Pagina delen

Raad 2 juni 2014 (21:30 - 23:00)

Datum 02-06-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen raad 19 mei 2014
5 Lijst ingekomen stukken Raad 2 juni 2014
Griffienummer: 2014-0064
6 Vermoedelijke hamerstukken
6a Zienswijze van de raad op de conceptbegroting 2015 van de Regio Stedendriehoek
Griffienummer: 2014-0071
6b Intrekken beleidsnotitie openbare verlichting 2008
Griffienummer: 2014-0072
6c. Bekrachtigen geheimhouding onderbouwing Notitie gebiedexploitaties Zutphen 2014-1
Griffienummer: 2014-0078
6d Zienswijze van de raad over de Programmabegroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland.
Griffienummer: 2014-0075
6e Renovatie voetbalvelden v.v. Warnsveldse Boys
Griffienummer: 2014-0083
6f Bekrachtiging geheimhouding bijlage bij raadsvoorstel Renovatie voetbalvelden Warnsveldse Boys
Griffienummer: 2014-0085
7 Begroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling Het Plein, zienswijze raad
Griffienummer: 2014-0065
8 Zienswijze van de raad over de begroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling Delta
Griffienummer: 2014-0070
9 Organisatieontwikkeling Zutphen vooruit, kredietaanvraag
Griffienummer: 2014-0063
10 Motie: Eigen regie over persoonsgebonden budget
Griffienummer: 2014-M0012
11 Motie: Ondersteuning Het Dagelijks Bestaan
Griffienummer: 2014-M0013
12 Motie: Verbetering huishoudelijke hulp
Griffienummer: 2014-M0009
13 Sluiting