Pagina delen

Zienswijze van de raad over de Programmabegroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de zienswijze zoals verwoord in de bijgaande conceptbrief aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost- Gelderland, over de Programmabegroting 2015, te verzenden.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

GGD Noord- en Oost- Gelderland

De gemeente heeft wettelijke taken op het gebied van de gezondheidsbewaking, -bescherming,  en - bevordering, die zijn vastgelegd in de Wet publieke gezondheid. Het gaat o.a. om infectieziektenbestrijding, epidemiologie, preventie, medische milieukunde, technische hygiënezorg en psycho-sociale zorg bij rampen. Deze taken worden voor de gemeenten uitgevoerd door de GGD. Ook de jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar wordt uitgevoerd door de GGD. ‘Onze’ GGD is de GGD Noord- en Oost-Gelderland, een gemeenschappelijke regeling van de 22 gemeenten in het werkgebied Noord- en Oost-Gelderland (‘van Harderwijk tot Winterswijk’).

 

Wettelijk voorgeschreven procedure voor de begroting van een gemeenschappelijke regeling (GR).

De begroting van een gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling (niet de door de raden van de aangesloten gemeenten).

Ieder jaar moeten de dagelijkse besturen van alle gemeenschappelijke regelingen waarvan de gemeente Zutphen deel uitmaakt hun ontwerpbegrotingen voor het komende jaar aan uw raad toezenden. Dit moet zes weken voordat de begroting door de gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld.

De gemeente heeft op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling (artikel 35  lid 2 en 3) en de Gemeentewet (artikel 190 lid 2 en 3) in dit verband een aantal rechten en plichten.

A. Het bestuur van de gemeente moet het volgende doen.

a. de begroting van de GR moet openbaar ter inzage worden gelegd en, tegen betaling van kosten, algemeen verkrijgbaar     worden gesteld;

b. van de terinzagelegging en verkrijgbaarstelling moet openbaar kennis worden gegeven.

B. Verder kan uw raad aan het dagelijks bestuur zijn zienswijze over de begroting naar voren brengen. De raad mag pas minimaal twee weken na de openbare kennisgeving van de terinzagelegging (zie onder b.) over de begroting beraadslagen.

De zienswijzen van de aangesloten gemeenten moeten door het dagelijks bestuur van de GR worden gevoegd bij de begroting zoals die aan het algemeen bestuur van de GR wordt aangeboden.

 

Dit raadsvoorstel

Dit raadsvoorstel heeft betrekking op het naar voren brengen van de zienswijze van uw raad over de begroting 2015 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland (hierna; GGD NOG).

Wij hebben de begroting beoordeeld en adviseren uw raad de hierbij voorgestelde zienswijze ter kennis van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling te brengen.

 

Beoogd effect

1. Het geven van een zienswijze op de begroting 2015 van de GGD NOG en daarmee een correcte uitvoering van de GR bewerkstelligen.

2. Aandacht vragen bij de GGD voor het opstellen van bezuinigingsscenario’s in verband met de bezuinigingstaakstelling van de gemeente Zutphen.

 

Argumenten

1. De GGD begroting 2015 geeft een goede weergave van de inhoud en financiën gebaseerd op bestaand beleid.
De concept Programmabegroting 2015 gaat uit van voortzetting van het bestaand beleid. Inhoudelijk ziet het er goed uit. Het betreft met name de uitvoering van wettelijke taken op grond van de Wet publieke gezondheid. Financieel is de begroting ook correct opgesteld. De inwonerbijdrage van de GGD, zoals deze is geraamd in de Programmabegroting 2015 van de GGD, past binnen de gemeentelijke meerjarenraming 2015 zoals is opgenomen in de Strategische Agenda/ Programmabegroting 2014-2017 van Zutphen. Voor 2015 is daarom in de zienswijze opgenomen dat de gemeente Zutphen met de Programmabegroting in kan stemmen.

 

2. De zienswijze vraagt aandacht voor bezuinigingen bij de GGD voor de periode na 2015.

Uw raad heeft afgelopen februari in het bezuinigingsdocument 2015-2017 besloten om uit te gaan van een bezuiniging van € 50.000,- op de GGD met ingang van 2016.  De GGD heeft, op verzoek van meerdere gemeenten, waaronder Zutphen, toegezegd om dit jaar met het nieuwe GGD-bestuur bij de GGD-bestuursagenda voor de periode 2014-2018 ook de bezuinigingsdiscussie te voeren. Omdat Zutphen al rekening houdt met een bezuiniging van € 50.000,- (circa 8% van de inwonerbijdrage) per 2016, en dit voor Zutphen dus een belangrijk punt is, wordt hier in de zienswijze bij de Programmabegroting opnieuw aandacht voor gevraagd. 

 

Kanttekeningen

1. De in de zienswijze gevraagde bezuiniging komt bovenop de eerdere bezuinigingen en zal gevolgen hebben voor de dienstverlening.

De GGD heeft in de afgelopen jaren (mede naar aanleiding van de Zutphense kerntakendiscussie) al 10% bezuinigd. Daarnaast is de GGD nog 10% in omzet gekrompen naar aanleiding van de wettelijk verplichte wijziging van deelnemende gemeenten (uittreding van Deventer ). In 2014 zal de GGD nog aanvullend bezuinigen om de indexering te compenseren.  Een nieuwe bezuinigingsopdracht van zo’n 8% zal daarom niet geruisloos kunnen door ‘efficiencywinst’. Dit zal gevolgen hebben voor de dienstverlening. Van de inwonerbijdrage voert de GGD de wettelijke basistaken uit op het gebied van gezondheidsbewaking, -bescherming,  en - bevordering. Voor een groot deel van deze taken geldt dat,  als de uitvoering door bezuinigingen te wensen over laat, dit pas op termijn zichtbaar wordt, en dan risico’s en kosten met zich mee brengt (bijv. infectieziektenbestrijding, medische milieukunde). Dit lijkt niet wenselijk. Ook bezuiniging op gezondheidspreventie brengt, op termijn, juist kosten met zich mee. In de zienswijze vraagt de gemeente de GGD om met bezuinigingsvoorstellen te komen, waarbij de GGD de bezuinigingsmogelijkheden benoemt, met de inhoudelijke consequenties van de bezuinigingen. Aan de hand van deze bezuinigingsvoorstellen zal de gemeente de inhoudelijke afweging kunnen maken.

 

2. De gemeente is voor de extra bezuiniging afhankelijk van de overige GGD-gemeenten.
De GGD is een gemeenschappelijke regeling van 22 gemeenten. Voor besluitvorming over de inwonerbijdrage, zoals over de door Zutphen voorgestelde bezuiniging, is een meerderheid nodig in het algemeen bestuur. Als er geen meerderheid te vinden is voor de bezuiniging, kan de gemeente niet eenzijdig tot een bezuiniging besluiten. De gemeente is gehouden de inwonerbijdrage te betalen, die door de meerderheid van het algemeen bestuur van de GGD wordt vastgesteld.

 

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Zodra de raad met de conceptbrief heeft ingestemd, wordt deze aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling verzonden.

 

Financiën

De inwonerbijdrage van Zutphen bedraagt voor 2015 € : € 645.902,-.  Dit past binnen de meerjarenraming 2015 zoals opgenomen in de Strategische Agenda / Programmabegroting 2014-2017 van Zutphen (€ 656.472,-).

 

In het Zutphense bezuinigingsdocument 2015-2017 is een bezuiniging opgenomen van € 50.000,- op de GGD met ingang van 2016.  In de zienswijze wordt daarom gevraagd om bezuinigingsvoorstellen voor 2016 en verder. Of deze bezuiniging gerealiseerd kan worden, is afhankelijk van de vraag of hiervoor een meerderheid is bij de overige gemeenten die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling.

Bijlage

- Programmabegroting 2015 van de GGD NOG.

- Brief met zienswijze aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0075

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 15 mei 2014 met nummer 25914


gelezen de begroting 2015 van GGD Noord- en Oost- Gelderland;

gelet op artikel 35, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;


b e s l u i t :

de zienswijze zoals verwoord in de bijgaande conceptbrief aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost- Gelderland, over de Programmabegroting 2015, te verzenden.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 2 juni 2014 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 02-06-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangAranka Verwoort
SPEllis Müller en Lenne Giesen
D66Alex Dijk
PvdAHarrij Hissink
GroenLinksLiza Luesink
StadspartijMeike Wesselink
VVDHanneke Siebelink
CDA
ChristenUnie
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

Aan de agenda zijn drie onderwerpen toegevoegd:

6d. Zienzswijze begroting GGD

6e. Renovatie voetbalvelden Warnsveldse Boys

6f. Bekrachtiging geheimhouding vertrouwelijke bijlage kunstgrasvelden Warnsveldse Boys

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Het college meldt dat de heer Kor Dijkema is aangesteld als nieuwe controller. Hij begint op 23 juni 2014.

Het college geeft aan dat de weg is vrijgemaakt voor een nevenvestiging van een Cluster vierschool (school voor kinderen met gedragsproblematiek) in Zutphen.

Het college meldt dat het COA zijn besluitvorming rond de vestiging van een  Asielzoekerscentrum in  de tweede helft van juni zal afronden. Nog voor de zomer (eind juni) zullen een tweetal informatieavonden voor bewoners en belangstellenden worden georganiseerd.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

a. Forum 2 juni 2014

Geen vragen/opmerkingen.

b. Raad 2 juni 2014

Geen vragen/opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

a. Zienswijze van de raad op de conceptbegroting 2015 van de Regio Stedendriehoek

Geen vragen/opmerkingen.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

b. Intrekken beleidsnotitie openbare verlichting 2008

Geen vragen/opmerkingen.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

c. Bekrachtigen geheimhouding onderbouwing Notitie gebiedexploitaties Zutphen 2014-1

Geen vragen/opmerkingen.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

d. Zienswijze van de raad over de Programmabegroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Het CDA brengt in dat Deventer onlangs uit de GGD is gestapt. Is zo’n stap door Zutphen in beginsel ook mogelijk?

Het college antwoordt ontkennend. Het gaat hier om een wettelijke verplichting die dit onmogelijk maakt.

Het CDA verwijst naar de bezuiniging die de GGD is opgelegd van € 50.000,- en vraagt of deze teniet gedaan wordt door de inflatiecorrectie.

Het college antwoordt dat de GGD inflatie oplost binnen haar begroting. Gemeentelijke subsidies kennen een trend waarin inflatie wordt verrekend.

Het CDA vraagt naar de rol en koers van de GGD in verband met de transities binnen het sociale domein.

Het college antwoordt dat de gemeente en GGD samenwerken op dit terrein.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

e. Renovatie voetbalvelden v.v. Warnsveldse Boys

De SP vraagt waarom de rente in Begrotingswijziging 2014-15 is vastgesteld voor een half jaar in plaats van voor 12 maanden.

Het college antwoordt dat het jaar 2014 al voor de helft verstreken is en dat dat de reden vormt.

Het CDA informeert naar de afschrijvingstermijn van 12 jaar.

Het college licht dit toe.

Het CDA vraagt waarom er voor het gebruik van het trainingsveld geen kleine bijdrage wordt gevraagd.

Het college geeft aan dat er in 2011 een discussie heeft gespeeld over het verhogen van de huur.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

f. Bekrachtiging geheimhouding bijlage bij raadsvoorstel Renovatie voetbalvelden Warnsveldse Boys

Geen vragen/opmerkingen.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken raad 2 juni 2014

Hier zijn geen vragen/opmerkingen over.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 2 juni 2014

Hier zijn geen vragen/opmerkingen over.

9. Vaststellen Forumverslagen

a. Forumverslag 19 mei 2014

Het verslag wordt vastgesteld met inbegrip van de voorgestelde wijzigingen.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 2 juni 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 02-06-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend