Pagina delen

Raad 12 juli 2021 (19:30 - 23:00)

Datum 12-07-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Agenda

Punt Onderwerp Video
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda
3 Algemeen spreekrecht
4 Actieve informatievoorziening vanuit het college
5 Vragen betreffende de actualiteit
6 Vaststellen handelingen
6a Handelingen Raad 31 mei en 1 juni 2021
7 Lijst ingekomen stukken Raad 12 juli 2021
Griffienummer: 2021-0054
8 Hamerstukken
8a Cofinanciering packagedeal fiets
Griffienummer: 2021-0058
8b Diverse overlopende budgetten van 2020 naar 2021
Griffienummer: 2021-0065
9 Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2021-1
Griffienummer: 2021-0048
10 Nota bodembeheer regio Achterhoek 2021 en de bijbehorende bodemkwaliteits- en bodemfunctieklassenkaarten regio Achterhoek
Griffienummer: 2021-0059
11 Renovatie hockeyvelden
Griffienummer: 2021-0051
12 Bestemmingsplan Noorderhaven Veld 21B
Griffienummer: 2021-0067
13a Amendement: Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024 - Structurele korting van € 300.000 aanwenden als herschikkingsmiddelen cultuur
Griffienummer: 2021-A0009
13b Amendement: Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024 - Beleidskaders impulsrichting De Hanzehof als Huis van de Stad
Griffienummer: 2021-A0010
13c Amendement: Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024 - Subsidie basisinstellingen Luxor en Dat Bolwerck
Griffienummer: 2021-A0011
13d Amendement: Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024 - Graafschap bibliotheken en Hanzehof
Griffienummer: 2021-A0012
13e Amendement: Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024 - Popcultuur en buitensoos
Griffienummer: 2021-A0013
13f Amendement: Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024 - Beleidskader impulsrichting De Hanzehof als Huis van de stad - onderdeel bibliotheek
Griffienummer: 2021-A0015
13g Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024, De stad als podium
Griffienummer: 2021-0071
13h Motie: Versnelling en implementatie No Regret investering Buitensoos Zutphen
Griffienummer: 2021-M0028
13i Motie: Huis van de Stad
Griffienummer: 2021-M0027
14 (Motie Huis van de Stad - zie agendapunt 13i)
15a Amendement: Gebiedsvisie Samen Emerpark - Toegankelijkheid Emerpark
Griffienummer: 2021-A0014
15b Gebiedsvisie Samen Emerpark, De groene huiskamer van Zutphen
Griffienummer: 2021-0066
16 Herinrichting Schupstoel
Griffienummer: 2021-0068
17 Beleidsplan Jeugd Zutphen 2021-2024
Griffienummer: 2021-0055
18 Overdracht van Plan van Aanpak LHBTI+ tot beleidsvorming en uitvoeringsagenda aan het college van B&W
Griffienummer: 2021-0073
19 Motie: Op weg naar een inclusieve samenleving
Griffienummer: 2021-M0017
20 Motie: Artikel 1 op alle scholen
Griffienummer: 2021-M0018
21a Kennismaking met de beoogde nieuwe wethouder
21b Rapportage door de commissie onderzoek geloofsbrieven
21c Benoeming stembureau
21d Stemmen (met stembriefjes)
21e Benoeming opvolger voor wethouder Matser
Griffienummer: 2021-0076
21f Uitspreken aanneming van de benoeming als wethouder
21g Afleggen eed of belofte door de benoemde wethouder
22 Sluiting