Pagina delen

Raad 20 juni 2016 (21:30 - 23:00)

Datum 20-06-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3a1 Motie: Behoud bomen provinciaalse weg
Griffienummer: 2015-M0003
3a2 Motie: Bereikbaarheid binnenstad zonder Vispoortgrachtbrug
Griffienummer: 2015-M0005
3a3 Motie: Realiseren van een verheven park, parkeerruimte Houtwal en brug
Griffienummer: 2015-M0032
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen Raad 23 mei 2016
4b Handelingen Raad 26 mei 2016
5 Lijst ingekomen stukken Raad 20 juni 2016
Griffienummer: 2016-0069
6a Amendement: wijzigen speerpunt Werk maken van werk
Griffienummer: 2016-A0004
6b Voorjaarsnota 2016
Griffienummer: 2016-0076
7 Hamerstukken
7a Basismobiliteit Vervoercentrale Bedrijfsplan 2.1
Griffienummer: 2016-0066
7b Veilig Thuis; oprichting stichting; wensen en bedenkingen
Griffienummer: 2016-0065
7c GGD NOG; Programmabegroting 2017, wijziging gemeenschappelijke regeling en integrale jeugdgezondheidszorg
Griffienummer: 2016-0068
7d 1e Wijzigingsverordening op de Legesverordening 2016
Griffienummer: 2016-0072
7e Bekrachtiging geheimhouding inzake brieven rond jeugdhulpinstelling Intermetzo
Griffienummer: 2016-0073
7f Zienswijzen gemeenteraad op begrotingen Het Plein en Delta 2017
Griffienummer: 2016-0071
7g Integratie- en participatie aanpak statushouders en vluchtelingen
Griffienummer: 2016-0077
7h Begroting 2017-2020 en jaarstukken 2015 VNOG
Griffienummer: 2016-0078
7i Concept-wijzigingstekst gemeenschappelijke regeling VNOG
Griffienummer: 2016-0079
8 Begrotingswijziging Het Plein 2016-1
Griffienummer: 2016-0083
9 Motie: Actief tegengaan oplaten ballonnen
Griffienummer: 2016-M0010
10 Motie: Duurzaamheidsparagraaf in ieder voorstel
Griffienummer: 2016-M0009
11 Motie: Regenboog zebrapad in Zutphen
Griffienummer: 2016-M0011
12 Sluiting