Pagina delen

Raad 29 juni 2015 (21:30 - 23:00)

Datum 29-06-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen raad 15 juni 2015
5 Lijst ingekomen stukken Raad 29 juni 2015
Griffienummer: 2015-0100
6 Vermoedelijke hamerstukken
6a Ontslag Forumlid mevr. M.W. Wesselink
Griffienummer: 2015-0103
6b Samenwerking Provincie Gelderland programma Cultuur en Erfgoed 2014 t/m 2016
Griffienummer: 2015-0086
6c Jaarverslag 2014 en begroting 2016 VNOG
Griffienummer: 2015-0108
7 Verzoek om inlichtingen inzake gesprek met Den Haag
Griffienummer: 2015-I0001
8 Zienswijze van de raad over de Programmabegroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland.
Griffienummer: 2015-0085
9 Zienswijze van de raad over de begroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek
Griffienummer: 2015-0091
10 Zienswijze van de raad over de begroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling Delta
Griffienummer: 2015-0092
11 Begroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling Het Plein, zienswijze raad
Griffienummer: 2015-0088
12 Ontwerpbegroting 2016 Regio Stedendriehoek
Griffienummer: 2015-0081
13 Vaststelling kadernotitie Basismobiliteit
Griffienummer: 2015-0083
13a Buurtbus als alternatief voor Beverbus
Griffienummer: 2011-0133
14 Toekomst van de huishoudelijke hulp
Griffienummer: 2015-0089
15 Vaststelling jaarrekening 2014
Griffienummer: 2015-0094
16 Bestemming batig saldo jaarrekening 2014
Griffienummer: 2015-0095
17 Motie: Verbeterplan interne beheersomgeving
Griffienummer: 2015-M0017
18 Vaststellen bestemmingsplan "Zonneveld Noordveen"
Griffienummer: 2015-0098
19 Sluiting