Pagina delen

Zienswijze van de raad op de begroting VNOG 2015

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) uw zienswijze ten aanzien van de conceptbegroting 2015 kenbaar te maken conform de ter inzage liggende brief.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) is opgenomen dat de begroting minimaal zes weken voor behandeling in het algemeen bestuur wordt toegezonden aan de gemeenten, zodat zij in de gelegenheid worden gesteld de documenten ter inzage te leggen en de raden hun gevoelens over de begroting kenbaar kunnen maken. In overleg met het algemeen bestuur wordt de begroting minimaal acht weken voor behandeling toegezonden aan de gemeenten.

De programmabegroting is een document waarin de doelen, de activiteiten en de budgetten worden weergegeven voor 2015. Het geeft inzicht in de inhoudelijke kant van de programma’s en besteedt

aandacht aan de financiën die daarbij horen. Zo ontstaat een beeld van wat er mee beoogd wordt, wat ervoor gedaan wordt en wat het mag kosten. Het jaar 2015 wordt een dynamisch jaar en staat in het teken van de verdere uitvoering van het project MOED en de uitwerking en realisatie van afgesproken bezuinigingen.

MOED VNOG

Het bestuur van de brandweer VNOG heeft opdracht gegeven voor het vormen van een Optimale, Effectieve, Doelmatige brandweerorganisatie. Daartoe is het project MOED gestart. MOED zorgt ervoor dat de brandweer inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen en ook in de toekomst betrouwbaar en zichtbaar blijft voor de burger. Op 3 april jl. heeft het algemeen bestuur richtinggevende uitspraken gedaan over de verschillende thema’s die door het project zijn uitgewerkt en ook over het nieuwe financiële verdeelmodel. De gemeenteraad bespreekt deze uitspraken op 2 juni tijdens een forumvergadering (zie collegevoorstel MOED VNOG).

Bezuinigingstraject cluster IJsselstreek (kwaliteitsharmonisatie en taakstelling)

Binnen het cluster IJsselstreek loopt een bezuinigingstraject. Dit traject is on hold gezet door de VNOG in verband met het project MOED. Binnen cluster IJsselstreek is in 2013 al een te bezuinigen bedrag gevonden van € 82.000, maar nog niet het beoogde bedrag van € 250.000. Met de resultaten van MOED hoopt de Bestuurscommissie IJsselstreek de taakstelling van € 250.000 alsnog te halen. Voor 2014 zal dit voor Zutphen in financiële zin geen tegenvallers opleveren, voor daarna kan dat wel het geval zijn. Hier is melding van gemaakt in de Voorjaarsnota.

 

Beoogd effect

De VNOG de zienswijze van de gemeenteraad betreffende de conceptbegroting 2015 te kunnen meedelen

 

Argumenten

1.1.Er is een formeel vereiste om de begroting voor te leggen aan de gemeenteraad en de colleges moeten de conceptbegroting ter inzage leggen.

Op grond artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regeling kunnen raden over de begroting hun zienswijze kenbaar maken gedurende 6 weken voorafgaande aan de geplande vergadering van het algemeen bestuur van de VNOG (d.d. 3 juli 2014).  Op grond van deze regeling maken wij de zienswijze van de raad ten aanzien van de begroting 2015 kenbaar richting het algemeen bestuur door middel van de bijgevoegde brief.

1.2 De programmabegroting is opgesteld conform de uitgangspunten van de begroting en de kadernota 2015 -2018.

In de programmabegroting zijn de (financiële) uitgangspunten gehanteerd, zoals bij de behandeling van de uitgangspunten voor de begroting 2015 door het algemeen bestuur zijn vastgesteld. Het toepassen van deze uitgangspunten leidt voor het geharmoniseerde deel tot een verhoging van de inwonerbijdrage van € 0,10 per inwoner. Voor Zutphen zal dit neerkomen op een hogere bijdrage van € 4.700 per jaar.

Ook de uitgangspunten van de kadernota zijn overgenomen:

  • De structurele kosten voor de ondersteuning van de gemeentelijk functionaris (€ 110.000) voor de begroting 2015 nogmaals incidenteel te dekken;
  • Het bedrag van de BTW-compensatie gelden ter grootte van € 2.266.000 ten gunste te brengen van de gemeenten;
  • De managementtaakstelling van € 1,230 miljoen in te vullen binnen de begroting 2015 door een besparing op de exploitatie van € 304.000 en een besparing op de personeelskosten van € 926.000.

In de ingezonden concept begroting 2015 van de VNOG is als bijdrage van Zutphen in totaliteit geraamd een bedrag van € 2.488.108 (2014: 2.529.580).  Hierin is voor het concern (GHOR en Brandweer/RVB) een bedrag begrepen van € 374.613 (2014: € 369.138) en voor het cluster IJsselstreek een bedrag van € 2.113.495 (2014: 2.160.442).

 

Kanttekeningen

1.1 BTW compensatie van het Rijk is voorlopig voldoende

Brandweer Nederland heeft in haar informatiebrief aan de veiligheidsregio’s aangegeven dat zij verwacht dat de BTW compensatie die het rijk voor de brandweerzorg verstrekt, zeker in de eerste jaren meer dan toereikend is. Dit aangezien bij de bepaling van de hoogte van de compensatie is uitgegaan van het investeringsniveau inclusief BTW. Aangezien de investeringen die vanuit de gemeenten overkomen exclusief BTW geactiveerd zijn, zullen de kapitaallasten de eerste jaren lager liggen. Dit voordeel zal in de loop der jaren verdwijnen aangezien de vervangingsinvesteringen vanaf 1 januari 2014 inclusief BTW geactiveerd worden. Voorgesteld is om het gehele bedrag van de BTW-compensatie voor de brandweerzorg ook in 2015 ten gunste te brengen van de gemeenten. Indien deze lijn ook in latere jaren zal worden voortgezet, moeten gemeenten rekening houden met in de loop der jaren stijgende kapitaallasten als gevolg van de hogere (inclusief BTW) vervangingsinvesteringen. Dit zal zijn effect gaan krijgen op de hoogte van de inwonersbijdrage voor de clusters waardoor het voordeel dat de gemeenten de eerste jaren genieten, langzaam afgebouwd zal gaan worden.

 

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Na de raadsvergadering op 23 juni 2014 sturen wij een brief naar de VNOG met daarin de zienswijze van de gemeenteraad betreffende de conceptbegroting 2015. Indien gemeentelijke reacties aanleiding geven voor behandeling, worden deze ter vergadering in het algemeen bestuur van 3 juli 2014 kenbaar gemaakt. De begroting is ook ambtelijk toegelicht en besproken met de financieel ambtenaren van de gemeenten op 25 april 2014. De stukken worden ook voorgelegd aan de commissie MOED/Middelen. Tenslotte wordt de begroting 2015 na vaststelling door het algemeen bestuur voor 15 juli verzonden naar de Provincie Gelderland ter goedkeuring.

 

Rapportage/evaluatie

Mochten er tussentijds bijzonderheden zijn over de begroting 2015 of over de financiële gevolgen van MOED dan zullen wij dat melden. De rapportage en verantwoording over de realisatie vindt plaats middels bestuurlijke voortgangsrapportages van de VNOG (financiële verkenningen). De eindrapportage vindt plaats via de jaarstukken: jaarverslag en jaarrekening 2015.

 

Bijlagen

  1. Conceptbegroting 2015 VNOG.
  2. Brief met zienswijze betreffende de begroting 2015 van de VNOG.

 

 Stukken die ter inzage liggen

 Collegevoorstel MOED met bijlagen (presentatie in het Forum van 2 juni a.s.).

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0087

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 22 mei 2014 met nummer 26664b e s l u i t :

Aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) onze zienswijze ten aanzien van de conceptbegroting 2015 kenbaar te maken conform de ter inzage liggende brief.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 23 juni 2014 (19:00 - 20:00) Naar boven

Toelichting griffie

De procedure voor de begroting van een gemeenschappelijke regeling (GR) is vastgelegd in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet. De begroting van een gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling (niet de door de raden van de aangesloten gemeenten). Ieder jaar moeten de dagelijkse besturen van alle gemeenschappelijke regelingen waarvan de gemeente Zutphen deel uitmaakt hun ontwerpbegrotingen voor het komende jaar aan de raad toezenden. De raad kan aan het dagelijks bestuur zijn zienswijze over de begroting naar voren brengen. Om die reden is de begroting nu geagendeerd. De zienswijzen van de aangesloten gemeenten moeten door het dagelijks bestuur van de GR worden gevoegd bij de begroting zoals die aan het algemeen bestuur van de GR wordt aangeboden.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 23-06-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangBert Jansen
SPEllen Verhoog en Mathijs ten Broeke
D66Alex Dijk
PvdAHarrij Hissink
GroenLinksChristina Oosterhoff
StadspartijHans Boersbroek en Meike Wesselink
VVDHanneke Siebelink
CDAHein Brunsveld
ChristenUnieRichard Klein Bennink
De Lokale PartijEsther van Beek - van Heerde

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en meldt dat de behandeling van agendapunt 6f wordt opgeschoven en plaats vindt als laatste agendapunt voor de sluiting.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Het college meldt dat de begroting van 2014 voor het zwembad is vastgesteld en dat hieruit een tekort van € 40.900,- blijkt. Dit is bij het college in beeld en zal worden meegenomen bij de rapportage over de financiële stand van zaken. Deze wordt zo spoedig mogelijk aan de raad ter beschikking gesteld.

Het college kondigt aan dat de gemeente door Vitens is opgeroepen in een procedure in vrijwaring. Het college kondigt aan dat voor het forum van 7 juli een memo met een toelichting hierop bij de stukken ter inzage voor de raad zal liggen.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 23 juni 2014

Hier zijn geen vragen over.

b. Toezeggingenlijst Raad 23 juni 2014

Hier zijn geen vragen over.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Kredietvoorstel PIN betalen in parkeerautomaten (griffienummer: 2014-0082)

De SP geeft aan het betalen met PIN een prima idee te vinden, maar vraagt hoe het zit met buitenlandse gasten en mensen zonder saldo op hun rekening.

De PvdA vraagt op welke termijn het betalen met kleingeld niet meer mogelijk is.

De VVD vraagt op welke wijze de communicatie met bezoekers en parkeerders wordt vormgegeven. Worden er borden geplaatst met een gebruiksaanwijzing?

Het college antwoordt dat buitenlandse gasten gewoon met PIN kunnen betalen. Het beëindigen van het betalen met kleingeld is voorzien voor het eind van het jaar. Er zal een uitgebreid communicatietraject worden gevolgd, waarbij ook aandacht is voor betaalinstructies bij de parkeerautomaten. Op de vraag hoe kan worden omgegaan met mensen die geen saldo hebben, komt het college nog terug.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Krediet verbouwing Henri Dunantweg 1-3 (griffienummer 2014-0081)

De PvdA geeft aan aangegeven te hebben hierover graag een apart forum te houden. De fractie vraagt wat de kosten zijn die eventueel gemaakt moeten worden om het pand van energielabel C naar A te krijgen en hoe we denken dit te financieren.

De Lokale Partij heeft eveneens aangegeven hierover een apart forum te willen houden. Het gaat om een groot bedrag. De fractie vraagt of de huurperiode voor de komende 10 jaar gegarandeerd is. Wat zijn de gederfde huuropbrengsten voor de komende 10 jaar en hoe zit het met de onvoorziene kosten.

De SP is benieuwd naar de prijs in m².

Het college benadrukt dat de vestiging van EDDA een compensatie betreft voor het vertrek van het OM en de SSR uit Zutphen. Daarbij is gekeken naar de mogelijkheden van de panden van de Rijksgebouwendienst. Die bleken niet geschikt. De Rijksgebouwendienst kwam met een voorstel voor vestiging in het voormalige pand van de VWA. De gemeente heeft hier sterk tegen geageerd, omdat dit gezien de locatie niet als compensatie voor het verlies van banen in de binnenstad kan worden gezien. Het multiplier effect van een vestiging dichter bij de binnenstad is hiervoor van belang. De voormalige SSR-panden waren echter niet geschikt. De enige geschikte optie die gevonden kon worden was het nu voorliggende pand van Het Plein. Daarmee is de keuze voor deze locatie bewerkstelligd. In de basis betaalt men een commerciële huur. Alle kosten voor de verbouwing en inrichting zijn voor rekening van de EDDA. In de huisvesting zit verder een forse post compensatie voor de leegstaande gebouwen. 

De kosten voor de opwaardering van het energielabel van C naar A zijn € 40.900,-. Als dit niet gehaald wordt, valt men terug op energielabel C, wat de minimale vereiste is. De garantie van 10 jaar huur is vastgelegd in de overeenkomst. Van gederfde huurinkomsten is geen sprake. De geraamde kosten blijven binnen het budget. De m² is marktconform.

Conclusie: DLP overlegt met de fractie en bericht voor aanvang van de raadsvergadering of het voorstel als hamerstuk op de agenda kan blijven.

6c. Zienswijze van de raad op de begroting VNOG 2015 (griffienummer 2014-0087)

Geen opmerkingen.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. Zienswijze van de raad over de begroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek (griffienummer 2014-0098)

GroenLinks vraagt wat er nu gaat gebeuren. Hoe verloopt het proces verder. Kunnen wij gehouden worden aan een hogere bijdrage of gaat het niet door? Tevens vraagt de fractie of een hogere bijdrage ook betekent dat er sprake is van een hoger ambitieniveau. En kunnen we door middel van het draaien aan de knop van het ambitieniveau invloed uitoefenen op de bijdrage? GroenLinks zou verder graag zien dat de raad geïnformeerd wordt over de wijze waarop dit wordt vastgesteld en hoe wij hier als gemeente sturing aan geven en vraagt of daarvoor de directeur van de ODA uitgenodigd kan worden in aanwezigheid van de ambtelijk verantwoordelijke en de portefeuillehouder.

DLP vindt de zienswijze terecht. De fractie heeft wel vraagtekens of dit tot de gewenste aanpassingen leidt. Eerdere ervaringen met dergelijke regelingen hebben daar niet veel vertrouwen in gegeven. DLP wil graag weten wat het college doet als de plannen onvoldoende worden aangepast.

De SP vraagt wat het voor burgers en bedrijven betekent als de ODA stopt.

Burgerbelang wijst op het streven naar verhoging van de kwaliteit en het maken van een efficiencyslag en vraagt of het college heeft erop heeft aangedrongen om deze efficiencyslag te maken en binnen de kaders van de begroting van de gemeente Zutphen te blijven.

Het college geeft aan dat met betrekking tot het effect van de zienswijzen, de ODA met een reactie komt richting Zutphen. Het college vindt het een goed idee om hierover door te praten. Dit zou dan in het najaar plaats kunnen vinden. Het college merkt op dat het voor een beginnende organisatie niet gemakkelijk is in een tijd dat de deelnemers in een bezuinigingsslag zitten. Verder geeft het college aan dat stoppen met de ODA niet mogelijk is, omdat dit een wettelijke taak is. Binnen de ODA is veel aandacht voor het zo effectief mogelijk organiseren en de slagkracht zo groot mogelijk te houden. Daarvoor zijn investeringen in ICT noodzakelijk en deze maatregelen zijn ook nodig.

GroenLinks vraagt hoe de ondersteuning van de ICT-maatregelen te rijmen is in verhouding met het voorstel de begroting af te wijzen.

Het college geeft aan dat de ICT maatregelen wel nodig zijn, maar dat het college vraagtekens stelt bij andere onderdelen van de begroting.

Burgerbelang merkt op dat ICT altijd als toverwoord wordt gebruikt, maar vaak leidt tot meer kosten. Burgerbelang vraagt verder wanneer een toelichting in het forum gegeven kan worden.

Het college antwoordt dat in september in het Algemeen Bestuur verder wordt gesproken over de uitwerking binnen de ODA. Een forumbijeenkomst voor een toelichting zal dus in het najaar plaats kunnen vinden.

GroenLinks voegt hier aan toe dat men vraagtekens stelt bij de verwachting van de ODA dat men een verdere efficiencyslag kan maken door meer taken naar zich toe te trekken. Men is zeer benieuwd naar een toelichting hierop.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

6e. Wijziging vergoeding ombudsman (griffienummer 2014-0097)

De PvdA vraagt waar de kosten kunnen worden ingezien.

Het college antwoordt dat, indien dit niet in de stukken staat, een omissie is. Het gaat echter om een bedrag van enkele tientjes, aangezien er gemiddeld eens per jaar een beroep op wordt gedaan.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6g. Bekrachtiging geheimhouding bij “Herinrichting Groenmarkt en Marspoortstraat, investeringsbegroting” (2014-0088)

Geen vragen.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 23 juni 2014 (griffienummer 2014-0084)

De SP verzoekt om zo mogelijk medewerking te verlenen aan het verzoek van Eethuis De Kade (brief C01).

DLP heeft hetzelfde verzoek.

Het college geeft aan op een welwillende manier naar het verzoek te zullen kijken, maar dat hierbij geen afbreuk gedaan kan worden aan de zakelijke afspraken die gemaakt zijn.

Het CDA vraagt of brief E3 niet beter ondergebracht kan worden bij rubriek C.

Het college geeft aan dat het hierbij draait om de vraag of de raad het antwoord zelf wil accorderen voordat het verzonden wordt, of dat dit aan het college wordt overgelaten.

Besloten wordt om de rubricering ongewijzigd te laten.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 23 juni 2014 (griffienummer 2014-0102)

Geen vragen.

9. vaststellen forumverslag 02-06-2014

De SP merkt op dat niet is meegenomen in de verslaglegging de suggestie om EHBO’ers en BHV’ers bij voorlichting te betrekken en dat de SP aanwezig was bij de bespreking van de nota gebiedsexploitaties.

De voorzitter wijst er op dat wijzigingen in het verslag vooraf gemaild moeten worden aan de griffie. Het is niet de bedoeling tijdens de bespreking nog wijzigingen aan te brengen.

Het verslag wordt vastgesteld.

6 f. Herinrichting Marspoortstraat, Groenmarkt (griffienummer 2014-0089)

De heer R. Bron van Prosper geeft een presentatie over de herinrichting.

GroenLinks vraagt of er ook aandacht is voor fietsparkeren, waar in dit gebied grote behoefte aan is. Daarnaast pleit GroenLinks voor forsere bomen.

De VVD sluit aan bij de opmerking van GroenLinks over de bomen. Wellicht kan hier aansluiting worden gezocht bij de keuze op de Houtmarkt, zodat er een bepaalde eenheid in wordt gebracht. Verder vraagt de VVD wat er gaat gebeuren met de Berkel en het mooie groen aldaar.

De PvdA vraagt hoe onderhoudsvriendelijk de bestrating is.

De SP is verbaasd over de keuze voor kasseien; een vlakkere ondergrond fietst en loopt prettiger. Daarnaast merkt de fractie op dat men ervan uitgaat dat de stoepen aan de zijkant breed genoeg worden voor gebruik door bijvoorbeeld rolstoelgebruikers. Verder heeft de SP de vraag of het realistisch is dat de hogere uitgaven terugverdiend worden. Wat zijn de consequenties als dit niet lukt.

Het college licht toe dat voor het gebiedsplan een globale kostenberekening te hebben gemaakt. Daar is dit project in meegenomen. Deze kosten vallen hoger uit in verband met de keuze voor kwaliteit in de binnenstad en de daarmee gepaard gaande materiaalkeuzes. Er is echter ruimte om tussen de projecten te schuiven, zodat het totaalbedrag binnen het budget blijft.

Door dhr. Bron wordt op de gestelde vragen toegelicht dat er evenveel fietsparkeerplaatsen terug komen als voorheen. Meer plekken zijn niet beschikbaar, omdat er weinig ruimte is in relatie tot de vele verschillende functies op deze locatie. De bestrating is een bewuste keuze naar aanleiding van veel overleg met bewoners en ondernemers. Daaruit kwam een voorkeur voor oude kasseien naar voren. Deze zijn veel ruwer en sterker. Hoe strakker en harder de bestrating, hoe beter barsten e.d. hierin opvallen.

De voorzitter sluit af met de constatering dat niet alle vragen zijn beantwoord en stelt voor hier in een volgend forum op terug te komen.

Advies: voldoende besproken voor wat betreft het kredietvoorstel, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 23 juni 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 23-06-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend