Pagina delen

Raad 8 juli 2019 (19:30 - 23:00)

Datum 08-07-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening

Gelet op de volle raadsagenda van 8 juli 2019 is de kans aanwezig dat het niet lukt om de hele agenda in de avond van 8 juli 2019 afgerond te krijgen. Het Presidium heeft besloten (in dat geval) de raadsvergadering, zoals ook aangegeven op het schema forum- en raadsvergaderingen 2019, te schorsen en voort te zetten op de uitloopavond van dinsdag 9 juli 2019.

2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2a1 Motie: Behoud noodzakelijke voorzieningen Warnsveld
Griffienummer: 2018-M0045
2a2 Motie: Geef de jeugd een stem!
Griffienummer: 2019-M0001
2a3 Motie: Maximale benutting zonnepannelen op daken
Griffienummer: 2019-M0003
2b Vaststelling van de agenda
3 Actieve informatievoorziening vanuit het college
4a Aanbieden petitie Geelvinck museum
4b Vragenkwartiertje
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen Raad 3 juni 2019
5b Handelingen Raad 14 juni 2019
6. Lijst ingekomen stukken Raad 8 juli 2019
Griffienummer: 2019-0038
7 Hamerstukken
7a Toestemming voor tweede wijziging van Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek (GR ODA)
Griffienummer: 2019-0041
7b Aanvullende kredietaanvraag 2019 rioolprojecten Van Essenstraat en Van Dorthstraat
Griffienummer: 2019-0063
7c Aanvraag Vangnetuitkering 2018
Griffienummer: 2019-0064
7d Herinrichting Melatensteeg
Griffienummer: 2019-0066
8a Amendement: Woonvisie 2019-2024 - Terugdraaien huurverhogingen
Griffienummer: 2019-A0006
8b Amendement: Woonvisie 2019-2024 - Invoering woonlastenwaarborg
Griffienummer: 2019-A0007
8c Amendement: Woonvisie 2019-2024 - Onderzoek woningvoorraad sociale sector
Griffienummer: 2019-A0009
8d Amendement: Woonvisie 2019-2024 - Vernieuwend wonen
Griffienummer: 2019-A0010
8e Vaststellen Woonvisie 'Zutphen: daar wil ik wonen' gemeente Zutphen 2019-2024
Griffienummer: 2019-0029
9 Budget onderzoek naar extra bezuinigingsmogelijkheden in het Fysieke Domein en in het domein Bedrijfsvoering
Griffienummer: 2019-0072
10 Oude IJsselbrug, budget voor inspectie en incidenteel onderhoud
Griffienummer: 2019-0065
11 1e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit
Griffienummer: 2019-0045
12 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 - ondermijning en criminaliteit
Griffienummer: 2019-0054
13 Kredietaanvraag 2019 Ontsluiting bedrijventerrein Revelhorst
Griffienummer: 2019-0049
14 Verantwoording en herallocatie ISV 3 middelen en spaarsaldo ISV-1 en ISV-2
Griffienummer: 2019-0056
15 Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2019-1
Griffienummer: 2019-0039
16 Startnotitie RES (regionale energie strategie) Cleantech Regio 2020-2030
Griffienummer: 2019-0068
17 Zienswijzen op de ontwerpbegrotingen 2020 van de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Zutphen aan deelneemt
Griffienummer: 2019-0055
18 Zienswijze gewijzigde concept begroting 2019 PlusOV, concept begroting 2020-2023 en jaarrekening 2018 PlusOV
Griffienummer: 2019-0062
19 Initiatiefvoorstel Voortgang beleid Zutphen Regenbooggemeente
Griffienummer: 2019-0057
20a Amendement: De toekomst van de Zutphense Kermis: locatie niet wijzigen
Griffienummer: 2019-A0008
20b De toekomst van de Zutphense Kermis
Griffienummer: 2019-0058
21 Jaarstukken 2018
Griffienummer: 2019-0059
22 Dekking nadelig saldo jaarrekening 2018
Griffienummer: 2019-0061
23 Aanvullende maatregelen thema 1 rapportage Evenwicht Sociaal Domein
Griffienummer: 2019-0032
24 Initiatiefvoorstel Fietsparkeren in en rond de binnenstad
Griffienummer: 2019-0031
25 Motie: Verbetering bestuurscultuur en sturingsinformatie
Griffienummer: 2019-M0009
26 Motie: Duidelijkheid voor iedereen en iedereen in zijn kracht
Griffienummer: 2019-M0014
27 Motie: Die ballon gaat niet op
Griffienummer: 2019-M0007
28 Toelating en beëdiging van een nieuw raadslid
28a Benoeming van en rapportage door de Commissie onderzoek geloofsbrieven
28b Toelating dhr. H. Krans als raadslid ter opvolging van mevrouw L. Luesink
Griffienummer: 2019-0070
28c Beëdiging van dhr. H. Krans als raadslid
29 Sluiting