Pagina delen

Raad 19 juni 2015 (09:30 - 17:00)

Datum 19-06-2015 Tijd 09:30 - 17:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vaststelling van de agenda
3 Algemene beschouwingen door de fracties met reactie op de ambities van het college en inbreng van aanvullende eigen ambities
Schorsing raadsvergadering

Tijdens de schorsing zullen de bij de algemene beschouwingen ingebrachte voorstellen, evenals de ambities uit het bespreekstuk van het college, onderwerp van gesprek zijn in 4 subgroepen. Deelname aan de gesprekken in de subgroepen staat vrij aan alle aanwezigen. Aansluitend is er ruimte voor fractieoverleg.

4 Plenair debat over het bespreekstuk van het college en de door de fracties tijdens de algemene beschouwingen ingebrachte punten
Bespreekstuk op weg naar de Voorjaarsnota 2015
Griffienummer: 2015-0093
5 Besluitvorming
5a Benoeming mevr. mr. M.J.E. van den Berg - Platzer als raadsadviseur en locogriffier
Griffienummer: 2015-0061
5b Stemming over ingediende moties
5b1 Motie: Maak een stadsmobiliteitsplan: schoon, duurzaam en flexibel
Griffienummer: 2015-M0006
5b2 Motie: Behoud cultureel erfgoed
Griffienummer: 2015-M0007
5b3 Motie: Een vernieuwde blik op de Hanzehof
Griffienummer: 2015-M0008
5b4 Motie: De biologische markt; een herkenbaar gezicht in/van Zutphen
Griffienummer: 2015-M0009
5b5 Motie: Naar een Burgerbegroting voor de gemeente Zutphen
Griffienummer: 2015-M0010
5b6 Motie: Maatschappelijke initiatieven en maatschappelijke verhuur
Griffienummer: 2015-M0011
5b7 Motie: Oprichting Jongerenraad Zutphen
Griffienummer: 2015-M0012
5b8 Motie: Opstarten structureel overleg met alle sportverenigingen teneinde een gezamenlijke Sportroefeldag te organiseren
Griffienummer: 2015-M0013
5b9 Motie: Extra geld voor speelattributen De IJsselslag
Griffienummer: 2015-M0014
5b10 Motie: Zutphen werkt!
Griffienummer: 2015-M0015
5b11 Motie: Leerrecht vanaf 2,5 jaar (Voor- en vroegtijdige educatie)
Griffienummer: 2015-M0016
5b12 Motie: Sportnota
Griffienummer: 2015-M0018
5b13 Motie: Uitvoering plan van aanpak Laaggeletterdheid de wereld uit
Griffienummer: 2015-M0019
5b14 Motie: Energieneutraal bouwen
Griffienummer: 2015-M0020
5b15 Motie: Iedereen toegang tot zwembad de IJsselslag
Griffienummer: 2015-M0021
5b16 Motie: Woningbouwcontingent
Griffienummer: 2015-M0022
5b17 Motie: Jongerenhuisvesting
Griffienummer: 2015-M0023
5b18 Motie: Compacte Algemene Plaatselijke Verordening
Griffienummer: 2015-M0024
5b19 Motie: Start begrotingsopbouw met de nieuwe rol van de gemeentelijke overheid als netwerkorganisatie
Griffienummer: 2015-M0025
6 Sluiting