Pagina delen

Zienswijze raad op de concept Begroting Tribuut 2019

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. De concept begroting 2019 Tribuut voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.
 2. Bijgaande conceptbrief aan het bestuur van Tribuut over de begroting 2019 te verzenden.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Wettelijk voorgeschreven procedure voor de begroting van een gemeenschappelijke regeling (GR).

De concept begroting van een gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld door het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie (niet door de raden van de aangesloten gemeenten).

Ieder jaar moeten de besturen van alle gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Zutphen participeert hun concept begrotingen voor het komende jaar toezenden, waarna de raden 8 weken de tijd hebben om een zienswijze in te dienen.

De gemeente heeft op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling (artikel 35 lid 2 en 3) en de Gemeentewet (artikel 190 lid 2 en 3) een aantal rechten en plichten.

1. Het bestuur van de gemeente moet het volgende doen.

a. de begroting van de GR moet openbaar ter inzage worden gelegd en, tegen betaling van kosten, algemeen verkrijgbaar worden gesteld;
b. van de ter inzage legging en verkrijgbaarstelling moet openbaar kennis worden gegeven.

2. Verder kan uw raad aan het bestuur zijn zienswijze over de concept begroting naar voren brengen. De raad mag pas minimaal twee weken na de openbare kennisgeving van de ter inzage legging (zie onder b.) over de begroting beraadslagen.

De zienswijzen van de aangesloten gemeenten moeten worden gevoegd bij de ontwerpbegroting zoals die aan het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie wordt aangeboden.

Dit raadsvoorstel

Wij hebben de concept begroting beoordeeld en zien geen aanleiding om over te gaan tot het indienen van een zienswijze. Het voorstel is om kennis te nemen van de stukken en geen zienswijze in te dienen.

Beoogd effect

De concept begroting 2019 Tribuut voor kennisgeving aan te nemen.

Argumenten

1.1 Aan de formele vereisten is voldaan.

Op grond artikel 35 lid 2 van WGR moeten de deelnemende gemeenten de ontwerpbegroting ter inzage leggen en besluit de raad op zijn vroegst twee weken na de ter inzage legging.

De ontwerpbegroting ligt ter inzage vanaf 31 maart 2018..

1.2 De concept begroting 2019 van Tribuut sluit aan op de eerder aan u toegezonden Kadernota 2019-2022 van Tribuut.

De concept begroting voldoet beleidsmatig en financieel aan de kaders en is geïndexeerd op basis van de septembercirculaire 2017 van het Rijk.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De brief wordt aan het bestuur van Tribuut verzonden.

Financiën

De budgetten voor structurele en incidentele kosten in de begroting 2019 zijn geïndexeerd op basis van de prijsontwikkeling 2017, die in de septembercirculaire 2017 van het rijk is aangegeven:

 • Loonkosten index: 2,40%
 • Materiële kosten index: 1,40%
 • Index PIOFACH: 1,60%.

De totale bijdrage aan Tribuut komt hiermee voor onze gemeente op € 1.058.000,00 (in 2018: € 1.037.000,00).

Bijlagen

 1. Concept begroting 2019 Tribuut.
 2. Aanbiedingsbrief begroting Tribuut.
 3. Kadernota Tribuut 2019-2022.
 4. Brief concept begroting 2019 Tribuut.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0040

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 3 april 2018 met nummer 118756b e s l u i t :

 1. De ontwerpbegroting 2019 Tribuut voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen
 2. Bijgaande conceptbrief aan het bestuur van Tribuut over de begroting 2019 te verzenden.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 23 april 2018 (19:00 - 19:30) Naar boven

Toelichting griffie

De concept begroting van een gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld door het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie (niet door de raden van de aangesloten gemeenten).

Ieder jaar moeten de besturen van alle gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Zutphen participeert hun concept begrotingen voor het komende jaar toezenden, waarna de raden 8 weken de tijd hebben om een zienswijze in te dienen.

Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam onderscheidenlijk het gemeenschappelijk orgaan hun zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren brengen.

De raad wordt voorgesteld de ontwerpbegroting 2019 Tribuut voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen, en bijgaande conceptbrief aan het bestuur van Tribuut over de begroting 2019 te verzenden.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 23-04-2018 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPH.M.H. Giesen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH Papperse
D66R.G.M. Rutten
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijM Wesselink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent het Technisch Blok en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

De voorzitter geeft het woord aan de aanwezige inspreker, de heer W. van Stockum, voorzitter van de coöperatie Zonnepark Zutphen.

Inspreker heeft recent een brief gestuurd aan de informateurs om aandacht te vragen voor twee onderwerpen, te weten de noodzaak van een gemeentelijke garantie voor zonneparken en het gronduitgiftebeleid.

Van de 21.000 huishoudens die Zutphen heeft, moeten ongeveer 20.000 huishoudens nog de stap zetten richting de energietransitie. Van die 20.000 woningen bevinden zich 9.500 woningen in de sociale huursector. De vraag is of de gemeente het als een publieke taak ziet om die groep te betrekken in de energietransitie. Inspreker meent dat dit mogelijk is, zij het middels externe financiering.

Met een gemeentegarantie, te verstrekken door de gemeenteraad, kan een sociale onderneming worden opgezet, die ervoor gaat zorgen dat de sociale huurders kunnen participeren in de lokale opwekking van duurzame stroom. De gedachte sociale onderneming heeft de werknaam ‘Zutphen op Rozen’ gekregen. Met een dergelijke gemeentegarantie kan ‘Zutphen op Rozen’ goedkoop geld lenen bij de Bank Nederlandse Gemeenten, BNG.

Bij een positieve advisering door de gemeenteraad kan mogelijk een gezamenlijke voorbereiding plaatsvinden.

Spreker licht toe dat het risicoprofiel buitengewoon laag is. De borgstelling is echter wel hoog, te weten één miljoen euro. ‘Zutphen op Rozen’ is bereid een reserve op te bouwen om het risico voor de gemeente te verkleinen.

De rijksbouwmeester waarschuwt voor het ontstaan van een energiekloof: degenen die het minst kunnen investeren in de energietransitie gaan in de toekomst de hoogste rekening betalen. Dit betekent dat met name de sociale huursector moet worden ondersteund. ‘Zutphen op Rozen’ wil graag met de steun van de gemeente zorgen dat iedereen mee kan doen in de energietransitie en er financieel voordeel van kan hebben.

De rijksbouwmeester waarschuwt de gemeenten om zorgzaam te zijn met het uitgeven van grond en met bestemmingsplanwijzigingen, als dat geen betrekking heeft op sociale ondernemingen uit de eigen gemeenschap.

(De inspreekreactie is bij dit verslag gevoegd.)

D66 wijst er op, dat ‘Zutphen op Rozen’ zou starten met een project van 500 woningen. Het gaat hierbij in totaal om 9.500 sociale huurwoningen. Dat zou betekenen dat een bedrag van twintig miljoen euro nodig is.

Inspreker bevestigt deze conclusie.

Bewust ZW vraagt of inspreker gemeenten kent waar een vergelijkbare werkwijze reeds praktijk is.

Inspreker meldt dat de gemeente Hof van Twente en de gemeente Hellendoorn reeds op deze manier werken.

De Stadspartij vraagt of de voorgestelde gemeentegarantie uitsluitend is gericht op zonne-energie.

Inspreker geeft aan hier te spreken namens de coöperatie Zonnepark Zutphen. Als dit principe blijkt te werken voor een grote groep, dan zou dit op termijn ook tot investeringen in windenergie kunnen leiden. Feit is, dat voor zonne-energie een grote oppervlakte nodig is.

De ChristenUnie vraagt hoe de woningbouwcoöperatie tegenover de plannen van ‘Zutphen op Rozen’ staat

Inspreker geeft aan gesprekken te hebben gevoerd met Ons Huis en Ieder1. In het verleden is met de BOG gesproken. Ieder1 is de grootste verhuurder in de gemeente Zutphen. Aanvankelijk waren deze partijen zeer positief.

De PvdA vraagt waarom inspreker uitsluitend een brief heeft ingediend bij de informateurs en niet bij het College of de diverse politieke partijen.

Inspreker antwoordt deze brief te hebben verzonden in het vertrouwen dat er op dit moment al een nieuw College zou zijn. In de afgelopen maanden is wel met het College gesproken, maar inspreker vond het niet opportuun om de nieuwe Raad nu al te informeren.

Het College bevestigt dat met de heer Van Stockum is gesproken. Het College vindt het een mooie gedachte om te bezien hoe inwoners met een smalle beurs toch mee kunnen doen in de energietransitie. Het College bereidt momenteel op dit punt stukken voor, maar het is nog niet gebruikelijk om voor dergelijke uitgaven een gemeentegarantie af te geven.

3. Aankondiging moties en amendementen

GroenLinks kondigt een motie aan in verband met de uitzetting van een Afghaans gezin. Dit staat op korte termijn te gebeuren. GroenLinks wenst de motie vanavond te bespreken.

De Stadpartij kondigt een motie aan ter behoud van de Stichting Buddy tot Buddy.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 23 april 2018

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst van het Forum, versiedatum 23 april 2018.

4b. Toezeggingenlijst Raad 23 april 2018

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst van de Raad, versiedatum 23 april 2018.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Aanvullende kredietaanvraag 2018 rioleringswerkzaamheden

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de Raad.

5b. Zienswijze raad op de concept Begroting Tribuut 2019

De Stadspartij vraagt of er reeds een beroep is gedaan op het BTW Teruggavefonds. Wat de Stadspartij betreft, kan dit wel een hamerstuk blijven.

Het College zal de vraag doorzetten naar de portefeuillehouder, wethouder Bosch.

Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de Raad.

6. Lijst ingekomen stukken Raad 23 april 2018

De voorzitter stelt vast dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de ingekomen stukken.

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 23 april 2018

De voorzitter stelt vast dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de ter inzage liggende stukken.

8. Forumverslag 09-04-2018

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag, gedateerd 09-04-2018, conform wordt vastgesteld.

9. Sluiting

De voorzitter sluit het Technisch Blok om 19.20 uur.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 23 april 2018 (20:30 - 23:00) Naar boven

Datum 23-04-2018 Tijd 20:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend