Pagina delen

Raad 29 januari 2018 (21:30 - 23:00)

Datum 29-01-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2a1 Motie: Doorvaarbare duiker die de Hoofdgracht verbindt met de Vispoortgracht voor de fluisterboten
Griffienummer: 2017-M0025
2a2 Motie: Compensatie bezuiniging kwijtschelding afvalstoffenheffing
Griffienummer: 2017-M0008
2b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
3 Actieve informatievoorziening vanuit het college
4 Vragenkwartiertje
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen Raad 15 januari 2018
6 Lijst ingekomen stukken Raad 29 januari 2018
Griffienummer: 2018-0005
7 Hamerstukken
7a Toepassen coƶrdinatieprocedure windturbines De Mars-Twentekanaal Noord
Griffienummer: 2018-0004
8a Amendement: Keuze uitvoeringsrichting toekomst huishoudelijke hulp 2019 - Werknemerscoƶperatie en zorgaanbieders
Griffienummer: 2018-A0001
8b Amendement: Keuze uitvoeringsrichting toekomst huishoudelijke hulp 2019 - doorontwikkeling naar een werknemerscoƶperatie
Griffienummer: 2018-A0003
8c Amendement: Keuze uitvoeringsrichting toekomst huishoudelijke hulp 2019 - implementatiebudget
Griffienummer: 2018-A0002
8d Keuze uitvoeringsrichting toekomst huishoudelijke hulp 2019
Griffienummer: 2017-0158
9 Nota Grondbeleid 2017 gemeente Zutphen
Griffienummer: 2017-0173
10 Motie: Samenleving betrekken bij Voorjaarsnota 2018
Griffienummer: 2017-M0013
11 Motie: Kansen voor ieder kind
Griffienummer: 2018-M0006
12 Sluiting