Pagina delen

Raad 31 mei 2021

Datum 31-05-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Agenda

Punt Onderwerp Video
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda
3 Aanwijzing en be√ędiging nieuwe raadsgriffier
3a Aanwijzing de heer A.V. Dewkalie tot raadsgriffier gemeente Zutphen
Griffienummer: 2021-0052
3b Be√ędiging de heer A.V. Dewkalie als raadsgriffier
4 Algemeen spreekrecht
5 Actieve informatievoorziening vanuit het college
6 Vragen betreffende de actualiteit
7 Vaststellen Handelingen
7a Handelingen Raad 26 april 2021
8 Lijst ingekomen stukken Raad 31 mei 2021
Griffienummer: 2021-0043
9 Hamerstukken
9a 1e Wijzigingsverordening van de Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2021
Griffienummer: 2021-0044
9b Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland
Griffienummer: 2021-0045
10 Actualiseren samenwerkingsconvenant beschermd wonen, maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg
Griffienummer: 2021-0038
11 Vaststellen beleidsnota Passende schuldhulp, 2021-2024; vaststellen Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Zutphen 2021
Griffienummer: 2021-0046
12 Motie: Milieuzone, 30 km/u en het VCP
Griffienummer: 2020-M0037
13 Motie: Veilige stad
Griffienummer: 2021-M0014
14a Reactie op brief provincie over 'Inventarisatie huisvesten kerncentrale'
14b Motie: Voor kernenergie geen plaats in Zutphen
Griffienummer: 2021-M0015
14c Motie: Debat kernenergie
Griffienummer: 2021-M0013
15 Afscheid wethouder Harry Matser
16 Vaststellen bestemmingsplan Kattenhavestraat, Zutphen
Griffienummer: 2021-0035
17 Zienswijzen op de ontwerpbegrotingen 2022 van de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Zutphen aan deelneemt
Griffienummer: 2021-0050
18 Motie: De Zutphense VN-ambassadeurs actief inzetten voor een inclusieve Zutphense samenleving
Griffienummer: 2021-M0016
19 Motie: Actualisering verkeersbeleid gemeente Zutphen
Griffienummer: 2021-M0019
20 Sluiting