Pagina delen

Zienswijze van de raad over de Programmabegroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De zienswijze zoals verwoord in de bijgaande conceptbrief aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost- Gelderland, over de Programmabegroting 2016, te verzenden.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

GGD Noord- en Oost- Gelderland

De gemeente heeft wettelijke taken op het gebied van de gezondheidsbewaking, -bescherming, en - bevordering, die zijn vastgelegd in de Wet publieke gezondheid. Het gaat o.a. om infectieziektenbestrijding, epidemiologie, preventie, medische milieukunde, technische hygiënezorg en psycho-sociale zorg bij rampen. Deze taken worden voor de gemeenten uitgevoerd door de GGD. Ook de jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar wordt uitgevoerd door de GGD. ‘Onze’ GGD is de GGD Noord- en Oost-Gelderland, (hierna; GGD NOG genoemd) een gemeenschappelijke regeling van de 22 gemeenten in het werkgebied Noord- en Oost-Gelderland (‘van Harderwijk tot Winterswijk’). Vanaf het najaar van 2015 zal het hoofdkantoor van de GGD gevestigd zijn in de gemeente Zutphen, in het oude gemeentehuis van Warnsveld.

Wettelijk voorgeschreven procedure voor de begroting van een gemeenschappelijke regeling (GR).

De begroting van een gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling (niet door de raden van de aangesloten gemeenten).

Ieder jaar moeten de dagelijkse besturen van alle gemeenschappelijke regelingen waarvan de gemeente Zutphen deel uitmaakt hun ontwerpbegrotingen voor het komende jaar aan uw raad toezenden. Dit moet acht weken voordat de begroting door de gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld.

De gemeente heeft op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling (artikel 35 lid 2 en 3) en de Gemeentewet (artikel 190 lid 2 en 3) in dit verband een aantal rechten en plichten.

A. Het bestuur van de gemeente moet het volgende doen.

  1. de begroting van de GR moet openbaar ter inzage worden gelegd en, tegen betaling van kosten, algemeen verkrijgbaar worden gesteld;
  2. van de terinzagelegging en verkrijgbaarstelling moet openbaar kennis worden gegeven.
  3. Verder kan uw raad aan het dagelijks bestuur zijn zienswijze over de begroting naar voren brengen. De raad mag pas minimaal twee weken na de openbare kennisgeving van de terinzagelegging (zie onder 2.) over de begroting beraadslagen.

De zienswijzen van de aangesloten gemeenten moeten door het dagelijks bestuur van de GR worden gevoegd bij de begroting zoals die aan het algemeen bestuur van de GR wordt aangeboden.

Dit raadsvoorstel

Dit raadsvoorstel heeft betrekking op het naar voren brengen van de zienswijze van uw raad over de begroting 2016 van de GGD NOG. Wij hebben de begroting beoordeeld en adviseren uw raad de hierbij voorgestelde zienswijze ter kennis van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling te brengen.

 

Beoogd effect

1. Het geven van een zienswijze op de begroting 2016 van de GGD NOG en daarmee een correcte uitvoering van de GR bewerkstelligen.

2. Aandacht vragen bij de GGD voor de bezuinigingstaakstelling van de gemeente Zutphen.

 

Argumenten

1.1 Aan de formele vereisten is voldaan.

Op grond van artikel 35 lid 2 van de WGR moeten de deelnemende gemeenten de ontwerpbegroting ter inzage leggen en besluit de raad op zijn vroegst twee weken na de ter inzagelegging.

De ontwerpbegroting ligt ter inzage vanaf uiterlijk 27 mei.

1.2  De ontwerpbegroting geeft aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Op inhoud is de uitgangspuntennota een logische vertaling van het bestaand beleid en de bestuursagenda 2014-2018. Financieel is de begroting ook correct opgesteld. De Programmabegroting 2016 is een verdere uitwerking van de Uitgangspuntennota 2016. Wel is de index t.o.v. de Uitgangspuntennota verlaagd (van 1% naar 0,45%). De inwonerbijdrage van de GGD gaat daarmee van € 13,77 naar € 13,70 per inwoner. Toch is er aanleiding om wel een zienswijze in te dienen.

De gemeenteraad heeft in februari 2014 in het bezuinigingsdocument 2015-2017 besloten om uit te gaan van een bezuiniging van € 50.000,- op de GGD met ingang van 2016. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente Zutphen in de zienswijze bij de Programmabegroting afgelopen jaar en onlangs bij de Uitgangspuntennota 2016, het verzoek opgenomen aan de GGD om met bezuinigingsvoorstellen te komen.

Naar aanleiding van de zienswijzen van de gemeenten in de afgelopen jaren, heeft de GGD de toezegging gedaan om voor 2015 – net als voor 2014 – een inspanningsverplichting op zich te nemen tot het “inverdienen” van de indexering. Dit werkt ook door naar de kosten voor 2016. Hiermee wordt een deel van de door Zutphen gewenste bezuiniging behaald. De inwonerbijdrage voor Zutphen bedraagt op grond van de Programmabegroting 2016 € 641.612,-. Het tekort t.o.v. de gemeentelijke meerjarenbegroting voor 2016 bedraagt dan nog € 15.816,- i.p.v. € 50.000,-. Voor verdergaande bezuinigingsvoorstellen is bij de andere GGD-gemeenten tot op heden onvoldoende draagvlak geweest.

Omdat de inwonerbijdrage op grond van de Programmabegroting toch hoger is dan het in de meerjarenbegroting van Zutphen voor 2016 geraamde budget, zal in de zienswijze opnieuw aandacht gevraagd worden voor de Zutphense noodzaak tot verdere bezuinigingen bij de GGD.

 

Kanttekeningen

1. De gemeente is voor de in de zienswijze gevraagde extra bezuiniging afhankelijk van de overige GGD-gemeenten.
De GGD is een gemeenschappelijke regeling van 22 gemeenten. Voor besluitvorming over de inwonerbijdrage, zoals over de voorgestelde bezuiniging, is een meerderheid nodig in het algemeen bestuur. Als er geen meerderheid te vinden is voor de bezuiniging, kan de gemeente niet eenzijdig tot een bezuiniging besluiten. De gemeente is gehouden de inwonerbijdrage te betalen, die door de meerderheid van het AB van de GGD is vastgesteld.

 

Risico’s

Het risico is groot dat de door Zutphen ingeboekte bezuiniging niet geheel wordt gehaald (zie argument 1.2 en kanttekening 1. ) Als de meerderheid van het AB van de GGD in juni instemt met de Programmabegroting, zal Zutphen rekening moeten houden met een tekort van € 15.816,- in 2016 voor dit onderdeel, omdat de door Zutphen reeds ingeboekte bezuiniging slechts gedeeltelijk gehaald wordt.

Een algemeen risico is dat de gemeente verantwoordelijk is voor eventuele tekorten van de gemeenschappelijke regeling. Dit risico lijkt echter beperkt. De GGD heeft in de afgelopen jaren geen tekorten gehad en het weerstandsvermogen is op peil. De GGD heeft een weerstandscapaciteit van 2,5% bij de GGD voor de basistaken en van 20% van de omzet van de plusproducten. De verwachting is dat het risico hiermee in redelijke mate is afgedekt.

 

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Zodra de raad met de conceptbrief heeft ingestemd, wordt deze aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling verzonden. Deze moet voor 23 juni aan de GGD gestuurd worden.

 

Rapportage/evaluatie

De GGD legt jaarlijks verantwoording af aan de gemeenten via de inhoudelijke en financiële jaarstukken.

 

Financiën

In het bezuinigingsdocument 2015-2017 is besloten om uit te gaan van een bezuiniging van € 50.000,- op de GGD met ingang van 2016. Deze bezuiniging is verwerkt in de gemeentelijke meerjarenbegroting voor 2016. Deze bezuiniging wordt grotendeels, maar niet geheel gehaald.

De inwonerbijdrage 2016 zal volgens de Programmabegroting van de GGD voor Zutphen € 641.612,- bedragen. Dit is € 15.816,- hoger dan in de gemeentelijke meerjarenbegroting was geraamd voor 2016.

Begroting Zutphen 2016         € 625.796

Begroting GGD 2016              € 641.612     (46.833 inwoners x € 13,70)

Verschil                                €   15.816

Vanwege het verschil van € 15.816,- wordt in de zienswijze bij de Programmabegroting aandacht gevraagd voor de verdere bezuinigingsnoodzaak voor 2016.

 

Bijlagen

Concept brief Zienswijze.

 

Stukken die ter inzage liggen

Concept Programmabegroting GGD NOG 2016.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0085

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 21 mei 2015 met nummer 61416b e s l u i t :

De zienswijze zoals verwoord in de bijgaande conceptbrief aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost- Gelderland, over de Programmabegroting 2016, te verzenden.   

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 15 juni 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Deze zienswijze van de raad op een Gemeenschappelijke Regeling wordt in het forum van 15 juni (19.00-20.00) samen met 4 andere zienswijzen behandeld.

Het college stelt de raad voor om de bijgevoegde zienswijze op de begroting van de gemeenschappelijke regeling (GR) GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) op te sturen naar het Algemeen Bestuur. Alle participerende gemeenten in de GR hebben op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling (artikel 35 lid 2 en 3) en de Gemeentewet (artikel 190 lid 2 en 3) het recht om het Algemeen Bestuur van de GR haar zienswijze mee te geven voordat de begroting voor het volgend jaar wordt vastgesteld.

In de voorgestelde zienswijze door de raad wordt de GGD NOG met klem gevraagd om de inwonersbijdrage van Zutphen met 2,5% te verlagen. Dit omdat Zutphen ook in 2016 voor een bezuinigingsopgave staat en de opgenomen inwonersbijdrage niet in de begroting 2016 van Zutphen zal passen. De gemeente ziet vervolgens graag terug wat de inhoudelijke consequenties van deze maatregel voor de GGD NOG zijn.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 15-06-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Hamerstuk
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.W. Wesselink
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE.C.L. Verhoog
D66R.G.M. Rutten
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht de onderwerpen kort toe.

Voor liggen een vijftal zienswijzen over begrotingen van gemeenschappelijke regelingen welke achtereenvolgens behandeld worden.

 

Zienswijze van de raad over de Programmabegroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost Gelderland.

 

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

GroenLinks: Er moet duidelijker inzichtelijk worden gemaakt welke taken wettelijk en welke bovenwettelijk zijn. Alleen op die manier kan er een besparing komen.

CDA: Zijn er dubbele/overlappende taken na de decentralisaties?

De voorzitter geeft het woord aan het college voor de beantwoording van de vragen.

College: het onderscheid tussen wettelijke en welke bovenwettelijke taken zal meegenomen worden naar het bestuur. Hier is extra aandacht voor nodig.

De GGD is partner in het CJG, hierdoor zijn er geen dubbelingen. Er zal wel een extra check worden gevraagd bij de portefeuillehouder. Indien er wel dubbelingen zijn, komen we daar mee terug.

De voorzitter concludeert dat de zienswijze voldoende besproken is en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 29 juni 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 29-06-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend