Pagina delen

Raad 10 maart 2014 (21:30 - 23:00)

Datum 10-03-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3a1 Motie: Gebruik outcome-criteria jeugdzorg
Griffienummer: 2013-M0023
3a2 Motie: Minder verkeersborden
Griffienummer: 2013-M0032
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
3c Benoeming leden commissie onderzoek geloofsbrieven
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen raad 10 februari 2014
4b Handelingen raad 24 februari 2014
5 Lijst ingekomen stukken Raad 10 maart 2014
Griffienummer: 2014-0038
6 Vermoedelijke hamerstukken
6a Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden, Forumleden en commissieleden 2014
Griffienummer: 2014-0030
7a Negen beleidskaders sociaal domein Zutphen
Griffienummer: 2014-0008
7b Motie: Algemeen beleidskader sociaal domein
Griffienummer: 2014-M0010
8 Samen sterk voor onze jeugd! Kadernotitie Jeugd regio Midden IJssel, Oost Veluwe
Griffienummer: 2014-0028
9 Eindrapportage 2013 ZV en I en aanvraag implementatiebudget 2014
Griffienummer: 2014-0027
10 Natuurlijk verloop versus boventallig verklaren
Griffienummer: 2014-0019
11 Bomenverordening gemeente Zutphen 2014
Griffienummer: 2014-0026
12 Cultuurhistorische waardenkaart
Griffienummer: 2014-0007
13 Vaststelling Intergemeentelijke Structuurvisie Middengebied IJsselsprong
Griffienummer: 2014-0018
14 Bezuinigingsdocument 2015-2017
Griffienummer: 2013-0186
15 Motie: Vermeende treurige gang van zaken Delta
Griffienummer: 2014-M0006
16 Motie: Versoepelen van regels voor ondernemers
Griffienummer: 2014-M0003
17 Verzoek goedkeuring spreidingsplan REC Oost-Nederland met voornemen tot vestigen van nevenvestiging Cluster 4 in Zutphen
Griffienummer: 2014-0035
18 Sluiting