Pagina delen

Zienswijze Raad aanvraag Vangnetregeling 2015

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. kennis te nemen van het document 'Tekort op het Buigbudget, Analyse van (mogelijke) oorzaken en maatregelen gericht op terugdringing' en de bijbehorende prognose, analyse en maatregelen;
  2. de zienswijzebrief Zienswijze Raad Vangnetregeling 2015 vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Participatiewet. De uitvoering van het gedeelte voor bijstandsgerechtigden is ondergebracht bij de GR Het Plein. Ten behoeve van het verstrekken van de bijstandsuitkeringen ontvangen gemeenten van het Rijk een budget (Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorzieningen gemeenten; hierna Buigbudget).

Gemeenten die een tekort hebben op dit budget moeten hiervoor in beginsel hun eigen middelen aanspreken. Naar verwachting is het Buigbudget voor 2015 onvoldoende om alle uitkeringen te dekken. Hoewel het Rijk er van uitgaat dat de toegekende budgetten toereikend zijn heeft het Rijk heeft een (voorlopig) vangnet ingericht.

Voor aanspraak op dit vangnet moet het tekort van de gemeente tenminste 5% van het toegekende Buigbudget zijn. Over het tekort boven die 5% kan compensatie gevraagd worden ter hoogte van de helft. Bij toekenning wordt een tekort dat meer dan 10% bedraagt volledig gecompenseerd. De verwachting op basis van prognoses is dat de compensatie voor de gemeente € 2.732.884,- zal bedragen.

Om in aanmerking te komen voor compensatie moet een aanvraag voldoen aan een aantal voorwaarden, waaronder een pakket aan maatregelen om tot een reductie te komen. Er moet een document zijn, waarin uw raad de opvattingen deelt over de analyse en de maatregelen. Daarvoor is de procedure van een zienswijze gekozen (en door deskundigen geadviseerd).

In Zutphen verwachten we in 2015 een tekort op het Buigbudget van bijna € 4 miljoen.

Beoogd effect

Het bijgevoegde document 'Tekort op het Buigbudget, Analyse van (mogelijke) oorzaken en maatregelen gericht op terugdringing' (hierna 'Tekort op het Buigbudget...') dient de twee bovenstaande doelen: aanvraag van de vangnetuitkering (eenmalige uitkering door het Rijk) en opstellen van een pakket maatregelen gericht op terugdringing en dus structureel verkleinen van het tekort op het Buigbudget.

Om in aanmerking te komen voor de aanvullende uitkering moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan, waaronder in 2015 opstellen van een analyse en maatregelen gericht op terugdringing van het tekort dat tevens in 2015 is afgestemd met de gemeenteraad. Aan de hand van de zienswijzeprocedure wordt de analyse en het pakket maatregelen gedeeld met uw raad en wordt u in de gelegenheid gesteld daarover een zienswijze te geven. Het vaststellen van een zienswijze in 2015 door de raad is essentieel voor een ontvankelijke aanvraag.

Argumenten

1. In het document wordt een goede analyse gegeven van de werking van het Buigbudget, het verdeelmodel, prognoses van inkomsten en uitgaven Buigbudget, analyse van mogelijke oorzaken voor het tekort.

De totstandkoming van de budgetten en de verdeling daarvan zijn ingewikkelde processen en worden beïnvloed door vele factoren. De analyse helpt om de materie goed inzichtelijk te krijgen en te begrijpen waarom er in Zutphen een tekort is.

2. In het document worden de maatregelen beschreven die dienen ter onderbouwing van de aanvraag en die moeten leiden tot terugdringing van de tekorten.

Het document gaat uit van groeien naar het landelijk gemiddelde van resultaten. Het pakket aan maatregelen moet instroom beperken, uitstroom bevorderen, terugvordering verbeteren en handhaving effectiever maken.

3. Door de zienswijzeprocedure en het document 'Tekort op het Buigbudget...' wordt voldaan aan verschillende voorwaarden die gesteld worden aan de aanvraag vangnetregeling 2015.

Voor 15 augustus 2016 moet een aanvraag ingediend zijn, waarbij (als document) worden toegevoegd: een analyse van de oorzaak en omvang van het tekort, prognoses voor de komende jaren, een pakket maatregelen die worden genomen en/of overwogen worden om het tekort terug te dringen, de opvattingen van de gemeenteraad over de analyse en de voorstellen en een overzicht van feitelijk genomen maatregelen. Daarvoor dient het opgestelde document.

4. De zienswijze moet de opvattingen weergeven van de gemeenteraad, waarmee tegelijk wordt voldaan aan één van de voorwaarden.

Ten behoeve van bespreking in uw forum en uw raad is een conceptbrief opgesteld die kan dienen als bespreekstuk. De zienswijze heeft als doel om de aanvraag van een uitkering veilig te stellen, maar tegelijk biedt de brief/procedure u de mogelijkheid in gesprek te gaan over feiten, prognoses, beleid en uitvoering rondom de Buigbudgetten.

5. De aanvraag kan het tekort op de Buigbudgetten voor 2015 verkleinen en het pakket maatregelen moet het structurele tekort verder terugbrengen.

De tekorten op de Buigbudgetten lopen steeds verder op en zijn een aanslag op de totale begroting. De vangnetuitkering en de maatregelen moeten helpen om de tekorten terug te dringen. Daarnaast wordt ook gedacht aan andere maatregelen, die we hier kort als de Taskforce Werk aanmerken.

6. De kosten van de maatregelen worden gedekt uit de te verwachten opbrengsten.

Om de maatregelen te implementeren is een investering nodig. De kosten daarvan worden gedekt uit de te verwachten opbrengsten, waardoor de kosten voor bedrijfsvoering zullen stijgen. Het Plein ziet naast deze voorkeursrichting twee alternatieve dekkingsmogelijkheden: verschuiven van prioriteiten en verhogen van de begroting van Het Plein.

Kanttekeningen

1. Van sommige maatregelen kun je zeggen dat ze al onderdeel uitmaken van de taken van Het Plein.

Een aantal maatregelen ondersteunen wij, een aantal echter beschouwen wij echter al als onderdeel van onze kaderstelling en de opdracht die Het Plein eerder al heeft ontvangen. Een aantal maatregelen zien wij ook alleen slagen en ondersteunen wij alleen als er ook flankerende aandacht is voor de bejegening van cliënten, professionalisering van de werkgeversbenadering en ontwikkeling van een Taskforce Werk.

2. Een aantal maatregelen in het pakket hebben consequenties die momenteel nog niet geheel te overzien zijn.

Uw raad moet een zienswijze geven over het pakket om een compensatie veilig te stellen, ook al bent u het (nog) niet eens met alle maatregelen of de consequenties ervan. Daarmee zou de aanvraag in gevaar kunnen komen, bijvoorbeeld omdat het Rijk vindt dat er onvoldoende maatregelen worden genomen. De regeling biedt de ruimte om nu te besluiten over maatregelen die worden genomen en/of worden overwogen en daar op een later moment, bijvoorbeeld als we spreken over het jaarplan voor 2016 of de begroting voor 2016 en 2017, verder over te spreken.

Risico’s

1. De kans bestaat dat het Rijk de aanvraag niet zal honoreren en geen compensatie zal geven voor de tekorten op de Buig. Gezien de inspanningen die verricht zijn voor het opstellen van het document en de maatregelen wordt die kans klein geacht.

2. Het plan gaat uit van toewerken naar het landelijk gemiddelde. Gezien de ontwikkelingen en Zutphense cijfers is de ambitie hoog. Het Plein stelt zelf dat de maatregelen ambitieus zijn, maar ook realistisch. De becijfering van de investering laat zien dat er reëel is nagedacht over kosten en baten. Intensieve gesprekken met Het Plein moeten waarborgen dat er resultaten worden geboekt en nadere keuzes kunnen worden voorbereid. Daarbij moet het Bestuurlijk Arrangement, dat bijna gereed is, verder kunnen ondersteunen

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Verdere besluitvormingsproces:

Besluitvormingsstap

Datum

Vaststelling in DB Het Plein

14 oktober 2015

Behandeling in Colleges

27 oktober 105

Uiterlijke datum ontvangst advies cliëntenraad

5 november 2015

Behandeling in raadsforum Zutphen

16 november 2015

Vaststelling zienswijze in raad Zutphen

30 november 2015

Vaststelling zienswijze in raad Lochem

7 december 2015

Vaststelling zienswijzen in DB Het Plein

Januari 2016

 

Rapportage/evaluatie

De extra maatregelen zullen een plek krijgen in het jaarplan van Het Plein. De resultaten van de extra maatregelen zullen via de bestuursrapportages en het jaarverslag verantwoord worden.

In de zienswijze worden twee extra vormen van evaluatie/rapportage voorgesteld: Een die toeziet op de effectiviteit van de investering en een die ziet op een benchmark als de maatregelen effectief blijken te zijn en Het Plein op het landelijk gemiddelde uitkomt.

Financiën

1. De aanvraag van de vangnetregeling kan volgens de prognoses een compensatie van het Rijk opleveren van € 2.732.884,- voor 2015. Vanaf 2016 wordt uitgegaan van een besparing van € 1,0 miljoen in 2016 oplopende tot € 1,7 miljoen in 2017 (en verder) voor de gemeenten Zutphen en Lochem gezamenlijk. Voor Zutphen is de besparing in 2016 € 733.399,- en € 1.318.068 in 2017.

De kosten bedragen voor 2016 € 214.500,- en vanaf 2017 € 189.500,- (gezamenlijk voor Zutphen en Lochem).

2. In het kader van de gemeentelijke begroting heeft de gemeente Zutphen aangegeven van Het Plein maatregelen te verwachten die de uitgaven op het Buigbudget in 2016 voor alleen de gemeente Zutphen met € 800.000,- omlaag te brengen ten opzichte van de begroting 2016.

Met totale pakket van maatregelen dat Het Plein hier voorstelt in het kader van de vangnetregeling wordt voor de gemeente Zutphen in 2016 een besparing van ruim € 733.000 bereikt ten opzichte van de begroting, dit loopt in 2017 op naar € 1,3 miljoen. Hiermee blijft de besparing iets achter bij de gestelde opdracht, maar Het Plein wil een ambitieuze doch realistische doelstelling neerleggen. Een verdere reductie van het tekort brengt met zich mee dat de gemeente op de benoemde indicatoren beter zal moeten presteren dan het landelijk gemiddelde.

Het Plein is in het kader van de gemeentelijke begroting voor 2016 gevraagd uit te gaan van € 800.000,-. Daarbij wordt echter aangegeven dat rekening wordt gehouden met de opmerkingen die Het Plein daarover aangeeft.

3. De investeringskosten voor de aanvullende maatregelen zijn nog niet opgenomen in de huidige begroting van Het Plein. Om deze kosten te dekken stelt Het Plein voor dat de investeringen worden gefinancierd uit de verwachte opbrengsten. De besparingen op de uitgaven uit het Buigbudget blijven hierbij bestaan, maar in de totale begroting van Het Plein zullen de kosten voor de bedrijfsvoering met eenmalig € 214.500 toenemen in 2016 en met € 189.500 in 2017 en verder (gezamenlijk voor zowel Lochem als Zutphen). De gehele besparingen op het Buigbudget worden hiermee behaald, maar de kosten voor de bedrijfsvoering liggen hoger. Het effect van de maatregelen op de gehele begroting ligt dus ongeveer € 200.000 lager. Naast het voorstel van Het Plein zijn er zijn er twee alternatieve dekkingsmogelijkheden, waar niet de voorkeur naar uitgaat cq die niet zijn gekozen.

Bijlagen

Zienswijzebrief

Tekort op het Buigbudget, Analyse van (mogelijke) oorzaken en maatregelen gericht op terugdringing.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0172

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 28 oktober 2015 met nummer 71049b e s l u i t :

  1. kennis te nemen van het document 'Tekort op het Buigbudget, Analyse van (mogelijke) oorzaken en maatregelen gericht op terugdringing' en de bijbehorende prognose, analyse en maatregelen;
  2. de zienswijzebrief Zienswijze Raad Vangnetregeling 2015 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 30 november 2015 Naar boven

Toelichting griffie

De gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Participatiewet. De uitvoering van het gedeelte voor bijstandsgerechtigden is ondergebracht bij de GR Het Plein. Ten behoeve van het verstrekken van de bijstandsuitkeringen ontvangen gemeenten van het Rijk een budget (Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorzieningen gemeenten; hierna Buigbudget).

Gemeenten die een tekort hebben op dit budget moeten hiervoor in beginsel hun eigen middelen aanspreken. Naar verwachting is het Buigbudget voor 2015 onvoldoende om alle uitkeringen te dekken. Hoewel het Rijk er van uitgaat dat de toegekende budgetten toereikend zijn heeft het Rijk heeft een (voorlopig) vangnet ingericht.

Voor aanspraak op dit vangnet moet het tekort van de gemeente tenminste 5% van het toegekende Buigbudget zijn. Over het tekort boven die 5% kan compensatie gevraagd worden ter hoogte van de helft. Bij toekenning wordt een tekort dat meer dan 10% bedraagt volledig gecompenseerd. De verwachting op basis van prognoses is dat de compensatie voor de gemeente € 2.732.884,- zal bedragen.

Om in aanmerking te komen voor compensatie moet een aanvraag voldoen aan een aantal voorwaarden, waaronder een pakket aan maatregelen om tot een reductie te komen. Er moet een document zijn, waarin uw raad de opvattingen deelt over de analyse en de maatregelen. Daarvoor is de procedure van een zienswijze gekozen (en door deskundigen geadviseerd).

In Zutphen verwachten we in 2015 een tekort op het Buigbudget van bijna € 4 miljoen.

De raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van het document 'Tekort op het Buigbudget, Analyse van (mogelijke) oorzaken en maatregelen gericht op terugdringing' en de bijbehorende prognose, analyse en maatregelen, en om de zienswijzebrief Zienswijze Raad Vangnetregeling 2015 vast te stellen.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 30-11-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPH.M.H. Giesen
D66H. Brouwer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering heet de aanwezigen welkom en geeft eerst het woord aan het college.

College: In voorgaande jaren kon de gemeente op een eenvoudige wijze bij een tekort op de rijksvergoeding voor uitkeringen een aanvullende uitkering vragen. Nu geldt echter een nieuwe vangnetregeling. Bij een aanvraag moet ook meteen een plan worden ingediend waarin de gemeente aangeeft waardoor de tekorten zijn ontstaan en welke inspanningen zij verricht om tot een reductie daarvan te komen. Dat plan moet zijn voorzien van een zienswijze van de raad. Het plan voorziet in een viertal maatregelen. Voor Zutphen gaat het om een bedrag van 2,7 miljoen euro dat door middel van de vangnetregeling van het rijk kan worden ontvangen. De aanvraag moet voor het eind van het jaar zijn ingediend. Vanwege die tijdsdruk heeft het college een concept-zienswijze voor de raad opgesteld.

Stadspartij: Hoe wordt de effectiviteit van de maatregelen gemonitord? Indien de doelstelling niet wordt gehaald, welk effect heeft dat op de tegemoetkoming? Krijgt Het Plein financiële ruimte voor extra inzet?

GroenLinks: Het is belangrijk de aanvraag tijdig in te dienen, maar het maatregelenpakket roept wel vragen op. Wanneer wordt daarover in het forum inhoudelijk gesproken; in hoeverre zijn die maatregelen al niet in gang gezet? De dienstverlening zou er niet onder moeten lijden. Klopt het dat het tekort voor de gemeente uitkomt op 1,3 miljoen euro? Is het reëel te verwachten dat de opbrengst van de maatregelen voldoende is; veel ligt buiten de invloedssfeer van de gemeente. In hoeverre is er winst te behalen uit een flexibele toepassing van de regels? De maatregelen zijn erg repressief van karakter en naar buiten gericht. Goed moet worden gekeken naar aanpassing van het vier-weken programma: persoonlijk contact is het best voor het welslagen van re-integratie.

CDA: Kan er nog inhoudelijk worden gediscussieerd over de maatregelen? Wat gebeurt er als het rijk niet bijspringt? Het maatregelenpakket lijkt logisch, maar is niet verrassend. Is het voldoende voor het rijk? De medewerkers van Het Plein moeten meer naar buiten gericht zijn.

Christen Unie: Is het bedrag van 2,7 miljoen euro het deel voor Zutphen?

SP: De aanvraag moet worden ingediend, maar het is zeer de vraag of het maatregelenpakket wel realistisch is: er zijn in Zutphen op elke vacature 27 mensen. Wat gaan de maatregelen betekenen voor de bijstandsgerechtigden? Er moet ook gekeken worden naar de effectiviteit van de organisatie van Het Plein.

PvdA: Hoe wil de SP besparen op de organisatie?

SP: Sommige cliënten van Het Plein hebben te maken met wel vier verschillende consulenten. Dat zou beperkt kunnen worden tot één.

VVD: Voor een deel wordt het voorgestelde maatregelenpakket al uitgevoerd. Werkgelegenheid zou ook in de verdere omtrek gezocht kunnen worden. Vraagtekens zijn te plaatsen bij het realiteitsgehalte van het maatregelenpakket. Ook moet gekeken worden naar de organisatie van Het Plein.

PvdA: Het gaat om 2,7 miljoen euro alleen voor Zutphen. De tekorten zijn deels een gevolg van de willekeur van het verdeelmechanisme. Daarmee is de gemeente afhankelijk van Den Haag. Daarom moet de aanvraag snel worden ingediend. Vormt het indienen van de aanvraag om in aanmerking te komen voor de vangnetregeling een gevaar voor experimenten? Hoeveel ruimte blijft er voor ideeën van cliënten zelf? Is er iets te zeggen over de taskforce werk?

D66: Wat gebeurt er als de doelstelling niet wordt gehaald?

Stadspartij: Heeft het bestuursakkoord dat met de VNG is gesloten over asielzoekers gevolgen voor de tekorten?

College: Het bestuursakkoord staat hier los van. Om in aanmerking te komen voor een uitkering uit de vangnetregeling moet de gemeente laten zien dat zij zich inspanningen getroost om tekorten terug te dringen. Daarvoor is extra geld nodig. Het voorstel is dit te halen uit de opbrengst van de vangnetregeling. Als het rijk niet bijspringt is het risico voor de gemeente.

CDA: Stelt het rijk eisen aan de maatregelen?

College: De gemeente moet laten zien wat ze doet. De voorlopige vangnetregeling is plotseling uit de lucht komen vallen toen bleek dat veel gemeenten niet toekomen met de BUIG-uitkering. Er is veel beweging en ook het ministerie weet niet precies hoe het uitwerkt. In januari kan met de raad van gedachten worden gewisseld over de inhoud van de maatregelen in combinatie met de taskforce werk. Er leven veel ideeën over het arbeidsmarktbeleid. Het college probeert die te bundelen. Daar zit ook experimenteerruimte. Het lijkt een goed idee over de experimenteerruimte ook een zinsnede op te nemen in de zienswijze.

GroenLinks: Dit is ook te verbinden met flexibel omgaan met de regels.

College: In de taskforce werk wordt meer gelet op het resultaat dan op de regels. Het Plein bekijkt op het gebied van de BBZ regeling naar Apeldoorn en Deventer, waar ze al verder zijn.

GroenLinks: stelt voor de discussie nu te beperken tot de concept-zienswijze en de inhoudelijke bespreking van de maatregelen in januari te doen.

College: Die bespreking kan dan plaatsvinden in een beeldvormend forum. De bespreking kan worden ingeleid met een memo, waarin de vanavond gestelde vragen aan de orde komen. De omvang van het huidige tekort is voor Zutphen 4 miljoen euro; op basis van de vangnetregeling verwacht het college een rijksbijdrage te ontvangen van 2, 7 miljoen. Het netto tekort is dan 1,3 miljoen euro.

GroenLinks: Kan het voorstel wellicht vanavond al door naar de raad?

College: Het voorstel heeft wel betekenis. Als het door de raad wordt besloten geeft hij daarmee opdracht aan Het Plein het maatregelenpakket uit te voeren. Dit pakket past overigens wel binnen de door de raad gestelde kaders. Ook moet de zienswijze nog worden aangevuld met een zinsnede over experimenteerruimte. Het is wenselijk dat de concept-zienswijze is aangepast voordat de raad het besluit neemt. De kwaliteit van de dienstverlening moet wel goed besproken worden.

GroenLinks: Bespreking van de kwaliteit van de dienstverlening kan juist in januari gebeuren. Het gaat dan ook om de vraag hoe de maatregelen stroken met die kwaliteit.

College: Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat niet alle maatregelen zonder meer akkoord zijn.

Stadspartij: Het is verstandig het voorstel volgens de normale procedure over twee weken in de raad te brengen. Dat geeft tevens de kans tot een goede terugkoppeling in de fracties.

College: De zienswijze moet een tekst van de raad zijn. Eventuele opmerkingen op het concept kunnen door de fracties deze week worden doorgegeven aan de ambtelijke ondersteuning, zodat er over twee weken een definitieve tekst ligt.

Vervolgens concludeert de voorzitter dat het voorstel voldoende besproken is en sluit hij de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 14 december 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 14-12-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Ingestemd is met de na de Forumbehandeling aangepaste zienswijze.
Geen amendementen ingediend