Pagina delen

Raad 6 december 2016 (21:30 - 23:00)

Datum 06-12-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen Raad 21 november 2016
5 Lijst ingekomen stukken Raad 6 december 2016
Griffienummer: 2016-0153
6 Hamerstukken
6a Opbrengst incidentele grondverkoop ten behoeve van aanleg rondweg om de Hoven naar reserve strategische aankopen
Griffienummer: 2016-0149
6b Herstel dak dependance Lea Dasbergschool
Griffienummer: 2016-0150
6d Vaststelling belastingverordeningen 2017
Griffienummer: 2016-0152
7 Bestuursopdracht en voorbereidingskrediet Poort van Zuid
Griffienummer: 2016-0151
8a Verzoek om inlichtingen inzake de rol van het college rond huurcontracten bij Driekant Buiten
Griffienummer: 2016-I0001
8b Motie: Motie van afkeuring richting wethouder Sueters
Griffienummer: 2016-M0029
9 Vaststellen bestemmingsplan 'Mars midden noord (veegplan)'
Griffienummer: 2016-0133
10 Rekenparameters 2017 en Meerjaren Prognose Grondzaken 2016-2
Griffienummer: 2016-0141
11 Motie: Evaluatie reclamebelasting en ondernemersfonds bedrijventerreinen
Griffienummer: 2016-M0022
12 Sluiting