Pagina delen

Raad 5 november 2018 (19:30 - 23:00)

Datum 05-11-2018 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda
3 Actieve informatievoorziening vanuit het college
4 Vragenkwartiertje
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen Raad 8 oktober 2018
5b Handelingen Raad 15 oktober 2018
6 Lijst ingekomen stukken Raad 5 november 2018
Griffienummer: 2018-0109
7 Hamerstukken
7a Erfgoedverordening gemeente Zutphen 2018
Griffienummer: 2018-0107
7b 1e Wijziging van de Verzamelverordening werk en inkomen gemeente Zutphen 2017
Griffienummer: 2018-0111
7c Huur van noodlokalen voor basisschool de Plotter
Griffienummer: 2018-0110
7d Vaststellen bestemmingsplan "Achtermars, thematische herziening mitigerende maatregelen en stedenbouwkundige eisen" en bijbehorend beeldkwaliteitsplan
Griffienummer: 2018-0108
8 Begroting 2019

Indieners van nieuwe of gewijzigde moties/amendementen gerelateerd aan de Begroting 2019 krijgen gelegenheid deze toe te lichten. Voor alle fracties is er vervolgens ruimte om in twee termijnen inbreng te leveren over alle punten die onder agendapunt 8 staan opgesomd.
Na deze twee termijnen wordt afzonderlijk over alle stukken gestemd; eerst over de amendementen, dan over het al dan niet gewijzigde raadsvoorstel en vervolgens over de moties. Bij de stemmingen is alleen nog ruimte om eventuele stemverklaringen af te leggen.

8a Amendement: Besluitpunt moties zonder dekking laten vervallen
Griffienummer: 2018-A0008
8b Amendement: Zutphen spreekt
Griffienummer: 2018-A0009
8c Amendement: Afschaffing voorgestelde bezuiniging bibliotheek
Griffienummer: 2018-A0011
8d Amendement: Wijziging subsidie verlaging Graafschapbibliotheken
Griffienummer: 2018-A0010
8e Amendement: Budget voor feitenrelaas veranderend financieel perspectief
Griffienummer: 2018-A0012
8f Programmabegroting Zutphen 2019 - 2022
Griffienummer: 2018-0104
8g Motie: B-FM in financiƫle problemen
Griffienummer: 2018-M0032
8h Motie: Cultuuromslag Sociaal Domein
Griffienummer: 2018-M0034
8i Motie: Beschermingsbewind in gemeentelijke handen
Griffienummer: 2018-M0038
8j Motie: Onderzoek bezuiniging loonsom
Griffienummer: 2018-M0039
8k Motie: Meer groene schoolpleinen in Zutphen
Griffienummer: 2018-M0040
8l Motie: Aanbesteding PlusOV
Griffienummer: 2018-M0041
8m Motie: Voortzetting maandelijkse voortgangsrapportage Sociaal Domein
Griffienummer: 2018-M0043
9 Sluiting