Pagina delen

Toezeggingenlijst Forum 18 december 2017

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 23 mei 2022.

Toezeggingen forum

Nr Onderwerp
Toezegging / Actiepunt
Vergadering Stand van zaken [Afdoeningstermijn]
(Afdeling)
17-02

Vaststelling 1e wijzigingsverordening op de Verordening reclamebelasting gemeente Zutphen 2017 (13-02-2017)

We nemen contact op met HIZ en overleggen met hun wat het Forum nu heeft aangedragen. Het is een zaak van HIZ hoe zij met de ondernemers op de bedrijventerreinen omgaan.

Vragensteller: F.J.M. Heitling

13-02-2017 Het afdoeningsmemo ligt ter inzage voor het Forum van 15 januari 2018.
[medio maart 2017]
(Griffie)
17-07

Voorjaarsnota 2017 - Uitgangspunten voor de Programmabegroting 2018-2021

De ontwikkeling van de budgetten in het Sociaal Domein. U spreekt uw zorg uit hoe gaat het met budgetten per Sociaal Domein terwijl we ook willen ontschotten. Aan het eind van het jaar komen worden er een aantal bladzijden aan de Programmabegroting van het Sociaal Domein toegevoegd waarin de diverse budgetten voor WMO/ Jeugd en Participatiewet worden toegelicht en onderscheiden.

Vragensteller: A. van Dijk

08-06-2017 De gewenste Forumbijeenkomst staat 12 februari 2018 geagendeerd.
[oktober 2017]
(Maatschappelijke zaken)
17-09

Uitkomst locatieonderzoek Wilhelminafontein

Een presentatie rond de uitkomst van het locatieonderzoek voor 1 december 2017 toesturen aan de raad, zodat deze kan worden geagendeerd.

Vragensteller: C.R.L. van Toor

19-06-2017 Het antwoordmemo ligt ter inzage voor het Forum van 9 april 2018.
[november 2017]
(Griffie)
17-10

Motie: Stroom- en waterpunt bij evenementen in Warnsveld (11-09-2017)

Het college zegt toe dat er snel een water- en stroompunt komt bij het voormalige gemeentehuis van Warnsveld. Het college gaat daarvoor naar financiƫle dekking zoeken.

Vragensteller: G.J.H. Pelgrim

11-09-2017 Dit stroom- en waterpunt is inmiddels gerealiseerd. Hiermee is deze toezegging afgedaan.
[niet concreet genoemd (snel)]
(Duurzame Inrichting Openbare Ruimte)
17-11

Herijking Visie toegang sociaal domein (06-11-2017)

Het streven is om het operationeel ontwerp nog deze raadsperiode aan te bieden aan de raad.

Vragensteller: H. Hissink

06-11-2017 Staat op lijst ingekomen stukken van 8 oktober 2018.
[uiterlijk 1 maart 2018]
(Griffie)
17-12

Nadere toelichting tweede Bestuursrapportage 2017

College zegt toe het Forum via een memo nader te informeren 1) met een specificatie van het nadeel op de Participatiewet en 2) met een indicatie (tussen bandbreedtes) van de afwijkingen die in het financieel overzicht in de Burap zijn genoemd maar waar geen bedrag is ingevuld.

Vragensteller: R.G.M. Rutten, F.J.M. Heitling

06-11-2017 Het eerste deel van de toezegging is afgehandeld via het 'Rapport tekort op de participatiewet 2017' dat de raad heeft behandeld in de vergadering van 4 december 2017. Het tweede deel van de toezegging is afgehandeld via het raadsvoorstel over de jaarstukken 2017. Op blz. 3 van dit raadsvoorstel staat een toelichting met een verwijzing naar deze toezegging.
[uiterlijk 1 december 2017]
(Griffie)
17-13

Motie: Openbare toiletten in Zutphen (06-11-2017)

Voor 1 maart 2018 presenteert het college aan de raad een onderzoek naar de mogelijkheden voor het plaatsen van openbare toiletten in de binnenstad van Zutphen met locatiesuggesties.

Vragensteller: G.H. Brunsveld, M.M.M. Moester

06-11-2017 Deze toezegging is afgedaan aan de hand van een memo welke staat op de lijst ter inzage liggende stukken van 23 april 2018.
[1 maart 2018]
(Griffie)

Geen openstaande toezeggingen.

Over het afdoen van toezeggingen dient altijd tenminste de betreffende portefeuillehouder te worden geconsulteerd; hij geeft aan of het college ook vooraf bij de afdoening wordt betrokken.

Toezeggingen worden afgedaan door via de griffie:

  1. een (korte) memo met de inhoudelijke reactie van het college inzake de betreffende toezegging aan te bieden aan het Forum.
  2. een stuk (roze hemd) aan te bieden aan het Forum. Bij dit stuk dient een memo te worden gevoegd, waarop staat aangegeven welke toezegging met het ter inzage leggen wordt afgedaan.

Gebruik voor deze memo's altijd het sjabloon 'Memo Forum Raad'.

N.B.
Toezeggingen worden gedaan aan het Forum en niet aan een individuele vragensteller. De naam van de vragensteller is het overzicht opgenomen, zodat bij een eventuele onduidelijkeid contact met deze persoon kan worden opgenomen en voor het geval het wenselijk is om de vragensteller tussentijds alvast een antwoord te geven voordat de toezegging voor het Forum wordt afgedaan op een wijze als hierboven beschreven.