Pagina delen

Zienswijze van de raad over de begroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De zienswijze zoals verwoord in de bijgaande conceptbrief aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek over de 1e begrotingswijziging 2014 en de begroting 2015 te verzenden.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Wettelijk voorgeschreven procedure voor de begroting van een gemeenschappelijke regeling (GR).

De begroting van een gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling (niet door de raden van de aangesloten gemeenten).

Ieder jaar moeten de dagelijkse besturen van alle gemeenschappelijke regelingen waarvan de gemeente Zutphen deel uitmaakt hun ontwerpbegrotingen voor het komende jaar aan uw raad toezenden. Dit moet zes weken voordat de begroting door de gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld.

De gemeente heeft op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling (artikel 35  lid 2 en 3) en de Gemeentewet (artikel 190 lid 2 en 3) in dit verband een aantal rechten en plichten.

  1. Het bestuur van de gemeente moet het volgende doen.
    1. de begroting van de GR moet openbaar ter inzage worden gelegd en, tegen betaling van kosten, algemeen verkrijgbaar worden gesteld;
    2. van de terinzagelegging en verkrijgbaarstelling moet openbaar kennis worden gegeven.
  2. Verder kan uw raad aan het dagelijks bestuur zijn zienswijze over de begroting naar voren brengen. De raad mag pas minimaal twee weken na de openbare kennisgeving van de terinzagelegging (zie onder b.) over de begroting beraadslagen.

De zienswijzen van de aangesloten gemeenten moeten door het dagelijks bestuur van de GR worden gevoegd bij de begroting zoals die aan het algemeen bestuur van de GR wordt aangeboden.

Dit raadsvoorstel:

Dit raadsvoorstel heeft betrekking op het naar voren brengen van de zienswijze van uw raad over de begroting 2015 van Omgevingsdienst Achterhoek.

Het college adviseert uw raad de hierbij voorgestelde zienswijze ter kennis van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling te brengen. Proceduretechnisch heeft het college ervoor gekozen de zienswijzen in concept reeds toe te zenden, zodat deze bij de behandeling van de begroting in het Algemeen Bestuur betrokken kon worden.

Beoogd effect

Het geven van een zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2014 en de begroting 2015 van de Omgevingsdienst Achterhoek en daarmee een correcte uitvoering van de GR bewerkstelligen.

Argumenten

1.1  Aan de formele vereisten is voldaan

Op grond van artikel 35 lid 2 van de WGR moeten de deelnemende gemeenten de ontwerpbegroting ter inzage leggen en besluit de raad op zijn vroegst twee weken na de ter inzagelegging.

De ontwerpbegrotingen liggen ter inzage vanaf 28 april 2014.

1.2  De 1e begrotingswijziging 2014 en de begroting 2015 van de ODA resulteren in een overschrijding van de beschikbare middelen.

In de 1e begrotingswijziging 2014 van de ODA wordt als bijdrage van Zutphen voor 2014 een bedrag geraamd van € 466.919. In de begroting 2015 neemt dit bedrag toe tot € 522.091.

Op basis van de ramingen is in 2014 en in 2015 in de gemeentebegroting aan structurele dekkingsmiddelen een bedrag van € 336.200 beschikbaar. Het verschil tussen begroting en dekking loopt in 2015 op tot € 185.891, waarvoor op dit moment geen dekking is opgenomen.

Een onderdeel van deze € 185.891 is ontstaan omdat de gemeenten een taak overnemen van de provincie. In verband daarmee neemt de uitkering van het gemeentefonds toe met 108.257 euro. De begroting 2015 van de ODA resulteert hiermee voor Zutphen al met al in een overschrijding van de beschikbare middelen met € 77.634, indien het college besluit deze uitkering aan te wenden als dekking van deze kosten.

Opgemerkt wordt dat voor dekking van kosten in de begroting van 2015 een beroep gedaan wordt op de vacatureruimte. In 2016 kan dit niet meer, en geeft de ODA aan dat gemeenten met inverdienen voor dekking van de structurele lasten kunnen zorg dragen. Eerste inschatting op basis van uitgevoerd ICT-vooronderzoek door Quarant en bestudering door specialisten bij de gemeente leert dat deze inschatting erg optimistisch is. Er zal kritisch gekeken moeten worden naar de kosten, de structurele lasten en de voordelen voor de gemeente. Ook de eventuele voordelen voor de ODA dienen in beeld te komen. Vooralsnog dient in 2016 rekening gehouden te worden met een verhoging van de structurele lasten voor ICT.

Bij hantering van het uitgangspunt dat deelname aan de ODA in principe budgettair neutraal dient te verlopen ligt het voor de hand om uw raad voor te stellen als zienswijze te geven niet in te stemmen met de 1e wijziging van de begroting 2014 en niet in te stemmen met de begroting 2015, en als taakstelling aan te geven een zodanige bezuiniging dat de gevraagde bijdrage van Zutphen voor 2014 en 2015 maximaal € 336.200 (mogelijk vermeerderd met de genoemde gemeentefonds-uitkering) bedraagt.

Kanttekeningen

1.1  De directie van de ODA heeft aangegeven dat een verdere taakstellen niet haalbaar is

Zowel in het Dagelijks Bestuur als in het Algemeen Bestuur is namens meerdere gemeenten sterk aangedrongen op het inkrimpen van de begroting van de ODA. De directie van de ODA heeft in deze overleggen echter te kennen gegeven dat het in gehanteerde uitgangspunt van budgetneutraliteit niet haalbaar is. Door nu nogmaals een taakstelling op te leggen is het de vraag in hoeverre realisatie daadwerkelijk mogelijk is.

1.2              Er is ICT ondersteuning nodig

Door vooralsnog niet in te stemmen met de begroting, krijgt de ODA geen financiële middelen om ICT ondersteuning te realiseren. Die ondersteuning is wel nodig. De schaal die gekozen is binnen het Gelders Stelsel van omgevingsdiensten is echter niet optimaal. Ook het feit dat de omgevingsdienst voornamelijk milieutaken uitvoert maakt dat de bedrijfsvoering niet optimaal is. Samenwerking met andere omgevingsdiensten en taakverbreding kunnen bijdragen aan een betere en efficiëntere uitvoering van taken, waarbij ook efficiencyvoordelen gerealiseerd kunnen worden. Wanneer dat gerealiseerd kan worden ligt een financiële bijdrage aan de ICT ondersteuning meer voor de hand.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Een concept-zienswijzebrief is reeds aan het bestuur van de omgevingsdienst verzonden. Dit was nodig in verband met de korte termijnen. Mocht uw raad een gewijzigde zienswijze willen indienen, dan wordt deze zo spoedig mogelijk nagezonden.

Financiën

In de begroting na wijziging 2014 van de ODA is als bijdrage van Zutphen een bedrag geraamd van
€ 466.919. In de begroting van Zutphen is € 336.200 opgenomen voor de ODA en een integratie-uitkering van € 108.257. Dit levert een hogere bijdrage op van € 22.450 waarvoor geen dekking bestaat.

Begroting 2014 na 1e wijziging

Oorspronkelijke bijdrage Zutphen

336.200

Bijdrage van het rijk (via gemeentefonds)

108.257

Extra bijdrage

22.450

Totaal begroting 2014

466.919

In de conceptbegroting van 2015 van de ODA is als bijdrage van Zutphen een bedrag geraamd van

 € 522.091. In de meerjarenbegroting 2014 – 2017, jaarschijf 2015 is opgenomen € 336.200 (exclusief indexering). Rekening houdend met de integratie-uitkering is de bijdrage aan de ODA verhoogd met

€ 77.634. Het bedrag dat in de conceptbegroting wordt opgenomen is afhankelijk van de uiteindelijke besluitvorming door de opdrachtgevende gemeenten in het Algemeen Bestuur.

Begroting 2015

Oorspronkelijke bijdrage

336.200

Bijdrage van het rijk (via gemeentefonds)

108.257

Extra verhoging (zonder dekking)

77.634

Totaal begroting 2015

522.091

 

Bijlagen

  1. Conceptbrief aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling.
  2.  Jaarverslag en de Jaarrekening 2013
  3. 1e begrotingswijziging van de begroting 2014
  4. Programmabegroting 2015, meerjarenbegroting 2016 – 2018

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0098

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 6 juni 2014 met nummer 28264


gelezen de 1e wijziging van de begroting 2014, en;

gelezen de begroting 2015 van de Omgevingsdienst Achterhoek ;

gelet op artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;


b e s l u i t :

De zienswijze zoals verwoord in de bijgaande conceptbrief aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek over de 1e wijziging van de begroting 2014 en de begroting 2015 te verzenden.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 23 juni 2014 (19:00 - 20:00) Naar boven

Toelichting griffie

De procedure voor de begroting van een gemeenschappelijke regeling (GR) is vastgelegd in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet. De begroting van een gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling (niet de door de raden van de aangesloten gemeenten). Ieder jaar moeten de dagelijkse besturen van alle gemeenschappelijke regelingen waarvan de gemeente Zutphen deel uitmaakt hun ontwerpbegrotingen voor het komende jaar aan de raad toezenden. De raad kan aan het dagelijks bestuur zijn zienswijze over de begroting naar voren brengen. Om die reden is de begroting nu geagendeerd. De zienswijzen van de aangesloten gemeenten moeten door het dagelijks bestuur van de GR worden gevoegd bij de begroting zoals die aan het algemeen bestuur van de GR wordt aangeboden.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 23-06-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangBert Jansen
SPEllen Verhoog en Mathijs ten Broeke
D66Alex Dijk
PvdAHarrij Hissink
GroenLinksChristina Oosterhoff
StadspartijHans Boersbroek en Meike Wesselink
VVDHanneke Siebelink
CDAHein Brunsveld
ChristenUnieRichard Klein Bennink
De Lokale PartijEsther van Beek - van Heerde

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en meldt dat de behandeling van agendapunt 6f wordt opgeschoven en plaats vindt als laatste agendapunt voor de sluiting.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Het college meldt dat de begroting van 2014 voor het zwembad is vastgesteld en dat hieruit een tekort van € 40.900,- blijkt. Dit is bij het college in beeld en zal worden meegenomen bij de rapportage over de financiële stand van zaken. Deze wordt zo spoedig mogelijk aan de raad ter beschikking gesteld.

Het college kondigt aan dat de gemeente door Vitens is opgeroepen in een procedure in vrijwaring. Het college kondigt aan dat voor het forum van 7 juli een memo met een toelichting hierop bij de stukken ter inzage voor de raad zal liggen.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 23 juni 2014

Hier zijn geen vragen over.

b. Toezeggingenlijst Raad 23 juni 2014

Hier zijn geen vragen over.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Kredietvoorstel PIN betalen in parkeerautomaten (griffienummer: 2014-0082)

De SP geeft aan het betalen met PIN een prima idee te vinden, maar vraagt hoe het zit met buitenlandse gasten en mensen zonder saldo op hun rekening.

De PvdA vraagt op welke termijn het betalen met kleingeld niet meer mogelijk is.

De VVD vraagt op welke wijze de communicatie met bezoekers en parkeerders wordt vormgegeven. Worden er borden geplaatst met een gebruiksaanwijzing?

Het college antwoordt dat buitenlandse gasten gewoon met PIN kunnen betalen. Het beëindigen van het betalen met kleingeld is voorzien voor het eind van het jaar. Er zal een uitgebreid communicatietraject worden gevolgd, waarbij ook aandacht is voor betaalinstructies bij de parkeerautomaten. Op de vraag hoe kan worden omgegaan met mensen die geen saldo hebben, komt het college nog terug.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Krediet verbouwing Henri Dunantweg 1-3 (griffienummer 2014-0081)

De PvdA geeft aan aangegeven te hebben hierover graag een apart forum te houden. De fractie vraagt wat de kosten zijn die eventueel gemaakt moeten worden om het pand van energielabel C naar A te krijgen en hoe we denken dit te financieren.

De Lokale Partij heeft eveneens aangegeven hierover een apart forum te willen houden. Het gaat om een groot bedrag. De fractie vraagt of de huurperiode voor de komende 10 jaar gegarandeerd is. Wat zijn de gederfde huuropbrengsten voor de komende 10 jaar en hoe zit het met de onvoorziene kosten.

De SP is benieuwd naar de prijs in m².

Het college benadrukt dat de vestiging van EDDA een compensatie betreft voor het vertrek van het OM en de SSR uit Zutphen. Daarbij is gekeken naar de mogelijkheden van de panden van de Rijksgebouwendienst. Die bleken niet geschikt. De Rijksgebouwendienst kwam met een voorstel voor vestiging in het voormalige pand van de VWA. De gemeente heeft hier sterk tegen geageerd, omdat dit gezien de locatie niet als compensatie voor het verlies van banen in de binnenstad kan worden gezien. Het multiplier effect van een vestiging dichter bij de binnenstad is hiervoor van belang. De voormalige SSR-panden waren echter niet geschikt. De enige geschikte optie die gevonden kon worden was het nu voorliggende pand van Het Plein. Daarmee is de keuze voor deze locatie bewerkstelligd. In de basis betaalt men een commerciële huur. Alle kosten voor de verbouwing en inrichting zijn voor rekening van de EDDA. In de huisvesting zit verder een forse post compensatie voor de leegstaande gebouwen. 

De kosten voor de opwaardering van het energielabel van C naar A zijn € 40.900,-. Als dit niet gehaald wordt, valt men terug op energielabel C, wat de minimale vereiste is. De garantie van 10 jaar huur is vastgelegd in de overeenkomst. Van gederfde huurinkomsten is geen sprake. De geraamde kosten blijven binnen het budget. De m² is marktconform.

Conclusie: DLP overlegt met de fractie en bericht voor aanvang van de raadsvergadering of het voorstel als hamerstuk op de agenda kan blijven.

6c. Zienswijze van de raad op de begroting VNOG 2015 (griffienummer 2014-0087)

Geen opmerkingen.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. Zienswijze van de raad over de begroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek (griffienummer 2014-0098)

GroenLinks vraagt wat er nu gaat gebeuren. Hoe verloopt het proces verder. Kunnen wij gehouden worden aan een hogere bijdrage of gaat het niet door? Tevens vraagt de fractie of een hogere bijdrage ook betekent dat er sprake is van een hoger ambitieniveau. En kunnen we door middel van het draaien aan de knop van het ambitieniveau invloed uitoefenen op de bijdrage? GroenLinks zou verder graag zien dat de raad geïnformeerd wordt over de wijze waarop dit wordt vastgesteld en hoe wij hier als gemeente sturing aan geven en vraagt of daarvoor de directeur van de ODA uitgenodigd kan worden in aanwezigheid van de ambtelijk verantwoordelijke en de portefeuillehouder.

DLP vindt de zienswijze terecht. De fractie heeft wel vraagtekens of dit tot de gewenste aanpassingen leidt. Eerdere ervaringen met dergelijke regelingen hebben daar niet veel vertrouwen in gegeven. DLP wil graag weten wat het college doet als de plannen onvoldoende worden aangepast.

De SP vraagt wat het voor burgers en bedrijven betekent als de ODA stopt.

Burgerbelang wijst op het streven naar verhoging van de kwaliteit en het maken van een efficiencyslag en vraagt of het college heeft erop heeft aangedrongen om deze efficiencyslag te maken en binnen de kaders van de begroting van de gemeente Zutphen te blijven.

Het college geeft aan dat met betrekking tot het effect van de zienswijzen, de ODA met een reactie komt richting Zutphen. Het college vindt het een goed idee om hierover door te praten. Dit zou dan in het najaar plaats kunnen vinden. Het college merkt op dat het voor een beginnende organisatie niet gemakkelijk is in een tijd dat de deelnemers in een bezuinigingsslag zitten. Verder geeft het college aan dat stoppen met de ODA niet mogelijk is, omdat dit een wettelijke taak is. Binnen de ODA is veel aandacht voor het zo effectief mogelijk organiseren en de slagkracht zo groot mogelijk te houden. Daarvoor zijn investeringen in ICT noodzakelijk en deze maatregelen zijn ook nodig.

GroenLinks vraagt hoe de ondersteuning van de ICT-maatregelen te rijmen is in verhouding met het voorstel de begroting af te wijzen.

Het college geeft aan dat de ICT maatregelen wel nodig zijn, maar dat het college vraagtekens stelt bij andere onderdelen van de begroting.

Burgerbelang merkt op dat ICT altijd als toverwoord wordt gebruikt, maar vaak leidt tot meer kosten. Burgerbelang vraagt verder wanneer een toelichting in het forum gegeven kan worden.

Het college antwoordt dat in september in het Algemeen Bestuur verder wordt gesproken over de uitwerking binnen de ODA. Een forumbijeenkomst voor een toelichting zal dus in het najaar plaats kunnen vinden.

GroenLinks voegt hier aan toe dat men vraagtekens stelt bij de verwachting van de ODA dat men een verdere efficiencyslag kan maken door meer taken naar zich toe te trekken. Men is zeer benieuwd naar een toelichting hierop.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

6e. Wijziging vergoeding ombudsman (griffienummer 2014-0097)

De PvdA vraagt waar de kosten kunnen worden ingezien.

Het college antwoordt dat, indien dit niet in de stukken staat, een omissie is. Het gaat echter om een bedrag van enkele tientjes, aangezien er gemiddeld eens per jaar een beroep op wordt gedaan.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6g. Bekrachtiging geheimhouding bij “Herinrichting Groenmarkt en Marspoortstraat, investeringsbegroting” (2014-0088)

Geen vragen.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 23 juni 2014 (griffienummer 2014-0084)

De SP verzoekt om zo mogelijk medewerking te verlenen aan het verzoek van Eethuis De Kade (brief C01).

DLP heeft hetzelfde verzoek.

Het college geeft aan op een welwillende manier naar het verzoek te zullen kijken, maar dat hierbij geen afbreuk gedaan kan worden aan de zakelijke afspraken die gemaakt zijn.

Het CDA vraagt of brief E3 niet beter ondergebracht kan worden bij rubriek C.

Het college geeft aan dat het hierbij draait om de vraag of de raad het antwoord zelf wil accorderen voordat het verzonden wordt, of dat dit aan het college wordt overgelaten.

Besloten wordt om de rubricering ongewijzigd te laten.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 23 juni 2014 (griffienummer 2014-0102)

Geen vragen.

9. vaststellen forumverslag 02-06-2014

De SP merkt op dat niet is meegenomen in de verslaglegging de suggestie om EHBO’ers en BHV’ers bij voorlichting te betrekken en dat de SP aanwezig was bij de bespreking van de nota gebiedsexploitaties.

De voorzitter wijst er op dat wijzigingen in het verslag vooraf gemaild moeten worden aan de griffie. Het is niet de bedoeling tijdens de bespreking nog wijzigingen aan te brengen.

Het verslag wordt vastgesteld.

6 f. Herinrichting Marspoortstraat, Groenmarkt (griffienummer 2014-0089)

De heer R. Bron van Prosper geeft een presentatie over de herinrichting.

GroenLinks vraagt of er ook aandacht is voor fietsparkeren, waar in dit gebied grote behoefte aan is. Daarnaast pleit GroenLinks voor forsere bomen.

De VVD sluit aan bij de opmerking van GroenLinks over de bomen. Wellicht kan hier aansluiting worden gezocht bij de keuze op de Houtmarkt, zodat er een bepaalde eenheid in wordt gebracht. Verder vraagt de VVD wat er gaat gebeuren met de Berkel en het mooie groen aldaar.

De PvdA vraagt hoe onderhoudsvriendelijk de bestrating is.

De SP is verbaasd over de keuze voor kasseien; een vlakkere ondergrond fietst en loopt prettiger. Daarnaast merkt de fractie op dat men ervan uitgaat dat de stoepen aan de zijkant breed genoeg worden voor gebruik door bijvoorbeeld rolstoelgebruikers. Verder heeft de SP de vraag of het realistisch is dat de hogere uitgaven terugverdiend worden. Wat zijn de consequenties als dit niet lukt.

Het college licht toe dat voor het gebiedsplan een globale kostenberekening te hebben gemaakt. Daar is dit project in meegenomen. Deze kosten vallen hoger uit in verband met de keuze voor kwaliteit in de binnenstad en de daarmee gepaard gaande materiaalkeuzes. Er is echter ruimte om tussen de projecten te schuiven, zodat het totaalbedrag binnen het budget blijft.

Door dhr. Bron wordt op de gestelde vragen toegelicht dat er evenveel fietsparkeerplaatsen terug komen als voorheen. Meer plekken zijn niet beschikbaar, omdat er weinig ruimte is in relatie tot de vele verschillende functies op deze locatie. De bestrating is een bewuste keuze naar aanleiding van veel overleg met bewoners en ondernemers. Daaruit kwam een voorkeur voor oude kasseien naar voren. Deze zijn veel ruwer en sterker. Hoe strakker en harder de bestrating, hoe beter barsten e.d. hierin opvallen.

De voorzitter sluit af met de constatering dat niet alle vragen zijn beantwoord en stelt voor hier in een volgend forum op terug te komen.

Advies: voldoende besproken voor wat betreft het kredietvoorstel, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 23 juni 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 23-06-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend