Pagina delen

Raad 9 maart 2015 (21:30 - 23:00)

Datum 09-03-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3a1 Motie: Spoed Nota verbonden partijen
Griffienummer: 2014-M0024
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen raad 9 februari 2015
5 Lijst ingekomen stukken Raad 9 maart 2015
Griffienummer: 2015-0022
6 Vermoedelijke hamerstukken
6a GGD NOG: Uitgangspuntennota 2016 en bestuursagenda 2014-2018
Griffienummer: 2015-0024
6b Overdracht ondergrondse afvalcontainers aan Circulus-Berkel B.V.
Griffienummer: 2015-0029
6c Wijziging verordening clientenparticipatie Particpatiewet en Wet sociale werkvoorziening 2015 (1e wijziging)
Griffienummer: 2015-0030
7 Budget Stichting Zutphen Promotie
Griffienummer: 2015-0011
8 Intrekken van de Referendumverordening voor de gemeente Zutphen 2005
Griffienummer: 2010-0022
9 Evaluatie referendumverordening
Griffienummer: 2015-0019
10 Bijstellingsnotitie en wijziging Strategische Agenda en programmabegroting
Griffienummer: 2014-0164
11 Motie: Opschorten innen ouderbijdrage jeugdhulp
Griffienummer: 2015-M0002
12 Aanpassing fiche stadscontract 2012-2015 en krediet voor Hof van Heeckeren
Griffienummer: 2015-0027
13 Sluiting