Pagina delen

Raad 2 juli 2021 (09:30 - 17:00)

Datum 02-07-2021 Tijd 09:30 - 17:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Agenda

Punt Onderwerp Video
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda
3 Hamerstukken
3a Bekrachtiging geheimhouding bijlagen 3 en 4 MPG 2021-1
Griffienummer: 2021-0049
4 Jaarstukken 2020
Griffienummer: 2021-0070
5 Overnemen advies Auditcommissie over Jaarstukken 2020
Griffienummer: 2021-0063
6 Saldobestemming jaarrekening 2020 gemeente Zutphen
Griffienummer: 2021-0060
7 Motie: Tijdsbestedingsnorm college
Griffienummer: 2021-M0020
8 Presentatie gewijzigd raadsvoorstel Voorjaarsnota 2021 door college
9 Voorjaarsnota 2021
9a Algemene beschouwingen (eerste termijn raad)
schorsing van de raadsvergadering en lunch
9b Reactie College op inbreng Raad in eerste termijn
9c Tweede termijn raad
9d Reactie College op inbreng Raad in tweede termijn
10 Stemmingen
10a Amendement: Voorjaarsnota 2021 - Ondergronds brengen hoogspanningslijnen
Griffienummer: 2021-A0005
10b Amendement: Voorjaarsnota 2021 - Aankoop Hanzehof
Griffienummer: 2021-A0006
10c Amendement: Voorjaarsnota 2021 - Onderhoud Hanzehof
Griffienummer: 2021-A0007
10d Amendement: Voorjaarsnota 2021 - Kapitaallasten Hanzehof
Griffienummer: 2021-A0008
10e Amendement: Voorjaarsnota 2021 - Jaarlijks bedrag programmabegroting tbv uitvoering initiatiefvoorstel en moties woningnood
Griffienummer: 2021-A0004
10f Voorjaarsnota 2021
Griffienummer: 2021-0061
10g Motie: Hoogspanningskabels-aangaan verplichting ontwerpfase
Griffienummer: 2021-M0026
10h Motie: Duurzaam en integraal herstelplan Corona
Griffienummer: 2021-M0021
10i Motie: Windturbineplannen binnen gemeentegrenzen expliciet staken
Griffienummer: 2021-M0022
10j Motie: Gemeenteraad betrekken bij gemeentelijke rechtszaken
Griffienummer: 2021-M0023
10k Motie: Doorbraak voor kinderen in armoede
Griffienummer: 2021-M0024
10l Motie: Versterken lokale (onderzoeks-)journalistiek
Griffienummer: 2021-M0025
11 Sluiting