Pagina delen

Zienswijze voorgenomen fusie Circulus B.V. met Berkel Milieu N.V.

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Uw zienswijze te geven over het voornemen van het college om in te stemmen met de fusie van Circulus B.V. met Berkel Milieu N.V.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Circulus en Berkel Milieu zijn overheid gedomineerde inzamel- en reinigingsbedrijven van respectievelijk de gemeenten Apeldoorn, Epe, Deventer, Bronckhorst, Brummen, Doesburg, Epe, Lochem en Zutphen. Beide organisaties werken reeds enkele jaren intensief samen. De samenwerking heeft geleid tot schaalvoordelen waarmee de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren en presteren zijn verbeterd. Een verdergaande samenwerking in de vorm van een juridische fusie zal leiden tot het definitief verankeren van deze samenwerkingsvoordelen, en draagt ertoe bij dat de dienstverlening van de fusieorganisatie ten dienste van de deelnemende gemeenten op lange termijn beter is gewaarborgd.

De juridische fusie leidt ertoe dat de rechtspersonen Circulus B.V. en Berkel Milieu N.V. over gaan in een nieuw op te richten rechtspersoon. Alle rechten en verplichtingen van de ‘oude’ vennootschappen gaan daarbij over naar de nieuwe gezamenlijke vennootschap. Deze juridische fusie kan worden gerealiseerd zonder verdere reorganisatie. Ook de rechten en plichten van de medewerkers gaan over naar de fusieorganisatie.

De acht deelnemende gemeenten worden elk aandeelhouder van de fusieorganisatie. Vergelijkbaar met de huidige situatie blijven de aandeelhoudende gemeenten tevens opdrachtgever voor de dienstverlening op het gebied van afvalbeheer. De dienstverleningsovereenkomst blijft van kracht en wordt overgenomen door de fusieorganisatie. Ook in financiële zin zijn er geen wijzigingen als gevolg van de fusie, met uitzondering van een bescheiden kostenverlaging in de fusieorganisatie.

Als gevolg van het groter aantal aandeelhoudende gemeenten wijzigt de invloed en zeggenschap van gemeente als mede aandeelhouder van de fusieorganisatie. Alle zwaarwegende besluiten die invloed hebben op koers en (risico)profiel van de onderneming, vergen echter een voorafgaand akkoord van de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA). Alle besluiten van de AvA dienen te worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid van 90%.

Het verwerven van aandelen in de fusieorganisatie geschiedt met gesloten beurs. Het vermogen dat de gemeenten nu in Berkelmilieu N.V. en Circulus B.V. hebben wordt ingebracht. De gemeenten ontvangen aandelen op basis van het aantal aansluitingen. Voor de Berkelmilieugemeenten betekent dit dat zij naar verhouding meer vermogen inbrengen dan de Circulusgemeenten. Mogelijk kan een deel van het surplus (boven de solvabiliteitsgrens van 25%) worden verzilverd.

Beoogd effect

Het oprichten en deelnemen in o.a. een vennootschap is volgens de Gemeentewet een bevoegdheid van het college. Het besluit wordt echter niet genomen dan nadat overeenkomstig artikel 160, lid 2, van de gemeentewet, de raad een ontwerpbesluit is gezonden en in de gelegenheid is gesteld om wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. 

Argumenten

1.1   De fusie is de afronding van een al ruime tijd bestaande samenwerking.

In de uitvoering werken de organisaties Circulus en Berkel Milieu al een aantal jaren samen.  Er is één directeur en als bestuursmodel fungeert een personele unie. De beide organisaties zijn nagenoeg in elkaar geschoven tot één organisatie. Voordeel door schaalvergroting doet zich al voor, bijvoorbeeld bij de aanbesteding van de verwerking van restafval. Met de formalisering van de samenwerking worden m.n. de boekhouding, begroting en rekening en de goedkeuring daarvan in elkaar geschoven.

1.2   De meerwaarde van een fusie bestaat uit vereenvoudiging van het samenwerkings- en besturingsmodel en een verbetering van de doelmatigheid van de bedrijfsvoering.

In de huidige situatie beschikken Circulus en Berkel Milieu formeel over een eigen AvA, Raad  van Commissarissen en een directeur-bestuurder. De huidige personele unie voorziet er in dat de functies in de RvC, de directie-bestuurder en het management worden vervuld door dezelfde personen. Door een fusie wordt het besturingsmodel van de gezamenlijke onderneming vereenvoudigd en versterkt en de besturing van de organisatie wordt efficiënter en eenduidiger.

Bij bepaalde bedrijfsonderdelen en activiteiten worden bij de fusie aanvullende verbeteringen van de doelmatigheid verwacht. Het zijn dan met name bedrijfsactiviteiten, voorzieningen, regelingen en verplichtingen die verbonden zijn aan de vennootschappen Berkel Milieu en Circulus als afzonderlijke rechtspersonen. Daarbij worden op de volgende onderdelen (financiële) voordelen verwacht: vennootschappelijke verplichtingen, verzekeringen, belastingen, personeelszaken, certificering en bedrijfsinterne (management) rapportages. De fusie levert een besparing op van ca. € 100.000,- per jaar.

1.3   De invloed en zeggenschap in de nieuwe vennootschap zijn voldoende gegarandeerd

In de huidige statuten van Berkel Milieu is opgenomen dat  een aantal met name genoemde zwaarwegende besluiten, unaniem dienen te worden genomen. Verder is vastgelegd, dat voor de genoemde zwaarwegende besluiten, die invloed hebben op de koers en het (risico)profiel van de onderneming, een groot aantal aandeelhoudende gemeenten instemt.  Deze besluiten betreffen vooral juridische en financiële zaken; onderwerpen die de bedrijfsvoering betreffen zijn geregeld in de dienstverleningsovereenkomst (zie ook 4.2 in de toelichting bij het fusievoorstel).

Het is inherent aan de ontwikkeling van schaalvergroting, dat de mate van zeggenschap en invloed onder druk komen te staan. Voortzetting van de huidige zeggenschapstructuur met 8 aandeelhouders is technisch mogelijk, maar kan in voorkomende gevallen minder makkelijk te organiseren zijn. Niet alleen moet dan sprake zijn van algemene stemmen, maar het vereiste quorum betekent dat ook alle aandeelhouders in deze vergadering vertegenwoordigd moeten zijn en unaniem overeenstemming moeten hebben. In de fusie-organisatie worden daarom alle besluiten door aandeelhouders (zowel de genoemde zwaarwegende als ook de overige) met gekwalificeerde meerderheid genomen. Deze besluiten worden genomen met tenminste 90% van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste 90% van de geplaatste aandelen tegenwoordig is.

1.4   De opdrachtgever – opdrachtnemer relatie blijft geregeld in een dienstverleningsovereenkomst

Net als in de huidige situatie is de opdrachtgever-opdrachtnemer relatie beschreven in de dienstverleningsovereenkomst. Met deze DVO structuur wordt tegemoet gekomen aan de wens tot transparantie en eenduidige afspraken over en sturing op te bereiken resultaten. Deze DVO bestaat uit drie delen: deel A betreft een DVO met afspraken, rechten en verplichtingen die voor alle partijen (gemeenten en bedrijf) identiek zijn, deel B is een beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden en te leveren prestaties en resultaten. Dit deel is opgebouwd uit een generiek model (structuur en onderwerpen) waarbij ten aanzien van de afspraken over bijvoorbeeld gewenste kwaliteit, service en type dienstverlening, maatwerk per gemeente plaats vindt (bijvoorbeeld het zwarte kratje). Deel C betreft het financieel en kwantitatief model van de DVO. In dit kostenallocatiemodel zijn afspraken vastgelegd over berekeningsmethodiek (de wijze waarop tarieven worden bepaald), de hoeveelheden en de vergoeding.

1.5. Doorrekening van het kostenallocatiemodel wijst uit dat er geen wezenlijke financiële verschuivingen zijn te verwachten.

Het is de bedoeling dat na de fusie het nu reeds door Circulus B.V. gehanteerde kostenallocatiesysteem wordt gehanteerd. Dat model wijkt wat af van de huidige kostentoerekening bij Berkelmilieu N.V. Op verzoek van de Berkelmilieugemeenten heeft Ernst en &Young aan de hand van de cijfers van 2011 bekeken of toepassing van het model tot andere financiële consequenties zou leiden. Dit blijkt niet het geval. De bevindingen zijn ambtelijk gerapporteerd op 17 juli jl. Het definitieve rapport zal binnenkort verschijnen.

1.6. Eerder  geuite wensen van het college zijn voldoende gehonoreerd.

In de brief aan Berkelmilieu N.V. d.d. 29 maart 2013 zijn diverse opmerkingen gemaakt over o.a. het solidariteitsbeginsel, mogelijke consequenties van bezuingingstaakstellingen en het allocatiemodel (zie 1.5.). Hierop heeft Berkelmilieu gereageerd met een brief van 2 mei 2013. Deze onderwerpen zijn bovendien nog aan bod gekomen in de AvA van 30 mei 2013 en vastgelegd in de notulen van die vergadering. In een gesprek tussen enkele collegeleden en de directeur van Berkelmilieu N.V. is nogmaals gesproken over de gewenste toedeling van kosten voor het inzamelen en verwerken van afval welke naar ons oordeel gezamenlijk gedragen dienen te worden. De directeur heeft de gemaakte afspraken schriftelijk bevestigd in een brief van 30 september 2013. Hiermee is voldoende gewaarborgd dat met de opmerkingen rekening wordt gehouden.

2. Het stellen van een aanvullende eis ten aanzien van eventuele claims is mogelijk

Bij de fusie gaan alle rechten en verplichtingen over naar de nieuwe BV. Ofschoon niet te verwachten is dat derden nog een claim hebben op de rechtsvoorgangers, dient geregeld te worden dat een eventuele claim in dat geval ten laste komt van de aandeelhouders van de desbetreffende rechtsvoorganger. Dit kan als voorwaarde aan de instemming tot fusie worden verbonden.

Kanttekeningen

1.1. De zeggenschap wordt minder

In Berkelmilieu N.V. heeft Zutphen ruim 32% van de aandelen en is daarmee de grootste aandeelhouder. Door de fusie wordt dit percentage teruggebracht naar ruim 11%. De zeggenschap is daardoor aanzienlijk minder. Of dit in de praktijk veel zal uitmaken is de vraag. In ieder geval heeft Zutphen met dit percentage in ieder geval de gelegenheid om een veto uit te spreken. (De grens daarvoor is 10%.)

1.2. Niet alle wensen zijn gehonoreerd

Aanvankelijk is getracht om voorafgaand aan de fusie in een zogenaamde aandeelhoudersovereenkomst af te sluiten waarin de gezamenlijke uitgangspunten zouden worden vastgelegd. Het ging dan met name om het vastleggen van de onderwerpen waarvan de deelnemers de kosten gezamenlijk zouden dragen. Het betreft vooral de kosten voor hetgeen als de “corebusiness” kan worden gekenschetst: de kosten voor inzameling en verwerking. Hierover dient helderheid te bestaan. De overige gemeenten achtten het echter voldoende, indien de afspraken hierover zouden worden vastgelegd in de notulen van de AvA. Dat is ook gebeurd en de afspraak is nogmaals verwoord in de brieven van de directeur van 6 mei 2013 en 30 september jl. De directeur heeft wel een nuancering aangebracht in die zin, dat wijziging van de doorberekening van de kosten pas zal geschieden bij het aangaan van nieuwe contracten voor inzameling en verwerking. De huidige contracten wenst hij te respecteren. De verdeling van de kosten over de deelnemers staat weliswaar los van het respecteren van bestaande contracten, maar het is acceptabel.

Hiermee is op termijn in ieder geval voor de meest essentiële taakvelden een uniformering van de kostentoedeling over alle gemeenten veiliggesteld. Zij vallen dan niet langer onder de noemer van “direct toewijsbare kosten”. Deze worden dan beperkt tot die kosten welke specifiek voor een bepaalde gemeente worden gemaakt, zoals in Zutphen het zwarte kratje. Indien in de loop van de tijd blijkt dat er toch andere gezamenlijke afspraken moeten worden gemaakt kan dit nog altijd via portefeuillehoudersoverleg of aandeelhoudersvergadering.

2.1. Enkele gemeenten willen de “stille reserves” verzilveren

Op aandrang van o.a. de gemeente Brummen heeft  Ernst & Young in opdracht van Circulus B.V. onderzocht of er mogelijkheden zijn op een of andere wijze de stille reserve die in de BV aanwezig is voor de gemeente te verzilveren. Dit blijkt mogelijk door het bedrag boven het gestort kapitaal van € 1,-- per aandeel als extra dividend uit te keren en tegelijkertijd als gemeente een achtergestelde lening te verstrekken ter hoogte van het in verband met de solvabiliteit benodigde vermogen. Naast Brummen willen ook Lochem en Apeldoorn dit.  Voor gemeenten is deze actie profijtelijk: er is sprake van een eenmalige baat en het eigen  vermogen neemt toe.

2.2. het uitnemen van het kapitaal kan consequenties hebben voor een gezonde liquiditeitspositie van het bedrijf  

Uit een oogpunt van bedrijfsbelang is het de vraag of verzilveren wenselijk is: het tast in ieder geval de liquiditeitspositie aan. Het leidt tevens tot de noodzaak van het verstrekken van een achtergestelde lening (van onbeperkte duur) om te voldoen aan de solvabiliteitseisen. Dat is geen aantrekkelijk perspectief. Het is de vraag of het uiteindelijk een haalbare optie is. Door nu te zeggen dat er hoe dan ook een voor alle gemeenten gelijkluidende oplossing moet komen, is het niet nodig om het “verzilveren” als eis aan de instemming te verbinden. Overigens is het besluit tot “verzilveren” uiteindelijk aan de aandeelhouders.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Nadat u in de gelegenheid bent gesteld een zienswijze te geven zullen wij een besluit nemen over onze voorgenomen reactie op de fusie.

Financiën

De fusie heeft geen financiële consequenties. 

Stukken die ter inzage liggen

Collegebesluit met bijlagen.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2013-0153

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 17 oktober 2013 met nummer 6454


gelet op artikel 160, lid 2 van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

akkoord te gaan met de voorgenomen reactie van het college inzake het besluit tot fusie van Circulus B.V. met Berkel Milieu N.V..

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 4 november 2013 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Het betreft hier een juridische fusie van twee organisaties die al geruime tijd samenwerken. De zeggenschap van Zutphen in de nieuwe organisatie wordt minder groot maar Zutphen houdt vetorecht. Net als in de huidige situatie is de opdrachtgever-opdrachtnemer relatie beschreven in de dienstverleningsovereenkomst. Het oprichten en deelnemen in o.a. een vennootschap is volgens de Gemeentewet een bevoegdheid van het college. Het besluit wordt echter niet genomen dan nadat overeenkomstig artikel 160, lid 2, van de gemeentewet, de raad een ontwerpbesluit is gezonden en in de gelegenheid is gesteld om wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. Dit gebeurt in een zienswijze.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 04-11-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
PvdAJ.S.N.M. van Gemert
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.B. Demoed
GroenLinksA.J.A. Putker
D66A.O. Bi├žen
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
CDAJ.S.M. van der Pal
SPW.K.H. Torgensen en C.G.M. van Hoogmoed
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Stadsbelang

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom.

Hij meldt de aanwezigheid van twee insprekers.

2. Algemeen spreekrecht

De heer Koskamp vraagt de aanwezigen om stil te staan bij de ecowijk ‘De Teuge’. De Raad kan hier – samen met de bewoners – trots op zijn. Hij memoreert het toenmalige gezamenlijk enthousiasme voor het eco-prachtplan, dat landelijk als een voorloper geldt.

Inspreker vraagt om samen de droom voor toekomstige generaties vast te leggen en te bezien in hoeverre Zutphen duurzaam energieneutraal kan zijn. Inspreker vraagt duizend Euro en de projectgegevens vrij te maken en fair trade bouwperspectief te bieden.

De integrale tekst wordt aan de Forumgriffier aangeboden en als bijlage aan het verslag gehecht.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen aan de inspreker zijn en kondigt de tweede inspreker aan. Mevrouw Ten Velde had namens het Comité Zutphen-Warnsveld Hoogspanningsvrij graag tijdens de raadsvergadering ingesproken. Daar dit niet mogelijk was, spreekt zij in tijdens het technisch blok.

Mevrouw Ten Velde meldt dat zij zich enkele weken geleden heeft aangemeld voor een gratis woningcheck in het kader van brandpreventie bij ouderen. Deze controle heeft vandaag plaatsgevonden. Zij dankt de brandweercommandant voor diens goede voorlichting en het gedegen onderzoek met respect voor haar privacy.

Spreker heeft het ontvangen protocol bij brand voor de commissieleden meegebracht. Hieruit blijkt dat bij melding van een brand in de woning van inspreker, de melder moet aangeven dat de woning in de nabijheid van een hoogspanningsleiding ligt. Dit betekent dat ook Liander wordt gewaarschuwd omdat de netbeheerder ter plaatse de lijn veilig moet stellen en het sein moet geven dat de lijn ook inderdaad volledig veilig is gesteld. De verwachte aanrijtijd van deze deskundige bedraagt onder normale omstandigheden maximaal een uur. Met het ter plaatse veilig stellen van de hoogspanningslijn kan twee tot drie uur zijn gemoeid. In geval er brand uitbreekt of een hoogspanningslijn breekt, ontstaat er dus voor de bewoners gedurende een aantal uren een groot veiligheidsrisico.

Inspreker stelt dat de bewoners al eens ‘door het oog van de naald zijn gekropen’. Duidelijk mag zijn – gezien de tornado’s eerder deze week – dat de weersomstandigheden wijzigen.

De gemeente Apeldoorn heeft inmiddels besloten om dit jaar nog alle hoogspanningskabels ondergronds te brengen. Ondanks de armlastige positie van de gemeente Apeldoorn is voorfinanciering geregeld en heeft het Rijk toegezegd dat alle hoogspanningsleidingen in Apeldoorn ondergronds zullen worden gebracht. Inspreker dringt er op aan om hiertoe - in het belang van de veiligheid van de bewoners - ook als gemeente Zutphen gelden te reserveren en deze wens mee te nemen bij de bespreking van de begrotingswijzigingen en in het kader van de strategische agenda.

Inspreker meldt het voornemen om het Comité ‘Warnsveld Hoogspanningsvrij’ op te heffen en een stichting ‘Warnsveld – Zutphen; op één lijn’ op te richten om de woonwijken, die momenteel onder de kabels liggen, te verbinden. De intentie is om veiligheid en de leefbaarheid te bevorderen en een duurzame leefbaarheid voor de toekomst te ondersteunen.

Aan de Raad wordt gevraagd om tijdens de raadsvergadering van vanavond alles in het werk te stellen om de veiligheid voor de toekomst zeker te stellen.

De integrale tekst van de inspreekreactie wordt aan de Forumgriffier aangereikt. De integrale tekst van inspreker is als bijlageaan het verslag gehecht.

3. Actieve informatievoorziening

Er zijn geen zaken die gemeld dienen te worden.

4. Aankondiging moties en amendementen

Het CDA meldt het voornemen om een motie in te dienen inzake vermindering van het aantal verkeersborden.

5. Toezeggingenlijsten

5.A - Toezeggingenlijst voor het forum

Er zijn geen vragen of opmerkingen n.a.v. voorliggende toezeggingenlijst.

5.B - Toezeggingenlijst Raad

De ChristenUnie informeert naar de beantwoording van de openstaande vraag inzake de spookbushaltes (Toezegging 2013-28).

Het college meldt dat het antwoord op 18 november mag worden verwacht.

De PvdA wijst er op dat op de lijst een toezegging van wethouder Withagen ontbreekt. Dit betreft het aanleveren van een lijst van zorgaanbieders in Zutphen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6.a – Zienswijze voorgenomen fusie Circulus B.V. met Berkelmilieu N.V.

Burgerbelang informeert naar het concrete voordeel van de voorgenomen fusie. Onduidelijk is waar het vetorecht precies ligt en wat dit recht in de praktijk inhoudt. Voorts informeert de fractie naar de toekomstige bestemming van de vrijkomende gebouwen.

Het college geeft aan dat met de samenwerking in het verleden reeds de nodige voordelen zijn behaald qua beperking van overhead. In feite is de fusie het beklinken van de bestaande samenwerking. Naarmate de schaal van samenwerking toeneemt en meer gemeenten hierin zijn betrokken, is logisch dat de zeggenschap per individuele gemeente minder wordt. De gemeente Zutphen beschikt over meer dan tien procent van de aandelen. Besluiten dienen te worden genomen met een meerderheid van negentig procent. Op basis van deze aandelenpositie beschikt Zutphen dus in de praktijk over een vetorecht in de besluitvorming.

Er wordt een nieuw overslagstation gerealiseerd. De oude gebouwen van Berkel Milieu zijn huurpanden en zullen opnieuw worden verhuurd.

Burgerbelang meldt dat de beantwoording in het fractieberaad zal worden besproken.

De Stadspartij verwijst naar de kanttekeningen bij paragraaf 2.1. Hier wordt gesteld dat enkele gemeenten de stille reserves willen verzilveren. In ditzelfde kader wordt gesproken over verstrekking van een lening. Spreker vraagt de beoogde constructie toe te lichten.

Het college legt uit dat met verzilvering van de stille reserves in de vorm van aandelen van Berkelmilieu in feite het bedrijf ‘leeg wordt geplukt’. Dit zou vergezeld moeten gaan van verstrekking van een achtergestelde lening. Bezien vanuit de positie van de aandeelhouder, is dit geen verstandige optie. Wél mag dit jaar een behoorlijk dividend worden verwacht.

De Stadspartij vraagt of andere gemeenten wellicht wel voor verzilveren kiezen.

Het college geeft aan dat de afspraak bestaat om hierin als aandeelhouders gezamenlijk in op te trekken. Dit zal een regulier meerderheidsbesluit vereisen, waarbij de wethouder er van uitgaat dat een meerderheid drie kwart van de stemmen vereist.

Het CDA verwijst naar kanttekening bij 1.1. In de huidige constructie bezit de gemeente Zutphen 32 procent van de aandelen, terwijl de Gemeente in de nieuwe opzet nog slechts elf procent bezit. Op dit punt krijgt de fractie graag een toelichting.

Het college legt uit dat in het nieuwe fusiebedrijf acht gemeenten zullen participeren. In de totale verhouding is een nieuwe verdeelsleutel gemaakt, waarbij duidelijk mag zijn dat Apeldoorn en Deventer aanzienlijk grotere gemeenten zijn. Het gemeentelijk aandeel van Zutphen in het totaal is ruim tien procent.

GroenLinks verwijst naar de toelichting wat betreft de stille reserves. GroenLinks meent dat het een aantrekkelijke optie kan zijn om het vermogen af te romen. Spreker vraagt of de fusie betekent dat de gemeente Zutphen op haar vermogen inteert in geval de grotere organisaties in verhouding minder vermogen inbrengen.

Het college legt uit dat het gemeentelijk aandeel nominaal ongewijzigd blijft.

GroenLinks heeft uit het voorstel begrepen dat Berkelmilieu over een groter eigen vermogen beschikt dan Circulus. Hij concludeert dat de samenvoeging betekent dat de gemeente Zutphen een deel van het vermogen verliest. Voorts informeert hij naar de motivering van de wens tot verzilvering van een aantal gemeenten.

Het college wijst er op dat het lagere percentage aan een groter totaal aan aandelen is gekoppeld en de waarde zodoende gelijk blijft ten opzichte van de bestaande situatie. Uitsluitend Brummen en Apeldoorn en wellicht Lochem wensen voor verzilvering te kiezen. Deze wens vormt een bespreekpunt voor de aandeelhoudersvergadering.

De PvdA wijst er op dat in geval kapitaal aan een onderneming wordt onttrokken, de betreffende onderneming genoodzaakt kan zijn om nieuw kapitaal aan te trekken. De fractie gaat akkoord met de samenvoeging.

Berkelmilieu en Circulus werken in de dagelijkse praktijk ook samen met Twente Milieu. Spreker informeert naar de verhouding tussen de drie bedrijven.

Het college legt uit dat de samenwerking met Twente Milieu beperkt blijft tot het operationele vlak.

GroenLinks vraagt of het nodig is om het vermogen in de organisatie te laten zitten als er meer dan voldoende vermogen voor de komende jaren beschikbaar is.

Het College antwoordt dat dit laatste zeker niet het geval is. Als alle gemeenten hun aandeel gaan verzilveren, zal kapitaal nodig zijn.

Burgerbelang en GroenLinks melden aanvullende behoefte aan fractieberaad. GroenLinks ervaart met name het laatste antwoord van de wethouder niet als overtuigend.

De voorzitter geeft aan dat voorliggend stuk als agendapunt voor de Raad zal worden opgevoerd. De eventuele verdere discussie kan dan in de Raad plaatsvinden.

 6.b – Diverse begrotingswijzigingen forum en Raad 4 november 2013

Programma 7 - Burgerbelang informeert naar de verkoop van het pand in de Savornin Lohmanstraat. De fractie informeert naar de tijdsspanne van de hier genoemde negen termijnen, waarin de restsom wordt betaald.

Het college gaat er van uit dat dit maandelijkse termijnen betreft, maar zal dit nagaan. (Actie)

De PvdA vraagt of het gestelde inzake het niet voldoen aan de verplichtingen kan betekenen dat het pand aan de Gemeente terugvalt.

Het college bevestigt deze conclusie. Er is inderdaad een behoorlijke zekerheid ingebouwd.

De PvdA vraagt aandacht voor de wijze van formulering.

De voorzitter verzoekt bij de Griffie te melden of dit als hamerstuk geagendeerd kan blijven, dan wel een bespreekstuk moet worden.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 4 november 2013

Geen vragen, geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 4 november 2013

Memo 02 (afdoening toezegging forum 13-22 over problemen aanmelders bij Belastingdienst).

De SP geeft aan dat gesproken wordt over een belastingvrije voet, terwijl sprake moet zijn van een beslagvrije voet. In de tekst van de memo is echter wel de juiste term gebruikt.

Ook de PvdA vraagt eveneens aandacht voor de toepassing van de beslagvrije voet door deurwaarders. Hij vraagt of de aandacht van de Ombudsman hiervoor aanleiding is geweest om dit voor Zutphen te toetsen.

Het college bevestigt de tekstuele omissie. Inderdaad, is bij het Plein nagegaan of hier goed mee wordt omgegaan. Dit is inmiddels bevestigd. 

Memo 07 (afdoening toezegging raad nr 2013-17 over meer functies in het Warnshuus)

Burgerbelang vraagt of een en ander conform planning verloopt en reeds een nieuw bestuur is benoemd.

Het college zegt de schriftelijke beantwoording hiervan toe.

Memo 09 (inzake update dossier De Teuge)

Burgerbelang verzoekt dit al als afzonderlijk agendapunt te agenderen. Dit verzoek zal meegenomen worden naar het Presidium.

9. Vaststellen forumverslagen 7 en 14 oktober 2013

De beide verslagen worden conform vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de bijeenkomst (20.30 uur) Hij wijst afsluitend op de presentatie in de hal inzake de bouwwerkzaamheden in Warnsveld.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 4 november 2013 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 04-11-2013 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Geen amendementen ingediend