Pagina delen

Zienswijze van de raad over de begroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De zienswijze zoals verwoord in de bijgaande conceptbrief aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek over de begroting 2016 te verzenden.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Wettelijk voorgeschreven procedure voor de begroting van een gemeenschappelijke regeling (GR).

De begroting van een gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling (niet de door de raden van de aangesloten gemeenten).

Ieder jaar moeten de dagelijkse besturen van alle gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Zutphen participeert hun ontwerpbegrotingen voor het komende jaar aan uw raad toezenden. Dit moet zes weken voordat de begroting door de gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld.

De gemeente heeft op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling (artikel 35 lid 2 en 3) en de Gemeentewet (artikel 190 lid 2 en 3) in dit verband een aantal rechten en plichten.

  1. Het bestuur van de gemeente moet het volgende doen.
  2. de begroting van de GR moet openbaar ter inzage worden gelegd en, tegen betaling van kosten, algemeen verkrijgbaar worden gesteld;
  3. van de terinzagelegging en verkrijgbaarstelling moet openbaar kennis worden gegeven.
  4. Verder kan uw raad aan het dagelijks bestuur zijn zienswijze over de begroting naar voren brengen. De raad mag pas minimaal twee weken na de openbare kennisgeving van de terinzagelegging (zie onder b.) over de begroting beraadslagen.

De zienswijzen van de aangesloten gemeenten moeten door het dagelijks bestuur van de GR worden gevoegd bij de begroting zoals die aan het algemeen bestuur van de GR wordt aangeboden.

Dit raadsvoorstel

Dit raadsvoorstel heeft betrekking op het naar voren brengen van de zienswijze van uw raad over de begroting 2016 van Omgevingsdienst Achterhoek.

Wij hebben de begrotingen beoordeeld en adviseren uw raad de hierbij voorgestelde zienswijze ter kennis van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling te brengen.

Beoogd effect

Het geven van een zienswijze op de begroting 2016 van de Omgevingsdienst Achterhoek en daarmee een correcte uitvoering van de GR bewerkstelligen.

Argumenten

1.1  Aan de formele vereisten is voldaan

Op grond van artikel 35 lid 2 van de WGR moeten de deelnemende gemeenten de ontwerpbegroting ter inzage leggen en besluit de raad op zijn vroegst twee weken na de ter inzagelegging.

De ontwerpbegrotingen liggen ter inzage vanaf 29 april 2015.

1.2  De begroting 2016 van de ODA resulteert in een overschrijding ten opzichte van de beschikbare middelen.

In de begroting 2016 van de ODA wordt als bijdrage van Zutphen voor 2016 een bedrag geraamd van

€ 528.921. In de gemeentebegroting is aan structurele dekkingsmiddelen een bedrag van € 527.321 beschikbaar (na indexering). Dit resulteert in een (beperkte) overschrijding van de middelen met € 1.600.

De toename van de begroting wordt met name veroorzaakt door een stapeling van voorzieningen voor personele inzet: In de begroting van de ODA is een bedrag van € 100.000 opgenomen voor inhuur bij langdurig ziekteverzuim. Deze komt op bij het onvoorzien van € 60.000 en de flexibele schil van

€ 92.580. Uw raad wordt geadviseerd deze stapeling niet op voorhand te accepteren.

1.3  De inwonerbijdrage stijgt meer dan het percentage dat in de Achterhoek is afgesproken

De gezamenlijke Achterhoekse gemeenten hebben eerder besloten dat de inwonersbijdrage 2016 voor gemeenschappelijke regelingen ten opzichte van 2015 met niet meer dan 0,75% mogen stijgen. Dit percentage moet gebaseerd worden op jaarschijf 2016 uit de meerjarenbegroting 2016 – 2018. Uitgaande van het meerjarig perspectief neemt de inwonersbijdrage voor de gemeente Zutphen in de huidige begroting toe met 4,58% in plaats van 0,75%. Dit is niet acceptabel.

Nu de ODA ervoor kiest de stijging van de inwonersbijdrage te baseren op de begroting van 2015 ligt het voor de hand om uw raad voor te stellen als zienswijze te geven niet in te stemmen met de ingezonden begroting 2016. Uw raad kan als taakstelling een zodanige bezuiniging opleggen dat de inwonerbijdrage van Zutphen gebaseerd op de jaarschijf 2016 uit de meerjarenbegroting 2016-2018 maximaal 0,75% bedraagt. In de bijgaande concept zienswijze is dit standpunt verwoord.

Kanttekeningen

1.1  De directie van de ODA heeft aangegeven dat een verdere taakstellen niet haalbaar is

Zowel in het Dagelijks Bestuur als in het Algemeen Bestuur is de afgelopen jaren namens meerdere gemeenten sterk aangedrongen op het inkrimpen van de begroting van de ODA. De directie van de ODA heeft in deze overleggen echter te kennen gegeven dat het in gehanteerde uitgangspunt van budgetneutraliteit niet haalbaar is. Door nu nogmaals een taakstelling op te leggen is het de vraag in hoeverre realisatie daadwerkelijk mogelijk is.

1.2  De CAO verhoging van € 48.000 structureel is nog niet opgenomen in de begroting.

Dit gegeven mag geen gevolg hebben voor de inwonerbijdrage. Deze verhoging moet worden opgevangen binnen de begroting van de ODA.

Risico’s

Het risico is aanwezig dat de ODA de door de raad te formuleren taakstelling niet realiseert, met als gevolg dat de inwonersbijdrage voor de gemeente Zutphen toeneemt met 4,58% in plaats van 0,75%. Of dit risico zich openbaart, is afhankelijk van de uiteindelijke besluitvorming door de ODA, die afhankelijk is van een stemming in het AB, waar de meerderheid beslist.

Daarnaast is er nog een algemeen risico doordat de gemeente eigenaar is van de ODA. Begrotingsoverschrijdingen komen daardoor ten laste van de deelnemende gemeenten. Op verschillende manieren wordt erop gestuurd om dit risico zo klein mogelijk te houden.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De zienswijzebrief wordt aan het bestuur van de omgevingsdienst verzonden.

Rapportage/evaluatie

Rapportage gaat via de reguliere begrotingscyclus van de ODA.

Financiën

In de begroting van 2016 van de ODA is als bijdrage van Zutphen een bedrag geraamd van

€ 528.921. In de meerjarenbegroting 2015 – 2018, jaarschijf 2016 is opgenomen € 505.403 (exclusief indexering). Dit is een stijging van 4,58%, toegestaan is 0,75%.

Begroting 2015 – 2018, jaarschijf 2016          € 505.403

Toegestane indexering                                 €     4.791

Begroting volgens richtlijnen                         € 509.194       

Opgenomen in begroting ODA                        € 528.921

Teveel opgenomen in begroting ODA              €   19.727

Het bedrag dat in de conceptbegroting wordt opgenomen is afhankelijk van de uiteindelijke besluitvorming door de opdrachtgevende gemeenten in het Algemeen Bestuur.

Bijlagen

Zienswijzebrief aan het dagelijks bestuur van de ODA.

Stukken die ter inzage liggen

Jaarverslag en de Jaarrekening 2014.

1e begrotingswijziging van de begroting 2015.

Programmabegroting 2016, meerjarenbegroting 2017 – 2019.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0091

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 28 mei 2015 met nummer 61822b e s l u i t :

de zienswijze zoals verwoord in de bijgaande conceptbrief aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek over de begroting 2016 te verzenden.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 15 juni 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Deze zienswijze van de raad op een Gemeenschappelijke Regeling wordt in het forum van 15 juni (19.00-20.00) samen met 4 andere zienswijzen behandeld.

Het college stelt de raad voor om de bijgevoegde zienswijze op de begroting van de gemeenschappelijke regeling (GR) Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) op te sturen naar het Algemeen Bestuur (AB). Alle participerende gemeenten in de GR hebben op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling (artikel 35 lid 2 en 3) en de Gemeentewet (artikel 190 lid 2 en 3) het recht om het Algemeen Bestuur van de GR haar zienswijze mee te geven voordat de begroting voor het volgend jaar wordt vastgesteld.

In de voorgestelde zienswijze door de raad wordt niet akkoord gegaan met de begroting van de ODA. Het belangrijkste argument daarvoor is dat de begroting financieel terughoudender zou moeten zijn. Nu wordt €100.000 ter beschikking gesteld voor inhuur bij langdurig ziekteverzuim. Wat Zutphen betreft wordt die post geschrapt en nemen gemeenten pas verantwoordelijkheid als ziekteverzuim zich voordoet.

Ook kan Zutphen niet leven met de kans dat de inwonersbijdrage voor de GR meer dan 0,75% is. De gezamenlijke Achterhoekse gemeenten hebben eerder besloten dat de inwonersbijdrage met niet meer dan 0.75% mogen stijgen.  Op basis van de huidige voorstelling van zaken zou een inwoner van Zutphen een bijdrage van 4,58% leveren aan de GR.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 15-06-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Hamerstuk
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.W. Wesselink
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE.C.L. Verhoog
D66R.G.M. Rutten
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht de onderwerpen kort toe.

Voor liggen een vijftal zienswijzen over begrotingen van gemeenschappelijke regelingen welke achtereenvolgens behandeld worden.

 

Zienswijze van de raad over de begroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek.

 

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

Burgerbelang: De strekking van de zienswijze is gelijk aan die van vorig jaar. Kan inzichtelijk gemaakt worden wat er wel verandert is?

GroenLinks: Er is uitgesproken dat het anders loopt dan gehoopt. In hoeverre is er een mogelijkheid om anders om te gaan met dit dossier, bijvoorbeeld een andere samenwerking zoeken. Hoe wordt de raad hierin geïnformeerd? Een benchmark met andere GR’s is een gemis.

D66: Het bestuur gaat in gesprek met de ODA. Was er niet een eerder moment om dit gesprek aan te gaan?

Stadspartij: Er moet kritisch gekeken worden naar een benchmark. De efficiency doelen worden niet gehaald en er moet extra geld bij. De zienswijze mag op dit punt krachtiger. Het is zaak open eindjes te voorkomen en processen goed neer te zetten.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor de beantwoording van de vragen.

College: De ODA heeft een valse start gehad, er was geen ICT en vestigingsplaats. De organisatie wordt steeds professioneler en er wordt gezocht naar efficiency. Daar is onderzoek naar gedaan en het rapport hiervan volgt. De zienswijze is hetzelfde als vorig jaar. Het stevig neerzetten van de organisatie vraagt tijd. De provincie stelt overigens dat de ODA goed werkt. Wel is de ODA relatief kostbaar, omdat de specialistische onderzoeken gewoonweg duurder zijn. Er is daarmee wel een verdieping gehaald op terreinen.

Groen Links: Zaten we laag in de handhaving?

College: Zutphen zat laag in de handhaving en er is een verdieping gehaald. De stapeling van personele kosten is echter niet te accepteren. Wel is het zo dat er bij ziekte of iets dergelijks wat moet gebeuren. Daar staat tegenover dat het dagelijks bestuur beter in de zaak zit.

De € 60.000,00 onvoorzien heeft betrekking op de flexibele schil en ziekteverzuim. De stapeling moet er uit.

Met betrekking tot open eindjes moet de gemeente wel haar verantwoordelijkheid nemen als er uitval is, het werk moet wel gebeuren. Verder geen open eindjes.

VVD: In de formulering wordt het woord ‘onvermijdelijk’ gebruikt. Wanneer is iets ‘onvermijdelijk’?

College: We willen niet met rampen geconfronteerd worden doordat taken niet uitgevoerd zijn.

De heer Van Loenen: Met deze zin is bedoeld te zeggen dat de ODA serieus genomen wordt. Als het tegenzit zullen we de organisatie niet laten vallen.

VVD: Dit vertrouwen kan ook in de aanhef of afsluiting opgenomen worden in plaats van bij de budgetten.

College: Dit wordt aangepast.

De voorzitter concludeert dat de zienswijze voldoende besproken is en sluit de vergadering.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 29 juni 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 29-06-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend