Pagina delen

Raad 19 juni 2017 (21:30 - 23:00)

Datum 19-06-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Wijzigingen in fractie van Burgerbelang
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen Raad 22 mei 2017
6 Lijst ingekomen stukken Raad 19 juni 2017
Griffienummer: 2017-0060
7 Hamerstukken
7a Begrotingswijziging 2017-10 (diverse ramingen en overlopende posten)
Griffienummer: 2017-0061
7b Bestemmingsplan Dennendijk 2a en 2b
Griffienummer: 2017-0065
7c Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan 'Dennendijk 2a en 2b'
Griffienummer: 2017-0066
7d Strategische Raadsagenda Zutphen 2017
Griffienummer: 2017-0063
7e Afwikkeling restant krediet Stadsdiagonaal
Griffienummer: 2017-0069
7f Concept Begroting Tribuut 2018
Griffienummer: 2017-0070
7g Begroting 2018-2021 en jaarstukken 2016 VNOG
7h Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2017-1
Griffienummer: 2017-0074
7i Geheimhouding Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2017-1
Griffienummer: 2017-0073
8 Zienswijzen gemeenteraad op begrotingen Het Plein en Delta 2018
Griffienummer: 2017-0055
9 Breedband-connectiviteit in het buitengebied
Griffienummer: 2017-0047
10 Vaststellen kwaliteitskader Leesten Oost
Griffienummer: 2017-0054
11 Visie op de Participatiewet 2017 gemeente Zutphen
Griffienummer: 2017-0059
12 Uitvoeringsscenario Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening
Griffienummer: 2017-0064
13 Sluiting