Pagina delen

Zienswijzen gemeenteraad op begrotingen Het Plein en Delta 2018

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De bijgaande zienswijzen over de begrotingen 2018 van de gemeenschappelijke regelingen Het Plein en Delta vast te stellen en te verzenden aan de dagelijks besturen van beide organisaties.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De begroting van een gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling en moet jaarlijks vóór 1 augustus bij GS ingediend worden. Daaraan gaat een wettelijk vastgelegd traject vooraf: de colleges moeten de ontwerpbegroting ter inzage leggen en de raden moeten in de gelegenheid gesteld worden om hun zienswijze naar voren te brengen.

De begrotingen 2018 zijn beoordeeld en het advies is een zienswijze in te laten dienen.

Beoogd effect

Het geven van een zienswijze op de begrotingen 2018 van Het Plein en Delta en daarmee een correcte uitvoering van de taken van GR Het Plein en GR Delta bewerkstelligen.

Argumenten

1.1 Er is een formeel vereiste om de begroting voor te leggen aan de gemeenteraad.
Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regeling stuurt een GR de conceptbegroting toe aan de deelnemende gemeenten zodat de gemeenteraden hun zienswijze hierover kenbaar kunnen maken aan de GR. Op grond van artikel 35 lid 2 van de WGR moeten de deelnemende gemeenten de ontwerpbegroting ter inzage leggen en besluit de raad op zijn vroegst twee weken na de ter inzagelegging.


1.2 De begrotingen zijn in lijn met de beleidsnota’s van de drie decentralisaties en de Strategische Agenda.
De begroting is in lijn met de beleidsnota’s die in het kader van de decentralisaties zijn opgesteld en met de Strategische Agenda. Kortheidshalve wordt verder verwezen naar de opdracht van de gemeente, te vinden op pagina 6-9 van de begroting van Het Plein en op pagina 4-6 van Delta.


1.3 Het Plein heeft zich bij het opstellen van de begroting gebaseerd op de werkelijke uitgaven 2016, de verwachte ontwikkelingen op basis van (nieuwe) wetgeving, de economische ontwikkelingen en inschattingen van de rijksbudgetten..                                                                                                                            

Voor de begroting van 2018 zijn dezelfde uitgangspunten en kaders gehanteerd als vastgesteld voor de begroting van 2017, omdat die ook voor 2018 nog steeds actueel zijn. Op verschillende momenten zijn die kaders tussentijds onderwerp van gesprek geweest; rondom de Verbetermaatregelen Plein op Orde en de zienswijze inzake de Vangnetregeling 2016. De begroting voor 2017 is structureel sluitend. Het Plein hanteert een aantal algemene en een aantal beleid specifieke kaders.

De algemene kaders zijn:

 • Zorg voor een goede communicatie en bejegening;
 • Draag zorg voor goede informatievoorziening, met gebruik van benchmarks;
 • Handhaaf op zowel rechten als plichten (“hard op inhoud, zacht op relatie”);
 • Maak gebruik van de mogelijkheden die wet- en regelgeving bieden.

De beleidspecifieke kaders zijn:

 • Differentiatie in doelgroepen;
 • Werkgeversbenadering;
 • Statushouders;
 • Innovatie.

Het Plein heeft de ambitie om in 2018 beter te presteren dan landelijk en hiermee de achterstand, die in de afgelopen jaren is opgebouwd, in te lopen. Concreet zijn deze ambities:

 • Een bestandsreductie in de Participatiewet van tenminste 2%;
 • Een sterke daling van het aantal statushouders dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering;
 • Zorgvragen binnen de Wmo worden binnen 6 weken afgehandeld via een brede uitvraag (keukentafelgesprek);
 • De zorgvraag en de klant staat voorop en wet- en regelgeving worden optimaal benut om tot het beste resultaat voor de klant te komen;
 • Zorgvragen worden zoveel mogelijk integraal opgelost, in samenwerking met de partners en in samenwerking met de wijkteams van de gemeente Lochem.

1.4 Delta heeft zich bij het opstellen van de begroting gebaseerd op de werkelijke uitgaven 2016, de verwachte ontwikkelingen op basis van (nieuwe) wetgeving, de economische ontwikkelingen en inschattingen van de rijksbudgetten voor 2018.           

In de begroting valt een aantal zaken op:

 • Inzake de Begrotingwijziging 2017: de reserve Delta is niet toereikend om het tekort (totaal € 388.000, aandeel Zutphen € 214.000) te dekken. De begroting 2017 van Zutphen is toereikend om dit tekort op te vangen, omdat er een tekort was geraamd van € 458.700.
 • Voor de begroting 2018 hanteert Delta een gewijzigde systematiek. Het subsidieresultaat is gelijk aan 0. Dat komt omdat Delta subsidie op personeelskosten vraagt en de (fictieve) rijkssubsidie Wsw niet meer het uitgangspunt is. Dat betekent voor de gemeentelijke begroting van Zutphen een tekort van  € 1.320.820 in 2018, € 1.791.864 in 2019, € 2.284.551 in 2020 en € 2.143.530 in 2021. Voor een deel was al meerjarig rekening gehouden met een tekort (van € 458.700), maar door de gewijzigde systematiek valt het tekort groter uit.
 • Het geraamd resultaat 2018 van Delta is € 144.000 positief. Het AB beslist over het positieve resultaat.
 • In de begroting 2018 wordt uitgegaan van verkoop van het pand Delta. Indien het pand niet wordt verkocht moet rekening gehouden worden met € 250.000 extra aan huisvestingslasten voor Delta. Het aandeel van Zutphen daarin is 55%. Er is geen rekening gehouden met een boekwaardeverlies bij verkoop van het pand. In de voorgaande cijfers is met deze twee elementen geen rekening gehouden; de tekorten kunnen dus nog oplopen.
 • Er is geen meerjarenbegroting opgesteld, maar er wordt slechts een meerjarenperspectief geschetst met het aantal Wsw geïndiceerden. De begroting is opgesteld vanuit het continuïteitsbeginsel, en er is geen rekening gehouden met een eventuele reorganisatievoorziening bij beëindiging van de GR Delta. Ook als Delta blijft bestaan, neemt het aantal SW medewerkers af (wat met de uittreding van de gemeente Bronckhorst wordt versneld). Een reorganisatie zal sowieso noodzakelijk zijn.


1.5 De ontwerpbegrotingen geven aanleiding tot het indienen van een zienswijze op een aantal punten.
Op een aantal punten is een zienswijze wenselijk, zie voor een nadere toelichting de beide zienswijzen.

Kanttekeningen

1. De aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport komen gedeeltelijk tot uiting in het proces rondom de begroting van Het Plein.

In het Bestuurlijk Arrangement dat nu wordt ontwikkeld zal worden voorgesteld de rol van eigenaar en opdrachtgever duidelijker te onderscheiden en de begroting en de opdrachtverlening als twee afzonderlijke processen te hanteren. Het eigenaarschap krijgt een plek in de begrotingscyclus van de GR en het opdrachtgeverschap komt terug in de opdracht/Dienstverleningsovereenkomst (DVO's). In de aanloop naar de volgende begroting en opdrachtverlening zal deze scheiding duidelijker worden en zal het proces daarop worden ingericht.

2. De veranderingen in het sociaal domein en met name de ontwikkelingen rondom de beide gemeenschappelijke regelingen hebben in de nabije toekomst grote gevolgen voor Het Plein en Delta.

Er zijn veel ontwikkelingen die van invloed zijn op de beide gemeenschappelijke regelingen: de ontwikkeling van de Visie op de Participatiewet, de kaders en de scenario's voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, de Verbetermaatregelen Plein op Orde. De begrotingen zijn opgesteld op basis van de huidige situatie. Eventuele gevolgen voor de begrotingen worden pas later dit jaar of volgend jaar duidelijker.

Risico’s

1. De inkomsten uit BUIG zijn nog onzeker evenals de uitgaven voor de uitkeringen.
Afhankelijk van de daadwerkelijke cijfers zullen er wijzigingen op de begroting voorgesteld worden. In juni wordt het voorlopig budget vastgesteld; in september of oktober het definitieve budget.

2. De begrotingen van Het Plein en Delta zijn op hoofdlijnen.
De begrotingen die voorliggen, zijn begrotingen op hoofdlijnen. Er zijn nog veel onzekere factoren, zoals de onduidelijkheid over de wettelijke kaders, de beschikbare rijksbudgetten en de economische ontwikkelingen, die het lastig maken om een goede inschatting te maken van de situatie in 2018. De bestuursrapportage in het najaar zal een nauwkeuriger beeld geven van de verwachtingen over 2018. Als het nodig is, wordt op basis daarvan een begrotingswijziging voorgesteld. Op basis van nieuwe voorstellen, politiek debat en besluitvorming en het jaarplan 2018 zullen de komende maanden wijzigingsvoorstellen de begroting Het Plein 2018 gaan veranderen.


3. Nadere risico’s Het Plein en Delta
Op pagina 23-25 gaat Het Plein nader in op de risico’s die samenhangen met de belangrijkste open einde regelingen en andere risico's. Kortheidshalve wordt verder verwezen naar deze teksten in de begroting.
Op pagina 8 gaat Delta nader in op de risico’s die de organisatie ziet. Kortheidshalve wordt verder verwezen naar deze teksten in de begroting.

De risico's voor de gemeente Zutphen zijn verwerkt in de risicoparagraaf van de gemeentelijke begroting.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De zienswijzen worden toegezonden aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regelingen. Daarna zal het dagelijks bestuur zich buigen over de zienswijzen om vervolgens een eventueel bijgestelde begroting ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur. De planning is als volgt: vaststelling van de begroting door AB Het Plein begin juli en Delta eind juni. De gemeenschappelijke regelingen verzenden de begroting vervolgens voor 1 augustus aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland.

Financiën

De begroting 2017 van Het Plein is in 2017 (naar aanleiding van een tussentijdse wijziging van de begroting van Het Plein van 2017 in december 2016) naar beneden bijgesteld met € 443.115. Deze wijziging was het gevolg van de beschikbaarheid van actuelere data, dan de data die begin 2017 beschikbaar waren voor de begroting 2017).

De uiteindelijk vastgestelde begroting Het Plein 2018 wordt verwerkt in de gemeentebegroting voor 2018. De financiële kaders voor de komende jaren zijn nog onduidelijk. Pas in de loop van dit jaar zal duidelijker worden wat de hoogte van de BUIG-uitkeringen is. Zodra er meer duidelijkheid is, zal gezamenlijk gewerkt worden aan een nadere vertaling in de begrotingen.

Inzake de Begrotingwijziging 2017 van Delta: de reserve Delta is niet toereikend om het tekort (totaal vijf gemeenten € 388.000, aandeel Zutphen € 214.000) te dekken. De begroting 2017 van Zutphen is toereikend om dit tekort op te vangen, omdat er een tekort was geraamd van € 458.700.

De Delta begroting 2018 sluit af met een negatief exploitatieresultaat van € 2.568.237 (aandeel Zutphen is € 2.024.000). Dit exploitatietekort kan niet meer worden gedekt uit de algemene reserve van Delta. Voor het tekort wordt een bijdrage van de gemeenten gevraagd. De gevolgen voor de begroting 2018 van de gemeente Zutphen komen neer op een tekort van € 1.320.820, omdat er een geraamd tekort was opgenomen van € 458.700 en er een overschot van 244.700 is in 2017 (2.024.000 - 458.700 - 244.700 = 1.320.820). Meerjarig betekent dat voor de gemeentelijke begroting van Zutphen een tekort van  € 1.320.820 in 2018, € 1.791.864 in 2019, € 2.284.551 in 2020 en € 2.143.530 in 2021.

Bijlagen

Zienswijze Conceptbegroting Delta 2018 college 2 mei 2017

Zienswijze Conceptbegroting Het Plein 2018 college 2 mei 2017

Conceptbegroting Delta 2018 en herziene begroting 2017 tbv zienswijze raad

Conceptbegroting Het Plein 2018 tbv zienswijze raad

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0055

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 3 mei 2017 met nummer 102530b e s l u i t :

De bijgaande zienswijzen over de begrotingen 2017 van de gemeenschappelijke regelingen Het Plein en Delta vast te stellen en te verzenden aan de dagelijks besturen van beide organisaties.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 22 mei 2017 Naar boven

Toelichting griffie

De begroting van een gemeenschappelijke regeling (GR) wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de betreffende GR. Daaraan gaat een wettelijk vastgelegd traject vooraf: de colleges moeten de ontwerpbegroting ter inzage leggen en de raden van de deelnemende gemeenten zijn in de gelegenheid om hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de ontwerpbegroting. Deze wensen en bedenkingen worden in een zienswijze kenbaar gemaakt aan de GR. Gebruikelijk is dat het college een concept zienswijze voorbereid en dit voorlegt aan de raad.

Van de GR Delta en de GR Het Plein is de ontwerpbegroting 2018 ontvangen. Het college heeft de conceptbegroting van beide organisaties beoordeeld en ziet in de begroting van beide organisaties aanleiding om een zienswijze in te dienen. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met de concept zienswijze ten aanzien van beide GR's.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 22-05-2017 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de Forumbijeenkomst en geeft aan dat de concept zienswijzen op de Begrotingen van Delta en Het Plein worden besproken. Er wordt gestart met de bespreking van de zienswijze op de begroting van Delta.

Zienswijze Delta:

De SP vindt het onvoldoende dat de raad alleen wordt geïnformeerd over de in de zienswijze genoemde drie risico's. De fractie vindt dat informatie hierover opgenomen dient te worden in de begroting.

Het college geeft aan dat de zienswijze die voor ligt scherper is dan de zienswijze zoals de afgelopen jaren is geformuleerd. Als de raad de zienswijze nog meer aangescherpt wil zien dan kan dat.  

De VVD informeert wat het beoogde effect is van deze zienswijze voor het college. Wat verwacht het college aan consequenties van deze zienswijze?

College geeft aan dat de zienswijze door de raad wordt ingediend bij het Dagelijks Bestuur (DB) van Delta. Het DB zal de zienswijze bespreken en besluiten of de zienswijze aanleiding zal zijn voor een schriftelijke reactie aan de gemeenteraad of zal leiden tot een wijziging van de begroting. College wil dat ook de raad zich uitspreekt voor een heldere begroting.

Voor de ChristenUnie liggen de zorgen bij de tekorten zoals die zijn geformuleerd in de toelichting. Zienswijze mag scherper worden geformuleerd.

GroenLinks is ook van mening dat de zienswijze scherper kan worden geformuleerd.

VVD stelt dat als het de bedoeling van het college is om met deze zienswijze meer scherpte te krijgen in de begroting dit dan ook duidelijk verwoord dient te worden in de zienswijze. 

Stadspartij zou graag een meerjarenbegroting terug willen zien die is gebaseerd op risico's die nu zijn geconstateerd.

CDA vindt dat de formulering in der zienswijze scherper kan en dat alleen het informeren van de raad niet voldoende is.

Het college licht toe dat de drie genoemde risico's verschillend van aard zijn. Het risico van de personeelsgerelateerde kosten ligt buiten de invloedsfeer van Delta (is landelijk beleid). De tekst over de reorganisatievoorziening bij beëindiging kan scherper worden geformuleerd. Het risico met betrekking tot de verkoop van het pand wordt reëel als het pand niet in 2018 wordt verkocht. In het DB staat dit onderwerp regelmatig op de agenda; in de begroting kan er een risico voor worden opgenomen volgens het college. Het is voor Delta geen gemakkelijke tijd. College heeft getracht met de voorliggende zienswijze de dingen wel te benoemen maar dit niet met een (te) felle toonzetting te doen.

ChristenUnie vindt dat de zienswijze gebaseerd dient te zijn op realisme en niet op de lastige situatie van Delta.

VVD sluit aan en vindt dat gevoeligheden geen rol dienen te spelen.

Volgens het CDA dient het te gaan over duidelijkheid en niet over de scherpte van de toon. 

De SP pleit ervoor om zaken scherp neer te zetten juist omdat Delta het financieel moeilijk heeft. Het risico over de personeelsgerelateerd kosten is het minst belangrijk om nader op in te gaan, de andere twee risico's dienen terug te komen in de begroting.

De voorzitter concludeert dat het Forum aan het college verzoekt om op de onderdelen 'reorganisatievoorziening bij beëindiging' en 'risico’s omtrent verkoop pand Handelskade' een aanscherping aan te brengen in de zienswijze. Deze zal ter besluitvorming worden aangeboden aan de raad en (waarschijnlijk) worden geagendeerd op 19 juni 2017.

Zienswijze Het Plein:

De VVD spreekt van een goede zienswijze die herkenbaar is op basis van de gesprekken zoals die afgelopen periode zijn gevoerd.

D66 is blij dat aandacht is besteedt aan de moties die zijn ingediend. Wat betreft ambities, die mogen concreter en duidelijker zijn en dit dient ook terug te komen in de zienswijze. Dit is bijvoorbeeld het geval bij 'een sterke daling' van het aantal statushouders dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering; wat is 'een sterke daling'?

GroenLinks informeert of D66 ambities heeft op dit gebied?

D66 geeft aan dat op deze wijze getalsmatig geen toetsing kan plaatsvinden of de doelstelling is bereikt.

GroenLinks kan zich vinden in de zienswijze en spreekt waardering uit voor de genoemde punten die herkenbaar zijn.

Stadspartij spreekt van een heldere zienswijze.

De voorzitter informeert of overige fracties het door D66 genoemde aspect delen?

GroenLinks spreekt van een dynamische groep (statushouders) waarover niet veel kan worden gezegd. Het is daarom lastig om daarover concrete afspraken te maken. 

D66 zegt dat het onderwerp 'statushouders' als voorbeeld is genoemd. Een ander voorbeeld is dat 'zorgvragen zoveel mogelijk integraal worden opgelost'. Wat is 'zoveel mogelijk integraal' in dit geval?

GroenLinks begrijpt het punt maar is geen voorstander als doelstellingen nog verder worden ingeperkt gelet op de situatie waarin Het Plein zich bevindt op dit moment.

De VVD is gespitst op het goed functioneren van Het Plein. Dit wordt niet bereikt door het op dit moment verder kwantificeren en dichttimmeren van prestatieafspraken.

De PvdA sluit daarbij aan. De grootste uitdaging bij Het Plein is op dit moment de cultuurverandering. De fractie is tevreden met de verdubbeling van het budget voor loonkostensubsidies en minder overheadkosten. 

D66 geeft aan dat uit regionale contacten is gebleken dat het belangrijk is om doelstellingen en ambities helder te kwantificeren. Het is goed om richting te geven aan de betreffende verbonden partijen.

GroenLinks vindt dat voldoende is dichtgetimmerd.

Het college geeft aan dat de inbreng van D66 wel interessant is maar niet geschikt is om te worden opgenomen in een zienswijze op de begroting. College doet de suggestie om dit op te pakken bij het opstellen van het bestuurlijke arrangement die medio zomer verschijnt. Daar wordt verder ingegaan op de rollen van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap.

D66 komt hier op een later moment op terug.

De voorzitter concludeert dat de voorliggende zienswijze voldoende is besproken en voor besluitvorming kan worden aangeboden aan de raad.

De voorzitter sluit de vergadering.

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 19 juni 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 19-06-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend