Pagina delen

Raad 16 november 2015 (21:30 - 23:00)

Datum 16-11-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3a1 Motie: Zutphen werkt!
Griffienummer: 2015-M0015
3b Verzoek tot het houden van een hoorzitting over de te benoemen vijfde wethouder in het kader van algemeen belang
Griffienummer: 2015-0183
3c Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen raad 2 november 2015
5 Lijst ingekomen stukken Raad 16 november 2015
Griffienummer: 2015-0166
6 Uitbreiding college met een vijfde wethouder
6a Rapport met definitieve bevindingen rond de mogelijkheden tot uitbreiding van het college met een vijfde wethouder van dhr. Dijkstra
Griffienummer: 2015-0176
6b Kandidaatstelling nieuwe wethouder
6c Benoeming voorzitter en leden commissie onderzoek geloofsbrieven
6d Rapportage door de commissie onderzoek geloofsbrieven
6e Gelegenheid voor kandidaat wethouder om zich voor te stellen
6f Benoeming stembureau
6g Benoeming van een vijfde wethouder ten behoeve van de vorming van een meerderheidscollege
Griffienummer: 2015-0177
6h Gelegenheid tot aanneming van de benoeming als wethouder
6i Afleggen eed of belofte door de benoemde wethouder
7 Hamerstukken
7a Subsidie vanuit Regiocontact inzetten voor een pilot lokaal aansluiten - Participatiewet en WMO
Griffienummer: 2015-0162
7b Benoeming dhr. J.E. Nijkamp als loco griffier en bepaling volgorde locogriffierschap
Griffienummer: 2015-0164
8 Grondexploitaties: bespreking van deelgebieden
Griffienummer: 2015-0157
9 Sluiting