Pagina delen

Raad 2 november 2015 (21:30 - 23:00)

Datum 02-11-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3a1 Motie: Energieneutraal bouwen
Griffienummer: 2015-M0020
3a2 Motie: Maak een stadsmobiliteitsplan: schoon, duurzaam en flexibel
Griffienummer: 2015-M0006
3a3 Motie: Behoud cultureel erfgoed
Griffienummer: 2015-M0007
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen raad 5 oktober 2015
5 Lijst ingekomen stukken Raad 2 november 2015
Griffienummer: 2015-0152
6 Hamerstukken
6b Bekrachtigen geheimhouding bijlagen raadsvoorstel 'Grondexploitaties: bespreking deelgebieden'.
Griffienummer: 2015-0156
6c Geactualiseerd normenkader voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2015
Griffienummer: 2015-0159
7 Initiatiefvoorstel "2GetThere: voor jongeren door jongeren"
Griffienummer: 2015-0114
8 Wijziging GR Het Plein; Bedrijfsplan Het Plein- Delta en Governance document Het Plein-Delta
Griffienummer: 2015-0102
9 Extra inzet uitvoeringskosten Sociaal Domein 2.0
Griffienummer: 2015-0160
10 Begrotingswijziging Burap 2015-2
Griffienummer: 2015-0154
11 Vaststelling wijzigingsverordening op de Verordening precariobelasting 2015
Griffienummer: 2015-0134
12 Strategische Agenda 2016-2019 - Programmabegroting 2016
Griffienummer: 2015-0148
13 Sluiting