Pagina delen

Zutphen vooruit - voortgang september 2015

Inhoud

Zie de bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 12 oktober 2015 Naar boven

Toelichting griffie

In maart 2015 is het Visie- en voortgangsdocument 'Zutphen Vooruit' door het college aangeleverd. In aanloop naar de daadwerkelijke organisatieverandering in 2016, wordt de raad met enige regelmaat bijgepraat over de stand van zaken.

In dit forum zal verder ingegaan worden op de stappen die al zijn gezet, de structuuraanpassing per 1 januari 2016 en de aanpassingen en verbeteringen die in 2016 gepland zijn.

Raadsadviseur: M. van Riet Paap

Datum 12-10-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M. van Riet Paap
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPM.J. ten Broeke
D66H. Brouwer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijJ. Boersbroek
VVD
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en leidt het onderwerp kort in. Het onderwerp is Zutphen Vooruit. Over het onderwerp is al veel gesproken. Nu wordt het forum bijgepraat over de stand van zaken. 

De gemeentesecretaris, de heer Jansen, zal namens het college een korte presentatie verzorgen. 

De heer Jansen krijgt het woord:

Kort samengevat behandelde hij het volgende:

Hij gaat in op de veranderende samenleving. Er is daardoor behoefte ontstaan aan een andere flexibelere , platte organisatie. Hoewel er af en toe onzekerheid bestaat binnen de organisatie en soms ook wel wat cynisme is binnen het gemeentelijk apparaat, ismen het er over het algemeen eens dat de organisatie moet veranderen.

De gemeentelijke organisatie is al flexibeler en werkt meer samen met de burgers. Voorbeelden hiervan zijn het tot stand komen van de Cultuurnota, huishoudelijke hulp , herinrichting Groenmarkt en de Stadsdiagonaal.

De nieuwe organisatie start per 1 januari. Een platte organisatie met 23 teams, 13 teamleiders en een gemeentesecretaris.

Er komt een vereenvoudigde P&C cyclus, meer gebaseerd op vertrouwen.

Lastig kan zijn of iedereen mee kan veranderen.  Benodigd zijn de ruimte, middelen, eensgezindheid, vertrouwen en naast het vasthouden aan de voorgenomen bezuinigingen 6,5 fte op economie, sport en cultuur.

Tot slot legt hij drie vragen voor aan het forum.

1: wanneer bent u tevreden? Welke verwachtingen heeft u?

2: Waar vindt u dat verandering het meest nodig is?

3: Welke rol ziet u daarin voor uzelf weggelegd?

 De voorzitter bedankt de spreker voor zijn presentatie.

Burgerbelang wil graag weten hoe het nu zit met de startdatum. Deze was toch oorspronkelijk 1 november.

De heer Jansen geeft aan dat dat inderdaad de bedoeling was maar dat dit niet doenlijk bleek en dat men omwille van een zorgvuldige gang van zaken gekozen heeft om deze te verzetten naar 1 januari. Dan starten de nieuwe teams met de nieuwe leidinggevenden.

De voorzitter geeft aan dat de drie voorliggende vragen erg algemeen zijn . Ze inventariseert of er nog meer vragen zijn.

D66 geeft te kennen dat ment tevreden is als het proces is afgerond. Maar wanneer is dat Men wil weten wat de risico's zijn als ontevreden medewerkers met succes bezwaar aantekenen tegen het benoemingsbesluit.

De PvdA vraagt hoe de OR tegen de herplaatsingen aankijkt.

Hoe gaat het trouwens met de andere hervormingen zoals het Tribuut? Men wil graag weten wat er intern en extern wordt gebruikt aan expertise.

Burgerbelang wil weten hoe de kwaliteit gewaarborgd wordt. Zijn er gemeenten waar het nieuwe model al is toegepast?
Wat zijn de kosten van de totale operatie?

De SP vraagt naar de rol van de OR en wil weten wat er is gebeurd met kritische noten ten aanzien van het proces.

Het CDA is tevreden als de organisatie weer trots op zichzelf kan zijn.

Het is moeilijk om zomaar de knop om te zetten.

GroenLinks is tevreden als de cultuuromslag heeft plaatsgehad

Men wil graag weten of er nog praktische punten zaten bij de onzekerheid en het cynisme.

De PvdA vraagt of de VVD nog vragen heeft. Door de verwarring omtrent het voorzitterschap van vanavond zit de VVD zonder vertegenwoordiger. Daarom wordt met instemming van de overige forumleden de voorzitter gevraagd om de VVD fractie te vertegenwoordigen.

De VVD  is geïnteresseerd in de rol van de raad binnen de nieuwe organisatie.

Vervolgens krijgt het de heer Jansen namens het college het woord ter beantwoording van de vragen.

De ambitie is om qua dienstverlening bij de betere gemeenten  te horen.

De OR heeft positief geadviseerd en is over het hele traject meegenomen.

Inzake de overgang van het tribuut is te melden dat het sociaal plan akkoord is. De medewerkers zijn tevreden over de samenwerking met de nieuwe collega's.

Het hele proces is een dynamisch proces. De organisatie zal nooit uitontwikkeld zijn. Lastig is dat veel personeelsleden in de oude periode zijn aangenomen en niet geselecteerd zijn op flexibiliteit.

Bij bezwaar en beroep wordt maatwerk geregeld. Men verwacht niet veel problemen. De formatiereductie verwacht men nog steeds langs natuurlijke weg te kunnen bereiken. Wel moet er voor 6,5 FTE aan nieuwe plekken ingevuld worden voor een eenmalige reorganisatie.

Het terugkoppelen van het proces zal ook in de toekomst via het college gaan en via dit soort forumsessies.

Burgerbelang vraagt nogmaals naar andere gemeenten.

De heer Jansen geeft aan de gemeente Hollands Kroon een dergelijke organisatie kent. De vragen zijn er wel anders. Dat is een typische plattelandsgemeente.

Inzake de vraag over het gebruik van interne en externe expertise wordt gemeld dat vooral interne expertise wordt gebruikt. BMC is wel betrokken bij het proces maar slechts licht.

Over de kosten van de organisatie wordt gemeld dat nog wel wat ontwikkelingsgeld ingezet moet worden. Een stijging van de loonsom wordt niet verwacht.

In de backoffice systemen is nog wel wat werk te verrichten. De basis is echter op orde.

De kritische geluiden zijn opgepikt . De OR is echter al vroeg bij het proces betrokken geraakt.

GroenLinks gaat in op de vraag over de rol van het forum. Deze liggen ondermeer over het gesprekken voeren om te kijken wat de benodigde vaardigheden zijn van het gemeentelijk apparaat. Daarnaast moet de raad nadenken over het spanningsveld minder geld en meer taken.

Het college Wat betreft de veerkracht zit het wel goed met de organisatie. Het competentie onderzoek laat zien dat er veel potentieel in de organisatie zit.

Het spanningsveld tijdsdruk en de druk op de organisatie is lastig. Daarom moeten de systemen slimmer zodat minder FTE benodigd is.

De voorzitter verzoekt het forum nog even in te gaan op vraag drie van het college.

De stadspartij ziet het als taak om de wensen van de achterban te inventariseren en het college scherp te houden.

GroenLinks geeft aan al geantwoord te hebben

Het CDA geeft aan dat als de ontwikkeling slaagt de organisatie eigenlijk geen sturing vanuit het forum nodig heeft. Men is erg tevreden met het verloop van het proces tot dusver.

Burgerbelang gaat in op vraag 2

Men wil graag een meer dienstverlenende rol voor de organisatie in plaats van een beleidsmatige

De PvdA is tevreden het serviceniveau verbeterd en ook de belangen behartigd worden van de mensen die zich niet melden.

D66 spreekt de hoop uit dat de nieuwe organisatie zijn taak goed zal kunnen uitvoeren. De rol van de raad is beperkt. Men kan zich niet met alle details bezig houden.

De VVD ziet voor de raad niet alleen een rol weggelegd in reguliere vergaderingen maar ook in brainstormsessies.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in