Pagina delen

Raad 16 december 2019

Datum 16-12-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda
3 Toelating en beëdiging van een nieuw raadslid
3a Benoeming van en rapportage door de Commissie onderzoek geloofsbrieven
3b Toelating de heer R.G.M. Rutten als raadslid ter opvolging van mevrouw G.I. Timmer-Dingemans
3c Beëdiging van dhr. R.G.M. Rutten als raadslid
4 Actieve informatievoorziening vanuit het college
5 Vragen betreffende de actualiteit
6 Vaststellen Handelingen
6a Handelingen Raad 4 november 2019
7 Lijst ingekomen stukken Raad 16 december 2019
Griffienummer: 2019-0107
8 Hamerstukken
8a Bekrachtiging geheimhouding op Kostprijsraming herinrichting Deventerweg
Griffienummer: 2019-0117
8b Benoeming rayonarchitect cie. Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie
Griffienummer: 2019-0099
8c Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (6e)
Griffienummer: 2019-0100
8d GGD; aanpassing gemeenschappelijke regeling en aansluiting bij werkgeversvereniging
Griffienummer: 2019-0103
8e Eerste wijziging van Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking (GR Tribuut)
Griffienummer: 2019-0109
8f Verordening elektronische kennisgeving gemeente Zutphen 2019
Griffienummer: 2019-0114
8g Gemeentelijk coördinatiebesluit Noorderhaven Veld 15-16-17
Griffienummer: 2019-0119
8h Verordening Werkgeverscommissie gemeente Zutphen 2020
Griffienummer: 2019-0101
8i Eerste Wijzigingsverordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Zutphen 2019
Griffienummer: 2019-0121
8j Vaststellen van het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2019 en 2020 van de gemeente Zutphen
Griffienummer: 2019-0124
9 Diverse overlopende budgetten van 2018 naar 2019
Griffienummer: 2019-0102
10 Verzamelbegrotingswijziging 2019-23 (incl. Burap 2019-2)
Griffienummer: 2019-0110
11 Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2019-2
Griffienummer: 2019-0111
12 Vaststelling Algemene subsidieverordening gemeente Zutphen 2019
Griffienummer: 2019-0122
13 Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2020
Griffienummer: 2019-0127
14 Aansluiting van de gemeenschappelijke regelingen ODA, PlusOV en Tribuut bij werkgeversvereniging
Griffienummer: 2019-0130
15 Herbeoordeling reserves
Griffienummer: 2019-0128
16 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zutphen 2020
Griffienummer: 2019-0123
17 Aanvullend krediet voor de herinrichting van de Deventerweg
Griffienummer: 2019-0116
18 Jaarrekening Stichting Sportaccomodaties Zutphen 2018
Griffienummer: 2019-0118
19 Uitwerking aanvullende maatregelen Participatie / minimabeleid
Griffienummer: 2019-0129
20 Financiële verordening gemeente Zutphen 2019, Nota financieel beleid 2019 en Treasurystatuut gemeente Zutphen 2019
Griffienummer: 2019-0125
21 Bijstelling Masterplan Onderwijshuisvesting Zutphen “Onderwijs sterk in verbinding”
Griffienummer: 2019-0120
22a Amendement: Vervolg aanpak oneigenlijk gebruik gemeentegrond
Griffienummer: 2019-A0013
22b Vervolg aanpak oneigenlijk gebruik gemeentegrond
Griffienummer: 2019-0112
23 Toekomstbestendig Wonen Lening
Griffienummer: 2019-0095
24 Motie: Uitvoering Horecavisie en herzien evenementenbeleid
Griffienummer: 2019-M0016
25 Motie: Flexwoningen
Griffienummer: 2019-M0022
26 Sluiting