken 2017. Op blz. 3 van dit raadsvoorstel staat een toelichting met een verwijzing naar deze toezegging.
[uiterlijk 1 december 2017]
(Griffie)
17-14

Exploitatieplan De Kaardebol 'Duurzaam samen leren, werken en leven'

Het College zegt toe dat er over een half jaar een overleg met de raad komt waarin de voortgang geëvalueerd wordt.

Vragensteller: A. van Dijk

18-12-2017 Zie memo 04 'Stand van zaken Kaardebol' dat is opgenomen op de lijst ter inzage liggende stukken van 9 september 2019. Over de voortgang is eerder gerapporteerd in het memo 'Actualisering toezeggingenlijsten Forum en raad - april 2019' dat is opgenomen op de lijst van ter inzage liggende stukken voor het Forum van 6 mei 2019.
[Voorjaar 2019]
18-02

Presentatie initiatief kunstwerk 'Poort de ontmoeting' bij de Noorderhaven en informeren over Kunst in de publieke ruimte

Het college zegt toe voor de zomer met een conceptvisie te komen voor kunstwerken in de openbareruimte, die in het forum kan worden besproken.

Vragensteller: G.H. Brunsveld

12-03-2018 Het memo waarin deze toezegging wordt afgehandeld is opgenomen op de lijst van ter inzage liggende stukken voor het Forum van 6 mei 2019.
[medio 2019 (was november 2018 en daarvoor 1 juli 2018)]
(Griffie)
18-04

Presentatie gewijzijgd meerjarig financieel perspectief 2018-2021

Voor een datum voor technisch beraad komen we bij u terug

Vragensteller: G.M.M. Ritzerveld

09-04-2018 Het antwoordmemo ligt ter inzage voor het Forum van 10 september 2018.
[mei 2018]
18-05

Motie: Zutphen slaafvrije gemeente (23-04-2018)

Wethouder de Jonge zegt toe dat het college meeloopt in de Walk of Freedom van 20 oktober 2018.

Vragensteller: M.J. ten Broeke

23-04-2018 Wethouder de Jonge zegt toe dat het college meeloopt in de Walk of Freedom van 20 oktober 2018
[oktober 2018]
(Griffie)
18-06

Zienswijze begroting 2019 en herziene begroting 2018 Delta

Er komt een memo met daarin een totaaloverzicht van alle kosten van het uittreden uit én het stoppen met de gemeenschappelijke regeling Delta. Ook de kosten van uitvoering van de Wsw, én de verkoopwaarde van het pand van Delta en de eventueel hierop rustende hypotheek worden in het totaaloverzicht meegenomen.

Vragensteller: A. Oldenkamp, M.T.E. Westerik

14-05-2018 Het afdoeningsmemo ligt ter inzage voor het forum van 2 juli 2018.
[juni 2018]
18-07

Zienswijze begroting 2019 en herziene begroting 2018 Delta - raadsvoorstel aanpassen

Er komt een aangepast raadsvoorstel en een aangepaste zienswijzenbrief waarin de alinea wordt geschrapt waarin staat dat het pand van Delta in 2018 wordt gesloopt of verkocht.

14-05-2018 Dit is afgedaan in de raadsvergadering van 5 juli 2018 (Griffienummer 2018-0052).
[voor 17 mei 2018]
(Griffie)
18-08

Zienswijze begroting 2019 en herziene begroting 2018 Delta - nadere toelichting begrotingscijfers

In de begroting wordt aangegeven dat het bedrijfsresultaat een tekort van €590.000,- laat zien. Er is dus een verschil van €734.000,- ten opzichte van de begroting van 2018. Het tekort zou worden veroorzaakt door hogere personele kosten van €605.000,- Deze cijfers worden nader toegelicht.

Vragensteller: P van der Hammen

14-05-2018 Het afdoeningsmemo ligt ter inzage voor het forum van 2 juli 2018.
[juni 2018]
(Griffie)
18-09

Liquidatieplan Het Plein

Het college zegt toe de raad gedurende het liquidatieproces maandelijks schriftelijk te informeren over de voortgang van het liquidatieproces van Het Plein.

19-06-2018 Afgedaan. Op 18 september, 17 oktober en 19 december 2018 en 5 februari, 8 mei, 25 juni 2019 zijn rapportages aangeleverd. Deze memo's zijn opgenomen op de lijsten van ter inzage liggende stukken. Op de lijst ter inzage liggende stukken van 9 september 2019 staat een voortgangsmemo. NB Wordt verbreed naar informatie memo sociaal domein. Zie Lijst ter inzage liggende stukken 9 september 2019, memo 01.
[december 2018]
(Griffie)
18-10

Jaarstukken 2017 - nadere verduidelijking van 3 punten

Via een memo verduidelijkingen geven op 3 nog opstaande vragen uit de forum vergadering. (saldireserve, kortlopende financiering en energie neutraliteit)

Vragensteller: A. van Dijk

18-06-2018 Het afdoeningsmemo ligt ter inzage voor het forum van 2 juli 2018.
[juni 2018]
(Control)

Geen openstaande toezeggingen.

Over het afdoen van toezeggingen dient altijd tenminste de betreffende portefeuillehouder te worden geconsulteerd; hij geeft aan of het college ook vooraf bij de afdoening wordt betrokken.

Toezeggingen worden afgedaan door via de griffie:

  1. een (korte) memo met de inhoudelijke reactie van het college inzake de betreffende toezegging aan te bieden aan het Forum.
  2. een stuk (roze hemd) aan te bieden aan het Forum. Bij dit stuk dient een memo te worden gevoegd, waarop staat aangegeven welke toezegging met het ter inzage leggen wordt afgedaan.

Gebruik voor deze memo's altijd het sjabloon 'Memo Forum Raad'.

N.B.
Toezeggingen worden gedaan aan het Forum en niet aan een individuele vragensteller. De naam van de vragensteller is het overzicht opgenomen, zodat bij een eventuele onduidelijkeid contact met deze persoon kan worden opgenomen en voor het geval het wenselijk is om de vragensteller tussentijds alvast een antwoord te geven voordat de toezegging voor het Forum wordt afgedaan op een wijze als hierboven beschreven.