Pagina delen

Zienswijze van de raad over de begroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling Delta

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De zienswijze zoals verwoord in de bijgaande conceptbrief aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling (GR) Delta over de begroting 2015 te verzenden.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Wettelijke voorgeschreven procedure voor de begroting een gemeenschappelijke regeling (GR)

De begroting van een gemeenschappelijke regeling (GR) wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de GR. Jaarlijks moeten de dagelijkse besturen van alle GR’s waarvan de gemeente Zutphen deel uitmaakt, hun ontwerpbegrotingen voor het komende jaar aan uw raad toezenden. Dit moet 6 weken voordat de begroting door de GR wordt vastgesteld. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling en de gemeentewet dient de gemeente de begroting openbaar ter inzage leggen en hiervan kennis te geven. Vervolgens kan uw raad zijn zienswijze over de begroting naar voren brengen en mag de raad 2 weken na de openbare kennisgeving over de begroting beraadslagen.

Zienswijze begroting GR Delta

Dit raadsvoorstel heeft betrekking op de zienswijze over de begroting 2015 van de GR Delta.

Wij hebben de begroting beoordeeld en adviseren uw raad de hierbij voorgestelde zienswijze ter kennis van het algemeen bestuur van de GR Delta te brengen.

 

Beoogd effect


Het geven van de zienswijze op de begroting 2015 van GR Delta en daarmee een correcte uitvoering van de GR bewerkstelligen.

 

 

Argumenten


1.1  Aan de formele vereisten is voldaan

Op grond van artikel 35 lid 2 van de WGR moeten de deelnemende gemeenten de ontwerpbegroting ter inzage leggen en besluit de raad op zijn vroegst twee weken na de ter inzage legging.

1.2  De begroting 2014 is tussentijds aangepast door gewijzigd rijksbeleid

In de loop van 2013 is de ingangsdatum van de Participatiewet aangepast van 2014 naar 2015.

De begroting 2014 toonde een tekort van € 543.000 dat kon worden gedekt vanuit de algemene reserve.

In de geactualiseerde begroting 2014 is het tekort begroot op € 645.000 hetgeen nog steeds kan worden gedekt vanuit de algemene reserve.

1.3  De gewijzigde begroting 2014 en de begroting 2015 leiden tot een positieve zienswijze

GR Delta is op koers in de transformatie naar meer extern regulier plaatsen van Wsw-werknemers en het bieden van werkgeversdiensten. Dit drukt de bedrijfsvoeringkosten en sluit beter aan bij de participatiedoelen. De omvorming komt  helder tot uitdrukking in de begroting 2015 die is opgebouwd met de 4 programma’s: Beschut werk, Extern geplaatst, Projecten en Organisatiekosten. GR Delta heeft van de gemeente Zutphen steeds de taakstelling meegekregen, de exploitatie kostendekkend te houden. Dit wordt zeer moeilijk aangezien de rijksvergoeding niet loonkostendekkend is, terwijl de bestaande CAO rechten van de huidige Wsw medewerkers behouden blijven. Uit de begroting 2015 blijkt dat GR Delta voor de uitvoering van de Wsw Zutphen € 12.063.000 nodig denkt te hebben. Voorzien wordt in een tekort van € 579.000 (voor de hele GR). Dit tekort wordt gedekt uit de algemene reserve. Verwacht wordt dat de gemeenten over enkele jaren wel moeten bijdragen in de kosten (blz 5 begroting). In de zienswijze van voorgaand jaar is zowel het vertrouwen in GR Delta uitgesproken, als ook de zorg om de exploitatie. Ook dit jaar is er vertrouwen in de wijze waarop GR Delta anticipeert op bezuinigingen, gewijzigd rijksbeleid en in de samenwerking die GR Delta zoekt met Het Plein en met publiekprivate allianties. Inmiddels is 60% van de Wsw medewerkers extern geplaatst. De beoogde samenwerking blijkt uit de actieve deelname van GR Delta in de projectgroep Participatie. Door de rijksbezuinigingen is de zorg om de financien echter onverminderd groot.

 

 

Kanttekeningen

1. De taakstelling 2014 wordt mogelijk niet volledig gehaald

In  2014 wordt  de wettelijke taakstelling (= het te plaatsen aantal werknemers in de werkvoorziening) voor Zutphen mogelijk niet gehaald. Dit komt door de hoge taakstelling en het aantal niet direct plaatsbaren op de wachtlijst. Dit zou tot gevolg hebben dat een deel van de rijksmiddelen over 2014 moet worden terugbetaald, maar daar staan dan ook minder loonkosten tegenover. Per saldo wordt daar geen verlies op geleden.

2. Met ingang van 2015  geldt een nieuwe wet en financiële structuur

In 2015 is de nieuwe Participatiewet van toepassing. De budgetten voor bijstand, sociale werkvoorziening en deels voor jonggehandicapten worden dan samengevoegd tot één budget en Het Plein en Delta moeten samenwerken om de brede doelgroep werkzoekenden te bedienen. De invoering van de Participatiewet is één van de onderdelen van het gemeentelijke programma Decentralisaties, waarin gemeenten Zutphen en Lochem samenwerken om zich op de nieuwe wetgeving voor te bereiden. Hierbij wordt voortgeborduurd op de eerder door GR Delta opgestelde “strategische koers Delta 2013-2016 in het licht van de Participatiewet”.

GR Delta zal naast de toekomstige beschutte werkplekken, ook diensten leveren als activering, re-integratie en detachering voor burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tevens wil Delta diensten leveren aan reguliere werkgevers zodat zij personeel met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst kunnen nemen. GR Delta werkt daarbij nadrukkelijk samen met Het Plein en zoekt publiekprivate allianties op. Verwacht wordt dat GR Delta en GR Het Plein nauw gaan samenwerken, met name op het gebied van werkgeversdiensten.  Op dit moment verwacht de projectgroep Participatiewet na de zomer 2014 besluitvorming over de wijze waarop wordt samengewerkt en de wijze waarop dit vanuit de gemeente wordt gebudgetteerd. Lastig punt hierbij is de omvang van de GR: GR Het Plein bestaat uit 2 gemeenten, GR Delta uit 5 gemeenten.

3. Subsidieverlening 2015 dient te worden uitgesteld

Voorheen gold het indienen van de begroting door GR Delta tevens als een subsidie aanvraag. Op dit moment kan nog niet worden overgegaan tot subsidieverlening voor 2015. De te verlenen bijdrage is afhankelijk van de besluitvorming inzake de Participatiewet. De raad stelt hiervoor de kaders.

Er is nu immers sprake van een ongedeeld budget, waardoor een uitname voor GR Delta, consequenties heeft voor de bestedingsmogelijkheid voor GR het Plein. In de projectgroep Participatiewet participeren zowel de gemeenten Lochem en Zutphen als de GR Delta en GR Het Plein, zodat alle partners zijn aangesloten bij deze ontwikkelingen.

 

 

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject


Zodra de raad met de conceptbrief heeft ingestemd, wordt deze aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling verzonden.

 

Financiën


Met ingang van 2015 is er door de invoering van de Participatiewet, geen sprake meer van een kostendekkende rijksbijdrage Wsw die via de gemeenten volledig wordt doorbetaald als subsidie aan GR Delta. In plaats daarvan komt er één Participatiebudget voor (voorheen) beschut werk, bijstandsgerechtigde werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en jonggehandicapten.

De verdeling van het ontvangen budget aan GR Het Plein en GR Delta moet in goede afstemming met beide GR’s plaatsvinden. Binnen het programma Sociaal Domein worden hier afspraken over gemaakt.  Bij het opstellen van de begrotingen is hierover afstemming gezocht. Beide GR’s hebben de opdracht tot een kostendekkende exploitatie.

In de begroting 2015 geeft GR Delta op blz 16 aan, uit te gaan van een bedrag van € 12.063.000 voor de uitvoering van de Wsw. Dit is gebaseerd op het aantal werknemers x de (gekorte) rijksvergoeding per werknemer (naar beneden afgerond).

Naast dit uitvoeringsbudget begroot Delta jaarlijks een bijdrage in de bestuurskosten, gebaseerd op het inwonersaantal. In 2015 is dat  € 22.740 voor Zutphen (zie blz 21).

Zoals gezegd wordt een beslissing omtrent de te verlenen bijdrage aan GR Delta uitgesteld tot eind 2014,  na de besluitvorming over de transitie Participatiewet. De bedragen van € 12.063.000 plus € 22.740 worden in de gemeentelijke begroting opgenomen als voorlopige kostenpost ten behoeve van uitvoering Wsw door GR Delta, in afwachting van verdere besluitvorming.   Immers, GR Delta blijft bestaan tot 2016 en de kostenpost is direct gebaseerd op de (gekorte) rijksvergoeding voor de Wsw.

 

 

Bijlagen


Conceptbrief aan het dagelijks bestuur van GR Delta

 

 

Stukken die ter inzage liggen

 

Begroting 2015

Begrotingswijziging 2014

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0070

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 12 mei 2014 met nummer 25598b e s l u i t :

de zienswijze zoals verwoord in de bijgaande conceptbrief aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling (GR) Delta over de begroting 2015 te verzenden.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 2 juni 2014 Naar boven

Toelichting griffie

De procedure voor de begroting van een gemeenschappelijke regeling (GR) is vastgelegd in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet. De begroting van een gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling (niet de door de raden van de aangesloten gemeenten). Ieder jaar moeten de dagelijkse besturen van alle gemeenschappelijke regelingen waarvan de gemeente Zutphen deel uitmaakt hun ontwerpbegrotingen voor het komende jaar aan de raad toezenden. De raad kan aan het dagelijks bestuur zijn zienswijze over de begroting naar voren brengen. Om die reden is de begroting nu geagendeerd. De zienswijzen van de aangesloten gemeenten moeten door het dagelijks bestuur van de GR worden gevoegd bij de begroting zoals die aan het algemeen bestuur van de GR wordt aangeboden.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 02-06-2014 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Hamerstuk
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
O.W. Bosch
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangMartijn Siemes
SPEngbert GrĂ¼ndemann
D66Carel Lammers
PvdAJasper Bloem
GroenLinksVictor Boldewijn
StadspartijGerard Pelgrim
VVDWillem van Stockum
CDACoby Pennings - Hanemaaijer en Gidie Ritzerveld
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het forum de ruimte om vragen te stellen aan het college over het voorliggende begrotingsstuk.

De SP wil graag eerst een raadsplan en dan een begroting. Nu is sturing nauwelijks mogelijk

Burgerbelang wil graag weten hoe andere gemeenten tegen de begroting aankijken.

De PvdA vraagt hoe het college denkt over het zelf in dienst nemen van mensen. Tevens vraagt men of het mogelijk is om de optie dagbesteding/beschermd werken verder uit te werken.

D66 vraagt of de 2 man overtollig kaderpersoneel niet door de gemeenten zelf in dienst kunnen weorden genomen.

Het college krijgt het woord ter beantwoording van de vragen uit de eerste termijn.

Ten aanzien van de vraag van de SP merkt men op dat het gebruikelijk is eerst een begroting op te stellen. Om daarvoor nog een jaarplan op te stellen is tijdstechnisch niet haalbaar. De begroting van de gemeenschappelijke regeling moet voor 1 juni bij de provincie liggen.

Zienswijzen van de andere gemeenten komen dan bij de eerstvolgende AB vergadering aan bod.

Voor wat betreft het in dienst nemen van mensen met een SW indicatie beschouwt het college het als een verantwoordelijkheid om hier werk van te maken. Er wordt in een notitie op teruggekomen.

Voor dagbesteding en dagopvang ziet het college mogelijkheden. De eerste contacten hierover zijn gelegd.

Het overnemen van boventallig kaderpersoneel is een waardevolle suggestie. Het college gaat hier naar kijken

Het forum krijgt vervolgens weer het woord voor vragen aan het colllge.

De SP wil nogmaals weten hoe zonder plan een budget gemaakt kan worden.

De VVD  heeft wel behoefte aan het bespreken van het jaarplan in het forum. Dit geldt ook voor het jaarplan van het Plein. Over de volgorde begroting en jaarplan wordt opgemerkt dat dit opeenvolgende cycli zijn waarbij afwijkingen steeds in het volgende document gecorrigeerd kunnen worden.

Het college geeft aan de begroting een document met alleen hoofzaken is en dat in het het jaarplan de details worden uitgewerkt.

Nabespreking  van de jaarplannen kan in het najaar plaatsvinden evenals de vertaling van de kaders van de Participatiewet. Deze vertaling kan leiden tot andere financiele consequenties.

D66 wil weten wat er gebeurd als detacheringsovereenkomsten vervallen.

Het college antwoordt dat dan de vergoeding van de betreffende werkgevers aan de gemeente vervallen.

De PvdA maakt zich zorgen over het begrotingstekort. In 2018 is de reserve op.

Het college antwoordt hierop dat het ondermeer over de dekking zal gaan bij de kaderstelling van de Participatiewet. Er zal nog meer gedetacheerd moeten worden. Daarnaast zal ondermeer op gebouwen, machines en kaderpersoneel bezuinigd moeten worden. Er ontstaat een probleem doordat de vergoeding van het rijk minder wordt terwijl de salarissen gelijk blijven. Daar moet of een slimme oplossing voor komen of de raad moet overwegen meer geld beschikbaar te stellen.  De tekorten zijn al wel minderer dan verwacht. De ingezette maatregelen sorteren effect.

De voorzitter concludeert vervolgens dat het stuk rijp is voor behandeling in de raad.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 2 juni 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 02-06-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend