Pagina delen

Raad Voorjaarsnota 2018 - 15 juni 2018

Datum 15-06-2018 Tijd 09:30 - 16:45
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening en vaststellen agenda
2 Toelating en beëdiging nieuwe raadsleden
2a Benoeming van en rapportage door de commissie onderzoek geloofsbrieven
2b Toelating van de heer S.G.J.G. de Groen en de heer F.J.G.M. Manders als raadslid
Griffienummer: 2018-0078
2c Beëdiging nieuwe raadsleden
3 Benoeming Forumlid P.A. Fukkink
Griffienummer: 2018-0079
4 Voorjaarsnota
4a Algemene beschouwingen en pitches [eerste termijn raad]

Iedere fractie heeft 7 minuten spreektijd voor het houden van algemene beschouwingen, het pitchen van moties en het reageren op het gepresenteerde coalitieakkoord.
De fracties kunnen zelf bepalen welke raadsleden in de beschikbare tijd het woord voeren.

schorsing raadsvergadering

Voor alle aanwezigen staat een lunch klaar. Voor iedere fractie is een eigen ruimte beschikbaar voor overleg.

4b Reactie van het college [eerste termijn college]

Alle portefeuillehouders reageren op de inbreng in de eerste termijn van de raad.

schorsing raadsvergadering
Informele gespreksrondes

In drie ruimtes zullen tegelijkertijd informele gesprekken worden gehouden over de eerder deze ochtend vernomen inbreng vanuit de fracties en over de zoekrichtingen om de taakstelling voor de komende jaren in te vullen. Het doel is om beelden te delen, waarna in de formele raadsvergadering uitgangspunten kunnen worden geformuleerd die meegenomen dienen te worden bij het opstellen van de begroting.
De informele overleggen worden geleid door drie gespreksleiders. Ook het aanwezige publiek kan binnen de door de gespreksleider beschikbaar gestelde ruimte deelnemen. Ter ondersteuning van de gesprekken zullen ambtenaren aanwezig zijn.

Fractieoverleg
4c Hervatting raadsvergadering [tweede termijn]

Iedere fractie heeft 5 minuten om te reageren op alle geleverde inbreng.

schorsing raadsvergadering
4d Reactie van het college [tweede termijn]
5 Stemmingen

Wanneer meer tijd benodigd is alvorens besluiten kunnen worden genomen, kan de besluitvorming plaatsvinden in de raadsvergadering van 2 juli 2018

5a Amendement: Voorjaarsnota 2018 - Uitgangspunten Programmabegroting 2019-2022
Griffienummer: 2018-A0005
5b Voorjaarsnota 2018 - Uitgangspunten Programmabegroting 2019-2022
Griffienummer: 2018-0075
5c Motie: Digitaliseren aanvragen Sociaal Domein, met als prioriteit PlusOV
Griffienummer: 2018-M0022
5d Motie: Raadscommunicatie & Bestuurlijke Vernieuwing
Griffienummer: 2018-M0023
5e Motie: Verzoek om onderzoek naar mogelijkheden voor een optimale digitale werkomgeving voor de gemeenteraad
Griffienummer: 2018-M0025
5f Motie: Voortgang invoering burgerbegroting
Griffienummer: 2018-M0024
5g Motie: Raad in control door volledige, juiste en tijdige informatie
Griffienummer: 2018-M0026
5h Motie: Voorjaarsnota 2019 - Reddingsboei voor Zutphen
Griffienummer: 2018-M0030
5i Motie: Het project Poort van Zuid dóórzetten
Griffienummer: 2018-M0027
5j Motie: Solide exploitatie voor De Hanzehof
Griffienummer: 2018-M0028
5k Motie: Onderzoek naar omvang van gevoelde eenzaamheid
Griffienummer: 2018-M0029
6 Sluiting

Na de raadsvergadering wordt een barbecue georganiseerd voor raad, college en betrokken ambtenaren.