Pagina delen

Zienswijze van de raad op de conceptbegroting 2015 van de Regio Stedendriehoek

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

in te stemmen met de conceptbegroting 2015 van de Regio Stedendriehoek.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 16 april jl. is in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de regio Stedendriehoek ingestemd met de conceptbegroting 2015. Conform de gemeenschappelijke regeling heeft de regio Stedendriehoek de conceptbegroting 2015 toegezonden aan de deelnemende gemeenten opdat de gemeenteraden hierover hun zienswijzen kenbaar kunnen maken. De bijdrage van Zutphen aan de regio Stedendriehoek in 2015 blijft binnen de raming zoals deze is opgenomen in de Strategische Agenda 2013-2016 (€ 119.108,-). Hiermee wordt voldaan aan de wens van uw raad om de jaarlijkse bijdrage aan de regio Stedendriehoek te verlagen.  

De Regioraad moet de vastgestelde begroting 2015 voor 15 juli 2014 indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland. De Regioraad beslist op 19 juni 2014 over de begroting. Gevraagd wordt om de regio voor 19 juni te berichten of met de ingediende conceptbegroting 2015 wordt ingestemd.

De voorliggende begroting is de start van een nieuw bestuurlijk tijdperk, waarin de regio zich richt op een nieuwe koers. De begroting is opgebouwd op de Agenda Stedendriehoek, die eind 2013 is ondertekenend en bekrachtigd. De begroting is gekoppeld aan de vier opgaven (Innovatie krachtig maken; Sociaal kapitaal beter benutten; Blijven werken aan bereikbaarheid; Leefomgeving met kwaliteit versterken) en wordt ingezet om de kansen te realiseren en de nieuwe werkwijze, samen met externe partners, te ondersteunen en te stimuleren.

Beoogd effect

De regio Stedendriehoek de zienswijze van de gemeenteraad ten aanzien van de conceptbegroting 2015 kunnen meedelen namelijk instemmen met de conceptbegroting 2015.

Argumenten

1. Er is een formele vereiste om de begroting voor te leggen aan de gemeenteraad

Op grond van artikel 35 van de gemeenschappelijke regeling stuurt de regio de conceptbegroting toe aan de deelnemende gemeenten opdat de gemeenteraden hun zienswijze hierover kenbaar kunnen maken aan het Dagelijks Bestuur van de Regio Stedendriehoek.

2. De conceptbegroting 2015 blijft binnen de raming van de Strategische Agenda, maar  leidt wel tot een hogere gemeentelijke bijdrage van Zutphen van € 3.083,00.

Voor het eerst sinds 2011 wordt, mede op advies van de accountant, weer een indexering toegepast. In de jaren 2011 tot en met 2013 is niet geïndexeerd en in 2014 zijn alleen loonbudgetten geïndexeerd aangezien deze sterk achterliepen bij de werkelijke loonkosten. Ten aanzien van de toepassing van deze indexering is gebruik gemaakt van de indexeringspercentages die de gemeente Apeldoorn hanteert (conform het bestaande beleid). De indexering leid tot een stijging van de bijdrage met € 3.083,00.

In 2015 bedraagt de totale bijdrage van alle deelnemende gemeenten € 1.031.709,00. Het aandeel van Zutphen hierin is € 117.740,00.

In 2014 bedroeg de totale bijdrage van alle deelnemende gemeenten € 1.004.152,00. Het aandeel van Zutphen hierin was € 114.657,00. In 2013 was dit respectievelijk € 1.044.657 en € 119.108.

Voor 2015 betekent het een verhoging van de bijdrage van € 3.083,00. In 2014 was er sprake van een verlaging van de bijdrage van € 4.451 ten opzicht van 2013.

De bijdrage van Zutphen in 2015 is als volgt onderverdeeld: Public Relations € 8.485, Bureau Stedendriehoek € 81.058 en Agenda Stedendriehoek € 28.197. In 2014 was dit: Public Relations € 8.485, Bureau Stedendriehoek € 78.768 en Agenda Stedendriehoek € 27.404.

3. De begroting wordt inhoudelijk vertaald in het werkprogramma 2015.

Het proces Re-inventing the Stedendriehoek heeft geresulteerd in “De Agenda Stedendriehoek: samenwerking biedt kansen voor vestigingsklimaat”. De Regio Stedendriehoek zal naar verwachting aan het eind van dit jaar het werkprogramma 2015 aanbieden aan de zeven colleges. Ons college stelt u aansluitend in de gelegenheid van gedachten te wisselen over het werkprogramma.

De financiële vertaling van deze Agenda is vastgelegd in deze concept begroting 2015. 

Kanttekeningen

1. Een minimalistische begroting brengt ook risico’s met zich mee.

Met deze concept begroting is gehoor gegeven aan de financiële taakstelling die enkele gemeenten, waaronder Zutphen, aan de regio Stedendriehoek hebben opgelegd. Deze minimalistische begroting brengt risico’s met zich mee omdat de regio niet beschikt over reserves om eventuele niet beïnvloedbare tegenvallers of nieuwe wensen op te vangen. Mocht dit zich voordoen dan leidt dit tot een aanpassing van de begroting. 

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Na de raadsvergadering wordt de regio in kennis gesteld van de zienswijze van de gemeenteraad ten aanzien van de conceptbegroting 2015 van de Regio Stedendriehoek. 

Financiën

In de conceptbegroting 2015 van de Regio Stedendriehoek is als bijdrage van Zutphen een bedrag geraamd van € 117.740,00.

Het bedrag dat in de conceptbegroting 2015 van de gemeente wordt opgenomen is afhankelijk van de uiteindelijke besluitvorming binnen de Regio Stedendriehoek.  

Met deze concept begroting is gehoor gegeven aan de financiële taakstelling die enkele gemeenten, waaronder Zutphen (KTD), aan de regio Stedendriehoek hebben opgelegd. De bijdrage van Zutphen aan de regio Stedendriehoek in 2015 blijft binnen de raming zoals deze is opgenomen in de Strategische Agenda 2013-2016 (€ 119.108,-).

Op 25 maart 2014 heeft er een overleg plaatsgevonden met de financiële ambtenaren van de zeven regiogemeenten. In deze bijeenkomst zijn de Jaarstukken 2013 en de conceptbegroting 2015 besproken. De documenten zijn in nauw overleg met de waarnemend portefeuillehouder Andries Heidema opgesteld. Ten aanzien van de Jaarstukken 2013 is door de accountant een goedkeurende verklaring afgegeven.

Door de financiële ambtenaren is ten aanzien van de jaarstukken 2013 (incl. bijlagenboek) en de conceptbegroting 2015 positief geadviseerd. 

Stukken die ter inzage liggen

Conceptbegroting 2015 Regio Stedendriehoek.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0071

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 12 mei 2014 met nummer 25630b e s l u i t :

in te stemmen met de conceptbegroting 2015 van de Regio Stedendriehoek.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 2 juni 2014 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

De procedure voor de begroting van een gemeenschappelijke regeling (GR) is vastgelegd in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet. De begroting van een gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling (niet de door de raden van de aangesloten gemeenten). Ieder jaar moeten de dagelijkse besturen van alle gemeenschappelijke regelingen waarvan de gemeente Zutphen deel uitmaakt hun ontwerpbegrotingen voor het komende jaar aan de raad toezenden. De raad kan aan het dagelijks bestuur zijn zienswijze over de begroting naar voren brengen. Om die reden is de begroting nu geagendeerd. De zienswijzen van de aangesloten gemeenten moeten door het dagelijks bestuur van de GR worden gevoegd bij de begroting zoals die aan het algemeen bestuur van de GR wordt aangeboden.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 02-06-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangAranka Verwoort
SPEllis Müller en Lenne Giesen
D66Alex Dijk
PvdAHarrij Hissink
GroenLinksLiza Luesink
StadspartijMeike Wesselink
VVDHanneke Siebelink
CDA
ChristenUnie
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

Aan de agenda zijn drie onderwerpen toegevoegd:

6d. Zienzswijze begroting GGD

6e. Renovatie voetbalvelden Warnsveldse Boys

6f. Bekrachtiging geheimhouding vertrouwelijke bijlage kunstgrasvelden Warnsveldse Boys

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Het college meldt dat de heer Kor Dijkema is aangesteld als nieuwe controller. Hij begint op 23 juni 2014.

Het college geeft aan dat de weg is vrijgemaakt voor een nevenvestiging van een Cluster vierschool (school voor kinderen met gedragsproblematiek) in Zutphen.

Het college meldt dat het COA zijn besluitvorming rond de vestiging van een  Asielzoekerscentrum in  de tweede helft van juni zal afronden. Nog voor de zomer (eind juni) zullen een tweetal informatieavonden voor bewoners en belangstellenden worden georganiseerd.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

a. Forum 2 juni 2014

Geen vragen/opmerkingen.

b. Raad 2 juni 2014

Geen vragen/opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

a. Zienswijze van de raad op de conceptbegroting 2015 van de Regio Stedendriehoek

Geen vragen/opmerkingen.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

b. Intrekken beleidsnotitie openbare verlichting 2008

Geen vragen/opmerkingen.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

c. Bekrachtigen geheimhouding onderbouwing Notitie gebiedexploitaties Zutphen 2014-1

Geen vragen/opmerkingen.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

d. Zienswijze van de raad over de Programmabegroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Het CDA brengt in dat Deventer onlangs uit de GGD is gestapt. Is zo’n stap door Zutphen in beginsel ook mogelijk?

Het college antwoordt ontkennend. Het gaat hier om een wettelijke verplichting die dit onmogelijk maakt.

Het CDA verwijst naar de bezuiniging die de GGD is opgelegd van € 50.000,- en vraagt of deze teniet gedaan wordt door de inflatiecorrectie.

Het college antwoordt dat de GGD inflatie oplost binnen haar begroting. Gemeentelijke subsidies kennen een trend waarin inflatie wordt verrekend.

Het CDA vraagt naar de rol en koers van de GGD in verband met de transities binnen het sociale domein.

Het college antwoordt dat de gemeente en GGD samenwerken op dit terrein.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

e. Renovatie voetbalvelden v.v. Warnsveldse Boys

De SP vraagt waarom de rente in Begrotingswijziging 2014-15 is vastgesteld voor een half jaar in plaats van voor 12 maanden.

Het college antwoordt dat het jaar 2014 al voor de helft verstreken is en dat dat de reden vormt.

Het CDA informeert naar de afschrijvingstermijn van 12 jaar.

Het college licht dit toe.

Het CDA vraagt waarom er voor het gebruik van het trainingsveld geen kleine bijdrage wordt gevraagd.

Het college geeft aan dat er in 2011 een discussie heeft gespeeld over het verhogen van de huur.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

f. Bekrachtiging geheimhouding bijlage bij raadsvoorstel Renovatie voetbalvelden Warnsveldse Boys

Geen vragen/opmerkingen.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken raad 2 juni 2014

Hier zijn geen vragen/opmerkingen over.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 2 juni 2014

Hier zijn geen vragen/opmerkingen over.

9. Vaststellen Forumverslagen

a. Forumverslag 19 mei 2014

Het verslag wordt vastgesteld met inbegrip van de voorgestelde wijzigingen.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 2 juni 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 02-06-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend