Pagina delen

Raad 9 maart 2020 (19:30 - 23:00)

Datum 09-03-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2a1 Motie: Geef de jeugd een stem!
Griffienummer: 2019-M0001
2a2 Motie: Duidelijkheid voor iedereen en iedereen in zijn kracht
Griffienummer: 2019-M0014
2a3 Motie: Flexwoningen
Griffienummer: 2019-M0022
2b Vaststelling van de agenda
3 Algemeen spreekrecht
4 Actieve informatievoorziening vanuit het college
5 Vragen betreffende de actualiteit
6 Vaststellen Handelingen
6a Handelingen Raad 27 januari 2020
7 Lijst ingekomen stukken Raad 9 maart 2020
Griffienummer: 2020-0004
8 Hamerstukken
8a Ontslag van de heer J. Pierik als extern lid van de rekenkamercommissie
Griffienummer: 2020-0014
8b Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2019
Griffienummer: 2020-0006
9 GGD Uitgangspuntennota 2021
Griffienummer: 2020-0008
10 Motie: Behoud primaat gemeente mbt publieke ruimte bij uitrol 5G
Griffienummer: 2020-M0002
11 Motie: Een duurzame toekomst voor de Hanzehof
Griffienummer: 2020-M0003
12 Concept-Regiovisie en uitvoeringsagenda 'Samen tegen huiselijk geweld, aanpak huiselijk geweld 2020 tot en met 2023'
Griffienummer: 2020-0007
13a Amendement: Ontwerpverklaring van geen bedenkingen verplaatsing schoorsteen GMB - Nog geen basis leggen voor voorgenomen verhoging schoorsteen GMB
Griffienummer: 2020-A0001
13b Ontwerpverklaring van geen bedenkingen verplaatsing schoorsteen GMB
Griffienummer: 2020-0010
14 Motie: Motie van Zorg
Griffienummer: 2019-M0017

De fracties van D66, Burgerbelang, Stadspartij, BewustZW, CDA en ChristenUnie hebben de Agendacommissie verzocht deze motie te agenderen voor de raadsvergadering van 9 maart. De motivatie hiervoor en een gewijzigde versie van de motie, die de fracties op 9 maart willen indienen, zijn opgenomen in de oproep voor deze vergadering die raads-, forum- en collegeleden op 28 februari hebben ontvangen.

15 Verzoek om inlichtingen inzake GelreWerkt!
Griffienummer: 2020-I0001

Conform het Reglement van Orde (3:36) worden bij een verzoek om inlichtingen de gestelde vragen en de beantwoording door het college geagendeerd voor een raadsvergadering.

16 Motie: Het invoeren van een opt-in systeem t.a.v. reclamefolders
Griffienummer: 2020-M0005
17 Sluiting