Pagina delen

Toezeggingenlijst Forum 16 december 2013

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 23 mei 2022.

Toezeggingen forum

Nr Onderwerp
Toezegging / Actiepunt
Vergadering Stand van zaken [Afdoeningstermijn]
(Afdeling)
12-30

Koffiekamer De Born

Het college gaat met Stadsherstel overleggen over mogelijkheden van een alternatief voor de Koffiekamer in De Born, maar de gemeente zal niet de regie nemen. Er is een jaar overbrugging wat de huur betreft. De uitkomst van het overleg zal voor het Forum ter inzage worden gelegd. De toezegging is oorspronkelijk gedaan in het Forum op 19-11-2012.

Vragensteller: H.M.J. Siebelink

09-09-2013 Het antwoordmemo ligt ter inzage voor het Forum van 16 december 2013.
[januari 2013]
(P&P)
13-19

Motie Harmonisering tarieven Zaalsportaccommodaties

De inhoud van de motie bespreken in het eerstvolgende reguliere overleg met zaalsportaccommodaties en het Forum per memo informeren over de mogelijkheden om vrijwilligers in te zetten om sporten in de toekomst betaalbaar te houden. Toezegging oorspronkelijk gedaan in Forum van 03-06-2013.

Vragensteller: H.W. Hissink

09-09-2013 Is afgedaan per memo van 3 februari 2014 (Lijst ter inzage liggende stukken).
[oktober 2013]
(KC/PBI)
13-20

Vaststelling jaarrekening 2012

Het Forum informeren over de reactie van het college op de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie op de Jaarrekening 2012. Toezegging oorspronkelijk gedaan op 17-06-2013.

09-09-2013 De reactie van het college heeft op 4 november 2013 onder nr. 13 ter inzage gelegen voor het Forum.
[september 2013]
(BV/A&R)
13-23

Initiatiefvoorstel Ondergrondsbrengen hoogspannningslijnen Zutphen en Warnsveld

Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar de vele aspecten die een rol spelen bij mogelijke onderkabeling, zodat daar een breed antwoord op komt. De uitkomsten van het onderzoek kunnen dan bij de vervolgbehandeling worden betrokken.

Vragensteller: G.H.M. Buitink

23-09-2013 Memo waarin het college verzoekt om een Forum over de achterliggende principiƫle keuze alvorens te beslissen over het onderzoek heeft op 7 april 2014 ter inzage gelegen (nummer12). In het memo zijn de kosten en dekking van het haalbaarheidsonderzoek inzichtelijk gemaakt. Het onderwerp wordt opgenomen in de Termijnplanning.
[november 2013]
13-24

Erfgoedverordening Zutphen 2013 (07-10-2013)

De erfgoedverordening zal iedere twee jaar worden geƫvalueerd. (Deze altijd actueel blijvende toezegging wordt in december 2013 van de lijst afgevoerd.)

Vragensteller: A.IJ. Pepers

07-10-2013 De afgesproken tweejaarlijkse evaluatie is in beeld bij de organisatie en de toezegging is daarom per 10 maart 2014 afgevoerd.
[november 2013]
(KC/Omg)
13-25

TB 6, Motie stookoverlast

Een memo voor het Forum opstellen over stookoverlast en de rol van de gemeente.

07-10-2013 Het antwoordmemo heeft ter inzage gelegen voor het Forum van 2 juni 2014 in verband met de afdoening van een toezegging aan de raad over hetzelfde onderwerp (2013-30). Hetzelfde memo dient echter ook ter afdoening van deze toezegging aan het Forum.
[november 2013]
(KC/V&H)
13-26

TB 3, actieve info - De Teuge

De brief van het college aan de bewoners van De Teuge waarin wordt ingegaan op het standpunt van Vitens ter inzage leggen voor het Forum.

Vragensteller: A.IJ. Pepers

07-10-2013 Afgehandeld.
[november 2013]
(KC/Omg)
13-30

Presentatie stand van zaken Ecologisch Stadspark (04-11-2013)

Per memo inzicht geven in de begroting voor het Ecologisch Stadspark.

Vragensteller: A.IJ. Pepers

04-11-2013 Het memo ligt ter inzage voor het Forum van 7 april 2014.
[december 2013]
13-31

TB 8, lijst nr 7 Warnshuus

Via memo de vraag beantwoorden of een en ander conform planning verloopt en reeds een nieuw bestuur is benoemd.

Vragensteller: E. van Beek - van Heerde

04-11-2013 Op 16 december 2013 heeft het college samen met Stichting Kulturhus Warnsveld in het Forum een presentatie gegeven over de stand van zaken, de benoeming van een nieuw bestuur en de vervolgstappen. In februari 2014 wordt een raadsvoorstel behandeld over de exploitatie en beheer van het Warnshuus door Stichting Kulturhus Warnsveld.
[december 2013]
13-32

TB 6b, diverse begrotingswijzigingen

In memo de vraag beantwoorden of de negen termijnen waarin de restsom bij de verkoop pand De Savornin Lohmanstraat maandelijkse termijnen zijn. Wethouder De Lange denkt van wel maar zal dit nader uitzoeken.

Vragensteller: E. van Beek - van Heerde

04-11-2013 memo ligt ter inzage.
[december 2013]
13-34

Lijst ter inzage Forum - Rekenschapsdocument St. Perspectief

Memo opstellen waarin de mogelijkheden zijn onderzocht om vanuit de raad via de reguliere gemeentelijke P&C cyclus de doelstelling, rapportage/bijsturing en controle richting stichting Perspectief te optimaliseren.

02-12-2013 Het afdoeningsmemo ligt ter inzage voor het Forum van 22 april 2014.
[februari 2014]

Geen openstaande toezeggingen.

Over het afdoen van toezeggingen dient altijd tenminste de betreffende portefeuillehouder te worden geconsulteerd; hij geeft aan of het college ook vooraf bij de afdoening wordt betrokken.

Toezeggingen worden afgedaan door via de griffie:

  1. een (korte) memo met de inhoudelijke reactie van het college inzake de betreffende toezegging aan te bieden aan het Forum.
  2. een stuk (roze hemd) aan te bieden aan het Forum. Bij dit stuk dient een memo te worden gevoegd, waarop staat aangegeven welke toezegging met het ter inzage leggen wordt afgedaan.

Gebruik voor deze memo's altijd het sjabloon 'Memo Forum Raad'.

N.B.
Toezeggingen worden gedaan aan het Forum en niet aan een individuele vragensteller. De naam van de vragensteller is het overzicht opgenomen, zodat bij een eventuele onduidelijkeid contact met deze persoon kan worden opgenomen en voor het geval het wenselijk is om de vragensteller tussentijds alvast een antwoord te geven voordat de toezegging voor het Forum wordt afgedaan op een wijze als hierboven beschreven.