Pagina delen

Raad 2 juli 2018 (21:30 - 23:00)

Datum 02-07-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
3 Actieve informatievoorziening vanuit het college
4 Vragenkwartiertje
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen Raad 15 juni 2018
5b Handelingen Raad 18 juni 2018
6 Lijst ingekomen stukken Raad 2 juli 2018
Griffienummer: 2018-0081
7 Hamerstukken
7a Vaststellen bestemmingsplan 'Vordenseweg 21-23 Warnsveld'
Griffienummer: 2018-0086
7b Kosten tijdelijke huisvesting gebruikers De Mene
Griffienummer: 2018-0087
7c Jaarstukken 2017 en wijziging begroting 2018 en begroting 2019 Omgevingsdienst Achterhoek
Griffienummer: 2018-0082
8 Motie: Zutphen slaafvrije gemeente
Griffienummer: 2018-M0009
9 Grondruil nieuwbouw Vrije School Zutphen
Griffienummer: 2018-0084
10 Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2018-1
Griffienummer: 2018-0063
11 De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zutphen 2018
Griffienummer: 2018-0065
12 Jaarstukken 2017
Griffienummer: 2018-0074
13 Bestemming batig saldo jaarrekening 2017
Griffienummer: 2018-0073
14 Sluiting