Pagina delen

Zienswijzen op de ontwerpbegrotingen 2020 van de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Zutphen aan deelneemt

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. Naar aanleiding van de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Zutphen deelneemt:

a. In te stemmen met de ontwerpbegrotingen 2020 met enkele opmerkingen en deze in de vorm van een zienswijze te versturen aan:

i. de Cleantech Regio (Stedendriehoek)

ii. de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)

iii. de GGD Noord- en Oost Gelderland

conform bijgevoegde conceptbrieven.

b. In te stemmen met de ontwerpbegrotingen en geen zienswijzen te versturen aan:

i. Tribuut

ii. de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA).

en dit kenbaar te maken conform bijgevoegde conceptbrieven.

2. Kennis te nemen van de jaarrekeningen 2018 van de onder 1 genoemde gemeenschappelijke regelingen.

3. Ten aanzien van de VNOG:

• tevens een zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2019 (zie zienswijzebrief over ontwerpbegroting 2020);

• kennis te nemen van de Kadernota 2020-2023 en

• kennis te nemen van de ingediende moties van andere gemeenten.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Uw raad wordt jaarlijks in de gelegenheid gesteld om een zienswijze naar voren te brengen over de ontwerp-begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Zutphen aan deelneemt.

Dit zijn:

 • Cleantech Regio (Regio Stedendriehoek)                                    
 • GGD Noord Oost Gelderland                                         
 • Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG)    
 • Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)                             
 • Tribuut belastingsamenwerking   
 • Basismobiliteit Plus OV                           

Tevens ontvangt uw raad ter informatie de jaarrekeningen.

Tot nu toe legden wij de ontwerpbegrotingen en de eventuele concept-zienswijzen per gemeenschappelijke regeling via een afzonderlijk raadsvoorstel aan u voor. Dit leidde ertoe dat de behandeling in verschillende forumbijeenkomsten plaatsvond. Dit jaar clusteren wij als experiment alles in één raadsvoorstel.

Wij verwachten hiermee bij te dragen aan de invulling van de wens van uw raad om meer grip te krijgen op de gemeenschappelijke regelingen. We horen graag van u of deze opzet meerwaarde heeft of dat u volgend jaar liever aparte voorstellen ontvangt.

Helaas is het niet gelukt om ook de ontwerpbegroting van GR Basismobiliteit Plus OV mee te nemen in dit voorstel, omdat wij de ontwerp-begroting van deze GR niet tijdig ontvangen hebben.

Beoogd effect

Uw raad informeren over de jaarrekeningen en de ontwerp-begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen, zodat u in de gelegenheid bent om uw zienswijze kenbaar te maken. Zo kunt u invloed uitoefenen op het stellen van financiële en inhoudelijke kaders.

Argumenten

ALGEMEEN

 1. Op deze wijze wordt voldaan aan een formele eis en kunt u invloed uitoefenen op de financiële en inhoudelijke kaders van de gemeenschappelijke regelingen

In de Wet gemeenschappelijke regelingen (artikel 35) is vastgelegd dat de gemeenteraden in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijze naar voren te brengen over de ontwerp-begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen.

 1. De jaarstukken zijn ter informatie bijgevoegd

Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om de (voorlopige) jaarstukken toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Deze jaarstukken, die niet voor een zienswijze worden aangeboden, bieden achtergrondinformatie voor het beoordelen van de conceptbegrotingen en zijn daarom aan dit raadsvoorstel toegevoegd.

SPECIFIEK

Cleantech Regio (Stedendriehoek)

Inleiding

In de Cleantech Regio werken we samen met gemeenten, ondernemers, onderwijs en kennisinstellingen aan de ontwikkeling van een goed vestigingsklimaat voor onze inwoners en ondernemers.

De Cleantech Regio is een samenwerkingsvorm én een gebied (de Stedendriehoek). Twee organisaties staan aan de basis van de Cleantech Regio en werken daarin samen:

 1. Regio Stedendriehoek, een gemeenschappelijke regeling (GR) met 8 gemeenten (Apeldoorn, Deventer, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen).
 2. Strategische Board, een stichting waarin ondernemers, onderwijs, kennisinstellingen en overheden samenwerken.

Jaarrekening 2018

De jaarrekening 2018 sluit met een tekort van € 67.256. Oorzaak is het feit dat de regio verzuimd heeft een begrotingswijziging in 2018 voor te leggen aan de Regioraad. Hierdoor is een eerder genomen besluit om middelen van 2017 te bestemmen voor 2018, niet in de begroting van 2018 verwerkt. De uitgaven werden wel in 2018 gedaan, waardoor de jaarrekening met een tekort sluit. In een voorstel aan de Regioraad van 4 juli 2019 wil het DB dit corrigeren waardoor 2018 met een resultaat van € 34 positief kan worden afgesloten.

Kadernota

Deze GR heeft geen kadernota opgesteld.

Met het vaststellen van de ontwerpbegroting stemt u in met de inhoudelijke koers voor 2020 en het bijbehorende financiële kader.

Ontwerp-begroting 2020

In 2018 is de inhoudelijke koers van de Cleantech Regio vastgelegd in de Agenda Cleantech Regio (2019-2023). De centrale thema’s in deze agenda zijn energietransitie en circulaire economie. De agenda wordt uitgewerkt in een uitvoerings- en investeringsprogramma waarover in 2019 besluitvorming zal plaatsvinden.

Zienswijze

We stellen voor om in de zienswijze naar voren te brengen:

 1. De Regioraad te adviseren in te stemmen met de voorliggende begroting 2020.
 2. De Regioraad te adviseren het DB te verzoeken om een voorstel uit te werken dat leidt tot een besparing van 10% op de inwonerbijdrage per 2021. Onze gemeente moet zwaar bezuinigen. De besparingen en ombuigingen hebben een omvang van bijna € 13.000.000 in onze programmabegroting 2019-2022. Een groot deel van de bezuinigingen realiseren we in het sociaal domein. Verder hebben wij kritisch gekeken naar al onze gemeentelijke uitgaven waaronder ook onze bijdrage aan de regionale samenwerking in de Cleantech Regio. Wij zien namelijk mogelijkheden voor bezuinigingen zonder schade te doen aan onze gezamenlijke inhoudelijke ambities en samenwerking. Als de organisaties van de Regio en de Strategische Board, bestuurlijk en uitvoerend, worden samengevoegd tot 1 compacte organisatie, ontstaat er ruimte voor verlaging van de inwonerbijdrage.

Overige informatie

De gemeenteraad heeft op 5 november 2018 ingestemd met de bezuinigingsvoorstellen om te komen tot een sluitende begroting. Eén van deze voorstellen betreft het verlagen van de bijdragen aan de Cleantech Regio (GR Regio Stedendriehoek, Stichting Strategische Board en Arbeidsmarktregio).

Deze bezuinigingsopdracht gaat onder andere over verlaging van de bijdrage aan de GR Regio Stedendriehoek met 10%, met ingang van 2020. We hebben de GR in het najaar van 2018 hiervan op de hoogte gebracht. De reacties van de DB-leden waren niet positief. We hebben geconstateerd dat de verlaging van 10% m.i.v. 2020 niet haalbaar is, want:

 • De inwonerbijdrage zal alleen aangepast worden als hiervoor een meerderheid is onder de acht gemeenten (art. 35, lid 3 van de Regeling Regio Stedendriehoek)

Alle acht gemeenten mogen hun zienswijze geven op de ontwerpbegroting 2020. De inschatting is dat er op dit moment onvoldoende draagvlak is onder gemeenten voor een lagere inwonerbijdrage. De gemeente Zutphen is na definitieve vaststelling van de Begroting 2020 van de Regio Stedendriehoek gehouden aan de inwonerbijdrage zoals die bij meerderheid wordt vastgesteld.

 • Alle gemeenten betalen dezelfde inwonerbijdrage. Als gemeenten meegaan met het voorstel van Zutphen, betekent dit een verlaging van € 121.538,- op het totale budget voor de regio Stedendriehoek.

Ruim 60% van de gemeentelijke bijdragen gaat naar bureaukosten. Een dergelijke bezuiniging betekent dat er minder capaciteit is om de huidige primaire processen uit te kunnen voeren.

Is verlaging van de bijdrage in de toekomst haalbaar?

Er vinden gesprekken plaats over welk type regionale organisatie nodig is voor de uitvoering van de Agenda Cleantech Regio. Er wordt onderkend dat veranderingen nodig zijn voor de wijze waarop de regio nu is georganiseerd. De inzet van Zutphen is erop gericht dat de huidige organisatie zich ontwikkelt tot een meer compacte, effectieve en efficiënte organisatie. Een organisatie waarin de GR Regio Stedendriehoek en de Stichting Strategische Board zoveel als mogelijk worden samengevoegd. In die situatie ontstaat er een organisatie met lagere structurele lasten waardoor de inwonerbijdrage voor alle gemeenten lager kan worden. We hebben daarom besloten om de structurele bezuiniging met 1 jaar uit te stellen. Het bezuinigingsbedrag voor 2020 (ter grootte van €13.150,-) kunnen we dekken uit de BTW-compensatie die wij jaarlijks via de regio ontvangen op onze bijdrage.

GGD Noord- en Oost Gelderland

Inleiding

De GGD Noord- en Oost-Gelderland voert voor de 22 deelnemende gemeenten de wettelijke gemeentelijke taken uit op grond van de Wet Publieke Gezondheid. Deze taken liggen voor een groot deel vast in wet en regelgeving, maar bieden enige ruimte voor accenten, bijvoorbeeld op het gebied van preventie.

Jaarrekening 2018

Het jaarrekeningsaldo over 2018 bedraagt € 213.000,- positief. Het aandeel van Zutphen hierin is €12.346,-. (Het voordelig saldo komt vooral uit de ‘plustaken’ en niet uit de basistaken van de inwonerbijdrage.) In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft het AB van de GGD besloten dit niet uit te betalen, maar te reserveren voor personele kosten als gevolg van de organisatieontwikkeling en voor het inlopen van de in 2018 opgelopen achterstand bij jeugdgezondheid (als gevolg van ziekte en krappe arbeidsmarkt).

Kadernota

Deze GR heeft eerder dit jaar in de Bestuursagenda 2019-2023 en het financieel kader 2020, de kaders geschetst voor de inhoudelijke en financiële koers voor 2020.

Op 11 maart 2019 heeft uw raad besloten een zienswijze in te dienen op deze kaders. Daarin is opgenomen dat de gemeente Zutphen zich inhoudelijk kan vinden in de Bestuursagenda en dat de gemeente Zutphen de GGD vraagt om, vanwege de gemeentelijke bezuinigingen, bij de Programmabegroting 2020 uit te gaan van een indexering van 0%. (In plaats van de voorgestelde indexering van ruim 5%. Indexeren met 0% betekent dus impliciet een bezuiniging van ruim 5%.)

Die zienswijze is niet overgenomen, maar er wordt enigszins aan tegemoet gekomen in de ontwerpbegroting.

Ontwerp-begroting 2020

De concept Programmabegroting 2020 (ontwerpbegroting) die nu voor ligt, sluit aan bij de Bestuursagenda en het financieel kader van eerder dit jaar. Inhoudelijk is er daarmee geen aanleiding tot een zienswijze. Financieel gezien is die aanleiding er nog wel.

Op basis van de eerdere zienswijzen van Zutphen en andere gemeenten is geconcludeerd dat er op dit moment geen breed gedragen wens is onder de 22 gemeenten om te bezuinigen; alleen Zutphen en Brummen hebben hierom gevraagd. Er zijn wel meer gemeenten die aandacht vragen voor de wijze van indexering. In het algemeen bestuur van de GGD is daarom besloten dat een ambtelijke commissie van gemeenten en GGD zich gaat buigen over de indexeringssystematiek vanaf begrotingsjaar 2021. Daarnaast zegt de GGD toe te onderzoeken waar besparingen mogelijk zijn om te komen tot een verlaging van de inwonerbijdrage over het jaar 2020. De concept Programmabegroting gaat echter nog steeds uit van een indexering van 5,23 %.

Zienswijze

Voorstel is om in de zienswijze:

 • nogmaals te benoemen dat Zutphen graag een indexering van 0% zou zien voor 2020 en
 • te benadrukken dat we het waarderen dat de GGD zal onderzoeken waar besparingen mogelijk zijn om de inwonerbijdrage 2020 omlaag te brengen. En dat we uitzien naar het resultaat hiervan.

De inwonerbijdrage van Zutphen wordt in 2020 € 750.440,-.
De bijdrage per inwoner is € 15,76.

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG)

Inleiding

De financiële problematiek bij de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) is groot. College en raad hebben in december 2018 kennisgenomen van de 2e financiële verkenning VNOG 2018 en het nadelige saldo van circa € 2,5 miljoen. Begin maart zijn er 3 raadsbijeenkomsten gehouden in verband met de financiële tekorten. Tijdens deze bijeenkomsten heeft de VNOG een nadere toelichting gegeven op:

 1. Het rapport van de gemeentelijke financiële commissie Van Arkel. Deze commissie heeft onderzoek verricht naar de financiële problematiek van de VNOG.
 2. Het plan van aanpak van de VNOG, inclusief het vervolgtraject.
 3. De effecten van het tekort voor de gemeenten.

De nieuwe regionaal commandant van de VNOG heeft het Forum op 6 mei bijgepraat over de financiële situatie, oorzaken, acties en het plan van aanpak om weer in control te komen. Daar is duidelijk geworden dat we te maken krijgen met een structurele verhoging van de inwonerbijdrage maar hoeveel dat precies zal zijn hangt af van de hoogte van het dienstverleningsniveau.

De VNOG zal op 17 juni de gemeenteraden gezamenlijk informeren over de tussenresultaten van de genomen maatregelen en besparingen. Na de bestuurlijke tweedaagse in september worden in oktober opnieuw drie gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd om raden te informeren over de beelden en uitkomsten van de bestuurlijke tweedaagse. De raden kunnen dan input geven ten behoeve van de besluitvorming in het AB van 12 december.

Jaarrekening 2018

Uit de voorlopige jaarstukken blijkt een negatief resultaat over 2018 van € 2.354.917 voor bestemming en een reëel resultaat van € 2.854.917 na bestemming. Dit verschil van het resultaat vóór en na bestemming zit in de in 2018 ontvangen geoormerkte bijdrage en de nog te verwachten frictiekosten meldkamer van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van € 500.000. Het negatieve resultaat van € 2.854.917 ligt in lijn met de prognoses zoals geschetst bij de 2e financiële verkenning 2018 en de conclusies van de gemeentelijke commissie Van Arkel.

Oorzaken

Dit negatieve resultaat is in hoofdlijnen veroorzaakt door niet te beïnvloeden factoren, zoals cao-ontwikkelingen en werkgeverslasten. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt voor externe inhuur. Verder zijn extra uitgaven gedaan door de achterstand in opleidingen weg te werken en hebben verschillende grote incidenten en langdurige droogte tot extra uitgaven geleid. Ook geeft de VNOG aan dat de begroting inmiddels zo strak is ingericht dat er geen ruimte is om onvoorziene, niet uit te stellen en/of niet beïnvloedbare zaken op te kunnen vangen.

In de voorlopige jaarstukken kunnen nog mutaties worden opgenomen en het bevat geen voorstel tot dekking van het nadeel

Op 27 juni worden de definitieve jaarstukken in het AB behandeld. Dan neemt het AB een besluit over de wijze waarop het negatieve jaarresultaat van € 2.854.917 zal worden gedekt. De prognose van de jaarrekening 2018 en de inzichten hieruit zijn meegenomen bij de uitwerking van de voorstellen “Incidentele begrotingswijziging 2019” en “Kadernota 2020-2023”. Als er geen andere dekkingsmogelijkheden voor handen zijn zullen de 22 gemeenten een negatief jaarresultaat van € 2.854.917 moeten dragen.Voor Zutphen komt dat dan neer op € 169.889.

Kadernota

De kadernota 2020-2023 is op 28 maart 2019 door het AB vastgesteld. De uitwerking van de kadernota heeft op de concept programmabegroting 2020 een aanzienlijk negatief financieel effect voor de gemeenten.

Eerste begrotingswijziging 2019

Naar aanleiding van het financiële tekort bij de VNOG heeft het Dagelijks Bestuur (DB) in 2018 een commissie ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten. Deze commissie Van Arkel heeft onderzoek verricht naar de financiële problematiek van de VNOG. Het onderzoeksrapport ‘Inzicht geeft uitzicht’ van deze commissie geeft beelden over de oorzaken van de tekorten, de redenen waarom deze zich nu aandienen en een perspectief op de toekomstige situatie.

Op basis van de aanbevelingen van de commissie van Arkel is er een concept voor een begrotingswijziging voor 2019 opgesteld (met een incidenteel effect). Met deze begrotingswijziging wordt voor 2019 een reparatieslag (incidenteel) uitgevoerd. De begrotingswijziging 2019, waarmee de gemeentelijke bijdrage voor 2019 incidenteel wordt verhoogd met € 4.499.400, ligt nu voor. Voor Zutphen gaat het om een incidentele verhoging van € 265.737. Dit is bijna zeker een structurele verhoging omdat het nu onduidelijk is of de VNOG de bezuinigingen gaat halen. Reparatie vanaf 2020 is opgenomen in de Kadernota 2020-2023.

Ontwerp-begroting 2020

De concept programmabegroting 2020 past in een groter traject van visievorming en heroriëntering dat de VNOG nu doorloopt. Tijdens de tweedaagse van het Algemeen Bestuur (AB) in september zullen fundamentele keuzes voorliggen over de richting die de organisatie opgaat in de verdere toekomst, volgend uit de uitwerking van de bestuursopdracht van de directeur, bestuurlijke keuzes over ambities en visievorming. Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van het dienstverleningsniveau. Op basis van die keuzes wordt de begroting waar nodig bijgesteld. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor 2020 is € 5.853.000. Voor Zutphen komt dat neer op een bedrag van € 309.915 structureel. Hiervan wordt € 265.737 structureel meegenomen in de BURAP van 2019.

Huisvestingskosten

In de kadernota is het onderwerp huisvestingskosten (exploitatiekosten) verwerkt en opgenomen als bezuiniging. Het gaat om een bedrag van € 177.000 voor de brandweerkazerne van Zutphen. Dit bedrag wordt geschrapt uit de begroting van de VNOG (voor de jaren 2017, 2018 en 2019). De gemeente Zutphen moet over de jaren 2017, 2018 en 2019 de huisvestingskosten terugbetalen aan de VNOG: € 531.000 (3* € 177.000). Hierdoor daalt de bijdrage voor de gemeenten. Dit voordeel wordt verdeeld over de 22 aangesloten gemeenten. Het bedrag dat Zutphen hierdoor minder betaalt aan de VNOG, is ongeveer € 10.000 per jaar. De huisvestingskosten voor de brandweerkazerne van Zutphen komen echter (vanaf 2020) ten laste van de gemeente Zutphen en dit levert een structureel nadeel op van € 177.000. Positief punt is dat Zutphen vanaf 2017 € 58.000 per jaar aan huurinkomsten ontvangt voor de kazerne.

Zienswijze

Zienswijze per brief aan de VNOG kenbaar maken

Voorgesteld wordt om de volgende zienswijze aan de VNOG kenbaar te maken;

Het tekort bij de VNOG drukt op het budget van de gemeente. De raad wenst proactief betrokken te worden bij de door de VNOG te nemen maatregelen en uit te werken scenario’s, om te voorkomen dat de raad achteraf voor een voldongen feit komt te staan.

Omgevingsdienst Achterhoek

Inleiding

De omgevingsdienst Achterhoek voert voor onze gemeente de wettelijke taken uit op het gebied van de milieu en bedrijven. De taken betreffen vergunningverlening, toezicht en handhaving en specialistische taken zoals op het gebied van geluid, lucht en bijvoorbeeld externe veiligheid. De taken zijn gebonden aan landelijke kwaliteitsnormen en output gestuurd. Dit laatste betekent dat we betalen voor de producten die we afnemen. Als er bijvoorbeeld meer bedrijven opstarten worden er meer vergunningen of meldingen aangevraagd en stijgen onze kosten. Er kunnen geen leges worden gevraagd voor de milieutaken.

Kadernota

Deze GR heeft geen kadernota opgesteld.

Jaarrekening 2018

De jaarrekening 2018 sluit met een voordelig resultaat van € 86.000. Voor gemeente Zutphen is het positieve saldo € 72.510. De oorzaak is gelegen in het feit dat de gemeente Zutphen minder producten heeft afgenomen dan begroot was. In het verslag staan prestatie-indicatoren op het gebied van aantallen, doorlooptijden, klanttevredenheid en ziekteverzuim. Het merendeel van de prestatie-indicatoren ziet er goed uit. Er is echter een toename van procedures en de doorlooptijden van de meldingen en vergunningen bleven achter op de rest. De omschakeling naar hogere aantallen en realiseren van meer capaciteit kostte moeite. De ODA verwacht dat het in 2019 beter lukt om met de toename van procedures om te gaan.

Eerste begrotingswijziging 2019

De wijziging betreft met name het doorrekenen van de toename in aantallen producten van 2018 als gevolg van de economische vooruitgang. Voor Zutphen is de wijziging gering en blijft binnen het beschikbare budget. Onze raming ging uit van € 601.000 en de bijdrage gaat naar € 582.200. Dit betekent een voordeel van € 18.800. Omdat ook de kosten voor de inhuur van de externe constructeur van ongeveer € 24.000 onderdeel uitmaken van het budget is er een tekort van € 5.200. De constructeur controleert de constructieberekeningen bij een aanvragen van bouwwerken en heeft vanwege het veiligheidsaspect de hoogste prioriteit bij het toetsen van vergunningen. Dit tekort van € 5.200 zal worden gedekt door het budget van bouw- en woningtoezicht aan te spreken.

Ontwerp-begroting 2020

Met het vaststellen van deze ontwerpbegroting 2020 stemt u in met de koers voor 2020 en het bijbehorende financiële kader. De koers betreft het goed en transparant uitvoeren van de wettelijke taken binnen de lijnen van de eigen prestatie-indicatoren en de landelijke kwaliteitscriteria waarbij verder invulling wordt gegeven aan de efficiëntie. De verhoging van de bijdrage is gering (3%) afgezet tegen de normale indexering en de uitvoering van nieuwe landelijk bepaalde extra taken en het wegvallen van een externe veiligheidssubsidie. De deelnemersbijdrage in 2020 is voor de gemeente Zutphen € 602.300. In de programmabegroting 2020 is een bedrag opgenomen van € 609.400 Voor de inhuur van de externe constructeur zal een verzoek worden gedaan bij de begroting.

Zienswijze

Gelet op bovenstaande wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen.

Overige informatie

Inhoudelijk

Aansluitend op de ontwikkelingen in 2019 zijn er een aantal nieuwe ontwikkelingen die vragen om een aanpak door de Omgevingsdiensten. Gemeenten vragen om ondersteuning en inbreng van milieukennis ter voorbereiding op de Omgevingswet. Zo ook rond het aanstaande verbod op asbestdaken. De regelgeving op het gebied van energie en duurzaamheid vergt een extra inzet. Daarnaast staat het onderwerp ondermijning bij veel gemeenten hoger op de agenda. De landelijke subsidies die aan de Omgevingsdiensten werden uitgekeerd, vanwege de inzet op externe veiligheid, lopen jaarlijks terug. Extra uren zijn nodig vanwege de trend van een toename aan meldingen en vergunningaanvragen. Bovenstaande betekent extra kosten voor de deelnemers die de ODA voor een deel opvangt middels verbetering van de efficiëntie.

Organisatorisch

Het bestuur van de ODA wil de professionaliseringsslag volgens de landelijke kwaliteitscriteria 2.1 verder doorzetten en monitoren. Het informatiebeleid aanpassen aan de eisen van de AVG en voorbereidingen treffen aan het voldoen aan de eisen die de Omgevingswet stelt. De ODA wil zich verder profileren als inclusieve werkgever en zet daarin een aantal stappen.

Tribuut belastingsamenwerking

Inleiding

Voor u ligt de begroting 2020 van belastingsamenwerking Tribuut. Deze begroting kent een nieuwe opzet en is geschreven in de vorm van een Toekomstplan waarin de ontwikkelingen en uitgangspunten, die normaal gesproken in de kadernota zijn verwerkt nu ook in dit Toekomstplan zijn opgenomen. De begroting borduurt voort op het bedrijfsplan en de begroting 2019.

Jaarrekening 2018

Tijdens de bestuursvergadering van Tribuut (22 februari 2019) zijn het concept jaarverslag en de jaarrekening 2018 vastgesteld. De accountant heeft aangegeven dat er geen bijzonderheden of anderszins noemenswaardige opmerkingen zijn over de jaarrekening. Tribuut heeft het begrotingsjaar afgesloten met een positief resultaat van € 112.714. Voor de gemeente Zutphen betekent dit een bedrag van € 17.905.

Kadernota

De GR heeft geen kadernota opgesteld.

Ontwerp-begroting 2020

De kosten voor de uitvoering van de belastingtaken worden conform het bedrijfsplan verdeeld aan de hand van de begin 2019 geactualiseerde maatstaven. Voor de verdeling van de kosten wordt hierbij uitgegaan van de maatstaven in tijdvak 2018 (heffingsjaar voorafgaande aan het jaar waarin de kadernota en begroting worden opgesteld).

In 2020 zien we een afname van de Zutphense bijdrage aan het pluspakket vanwege de afschaffing van de reclamebelasting (in 2019 € 217.000 in 2020 € 98.000).

Vanaf 2022 is het verplicht om de WOZ-taxaties te baseren op gebruiksoppervlakte (GBO), nu is dat nog op basis van inhoud. In principe betekent dit dat begin 2021 alle bruto inhouden moeten zijn omgezet naar GBO. Tribuut gaat dit voor de samenwerkende gemeenten uitvoeren waarvoor een totaal projectbudget van € 1.000.000 nodig is. Dit budget wordt via een verdeelsleutel woningen en niet-woningen in een periode van 2 jaar omgeslagen naar de gemeenten. Dit betekent voor Zutphen een bijdrage van € 216.000, te verdelen over 2 jaar.

De inwonersbijdrage van Zutphen wordt in 2020 € 1.076.000. In de programmabegroting van Zutphen is een bedrag opgenomen van € 1.086.800.

Zienswijze

Wij zien geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

Overige informatie

Teneinde Tribuut de gelegenheid te geven om de beoogde taakstelling en efficiency te behalen, is vanaf het eerste jaar (2016) een opstartbudget beschikbaar gesteld. Dit opstartbudget had een looptijd van 3 jaar, tot eind 2018. Het opstartbudget is in die 3 jaar niet helemaal gebruikt en ook de beoogde efficiency is niet geheel gehaald. Het bestuur van Tribuut heeft bij de behandeling van de jaarrekening besloten om de looptijd van het opstartbudget met 2 jaar te verlengen, daarmee is er extra investeringsgeld beschikbaar en extra geld om de tijdelijke in efficiency te bekostigen.

Kanttekeningen

De planning is krap

De gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht vóór 15 juli hun jaarrekening en vóór 1 augustus hun definitieve begroting toe te sturen aan Gedeputeerde staten. Behandeling in de raadsvergadering van 8 juli is (te) laat, omdat de AB’s nog een besluit moeten nemen over de definitieve begroting. Na de behandeling in het forum van 17 juni zullen wij daarom de gemeenschappelijke regelingen op de hoogte brengen van uw voorlopige reactie op de ontwerp-begrotingen.

De algemeen besturen van de gemeenschappelijke regelingen stellen uiteindelijk de begrotingen vast

De AB’s bepalen zelf of zij de ingediende zienswijzen overnemen of niet.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De ontwerp-begrotingen zijn ter inzage gelegd conform artikel 35 van de WGR.

De voorlopige zienswijzen sturen wij alvast toe aan de DB’s van de gemeenschappelijke regelingen, zodat zij die nog kunnen betrekken bij het opstellen van de definitieve begrotingen.

Rapportage/evaluatie

De gemeenschappelijke regelingen leggen jaarlijks verantwoording af aan de gemeenten via de inhoudelijke en financiële jaarstukken.

Financiën

Financiële kaders jaarrekening

In onderstaande tabel zijn de gevolgen voor de gemeente Zutphen inzichtelijk gemaakt. Het nadeel van de gemeenschappelijke regelingen voor 2018 is al opgenomen in de jaarrekening van de gemeente Zutphen.

Na de vaststelling van de begrotingen 2019 van de gemeenschappelijke regelingen hebben er ontwikkelingen en mutaties plaatsgevonden die een wijziging van de begroting tot gevolg hebben. De VNOG en de ODA hebben een begrotingswijziging ingediend voor een zienswijze.

Tabel:                                                                                    

GR

Gevolgen voor jaarrekening gemeente 2018

Gevolgen voor

jaarrekening gemeente 2019

Cleantechregio Stedendriehoek (Regio)

0

0

GGD Noord- en Oost Gelderland

0

0

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG)

-169.889

-265.737

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

72.510

18.800

Tribuut belastingsamenwerking

17.905

0

Totaal

-79.474

-246.937

 • Bij een minbedrag is het een nadeel.

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)          

Het voordeel van € 18.800 bij de omgevingsdienst Achterhoek is benodigd voor de inhuur van de externe constructeur.

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG)

Op basis van de commissie Van Arkel zijn er aanbevelingen gedaan die hun vertaling hebben gekregen in de begrotingswijziging van de VNOG. Met deze begrotingswijziging wordt voor 2019 een reparatieslag (incidenteel) uitgevoerd. Dit leidt tot een incidenteel nadeel voor 2019 van de gemeente Zutphen van
€ 265.737. Dit heeft zijn doorwerking in de begroting van 2020.

Het geprognosticeerde nadeel voor de jaarrekening 2019 wordt meegenomen in het dekkingsvoorstel van de 2e BURAP.

Financiële kaders meerjarenbegroting

De eventuele financiële consequenties van de uiteindelijke begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen worden verwerkt in de meerjarenbegroting van de gemeente.

Hieronder is aangegeven wat de financiële gevolgen zijn als de ontwerpbegrotingen zonder wijzigingen worden vastgesteld.

Tabel:

GR

Gevolgen voor gemeentebegroting 2020

Cleantechregio Stedendriehoek

2.599

GGD Noord- en Oost Gelderland

-27.140

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG)

-309.915

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

7.100

Tribuut belastingsamenwerking

10.800

Totaal

-316.556

Het nadelige verschil van € 316.556 voor de gemeenschappelijke regelingen wordt meegenomen bij het dekkingsvoorstel van de programmabegroting 2020 van de gemeente Zutphen. Het nadeel van € 309.915 van de VNOG is inclusief het nadeel van € 265.737 van de begrotingswijziging. De tweedaagse van het algemeen bestuur van de VNOG in september kan nog besparingen opleveren.

Bijlagen

Cleantechregio (Stedendriehoek)

A1 Cleantechregio (Stedendriehoek) Jaarrekening 2018

A2 Cleantechregio (Stedendriehoek) Ontwerpbegroting 2020

A3 Cleantechregio (Stedendriehoek) Zienswijzebrief bij ontwerpbegroting 2020

A4 Cleantechregio (Stedendriehoek) Belangrijkste ontwikkelingen

GGD NOG

B1 GGD NOG Jaarstukken 2018

B2 GGD NOG Ontwerpbegroting 2020

B3 GGD NOG Zienswijzebrief bij ontwerpbegroting 2020

VNOG

C1 VNOG Jaarstukken 2018

C2 VNOG Kadernota 2020

C3 VNOG 1e Begrotingswijziging 2019

C4 VNOG Ontwerpbegroting 2020

C5 VNOG Zienswijzebrief bij ontwerpbegroting 2020

ODA

E1 ODA Jaarstukken 2018

E2 ODA 1e Begrotingswijziging 2019

E3 ODA Ontwerpbegroting 2020

E4 ODA Zienswijzebrief bij ontwerpbegroting 2020

Tribuut

F1 Tribuut Jaarverslag 2018

F2 Tribuut Ontwerpbegroting 2020

F3 Tribuut Zienswijzebrief bij ontwerpbegroting 2020

VNOG (moties andere gemeenten)

Motie Doetinchem Motie VNOG

Motie Heerde VNOG

Motie Lochem Situatie VNOG

Motie Voorst 1 Kadernota 2020 – 2023 VNOG (beleid)

Motie Voorst 2 Reparatie begroting (VNOG in control)

Motie Voorst 3 VNOG; de marsroute (proces)

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0055

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 28 mei 2019 met nummer 142841b e s l u i t :

1. Naar aanleiding van de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Zutphen deelneemt:

a. In te stemmen met de ontwerpbegrotingen 2020 met enkele opmerkingen en deze in de vorm van een zienswijze te versturen aan:

i. de Cleantech Regio (Stedendriehoek)

ii. de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)

iii. de GGD Noord- en Oost Gelderland

conform bijgevoegde conceptbrieven.

b. In te stemmen met de ontwerpbegrotingen en geen zienswijzen te versturen aan:

i. Tribuut

ii. de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA).

en dit kenbaar te maken conform bijgevoegde conceptbrieven.

2. Kennis te nemen van de jaarrekeningen 2018 van de onder 1 genoemde gemeenschappelijke regelingen.

3. Ten aanzien van de VNOG:

• tevens een zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2019 (zie zienswijzebrief over ontwerpbegroting 2020);

• kennis te nemen van de Kadernota 2020-2023 en

• kennis te nemen van de ingediende moties van andere gemeenten.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 17 juni 2019 Naar boven

Toelichting griffie

In de Wet gemeenschappelijke regelingen (artikel 35) is vastgelegd dat de gemeenteraden in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijze naar voren te brengen over de ontwerp-begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen. Zo kunnen raden invloed uitoefenen op het stellen van financiële en inhoudelijke kaders voor gemeenschappelijke regelingen.

Voor de gemeente Zutphen gaat het om zes gemeenschappelijke regelingen:

 • Cleantech Regio (Regio Stedendriehoek)                                    
 • GGD Noord Oost Gelderland                                         
 • Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG)    
 • Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)                             
 • Tribuut belastingsamenwerking   
 • Basismobiliteit Plus OV                           

Tot nu toe legde het college de ontwerpbegrotingen en de eventuele concept-zienswijzen per gemeenschappelijke regeling via een afzonderlijk raadsvoorstel aan de raad voor. Dit leidde ertoe dat de behandeling in verschillende forumbijeenkomsten plaatsvond. Dit jaar clusteren wij als experiment alles in één raadsvoorstel.

Wij verwachten hiermee bij te dragen aan de invulling van de wens van uw raad om meer grip te krijgen op de gemeenschappelijke regelingen. We horen graag van u of deze opzet meerwaarde heeft of dat u volgend jaar liever aparte voorstellen ontvangt.

Helaas is het niet gelukt om ook de ontwerpbegroting van GR Basismobiliteit Plus OV mee te nemen in dit voorstel, omdat het college de ontwerp-begroting van deze GR niet tijdig ontvangen heeft.

Tevens ontvangt uw raad ter informatie de jaarrekeningen.Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om de (voorlopige) jaarstukken toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Deze jaarstukken, die niet voor een zienswijze worden aangeboden, bieden achtergrondinformatie voor het beoordelen van de conceptbegrotingen en zijn daarom aan dit raadsvoorstel toegevoegd.

Het college stelt de raad voor in te stemmen met de ontwerpbegrotingen 2020 met enkele opmerkingen en deze in de vorm van een zienswijze te versturen aan de Cleantech Regio (Stedendriehoek), de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) en de GGD Noord- en Oost Gelderland conform bijgevoegde conceptbrieven.

Ten aanzien van de ontwerpbegrotingen 2020 van Tribuut en de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) stelt het college voor in te stemmen met de ontwerpbegrotingen en geen zienswijzen te versturen.

Voor wat betreft de VNOG stelt het college de raad aanvullend onder andere voor een zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2019 (zie zienswijzebrief over ontwerpbegroting 2020).

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 17-06-2019 Tijd 21:30 - 22:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.N. Müller
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SP
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66G.I. Timmer
VVDJ Lok
CDAH Haringsma
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet de aanwezigen welkom. Hij nodigt de forumleden uit reactie te geven op de voorstellen.

Stadspartij: Geen opmerkingen.

GroenLinks: Wij zien weinig invloed van de gemeente op de gemeenschappelijke regelingen. Wanneer zeggen jullie ja en nee tegen een gemeenschappelijke regeling?

CDA: Het is lastig grip te krijgen op de gemeenschappelijke regelingen. Het is moeilijk tijdig in te grijpen. Wij willen graag dat de raad proactief geïnformeerd wordt over de VNOG. Worden wij nu goed betrokken bij de verbetering?

Burgerbelang: Hoe schat het college in wat de gevoelens elders in de regio zijn over onze financiële situatie?

VVD: Waarom heeft PlusOV niet tijdig zijn begroting ingediend? Verder is bij de VNOG een directeur met een riante regeling weggestuurd. Was het dagelijks bestuur daarvan op de hoogte? Wat vindt het college daarvan?

PvdA: Goed dat het college stevig stelling neemt. Wat vind het college van de Doetinchemse motie over de VNOG? Dan een vraag over de zes ton aan kosten boven de loonschalen bij de VNOG: waar ligt voor ons de grens om niet meer in te stemmen met de begroting van de VNOG?

BewustZW: Wij hebben een vraag over de VNOG: hoe kan dit toch? Wij willen graag in onze zienswijze opnemen dat we er strak in staan. En we willen ook graag kwartaalrapportages.

D66: De raad wordt vaak overvallen bij gemeenschappelijke regelingen. Hoe kan dat anders? Niet meer achteraf reageren, maar proactief vooraf. Wat zijn de consequenties als we niet bijdragen aan PlusOV?

College (Mathijs ten Broeke): Bij taken die we niet zelfstandig als gemeente kunnen en als we goede partners hebben, dan is het verstandig deel te nemen aan een gemeenschappelijke regeling. Er is begrip voor onze financiële situatie. Andere gemeenten hebben ook zorgelijke financiële situaties. De uitkomst lijkt echter wel dat we het onderspit delven.

PvdA: Welke gemeenten stonden aan onze kant?

College (Mathijs ten Broeke): Dat kan ik zo niet zeggen. De verslagen van de overleggen zijn echter openbaar.

De heer Seinen van de VNOG geeft vervolgens een toelichting op recente ontwikkelingen binnen de VNOG. De vergoeding van de directeur is getoetst door de accountant en in orde bevonden. Deze voldoet bovendien aan de wet normering topinkomens.

VVD: Graag meer toelichting hierop.

De heer Seinen: Veel meer kan ik u niet vertellen. Ik was er niet bij. Ik ga dat uitzoeken.

Noot van de forumgriffier: op woensdag 19 juni heeft de heer Seinen een mail gestuurd met extra informatie. Ik voeg deze informatie als bijlage (met de naam "Raadsvragen over afscheid voormalig directeur") bij dit verslag.

De heer Seinen vervolgt: Bepaalde medewerkers van de VNOG zijn hoog ingeschaald. Dat proberen we te verlagen. We waren niet in control. Er zijn nu kwartaalrapportages beschikbaar. Daaruit blijkt dat we binnen het budget blijven.

BewustZW: Wanneer komen die besparingen en wat houden die in?

De heer Seinen: We werken nu aan drie scenario’s:

-          Basis (wettelijke taken)

-          Plus

-          Huidig nivo

We hebben 43 besparingen in beeld. Die werken we nu uit.

College (Annemieke Vermeulen): Dit is een verbeterslag. Er komt een nieuw team bij bedrijfsvoering. Er waait een andere wind.

ChristenUnie: Wat is er veranderd in de houding van de gemeente Zutphen?

College (Annemieke Vermeulen): Diverse dingen.

D66: Waarin kunnen wij elkaar vinden?

College (Annemieke Vermeulen): In september komt er een tweedaagse. Dan bespreken we de koers voor de komende jaren.

College (Mathijs ten Broeke): De begroting van PlusOV is te laat ingediend want het was te ingewikkeld om die begroting tijdig op te stellen. Redenen:

-          Er is geen optimale organisatie bij PlusOV.

-          Op dit moment treden drie gemeenten uit de organisatie.

CDA: Is er een jaarlijkse evaluatie van deelname aan de gemeenschappelijke regelingen?

College (Mathijs ten Broeke): Nee. Pas als het niet goed gaat, doemt die vraag op.

College (Annelies de Jonge): We hebben een Nota verbonden partijen vastgesteld. Daarin staat een afwegingskader.

D66: Kan de gemeente de begrotingswijziging van PlusOV weigeren?

College (Mathijs ten Broeke): Dat is een lastige situatie. Volgens de statuten moet er dan een herstemming komen. Dan pas heb je een gewogen stemming. We moeten dan twee keer stemmen. Minimaal vijf leden van het bestuur moeten instemmen. Dat geeft een impasse en dat wordt dus onderhandelen.

VVD: Weet het college van de hoge uitkering van de voormalige VNOG-directeur?

College (Annemieke Vermeulen): Er is juridisch gezien goed gehandeld.

D66: Hoe komen we tot meer samenwerking bij gemeenschappelijke regelingen? En hoe geven we meer sturing?

College (Mathijs ten Broeke): We hebben de Nota verbonden partijen. Er kan aanleiding zijn die nota nog eens te bespreken.

PvdA: Benader ook raadsfracties in andere gemeenten.

BewustZW: Het is bizar om dat zo te doen. Het moet aan de voorkant goed gaan.

PvdA: We hebben voldoende tijd om de stukken te bestuderen.

D66: Het is prima de nota te bespreken.

ChristenUnie: Dat moeten we agenderen.

BewustZW: Toch vinden wij het vreemd dat de zaken zo gegaan zijn.

GroenLinks: De zaken gaan zoals ze gaan.

D66: Goed om de nota nog eens te lezen. Is dit nog de goede nota?

De voorzitter constateert met de forumleden dat het voorstel voldoende besproken is en rijp is voor behandeling in de raad. Hij sluit daarop het forum.

 

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 8 juli 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 08-07-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend