Pagina delen

Raad 6 november 2017 (21:30 - 23:00)

Datum 06-11-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3a1 Motie: Compensatie bezuiniging kwijtschelding afvalstoffenheffing
Griffienummer: 2017-M0008
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen Raad 23 oktober 2017
5 Lijst ingekomen stukken Raad 6 november 2017
Griffienummer: 2017-0131
6 Hamerstukken
6a Winkeltijdenverordening gemeente Zutphen 2017
Griffienummer: 2017-0134
6b Vaststellen van het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2017
Griffienummer: 2017-0136
7 Motie: Participatiebonus
Griffienummer: 2017-M0018
8a Amendement: Huisstijl niet opnieuw stijlen
Griffienummer: 2017-A0009
8b Amendement: Budget jongerenwoningen
Griffienummer: 2017-A0008
8c Amendement: Burgerbegroting
Griffienummer: 2017-A0010
8d Amendement: Blauwboek
Griffienummer: 2017-A0011
8e Programmabegroting 2018-2021
Griffienummer: 2017-0125
9 Motie: Afschaffen eigen bijdrage WMO
Griffienummer: 2017-M0024
10 Motie: Doorvaarbare duiker die de Hoofdgracht verbindt met de Vispoortgracht voor de fluisterboten
Griffienummer: 2017-M0025
11 Sluiting