Pagina delen

Raad 8 juli 2019 (19:30 - 23:00)

Datum 08-07-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening

Gelet op de volle raadsagenda van 8 juli 2019 is de kans aanwezig dat het niet lukt om de hele agenda in de avond van 8 juli 2019 afgerond te krijgen. Het Presidium heeft besloten (in dat geval) de raadsvergadering, zoals ook aangegeven op het schema forum- en raadsvergaderingen 2019, te schorsen en voort te zetten op de uitloopavond van dinsdag 9 juli 2019.

2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2a1 Motie: Behoud noodzakelijke voorzieningen Warnsveld
Griffienummer: 2018-M0045
2a2 Motie: Geef de jeugd een stem!
Griffienummer: 2019-M0001
2a3 Motie: Maximale benutting zonnepannelen op daken
Griffienummer: 2019-M0003
2b Vaststelling van de agenda
3 Actieve informatievoorziening vanuit het college
4a Aanbieden petitie Geelvinck museum
4b Vragenkwartiertje
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen Raad 3 juni 2019
5b Handelingen Raad 14 juni 2019
6. Lijst ingekomen stukken Raad 8 juli 2019
Griffienummer: 2019-0038
7 Hamerstukken
7a Toestemming voor tweede wijziging van Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek (GR ODA)
Griffienummer: 2019-0041
7b Aanvullende kredietaanvraag 2019 rioolprojecten Van Essenstraat en Van Dorthstraat
Griffienummer: 2019-0063
7c Aanvraag Vangnetuitkering 2018
Griffienummer: 2019-0064
7d Herinrichting Melatensteeg
Griffienummer: 2019-0066
8a Amendement: Woonvisie 2019-2024 - Terugdraaien huurverhogingen
Griffienummer: 2019-A0006
8b Amendement: Woonvisie 2019-2024 - Invoering woonlastenwaarborg
Griffienummer: 2019-A0007
8c Amendement: Woonvisie 2019-2024 - Onderzoek woningvoorraad sociale sector
Griffienummer: 2019-A0009
8d Amendement: Woonvisie 2019-2024 - Vernieuwend wonen
Griffienummer: 2019-A0010
8e Vaststellen Woonvisie 'Zutphen: daar wil ik wonen' gemeente Zutphen 2019-2024
Griffienummer: 2019-0029
9 Budget onderzoek naar extra bezuinigingsmogelijkheden in het Fysieke Domein en in het domein Bedrijfsvoering
Griffienummer: 2019-0072
10 Oude IJsselbrug, budget voor inspectie en incidenteel onderhoud
Griffienummer: 2019-0065
11 1e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit
Griffienummer: 2019-0045
12 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 - ondermijning en criminaliteit
Griffienummer: 2019-0054
13 Kredietaanvraag 2019 Ontsluiting bedrijventerrein Revelhorst
Griffienummer: 2019-0049
14 Verantwoording en herallocatie ISV 3 middelen en spaarsaldo ISV-1 en ISV-2
Griffienummer: 2019-0056
15 Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2019-1
Griffienummer: 2019-0039
16 Startnotitie RES (regionale energie strategie) Cleantech Regio 2020-2030
Griffienummer: 2019-0068
17 Zienswijzen op de ontwerpbegrotingen 2020 van de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Zutphen aan deelneemt
Griffienummer: 2019-0055
18 Zienswijze gewijzigde concept begroting 2019 PlusOV, concept begroting 2020-2023 en jaarrekening 2018 PlusOV
Griffienummer: 2019-0062
19 Initiatiefvoorstel Voortgang beleid Zutphen Regenbooggemeente
Griffienummer: 2019-0057
20a Amendement: De toekomst van de Zutphense Kermis: locatie niet wijzigen
Griffienummer: 2019-A0008
20b De toekomst van de Zutphense Kermis
Griffienummer: 2019-0058
21 Jaarstukken 2018
Griffienummer: 2019-0059
22 Dekking nadelig saldo jaarrekening 2018
Griffienummer: 2019-0061
23 Aanvullende maatregelen thema 1 rapportage Evenwicht Sociaal Domein
Griffienummer: 2019-0032
24 Initiatiefvoorstel Fietsparkeren in en rond de binnenstad
Griffienummer: 2019-0031
25 Motie: Verbetering bestuurscultuur en sturingsinformatie
Griffienummer: 2019-M0009
26 Motie: Duidelijkheid voor iedereen en iedereen in zijn kracht
Griffienummer: 2019-M0014
27 Motie: Die ballon gaat niet op
Griffienummer: 2019-M0007
28 Toelating en be√ędiging van een nieuw raadslid
28a Benoeming van en rapportage door de Commissie onderzoek geloofsbrieven
28b Toelating dhr. H. Krans als raadslid ter opvolging van mevrouw L. Luesink
Griffienummer: 2019-0070
28c Be√ędiging van dhr. H. Krans als raadslid
29 Sluiting