Pagina delen

Zienswijze van de raad over de begroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling Delta

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De zienswijze zoals verwoord in de bijgaande conceptbrief aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling (GR) Delta over de begroting 2016 te verzenden.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Wettelijke voorgeschreven procedure voor de begroting een gemeenschappelijke regeling (GR)

De begroting van een gemeenschappelijke regeling (GR) wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de GR. Jaarlijks moeten de dagelijkse besturen van alle GR’s waarvan de gemeente Zutphen deel uitmaakt, hun ontwerpbegrotingen voor het komende jaar aan uw raad toezenden. Dit moet 6 weken voordat de begroting door de GR wordt vastgesteld. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling en de gemeentewet dient de gemeente de begroting openbaar ter inzage leggen en hiervan kennis te geven. Vervolgens kan uw raad zijn zienswijze over de begroting naar voren brengen en mag de raad 2 weken na de openbare kennisgeving over de begroting beraadslagen.

Zienswijze begroting GR Delta

Dit raadsvoorstel heeft betrekking op de zienswijze over de begroting 2016 van de GR Delta.Op 18 mei is de begroting 2016 van Delta (en die van het Plein) besproken in het forum. De input van deze forumvergadering is gebruikt voor de formulering van de zienswijze. Wij hebben de begroting beoordeeld en adviseren uw raad de hierbij voorgestelde zienswijze ter kennis van het algemeen bestuur van de GR Delta te brengen. Dit jaar is er geen gewijzigde begroting 2015 ingediend omdat er een minimaal verschil is met de ontwerpbegroting 2015.

 

Beoogd effect

Het geven van de zienswijze op de begroting 2016 van GR Delta en daarmee een correcte uitvoering van de GR bewerkstelligen.

 

Argumenten

1.1  Aan de formele vereisten is voldaan

Op grond van artikel 35 lid 2 van de WGR moeten de deelnemende gemeenten de ontwerpbegroting ter inzage leggen en besluit de raad op zijn vroegst twee weken na de ter inzage legging.

1.2  De ontwerpbegroting 2016 geeft aanleiding tot het indienen van een zienswijze

Op 18 mei heeft het forum over de begroting van Delta gesproken, op basis van uw memo van 21 april jl. Tijdens de forumbijeenkomst is een aantal onderwerpen in beeld gebracht die als zienswijze op de begroting worden ingebracht. In de conceptbrief is de zienswijze opgenomen.

GR Delta is op koers in de transformatie naar meer extern regulier plaatsen van Sw-werknemers en het bieden van werkgeversdiensten. Dit drukt de bedrijfsvoeringkosten en sluit beter aan bij de participatiedoelen. Inmiddels is 65 % van de Wsw medewerkers extern geplaatst. Dit is conform de afspraken die gemaakt zijn. De omvorming komt helder tot uitdrukking in de begroting 2016 die is opgebouwd met de 3 programma’s: Beschut werk, Extern geplaatst en Organisatiekosten.

In de zienswijze van voorgaand jaar is zowel het vertrouwen in GR Delta uitgesproken, als ook de zorg om de exploitatie. Ook dit jaar is er vertrouwen in de wijze waarop GR Delta anticipeert op bezuinigingen, gewijzigd rijksbeleid en in de samenwerking die GR Delta heeft met Het Plein in verband met de samenvoeging en met publiekprivate allianties. Door de rijksbezuinigingen is de zorg om de financien echter onverminderd groot.

GR Delta heeft van de gemeente Zutphen steeds de taakstelling meegekregen de exploitatie kostendekkend te houden. Dit wordt zeer moeilijk aangezien de rijksvergoeding niet loonkostendekkend is, terwijl de bestaande CAO rechten van de huidige Sw medewerkers behouden blijven.

Uit de begroting 2016 blijkt dat GR Delta voor de uitvoering van de Wsw Zutphen € 11.152.000 nodig heeft. Er wordt een tekort van € 911.000 (voor de hele GR) voorzien. Dit tekort wordt gedekt uit de algemene reserve. Er wordt verwacht dat de gemeenten vanaf 2017 wel moeten bijdragen in de kosten.

De lokale inbedding van beschutte werkplekken zal de komende tijd veel inspanning vragen. We gaan dit samen oppakken met Delta en partners in de zorg- en welzijnssector.

Door de vele onzekerheden in de huidige begroting 2016 verdient het aanbeveling dat Delta in de tweede helft van 2015 een herziene versie van de begroting presenteert.

 

Kanttekeningen

1 De gevolgen van de samenvoeging van het Delta en Het Plein zijn nog niet geheel duidelijk

De Participatiewet vraagt om samenwerking van Het Plein en Delta. Met ingang van 2015 is er door de invoering van de Participatiewet, geen sprake meer van een kostendekkende rijksbijdrage Wsw die via de gemeenten volledig wordt doorbetaald als subsidie aan GR Delta. In plaats daarvan komt er één Participatiebudget voor (voorheen) beschut werk, bijstandsgerechtigde werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en jonggehandicapten.

De verdeling van het ontvangen budget aan GR Het Plein en GR Delta moet op grond van kaderstelling in de raad en in goede afstemming met beide GR’s plaatsvinden. Binnen het programma Sociaal Domein worden hier afspraken over gemaakt. Bij het opstellen van de begrotingen is hierover afstemming gezocht. Beide GR’s hebben de opdracht tot een kostendekkende exploitatie.

In de begroting 2016 wordt al zoveel mogelijk geanticipeerd op de samenvoeging. Er wordt gewerkt aan een bedrijfsplan DeltaPlein. Besluitvorming hierover wordt in het najaar verwacht. De begroting dient echter wel voor 1 augustus aangeboden te worden aan GS. De gevolgen van de nieuwe uitvoeringsorganisatie zullen naar voren komen in de herziene begroting 2016.

2 De gevolgen van de drie Decentralisaties zijn nog niet geheel duidelijk

De drie Decentralisaties hebben grote invloed op de gemeentelijke (beleids)taak in het sociaal domein en daarmee ook op de uitvoeringstaken van Delta en Het Plein. De beleidskaders voor de 3 D’s vormen de basis. De ontwikkelingen voor 2016 zijn op veel gebieden nog onzeker en dat maakt vooruit kijken lastig.

 

Risico’s

1 Dalende rijksuitkering en stijgende loonkosten

De rijkssubsidie per arbeidsplaats wordt in zes jaar tijd met bijna 13 % per arbeidsplaats gekort (van € 26.000 in 2014 naar € 22.700 in 2020). De loonkosten Wsw zijn bevroren maar stijgen onder andere door halfjaarlijks stijgende minimumlonen

2 Onvoldoende reguliere werkplekken en beëindigen van groepsdetacheringen;

Het vinden van voldoende reguliere werkplekken bij werkgevers die bereid zijn om de loonkosten naar loonwaarde voor rekening te nemen is een grote uitdaging. Daarnaast vormt ook het beëindigen van groepsdetacheringen met grote aantallen Sw-er een financieel risico. De loonkosten lopen dan door terwijl er geen detacheringsvergoeding op basis van loonwaarde meer tegenover staat.

3 Lokaal inbedden beschutte werkplekken

Voor alle Sw-ers die zijn aangewezen op beschut werk wordt een lokale werkplek gezocht in de directe woon- en leefomgeving. Dit is zeer wenselijk voor deze mensen in verband met hun participatie aan de samenleving. De gemeenten spelen hierin een belangrijke rol samen met partners in de zorg- en welzijnssector. De beschutte werkplekken bij Delta worden afgebouwd waardoor een kostenbesparing bij Delta optreedt. Echter de kosten komen dan voor rekening van de individuele gemeenten.

4 Het begrotingstekort over 2016 bedraagt € 911.000 en kan gedekt worden uit de Algemene reserve.

Het saldo van deze reserve bedraagt per 31-12-2017 € 1.804.000 (voor de dekking van het geraamde tekort over 2016 ad € 911.000). Dit saldo voldoet (vanaf 2014) niet aan hetgeen is vastgelegd in de notitie weerstandsvermogen (minimaal 10% en maximaal 15% van het begrotingstotaal).

Door de vele onzekerheden in de huidige begroting 2016 verdient het aanbeveling dat Delta in de tweede helft van 2015 een herziene versie presenteert.

 

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Zodra de raad met de conceptbrief heeft ingestemd, wordt deze aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling verzonden. De eventueel bijgestelde begroting zal op 24 juni ter vaststelling worden voorgelegd aan het algemeen bestuur van Delta.

Vanwege de actuele ontwikkelingen zullen er naar verwachting in de komende periode nog keuzenotities en bestedingvoorstellen komen, inclusief afgeleide begrotingswijzigingen.

 

Rapportage/evaluatie

De procedure van het aanbieden van de ontwerpbegroting door DB Delta aan het AB Delta met de zienswijzen van de raden, is conform wettelijke voorschriften en interne procedures Zutphen.

 

Financiën

De uiteindelijk vastgestelde begroting Delta 2016 wordt verwerkt in de gemeentebegroting 2016

De financiële kaders voor de komende jaren zijn nog onduidelijk. Pas in de loop van dit jaar zal duidelijker worden wat de betekenis van de transities is. Zodra er meer duidelijk is zal gezamenlijk gewerkt worden aan een vertaling in de begrotingen. Daarbij kan ook de Reserve WWB/Wmo een rol spelen.

In de begroting 2016 geeft GR Delta op pagina 12 aan, uit te gaan van een bedrag van € 11.152.000 voor de uitvoering van de Wsw. Dit is gebaseerd op het aantal werknemers x de (gekorte) rijksvergoeding per werknemer (naar beneden afgerond).

Naast dit uitvoeringsbudget begroot Delta jaarlijks een bijdrage in de bestuurskosten, gebaseerd op het inwonersaantal. In 2016 is dat € 22.500 voor Zutphen (zie blz 14).

 

Bijlagen

Conceptbrief aan het dagelijks bestuur van GR Delta.

 

Stukken die ter inzage liggen

Begroting 2016.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0092

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 27 mei 2015 met nummer 61750b e s l u i t :

De zienswijze zoals verwoord in de bijgaande conceptbrief aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling (GR) Delta over de begroting 2016 te verzenden.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 15 juni 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Deze zienswijze van de raad op een Gemeenschappelijke Regeling wordt in het forum van 15 juni (19.00-20.00) samen met 4 andere zienswijzen behandeld.

Het college stelt de raad voor om de bijgevoegde zienswijze op de begroting van de gemeenschappelijke regeling (GR) Delta op te sturen naar het Algemeen Bestuur (AB). Alle participerende gemeenten in de GR hebben op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling (artikel 35 lid 2 en 3) en de Gemeentewet (artikel 190 lid 2 en 3) het recht om het Algemeen Bestuur van de GR haar zienswijze mee te geven voordat de begroting voor het volgend jaar wordt vastgesteld.

Het college heeft de zienswijze gebaseerd op de forumbespreking van de begroting van Delta op 18 mei. Daarin werd vertrouwen uitgesproken in de wijze waarop Delta omgaat met de rijksbezuinigingen die organisaties in het sociaal domein moeten verwerken. Ondanks het vertrouwen deelt de raad van Zutphen mee dat er ook zorgen over een aantal onzekerheden zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om de exploitatietekorten, die ontstaan door de kleinere rijksbijdrage. Delta vangt deze kosten nu nog op met reserves, maar de gemeente houdt er rekening mee dat het vanaf 2017 moet gaan bijdragen in de kosten.

De gemeente verwacht dat Delta haar actief op de hoogte houdt van de eventuele financiële ontwikkelingen.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 15-06-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Hamerstuk
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.W. Wesselink
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE.C.L. Verhoog
D66R.G.M. Rutten
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht de onderwerpen kort toe.

Voor liggen een vijftal zienswijzen over begrotingen van gemeenschappelijke regelingen welke achtereenvolgens behandeld worden.

 

Zienswijze van de raad over de begroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling Delta

 

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

VVD: Een klein deel van de Zutphense bemiddelingen gaat naar beschut werk. De verhouding tussen beschut en niet-beschut is in Zutphen minder positief.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor de beantwoording van de vragen.

College: Buiten Zutphen gaat 30% naar beschut werken, binnen Zutphen is dat 5-%. Er is een extra inspanning nodig om dit te veranderen. Daar moet wel bij gezegd worden dat Zutphen een grotere problematiek kent, waardoor een lager percentage moeilijker te halen is.

De voorzitter concludeert dat de zienswijze voldoende besproken is en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 29 juni 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 29-06-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend