Pagina delen

zienswijze raad op concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum Warnsveld

Inhoud

Zie de bijlagen.

Behandeld in Forum van 1 februari 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Het college is voornemens om op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) medewerking te verlenen aan tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen. Op het terrein van GGNet in Warnsveld zal voor een periode van max. 5 jaar aan max. 400 vluchtelingen noodopvang worden geboden.
Zoals gebruikelijk wordt voor de noodopvang een bestuursovereenkomst afgesloten. In dit geval betreft het een overeenkomst tussen GGNet, COA en het college van B&W. De overeenkomst bevat afspraken over de wijze waarop de noodopvang wordt ingericht en hoe tegemoet wordt gekomen aan de belangen van vluchtelingen en aan de belangen van omwonenden.
 
Het afsluiten van de overeenkomst is een bevoegdheid van het college. Het college hecht er echter aan om de fracties gelegenheid te geven wensen en bedenkingen te geven over de bestuursovereenkomst. Afhankelijk van de wensen en bedenkingen van de fracties zal het college de overeenkomst (al dan niet gewijzigd) definitief ondertekenen.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 01-02-2016 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
N.J. ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPM.J. ten Broeke
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan het College

Het College geeft aan dat door het capaciteitstekort bij het COA de start van de noodopvang opgeschoven is van 1 maart naar eind mei. Aanstaande woensdag zal de aanvraag voor de vergunning worden ingediend betreffende de aanbouw van extra verblijven waarna de gewone procedure wordt doorlopen.

Uitgangspunt van deze conceptbestuursovereenkomst is de overeenkomst zoals die bij het AZC is opgesteld. Van belang is het opstellen van de risicoanalyse waarin de risico’s in beeld worden gebracht en de bijbehorende te nemen maatregelen worden vermeld.

Er komt een nieuwe omwonendenoverleg en er zijn afspraken gemaakt over de werving en selectie van lokaal personeel.

Er is zoveel mogelijk input verzameld uit de 2 bijeenkomsten voor omwonenden van eind november. De belangrijkste aspecten die daar naar voren zijn gekomen gingen over;

De samenstelling van de groep asielzoekers, met het verzoek om deze zo gevarieerd mogelijk te laten zijn. De mogelijkheid van instroombeperking dan wel sluiting van de noodopvang als dat nodig mocht zijn bij aanhoudende incidenten. De duur en omvang van de opvang. Heet opstellen van een risicoanalyse. De screening van vluchtelingen. De dag bestedingsactiviteiten. De opvang en werving van lokaal personeel. En het instellen van een evaluatiemoment na een half jaar. Het gaat daarbij om een evaluatie tussen de 3 partijen van de bestuursovereenkomst; het COA, GGNet en de gemeente. Tevens is destijds toegezegd dat na een half jaar er ook een evaluatie met de omwonende georganiseerd zal worden.

Het College geeft aan dat er nog een inspraakreactie op de conceptbestuursovereenkomst is binnengekomen. De opsteller zelf is echter verhinderd waardoor het College de reactie zelf verwoord. De naam van de opsteller wordt niet genoemd.

De opsteller wil graag een vaste contactpersoon op de locatie voor de omgeving als er bijvoorbeeld klachten zijn. Het College geeft aan dat daarin door de COA is voorzien.

De opsteller wil graag een extra surveillant van de politie rondom GGNet die naast meer veiligheid ook voor het opruimen van zwerfvuil kan worden ingezet. Het College geeft hierover aan dat in de overeenkomst staat dat er een extra wijkagent wordt vrijgemaakt en er is een afspraak gemaakt over de inzet van “vreemdelingen” voor het ruimen van zwerfvuil in de omgeving.

Het inrichten van een fatsoenlijke dagbesteding wordt door de opsteller van belang geacht. In de overeenkomst is afgesproken dat de 3 partijen daar gezamenlijke een verantwoordelijkheid in hebben. De komende maanden wordt daar invulling aangegeven.

In de laatste reactie van de opsteller verzoekt hij om 230 i.p.v. 400 asielzoekers hier te stationeren, omdat dat in dit gebouw beter beheersbaar zou zijn. Het College geeft aan dat de afspraak met COA is om 400 mensen hier te stationeren waarbij de verwachting dat dit aantal ook beheersbaar is. Mocht dat anders verlopen dan worden er aanvullende maatregelen genomen.

De voorzitter geeft het woord aan de partijen voor het stellen van vragen.

SP vraagt zich af wie er bij het omwonendenoverleg horen en of dat een structureel overleg is. Daarnaast vraagt zij zich af wat de ontzegging tot de toegang van het gehele GGNet terrein door het COA betekend. Kan zij daar alleen over beslissen ?

De Stadspartij geeft aan dat de overeenkomst een goed inzicht geeft in de zorg voor de bewoners al ook over de impact ervan in de samenleving. Ze is blij met de afspraken over de risico’s als ook over de lokale werkgelegenheid. Aandachtspunt is een goede dagbesteding en communicatie met de omwonenden.

De Stadspartij vraagt zich af wat de impact is van het feit dat de de noodopvang later opengaat en zodoende dichtbij het moment van opening van het AZC komt. Wat kan daar nog aan gedaan worden ?

Lijst van Vliet vindt de samenspraak met de betrokkenen in de directe omgeving door goede voorlichting en samenspraak van belang. Dit om de problemen nu en in de toekomst te voorkomen.

De partij vindt dat de inzet van vrijwilligers niet ten koste mag gaan van het werk van de vaste beroepskrachten.

Wat het onderwijs betreft vindt zij onder andere het leren van de Nederlandse taal en het bijbrengen van onze omgangsnormen van belang.

Ook de tijdslimiet van 5 jaar en het maximum van 400 vluchtelingen vindt zij belangrijk.

De PvdA vindt de draagvlak onder de bevolking en het maken van goede afspraken tussen de 3 partijen belangrijk. Hiermee wordt volgens haar de kans op een goede verloop in de opvang vergroot. De PvdA vindt het mooi dat de COA lokale vrijwilligers en arbeidskrachten werft.

De PvdA vraagt zich af of met de nu op gestarte aanvraag om de omgevingsvergunning, de termijn van 1 mei wel wordt gehaald.

De VVD wil benadrukken dat de kinderen van de noodopvang op het terrein van GGNet naar school gaan. Ze vraagt zich af waarom er in zo’n weide omgeving rondom de noodopvang informatie is verstuurd over onder andere het omwonendenoverleg. Daarnaast vindt de VVD belangrijk dat het overleg met de omwonenden structureel van aard is zoals dat ook bij het AZC geregeld is.

Burgerbelang maakt zich zogen over de wettelijke bepaling dat asielzoekers geen zakgeld krijgen. Ze is blij met de toezegging over opzet van de dagbesteding en zij vraagt zich af of er nog aspecten zijn die wel uit de voorgaande overlegmomenten naar voren zijn gekomen maar die niet in het voorliggende bestuursakkoord zijn meegenomen.

Het CDA vraagt zich af of er al duidelijkheid is over hoe de gezondheidszorg in de noodopvang door COA geregeld is.

GroenLinks is blij en trots op de stad dat het organiseren van de opvang hier tot nu toe zo goed gaat.

D66 mist een bijlage waarin de COA uiteenzet hoe zij de dagbesteding gaan opzetten.

Daarnaast vraagt zij zich aan of de vertraging ook financiële gevolgen voor de gemeente heeft.

BewustZW vraagt zich af of er een concreet communicatieplan is opgesteld met de omwonenden en met de Raad mocht er bijvoorbeeld zich iets voordoen in de noodopvang.

De ChristenUnie is blij met het plan en heeft verder geen vragen.

De voorzitter geeft het woord aan het College voor de beantwoording van de vragen

Het College geeft aan dat de opvang van de asielzoekers in de meeste plaatsen van ons land goed gaat. Helaas de krijgen de gemeenten waar het wat minder gaat de meeste aandacht.

Er hebben zich al 44 mensen aangemeld voor het structurele omwonendenoverleg. De verwachting is dat dit er uiteindelijk 15 zullen worden inclusief enkele vaste beroepskrachten zoals gemeente, politie en COA.

Er wordt in aparte groepjes gewerkt als het gaat over de beantwoording van specifieke vragen zoals over klachten, over de inrichting van de omgeving en over de beheersing van de risico’s zoals die in risicoanalyse worden opgenomen. Dit wordt dan later in het omwonendenoverleg weer doorgesproken.

Of de GGNet ook in het omwonendenoverleg zal komen is nog niet duidelijk. Wel is toegezegd dat in het overleg geen bestuurders maar wel ambtelijke vertegenwoordiging van de gemeente zoals wijkregisseurs zullen plaatsnemen.

Over de beperking in de toegang op het terrein kan het College alleen maar melden dat het COA daarover alleen iets over de vluchtelingen te zeggen heeft en GGNet over haar bewoners.

De VVD vraagt of er sprake is van een afgezet terrein.

Het College beaamt dit echter er is nog een overleg hierover tussen COA en GGNet. De COA wil een afgezet en veilig terrein terwijl GGNet graag een open terrein heeft waar vrijheid gevoeld wordt.

Het College beaamt dat bijlage C over de dagbesteding ontbreekt. Het College zegt toe dat deze morgen naar de forumleden wordt toegezonden. Het is overigens dezelfde als die in de overeenkomst van het AZC.

Het College kies er voor om bij de opzet van het communicatieplan dezelfde opzet te gebruiken als die bij het AZC. In de nieuwsbrief is gevraagd of de aangeschreven bewoners de brief willen blijven ontvangen via papier of mail of helemaal niet meer.

Bij de noodopvang zijn ca. 2900 omwonenden aangeschreven. Dit is veel meer dan bij het AZC. Dit komt mede omdat allerlei mogelijke looproutes in kaart zijn gebracht. Tevens is er de verwachting dat mensen zonder leefgeld meer gaan rondzwerven dan bij het AZC het geval is, waar vluchtelingen al wel een bijdrage krijgen. De impact van rondzwevende asielzoekers is ook onderdeel van de risicoanalyse.

Doordat er tussen het opschuiven van de opening van de noodopvang en de opening van het AZC zo’n korte tijd zit is er volgens het College nog maar zeer korte tijd is om ervaring op te doen. Dit kan een risico zijn en betekend dat we extra alert moeten op voorkomende problemen en dat er mogelijk extra communicatie moet worden ingezet om eventueel mensen tijdig op de hoogte te brengen. Een ander risico is dat er minder tijd is voor het opzetten van infrastructuur van het onderwijs omdat alle kinderen er in één keer zijn.

VVD vraagt zich of voor deze school ook zomervakantie geldt? Het College geeft aan dat dat zo is.

Het College geeft aan dat er geen sprake is van verdringing tussen vrijwilligers en werknemers bij noodopvang, omdat daar voornamelijk sprake is van vrijwilligers.

In het onderwijs staat Nederlandse taal als nummer één. Het COA zelf gaat over het bijbrengen van normen en waarden buiten het onderwijs om.

Vanwege de tijd stelt de voorzitter voor om de rest van de vragen schriftelijk door het College te laten beantwoorden. Het College geeft daarbij wel aan dat zij er nu vanuit mag gaan dat er geen bezwaren meer zijn vanuit het forum om het bestuursovereenkomst te ondertekenen.

De voorzitter concludeert dat er geen vragen meer zijn er ook geen bezwaren zijn tegen het ondertekenen van het bestuursakkoord en sluit vervolgens de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in