Pagina delen

Raad 23 juni 2017 - Voorjaarsnota

Datum 23-06-2017 Tijd 10:00 - 16:15
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

De genoemde tijden zijn richttijden.

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening (10.00)
2 Vaststelling van de agenda (10.00)
3 Toelichten van ingediende moties en amendementen (10.00)

Per ingediende motie of amendement  maximaal 1 minuut toelichting.
Sprekers worden niet onderbroken door interrupties. Gelegenheid tot het stellen van verduidelijkende vragen volgt na afloop van de toelichting.

4 Debat over de moties, amendementen en de Voorjaarsnota (10.15)

Eerste termijn van de raad.
Alle fracties hebben de gelegenheid om voorafgaand aan de vergadering schriftelijk algemene beschouwingen aan te leveren. De ontvangen algemene beschouwingen worden onder dit agendapunt op de website gepubliceerd.

Algemene beschouwingen 2017 van de fracties (geen mondelinge behandeling ter vergadering)
Griffienummer: 2017-0087
Schorsing (11.15)

Koffiepauze

5 Reactie van het college op de ingediende moties en amendementen (11.45)

Eerste termijn van het college.

Schorsing (12.30)

Gelegenheid om de lunch te gebruiken.

6 Actualiseren van de moties en amendementen (14.00)

Gelegenheid om naar aanleiding van de reacties in de eerste termijn moties en amendementen  in te trekken of te vervangen door een aangepaste versie.

7 Slotdebat over de moties, amendementen en de Voorjaarsnota (14.15)

Tweede termijn, waarin per fractie maximaal 5 minuten het woord wordt gevoerd.

8 Besluitvorming (15.45)

Stemmingen over de amendementen, dan over de Voorjaarsnota en daarna over de moties.

8a Amendement: Behoud reserve Verkiezingsfonds
Griffienummer: 2017-A0006
8b Voorjaarsnota 2017 - Uitgangspunten voor de Programmabegroting 2018-2021
Griffienummer: 2017-0062
8c Motie: Aanscherping inhoud Voorjaarsnota 2017
Griffienummer: 2017-M0012
8d Motie: Fasering incidentele financiƫle ruimte
Griffienummer: 2017-M0007
8e Motie: Bestendige inzet reserves
Griffienummer: 2017-M0010
8f Motie: Compensatie bezuiniging kwijtschelding afvalstoffenheffing
Griffienummer: 2017-M0008
8g Motie: Hondenbelasting als doelbelasting
Griffienummer: 2017-M0019
8h Motie: Verlaging rentelasten Hanzehof
Griffienummer: 2017-M0017
8i Motie: Participatiebonus
Griffienummer: 2017-M0018
8j Motie: Opbrengst Broederenklooster voor jongerenwoningen
Griffienummer: 2017-M0011
8k Motie: Toekomst Oude IJsselbrug
Griffienummer: 2017-M0016
8l Motie: Kansen voor meer samenwerking in de Stedendriehoek
Griffienummer: 2017-M0015
9 Sluiting (16.00)

Bij de lunch zal voor alle aanwezigen broodjes en koffie gereed staan.

Na afloop van de raadsvergadering is er voor de raad en het college (inclusief hun ambtelijke ondersteuning) een gezamenlijk barbecue op de patio.