Pagina delen

Raad 12 oktober 2020 (19:30 - 23:00)

Datum 12-10-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
J.A. Vullings

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda
3 Algemeen spreekrecht
4 Actieve informatievoorziening vanuit het college
5 Vragen betreffende de actualiteit
6 Vaststellen Handelingen
6a Handelingen raad 21 september 2020
7 Lijst ingekomen stukken Raad 12 oktober 2020
Griffienummer: 2020-0082
8 Hamerstukken
8a Herbenoeming dhr. A.B.M. Gloerich extern lid van de rekenkamercommissie
Griffienummer: 2020-0080
8b Subsidie programma Rivier in de Stad
Griffienummer: 2020-0081
8c Bekrachtiging geheimhouding bijlagen Beheerplan gemeentelijk vastgoed 2021-2025
Griffienummer: 2020-0088
8d Vaststellen beheerplan 2021-2025 gemeentelijk vastgoed
Griffienummer: 2020-0087
8e Nota grondprijsbeleid gemeente Zutphen 2020
Griffienummer: 2020-0090
9 Concept regionaal risicoprofiel en regionaal beleidsplan 2021-2024 VNOG
Griffienummer: 2020-0085
10 Motie: Vergroening en verkoeling Zutphen
Griffienummer: 2020-M0021
11 Motie: Aansluiting Coalition of the willing
Griffienummer: 2020-M0024
12 Sluiting