Pagina delen

Raad 13 december 2021 (19:30 - 23:00)

Datum 13-12-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Agenda

Punt Onderwerp Video
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda
3 Algemeen spreekrecht
4 Actieve informatievoorziening vanuit het college
5 Vragen betreffende de actualiteit
6 Vaststellen Handelingen (nog niet beschikbaar)
7 Lijst ingekomen stukken Raad 13 december 2021
Griffienummer: 2021-0117
8 Hamerstukken
8a 1e Verzamelbegrotingswijziging 2021
Griffienummer: 2021-0113
8b Controleprotocol en normenkader accountantscontrole jaarrekening 2021
Griffienummer: 2021-0120
8c Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2021-2
Griffienummer: 2021-0111
8d Vormgeving Sociaal Ontwikkelbedrijf (bekrachtiging geheimhouding)
Griffienummer: 2021-0132
8e Ontslag Forumlid Richard Klein Bennink en benoeming Forumlid Karin Oldenhuis
Griffienummer: 2021-0134
8f Benoeming Forumlid Gert Meijboom voor Stadspartij Zutphen Warnsveld
Griffienummer: 2021-0136
Bespreekstukken
9a Amendement: Alternatief Initiatief raadsvoorstel meer betaalbare woningen in Zutphen-Realistische prijzen
Griffienummer: 2021-A0032
9b Amendement: Alternatief Initiatief raadsvoorstel meer betaalbare woningen in Zutphen-Oog voor alle soorten woningen
Griffienummer: 2021-A0034
9c Amendement: Alternatief initiatief raadsvoorstel Meer betaalbare woningen Zutphen - Bouwen voor inwoners
Griffienummer: 2021-A0035
9d Alternatief initiatief raadsvoorstel Meer betaalbare woningen Zutphen
Griffienummer: 2021-0126
9e Motie: Betaalbare wooncarrière in Zutphen
Griffienummer: 2021-M0041
10 Grondstofrijk Zutphen, Grondstoffenplan 2022-2026
Griffienummer: 2021-0114
11a Amendement: Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio - Opnemen eindtermijn zoekgebieden windenergie
Griffienummer: 2021-A0038
11b Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio
Griffienummer: 2021-0125
12a Amendement: Transitievisie Warmte gemeente Zutphen 2021 - Woonlastenverlaging door overgang naar schone energie
Griffienummer: 2021-A0036
12b Amendement: Transitievisie Warmte gemeente Zutphen 2021 - Geen houtpelletkachels in Transitievisie Warmte
Griffienummer: 2021-A0037
12c Transitievisie Warmte gemeente Zutphen 2021
Griffienummer: 2021-0124
13 Oprichting Zutphens Sport en accommodatiebedrijf (ZSA BV)
Griffienummer: 2021-0131
14a Overnemen conclusies en aanbevelingen rekenkameronderzoek invoering Omgevingswet 2016-2021
Griffienummer: 2021-0108
14b Motie: Regie op de invoering van de Omgevingswet
Griffienummer: 2021-M0042
14c Motie: Kan het anders, raad beter in haar rol
Griffienummer: 2021-M0043
15 Krediet herstel bouwfouten Berkenlaan 389
Griffienummer: 2021-0112
16 Corona middelen jeugd 2022
Griffienummer: 2021-0127
17 Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2022
Griffienummer: 2021-0122
18 Beantwoording van aan de raad gerichte brief over het voornemen van Tribuut om lid te worden van de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB)
Griffienummer: 2021-0121
19 Moties vreemd aan de orde van de dag
19a Motie: De versterking van de lokale (onderzoeks-)journalistiek
Griffienummer: 2021-M0035
19b Motie: Voortgang Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Griffienummer: 2021-M0039
19c Motie: Menstruatie armoede
Griffienummer: 2021-M0040
20 Sluiting