Pagina delen

Raad 9 november 2020 (16:00 - 23:00)

Datum 09-11-2020 Tijd 16:00 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda
3 Algemeen spreekrecht
4 Actieve informatievoorziening vanuit het college
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen Raad 12 oktober 2020
5b Handelingen Raad 13 oktober 2020
6 Lijst ingekomen stukken Raad 9 november 2020
Griffienummer: 2020-0093
7 Hamerstukken

Er zijn voor deze vergadering geen hamerstukken geagendeerd.

8a Amendement: Programmabegroting Zutphen 2021-2024-bijdrage Zutphense verhuurders aan bezuinigingsoperatie dmv verhogen eigenaarsdeel rioolbelasting
Griffienummer: 2020-A0006
8b Amendement: Programmabegroting Zutphen 2021-2024-verminderen OZB-verhogingen 2021
Griffienummer: 2020-A0007
8c Amendement: Programmabegroting Zutphen 2021-2024-parkeertarieven en andere bezuinigingsmaatregelen
Griffienummer: 2020-A0008
8d Amendement: Programmabegroting Zutphen 2021-2024-bestemmingsreserve Hanzehof
Griffienummer: 2020-A0009
8e Programmabegroting Zutphen 2021-2024
Griffienummer: 2020-0089

16.10 – 18.00 uur
Algemene politieke beschouwingen (eerste termijn fracties)
Per fractie maximaal 10 minuten spreektijd in eerste termijn. Maximaal 3 minuten daarvan voor interrupties. Fractievoorzitters of woordvoerders kunnen eventuele amendementen en/of moties (gerelateerd aan de begroting) duiden en indienen tijdens de eigen spreektijd.

De volgorde van de sprekers is volgens het model grootste oppositiefractie, grootste coalitiefractie (enz.) en daarmee als volgt: Burgerbelang, GroenLinks, D66, SP, CDA, PvdA, Stadspartij, VVD, BewustZW, ChristenUnie, Kies Lokaal.

18.00 – 18.45 uur
Reactie college (eerste termijn)
Afhankelijk van het tijdstip kan het college voor of na de pauze een eerste reactie geven op de inbreng van de fracties en ingediende moties en amendementen.

18.45 – 19.30 uur
Schorsing

19.30 – 21.00 uur
Debat (tweede termijn fracties)
Raadsleden hebben kennisgenomen van elkaars bijdragen en voorstellen en de eerste reactie van het college hierop. Nu is er gelegenheid te reageren en met elkaar in debat te gaan. De volgorde van de sprekers is dezelfde als in eerste termijn.

21.00 – 21.30 uur
Reactie college (tweede termijn)
Het college reageert op de inbreng van de fracties en beantwoordt eventuele laatste vragen.

21.30 – 22.00 uur
Stemverklaringen, geen besluitvorming
Wanneer een derde termijn niet nodig is, kan de raad overgaan tot stemverklaringen over achtereenvolgens (eventuele) amendementen, de Programmabegroting 2021-2024 en (eventuele) moties.

Conform afspraak vindt besluitvorming plaats in de digitale raadsvergadering van dinsdagavond 10 november 2020, start 19.30 uur.

8f Motie: Subsidies
Griffienummer: 2020-M0025
8g Motie: Aansluiten bij Raden in verzet
Griffienummer: 2020-M0026
8h Motie: Investeringen voor omslag in sociaal domein
Griffienummer: 2020-M0027
8i Motie: Uitkeren Corona bonus voor BOA's gemeente Zutphen
Griffienummer: 2020-M0028
8j Motie: Versnellen en oplossen woningtekort
Griffienummer: 2020-M0029
8k Motie: Bestuurlijke vernieuwing: samen leven is samen kiezen en samen doen
Griffienummer: 2020-M0030
8l Motie: Greep op doorstroming woningmarkt en leegstand
Griffienummer: 2020-M0031
8m Motie: Preventie schuldenproblematiek en eenzaamheid
Griffienummer: 2020-M0032
9 Vaststelling Haven- en IJsselkadeverordening en Verordening Havengelden
Griffienummer: 2020-0092

De Agendacommissie verwacht over dit voorstel geen of een enkele opmerking. Daardoor is agendering in deze raad over de Programmabegroting mogelijk.

10 Watertakenplan Zutphen 2021-2025
Griffienummer: 2020-0096

De Agendacommissie verwacht over dit voorstel geen of een enkele opmerking. Daardoor is agendering in deze raad over de Programmabegroting mogelijk.

11 Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (7e wijziging)
Griffienummer: 2020-0095

De Agendacommissie verwacht over dit voorstel geen of een enkele opmerking. Daardoor is agendering in deze raad over de Programmabegroting mogelijk.

12 Voorstel inzake budget 2021 voor de Initiatiefgroep LHBTI+
Griffienummer: 2020-0094

De Agendacommissie verwacht over dit voorstel geen of een enkele opmerking. Daardoor is agendering in deze raad over de Programmabegroting mogelijk.

13 Aanpassen verordening i.v.m. was- en strijkservice
Griffienummer: 2020-0086
14 Sluiting