Pagina delen

Raad 4 december 2017 (21:00 - 23:00)

Datum 04-12-2017 Tijd 21:00 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Toelating en beëdiging nieuw raadslid
2a Benoeming van en rapportage door de Commissie onderzoek geloofsbrieven
2b Toelaten mevrouw M.W. Wesselink als raadslid gedurende de periode van ontslag wegens ziekte van de heer J. Boersbroek
Griffienummer: 2017-0160
2c Beëdiging van mevr. M.W. Wesselink als raadslid
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Actieve informatievoorziening door het college
5 Vragenkwartiertje
6 Vaststellen Handelingen
6a. Handelingen Raad 20 november 2017
7 Lijst ingekomen stukken Raad 4 december 2017
Griffienummer: 2017-0159
8 Hamerstukken
8a Herbenoeming ombudsman en plaatsvervangend ombudsman Zutphen
Griffienummer: 2017-0155
8b Financiële vergoeding gemeentelijke ombudsman gemeente Zutphen 2017
Griffienummer: 2017-0154
8c Diverse ramingen ("hangmat/verzamelwijziging") november 2017
Griffienummer: 2017-0151
8d Lidmaatschap twee Europese subsidienetwerken
Griffienummer: 2017-0152
8e Vaststelling Verordening Lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2017 (1e wijziging)
Griffienummer: 2017-0153
8f Financiële verordening gemeente Zutphen 2017
Griffienummer: 2017-0157
9 Motie: Sneller betalen van facturen
Griffienummer: 2017-M0022
10 Problemen bij PlusOV en oplossingsrichtingen
Griffienummer: 2017-0161
11 Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2017-2 en rekenparameters grondexploitaties 2018
Griffienummer: 2017-0135
12 Aanvraag aanvullende uitkering vangnetregeling 2017
Griffienummer: 2017-0137
13 Zienswijze Begrotingswijziging Begroting Het Plein 2017
Griffienummer: 2017-0156
14 Motie: Openbare toiletten in Zutphen
Griffienummer: 2017-M0023
15 Motie: Glijbaan en buitenbad voor Zutphens zwembad
Griffienummer: 2017-M0027
16 Motie: Een bredere toegang tot zutphen.nl
Griffienummer: 2017-M0028
17 Motie: Behoud 80 km op N348 naar Deventer
Griffienummer: 2017-M0029
18 Sluiting