Pagina delen

Zienswijzen gemeenteraad op begrotingen Het Plein en Delta 2017

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De bijgaande zienswijzen over de begrotingen 2017 van de gemeenschappelijke regelingen Het Plein en Delta vast te stellen en te verzenden aan de dagelijks besturen van beide organisaties.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De begroting van een gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling en moet jaarlijks vóór 1 augustus bij GS ingediend worden. Daaraan gaat een wettelijk vastgelegd traject vooraf: de colleges moeten de ontwerpbegroting ter inzage leggen en de raden moeten in de gelegenheid gesteld worden om hun zienswijze naar voren te brengen.

Op 29 februari is er een kaderstellend gesprek geweest over de begrotingen Het Plein en Delta tussen college en raad. Op 9 en 23 mei zijn de begrotingen besproken in het forum. De input van deze forumvergaderingen is gebruikt voor de formulering van de zienswijzen. De begrotingen 2017 zijn beoordeeld en het advies is een zienswijze in te dienen.

Beoogd effect

Het geven van een zienswijze op de begrotingen 2017 van Het Plein en Delta en daarmee een correcte uitvoering van de taken van GR Het Plein en GR Delta bewerkstelligen.

Argumenten

1.1 Er is een formeel vereiste om de begroting voor te leggen aan de gemeenteraad.

Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regeling stuurt een GR de conceptbegroting toe aan de deelnemende gemeenten zodat de gemeenteraden hun zienswijze hierover kenbaar kunnen maken aan de GR. Op grond van artikel 35 lid 2 van de WGR moeten de deelnemende gemeenten de ontwerpbegroting ter inzage leggen en besluit de raad op zijn vroegst twee weken na de ter inzagelegging.

1.2 De begrotingen zijn in lijn met de beleidsnota’s van de drie decentralisaties, de Strategische Agenda, het kaderstellende gesprek tussen raad en college van 29 februari jl. en de opdracht geformuleerd door het college.

De begroting is in lijn met de beleidsnota’s die in het kader van de decentralisaties zijn opgesteld. Het kaderstellend gesprek en de opdracht vanuit de gemeente zijn leidend geweest bij het opstellen van de begrotingen. Opvallende elementen zijn communicatie en bejegening, informatievoorziening, rechten en plichten en innovatie en gebruikmaken van de mogelijkheden van regelgeving. Ook is er aansluiting op de speerpunten van de gemeente Zutphen, en dan met name de focus op de sociaal-economische opgave.

Kortheidshalve wordt verder verwezen naar de opdracht van de gemeente, te vinden op pagina 5 en 6 van de begroting van Het Plein en op pagina 6 en 7 van Delta.

1.3 Het Plein heeft zich bij het opstellen van de begroting gebaseerd op de werkelijke uitgaven 2015, de verwachte ontwikkelingen op basis van (nieuwe) wetgeving, de economische ontwikkelingen en inschattingen van de rijksbudgetten voor 2017.

Het forum van 9 mei sprak vertrouwen uit in de toekomst van Het Plein en de ingrepen die het DB recentelijk heeft gedaan. De effecten van een nieuwe directeur ad interim beginnen zichtbaar te worden, evenals de eerste effecten van de vangnetmaatregelen. Er blijven ook zorgen. Deels betreft het zorgen die buiten de invloedssfeer liggen van Het Plein, zoals de beschikbaarheid van werk, de kwetsbaarheid van de doelgroepen, verborgen armoede en werkloosheid, maar deels ook zorgen die de organisatie van het Plein betreffen. Denk dan aan eenvoudige, heldere en eenduidige communicatie, ruimte voor innovatie en benutten van kansen die regelgeving biedt. De komende tijd zal er hard gewerkt (moeten) worden aan het op orde krijgen van de Bedrijfsvoering, de verdere uitwerking van de integratie van het Plein en Delta en de effecten van de vangnetmaatregelen. De instroom moet sterker dalen en de uitstroom toenemen om de uitgaven in de pas te laten lopen met de Buig-uitkering. Inspanningen van Het Plein daartoe zijn opgenomen in de begroting.

In de zienswijze zijn verder een aantal specifieke aandachtspunten opgenomen die in een forum naar voren zijn gekomen.

1.4 Delta heeft zich bij het opstellen van de begroting gebaseerd op de werkelijke uitgaven 2015, de verwachte ontwikkelingen op basis van (nieuwe) wetgeving, de economische ontwikkelingen en inschattingen van de rijksbudgetten voor 2017.

Delta heeft veel inspanningen verricht om een begrotingstekort te voorkomen en te beperken. Ook de dienstverlening richting werkgevers is goed georganiseerd.

Ook vanuit Delta moet het proces van integratie met Het Plein, gezien de financiële en beleidsmatige risico’s, voortvarend en conform de besluitvorming gestalte krijgen. Duidelijkheid is van belang voor de financiële situatie en de uitputting van de reserves, maar zeker ook voor de betrokken doelgroepen en medewerkers van Delta (in het bijzonder de Sw-geïndiceerden die zijn aangewezen op beschut werk).

Zutphen hecht waarde aan de nieuwe toekomst als een regionaal netwerkbedrijf dat beschikt over detacherings- en begeleidingsfaciliteiten om de doelgroep uit de Participatiewet op maat te kunnen bedienen. Regionale samenwerking op het niveau van onze (sub)arbeidsmarktregio vergroot de kansen en mogelijkheden voor onze burgers en onze bedrijven. De zienswijze gaat daar expliciet op in.

Kanttekeningen

1. De aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport komen gedeeltelijk tot uiting in het proces rondom de begroting van Het Plein.

De besprekingen in het forum op 29 februari, 9 en 23 mei gaven de gelegenheid met elkaar te debatteren over de begroting. Indachtig het Rekenkamerrapport ‘Stellen, Tellen en Vertellen’ zetten wij samen met u hiermee weer een nieuwe stap richting een verbeterde kaderstelling, duidelijkere afspraken en een scherpere opdracht richting Het Plein en Delta. In het forum van 9 mei heeft uw forum aangegeven dat de kaderstelling goed terug te vinden is in de begroting van Het Plein.

2. De gevolgen van de samenvoeging van Het Plein en Delta zijn nog niet geheel duidelijk.

De Participatiewet vraagt om samenwerking van Het Plein en Delta. Met ingang van 2015 is er door de invoering van de Participatiewet geen sprake meer van een kostendekkende rijksbijdrage Wsw die via de gemeenten volledig wordt doorbetaald als subsidie aan GR Delta. In plaats daarvan komt er één Participatiebudget voor (voorheen) beschut werk, bijstandsgerechtigde werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en jonggehandicapten. De gemeenten (Bronckhorst, Brummen, Lochem, Zutphen,

Voorst) hebben in 2015 allemaal ingestemd met het plan ‘Winst door verbinden’ waarin de integratie van Delta en Het Plein op hoofdlijnen is uitgewerkt. Dit plan moet nog uitgewerkt worden in een meer gedetailleerd implementatieplan. Wanneer en hoe de integratie plaatsvindt zal in de loop van 2016 duidelijk worden.

3. De veranderingen in het sociaal domein en het nog uit te werken plan ‘Winst door verbinden’ maken het lastig om een financieel beeld te geven in de begroting 2017 van Delta.

De rijkssubsidie en de loonkosten Wsw medewerkers zijn lastig in te schatten voor de komende jaren. In deze begroting is er voor gekozen om de huidige situatie (begin 2016) door te trekken in de begroting 2017. Dit betekent dat de cijfers van Delta in de huidige organisatievorm en met de huidige activiteiten zijn doorgetrokken naar 2017 en de jaren daarna. Als duidelijk is op welke wijze de activiteiten van Delta onderdeel gaan uitmaken van een nieuwe uitvoeringsorganisatie, zal besloten worden of een begrotingsherziening noodzakelijk is.

4. Bij Het Plein wordt momenteel orde op zaken gesteld, hetgeen gevolgen heeft voor de begroting.

In de begroting 2017 wordt nog gesproken over een structureel sluitende begroting 2017. Er wordt een voorstel voorbereid voor het op orde brengen van de Bedrijfsvoering van Het Plein. Dit voorstel heeft gevolgen voor de begroting 2017 (en voor 2016). De verwachting is dat het voorstel voor de zomer van 2016 gepresenteerd kan worden.

Risico’s

1. De inkomsten uit BUIG zijn nog onzeker evenals de uitgaven op de uitkeringen.

Afhankelijk van de daadwerkelijke cijfers zullen er wijzigingen op de begroting voorgesteld worden. In juni wordt het voorlopig BUIG-budget vastgesteld; in september of oktober het definitieve budget.

2. De begroting van Het Plein en Delta zijn op hoofdlijnen.

De begroting die voorligt, is een begroting op hoofdlijnen. Er zijn nog veel onzekere factoren, zoals de onduidelijkheid over de wettelijke kaders, de beschikbare rijksbudgetten en de economische ontwikkelingen, die het lastig maken om een goede inschatting te maken van de situatie in 2017. De bestuursrapportage in het najaar zal een nauwkeuriger beeld geven van de verwachtingen over 2017. Als het nodig is wordt op basis daarvan een begrotingswijziging voorgesteld. Op basis van nieuwe voorstellen, politiek debat en besluitvorming en het jaarplan 2017 zullen de komende maanden wijzigingsvoorstellen de begroting Het Plein 2017 gaan veranderen.

3. Nadere risico’s Het Plein en Delta

Op pagina 28 gaat Het Plein nader in op de risico’s die samenhangen met de belangrijkste open einde regelingen. Kortheidshalve wordt verder verwezen naar deze teksten in de begroting.

Op pagina 5 gaat Delta nader in op de risico’s die de organisatie ziet. Kortheidshalve wordt verder verwezen naar deze teksten in de begroting.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De zienswijzen worden toegezonden aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regelingen. Daarna zal het dagelijks bestuur zich buigen over de zienswijzen om vervolgens een eventueel bijgestelde begroting ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur. De planning is als volgt: vaststelling van de begroting door AB Het Plein begin juli en Delta eind juni. De gemeenschappelijke regelingen verzenden de begroting vervolgens voor 1 augustus aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland.

Rapportage/evaluatie

nvt

Financiën

Het Plein heeft een sluitende begroting voor 2017 opgesteld. De uiteindelijk vastgestelde begroting Het Plein 2017 wordt verwerkt in de gemeentebegroting voor 2017. De financiële kaders voor de komende jaren zijn nog onduidelijk. Pas in de loop van dit jaar zal duidelijker worden wat de betekenis van de transities en de aanpassing van de BUIG-uitkeringen is. Zodra er meer duidelijkheid is, zal gezamenlijk gewerkt worden aan een vertaling in de begrotingen. Daarbij kan ook de Reserve WWB/WMO een rol spelen.

De Delta begroting 2017 sluit met een negatief exploitatieresultaat van € 2.118.000. Dit exploitatietekort wordt gedeeltelijk gedekt uit de algemene reserve van Delta. Voor het resterende tekort van € 692.000 wordt een bijdrage van de gemeenten gevraagd. Voor Zutphen komt dat neer op een bedrag van ongeveer € 480.000. In de begroting was overigens rekening gehouden met een extra bijdrage van € 680.000, waarbinnen het gevraagde bedrag dus opgevangen kan worden.

Bijlagen

Zienswijze Het Plein

Zienswijze Delta

Stukken die ter inzage liggen

 

Begroting 2017 Delta

Begroting 2017 Het Plein

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0071

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 25 mei 2016 met nummer 81966b e s l u i t :

De bijgaande zienswijzen over de begrotingen 2017 van de gemeenschappelijke regelingen Het Plein en Delta vast te stellen en te verzenden aan de dagelijks besturen van beide organisaties.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 20 juni 2016 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 20-06-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Müller
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.B. Demoed
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Dhr. Van der Ploeg spreekt in namens omwonenden Vispoortgracht. Zijn bijdrage is als bijlage bijgevoegd.

Dhr. Van der Ploeg vraagt om antwoord op zijn vragen.

De voorzitter geeft aan dat die beantwoording niet nu plaats vindt. Wel is er gelegenheid tot het stellen van nadere vragen aan dhr. Van der Ploeg door raadsleden. Er zijn geen vragen.

3. Actieve informatievoorziening

Het college maakt melding dat zij afgelopen weekend een brief onder omwonenden van de Vispoortgracht heeft verspreid over de zuidelijke entree van de binnenstad. Het college licht toe wat daaronder wordt verstaan:

-          Realisering van de rondweg De Hoven; daardoor zal er meer verkeer vanuit de zuidkant Zutphen binnenkomen;

-          Realisering Hof van Heeckeren; dit zal een verkeersaantrekkende werking hebben en leiden tot verhoging van de parkeerdruk;

-          Aantrekkelijker maken van het ’s Gravenhof

-          Verbinding museum-Walburgiskerk versterken

-          Parkeerdruk op de Houtwal en verbeterpunten bij toename hiervan

-          Ontwikkelingen met betrekking tot het pand aan het Vispoortplein

Deze punten worden niet afzonderlijk bekeken, maar binnen een integraal gebiedsomgevingsplan. Het college gaat verder uitwerken hoe dit aan te pakken en komt hiermee terug naar de raad. Daarbij hoopt het college subsidies van de provincie te kunnen benutten; het college zoekt hiervoor aansluiting bij het programma “steengoed benutten”. In de brief aan omwonenden staat dat de raad hierover op 20 juni actief wordt geïnformeerd. Dat is hiermee gebeurd.

De SP vraagt of het plan Vispoortbrug hiermee opgaat in een groter plan en hoe de provincie hierop heeft gereageerd en of het geld ook besteed kan worden aan een alternatief plan.

Het college bevestigt dat dit wordt meegenomen in het grotere plan. Hoe de provincie hierop reageert krijgt de raad meegedeeld in het vervolg. Van het besteden van geld aan een alternatief plan is nu geen sprake.

De SP is van mening dat op deze wijze een slechte start wordt gemaakt in relatie tot de bewoners.

GroenLinks vraagt wanneer dit onderwerp op de agenda te verwachten is.

De voorzitter antwoordt dat het presidium dit agendeert.

De Stadspartij vraagt of de gesprekken met omwonenden terugkeren in de bespreking in het volgende forum.

Het college zegt dat dit vanzelfsprekend in de volgende behandeling in het forum wordt meegenomen. Vanavond ging het er om de brief toe te lichten, in een forumbehandeling komt het college met de vervolgaanpak, inclusief het betrekken van de bewoners.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 20 juni 2016

Geen opmerkingen.

b. Toezeggingenlijst Raad 20 juni 2016

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Basismobiliteit Vervoercentrale Bedrijfsplan 2.1

De PvdA vraagt hoe de situatie rond het debacle met Willemsen & De Koning bij dit voorstel betrokken wordt en vraagt of dit niet in het forum moet worden behandeld.

Het college geeft aan dat dit voorstel gaat over het inrichten van de vervoerscentrale, waarvoor de raad eerder de kaders heeft gesteld. Het gaat nu om uitvoering binnen die kaders. De inkoop van het vervoer is een andere onderdeel, maar dat komt in de komende jaren aan de orde.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Veilig Thuis; oprichting stichting; wensen en bedenkingen

De ChristenUnie vraagt een toelichting op de frictiekosten die bij de risico’s staan vermeld.

Het college zegt een inschatting te hebben gemaakt op de ervaringen tot nu toe. Het gaat echter om het omvormen van 3 organisaties tot 1 stichting, waarbij een schatting is gemaakt van de benodigde inzet en capaciteit. Gezien alle ontwikkelingen moet echter een voorbehoud worden gemaakt of dit een juiste inschatting is. Op dit terrein is veel in beweging. Het college wijst erop in een ander forum zojuist een zorgpunt te hebben besproken rondom de wachtlijsten. Wanneer er een frictie ontstaat tussen de benodigde en de beschikbare capaciteit komt het college hier in de raad op terug.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. GGD NOG; Programmabegroting 2017, wijziging gemeenschappelijke regeling en integrale jeugdgezondheidszorg

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. 1e Wijzigingsverordening op de Legesverordening 2016

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6e. Bekrachtiging geheimhouding inzake brieven rond jeugdhulpinstelling Intermetzo

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6f. Zienswijzen gemeenteraad op begrotingen Het Plein en Delta 2017

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6g. Integratie- en participatie aanpak statushouders en vluchtelingen

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6h. Begroting 2017-2020 en jaarstukken 2015 VNOG

De PvdA geeft aan in te stemmen met de begroting. Wel hoort men graag hoe de VNOG de bezuinigingsdoelen eind 2016 gaat realiseren.

Het college is hier eveneens benieuwd naar. Daarbij wordt in het Dagelijks Bestuur er hard aan gewerkt om de doelstellingen te halen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6i. Concept-wijzigingstekst gemeenschappelijke regeling VNOG

De Stadspartij vraagt of er specifiek aandacht is voor problemen met inzet bij de brandweer in verband met een tekort aan vrijwilligers.

Het college antwoordt dat dit een voortdurende zorg is en dat er gerichte actie op wordt gezet om voldoende mensen ingezet en opgeleid te krijgen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6j. Begrotingswijziging Het Plein 2016-1

De voorzitter meldt dat in het presidium is besloten dit onderwerp als bespreekpunt te agenderen voor de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 20 juni 2016

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 20 juni 2016

Geen opmerkingen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 23-05-2016

Het verslag wordt vastgesteld, met inachtneming van aanpassingen in verband met een aantal naamsverwisselingen.

9b. Forumverslag 06-06-2016

Het verslag wordt vastgesteld, met inachtneming van aanpassingen in verband met een aantal naamsverwisselingen.

9c. Forumverslag 09-06-2016

Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 20 juni 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-06-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend