Pagina delen

Raad 7 november 2022 (16:00 - 23:00)

Datum 07-11-2022 Tijd 16:00 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
Y.J.A. ten Holder

Agenda

Punt Onderwerp Video
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda
3 Aanwijzing en be√ędiging interim raadsgriffier
3a Aanwijzing de heer F.H.T.M. Aerts tot interim raadsgriffier gemeente Zutphen
Griffienummer: 2022-0099
3b Be√ędiging de heer F.H.T.M. Aerts als interim raadsgriffier
4 Motie: Eerlijke betaling chauffeurs PlusOV en TCR
Griffienummer: 2022-M0040
5 Spreekrecht
Bespreekstukken
6 Programmabegroting gemeente Zutphen 2023-2026
6a Eerste termijn van de raad
6b Reactie college op inbreng raad in eerste termijn
Schorsing van de raadsvergadering en maaltijd
6c Tweede termijn van de raad
6d Reactie college op inbreng raad in tweede termijn
6e Derde termijn van de raad (indien nodig)
7 Stemmingen
Stemmingen over Amendementen op de Programmabegroting 2023-2026
7a Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Herziening taakstellende bezuiniging basisinstellingen Cultuur
Griffienummer: 2022-A0019
7b Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Focus op wijkgericht werken en vergroten sociale cohesie
Griffienummer: 2022-A0014
7c Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Schrappen buffer extra uitgaven
Griffienummer: 2022-A0011
7d Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Van nog een Hanzehofonderzoek naar een normaal Hanzejaar
Griffienummer: 2022-A0016
7e Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Risico's die een normale plek in de begroting verdienen
Griffienummer: 2022-A0021
7f Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Nieuwbouw buurthuis De Hoven
Griffienummer: 2022-A0018
7g Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-OZB salderen
Griffienummer: 2022-A0012
7h Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Leefbaarheid voor mens en dier
Griffienummer: 2022-A0017
7i Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Versnellen maatregelen tegen hittestress en droogte
Griffienummer: 2022-A0015
7j Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Structurele compensatie voor inkomstenderving verenigingen die oud papier inzamelden
Griffienummer: 2022-A0020
7k Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Schrappen sportgala 2023
Griffienummer: 2022-A0013
Stemming over de (al dan niet geamendeerde) Programmabegroting 2023-2026
7l Programmabegroting Zutphen 2023-2026
Griffienummer: 2022-0088
Stemmingen over Moties bij de Programmabegroting 2023-2026
7m Motie: Versnellen van woningbouw met behulp van de Crisis- en herstelwet
Griffienummer: 2022-M0043
7n Motie: Onderzoek revisie verlichting onderdoorgangen
Griffienummer: 2022-M0051
7o Motie: Verminder energieverbruik oude Stadhuis
Griffienummer: 2022-M0044
7p Motie: Kindpakket voor ieder kind
Griffienummer: 2022-M0052
7q Motie: Prestatieafspraken financiering kinderboerderij
Griffienummer: 2022-M0045
7r Motie: Aansluitende sociaal economische visie
Griffienummer: 2022-M0041
7s Motie: Inventarisatie budget dierenwelzijn
Griffienummer: 2022-M0046
7t Motie: Hamersplaats
Griffienummer: 2022-M0047
7u Motie: Vliegen neemt geen vlucht meer
Griffienummer: 2022-M0048
7v Motie: Verbeteren toegankelijkheid gemeentelijke informatie
Griffienummer: 2022-M0050
7w Motie: Cyberrisico
Griffienummer: 2022-M0049
7x Motie: Visie op ambtelijke organisatie
Griffienummer: 2022-M0042
7y Motie: Raadsspreekuur
Griffienummer: 2022-M0053
8 Sluiting

Handelingen

Er zijn nog geen handelingen gepubliceerd voor deze vergadering.