Pagina delen

Raad 13 juli 2020

Datum 13-07-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
B.M. Duizer

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2a1 Motie: Behoud noodzakelijke voorzieningen Warnsveld
Griffienummer: 2018-M0045
2b Vaststelling van de agenda
3 Algemeen spreekrecht
4 Actieve informatievoorziening vanuit het college
5 Vragen betreffende de actualiteit
6 Vaststellen Handelingen
6a Handelingen Raad 8 juni 2020
7 Lijst ingekomen stukken Raad 13 juli 2020
Griffienummer: 2020-0046
8 Hamerstukken
8a Benoeming de heer A.A. de Boer extern lid en herbenoeming mevr. K. van den Berg voorzitter van de rekenkamercommissie
Griffienummer: 2020-0044
8b Advies over aanwijzing Stichting Lokale Omroep de Berkelstroom als lokale omroep
Griffienummer: 2020-0047
8c Aanvraag Vangnetuitkering 2019
Griffienummer: 2020-0055
8d Diverse overlopende budgetten van 2019 naar 2020
Griffienummer: 2020-0054
8e Wijziging lid regioraad Regio Stedendriehoek
Griffienummer: 2020-0059
9a Jaarstukken 2019 gemeente Zutphen
Griffienummer: 2020-0050
9b Overnemen advies Auditcommissie op jaarstukken 2019
Griffienummer: 2020-0052
10 Bestemming voordelig saldo jaarrekening 2019 gemeente Zutphen
Griffienummer: 2020-0051
11a Kaderstelling programmabegroting 2021-2024
Griffienummer: 2020-0057
11b Motie: Aanvullende kaders programmabegroting 2021-2024
Griffienummer: 2020-M0016
12 Beklemde reserves binnen de Algemene Reserve
Griffienummer: 2020-0056
13 Kaderstelling Beleidsplan Jeugd 2021-2024
Griffienummer: 2020-0060
14 Regiovisie en uitvoeringsagenda 'Samen tegen huiselijk geweld, aanpak huiselijk geweld 2020 tot en met 2023
Griffienummer: 2020-0048
15 Initiatief raadvoorstel Van ´Poort van Zuid´ naar ´Poorten van de binnenstad´ van Zutphen 2020
Griffienummer: 2020-0061
16 Motie: Stop de huurverhoging
Griffienummer: 2020-M0017
17 Motie: Stop de lokale bezuinigingen
Griffienummer: 2020-M0018
18 Motie: Van sjoemelstroom naar groene stroom
Griffienummer: 2020-M0019
19 Motie: Kastanje bomen kap opschorten
Griffienummer: 2020-M0022
20 Sluiting