Pagina delen

Zienswijze op de ontwerpbegrotingen 2021 van de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Zutphen aan deelneemt

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. Naar aanleiding van de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Zutphen deelneemt:
  1. In te stemmen met de ontwerpbegrotingen 2021 onder het plaatsen van enkele opmerkingen en deze als zienswijze te sturen aan:

                    i.      de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG)

                    ii.      de GGD Noord- en Oost Gelderland

                   iii.      Basismobiliteit PlusOV

conform bijgevoegde conceptbrieven.

 1. In te stemmen met de ontwerpbegrotingen 2021 zonder het plaatsen van opmerkingen en dit als zienswijze te sturen aan:

                     i.      de Cleantech Regio (Stedendriehoek)

                    ii.      Tribuut

                   iii.      Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

conform bijgevoegde conceptbrieven.

 1. Kennis te nemen van de jaarrekeningen 2019 van de onder 1 genoemde gemeenschappelijke regelingen.
 2. Ten aanzien van de VNOG:
 • kennis te nemen van de Kaderbrief 2021-2024
 1. Ten aanzien van Tribuut:
 • tevens in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2020 zonder opmerkingen en dit als zienswijze te versturen (zie brief ontwerpbegroting 2021)
 1. Ten aanzien van Basismobiliteit PlusOV:
 • kennis te nemen van de Kadernotitie 2021-2024

Inhoud

 

Inleiding/aanleiding

De raad wordt jaarlijks in de gelegenheid gesteld om een zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Zutphen aan deelneemt.

Dit zijn:

 • Cleantech Regio (Regio Stedendriehoek)                                    
 • GGD Noord Oost Gelderland                                         
 • Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG)    
 • Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)                             
 • Tribuut belastingsamenwerking   
 • Basismobiliteit Plus OV                           

Tevens ontvangt de raad hierbij ter informatie de jaarrekeningen.

Net zoals vorig jaar clusteren wij alles in één raadsvoorstel.

Beoogd effect

De raad informeren over de jaarrekeningen en de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen, zodat de raad in de gelegenheid is om hierover zienswijzen kenbaar te maken. Zo kan de raad invloed uitoefenen op het stellen van financiële en inhoudelijke kaders voor de gemeenschappelijke regelingen, waaraan wij als gemeente Zutphen deelnemen.

Argumenten

ALGEMEEN

 

 1. Op deze wijze wordt voldaan aan een formele eis en kan invloed worden uitgeoefend op de financiële en inhoudelijke kaders van de gemeenschappelijke regelingen

In de Wet gemeenschappelijke regelingen (artikel 35) is vastgelegd dat de gemeenteraden in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen.

 

 1. De jaarstukken zijn ter informatie bijgevoegd

Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om de (voorlopige) jaarstukken toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Deze jaarstukken, die niet voor een zienswijze worden aangeboden, bieden achtergrondinformatie voor het beoordelen van de conceptbegrotingen en zijn daarom aan dit raadsvoorstel toegevoegd.

SPECIFIEK

 

A. Cleantech Regio (Stedendriehoek)

 

Inleiding

In de Cleantech Regio werken we samen met gemeenten, ondernemers, onderwijs en kennisinstellingen aan de ontwikkeling van een goed vestigingsklimaat voor onze inwoners en ondernemers.

De Cleantech Regio is een samenwerkingsvorm én een gebied (de Stedendriehoek). Twee organisaties staan

aan de basis van de Cleantech Regio en werken daarin samen:

 1. Regio Stedendriehoek, een gemeenschappelijke regeling (GR) met 8 gemeenten (Apeldoorn, Deventer, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen).
 2. Strategische Board, een stichting waarin ondernemers, onderwijs, kennisinstellingen en overheden samenwerken.

Jaarrekening 2019

De jaarstukken hebben vertraging opgelopen en zijn nog niet beschikbaar om aan gemeenten aan te bieden. De verwachting is dat de goedkeurende verklaring van de accountant begin juni 2020 wordt afgegeven. In de ontwerpbegroting 2021, op pagina 14, zijn in de kolom Rekening 2019 de cijfers opgenomen voor de accountantscontrole. Hieruit blijkt dat het jaar wordt afgesloten met een positief saldo van € 118.527.

Kadernota

Deze GR heeft geen kadernota opgesteld. Met het vaststellen van de ontwerpbegroting stemt de raad in met de inhoudelijke koers voor 2021 en het bijbehorende financiële kader.

Ontwerpbegroting 2021

Samen verder bouwen aan een sterke regio! Daar staat de regio voor.

In 2021 wordt er gewerkt aan de uitvoering van de Regiodeal en wordt er verder gewerkt aan de ambities uit de Agenda Cleantech Regio (2019-2023). Belangrijke onderwerpen in 2021 zijn:

 • De Regionale Energie Strategie. In 2021 wordt een definitief bod verwacht.
 • Het haalbaar en betaalbaar houden van wonen in onze regio.
 • Toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen.
 • Inzetten op slimme en schone mobiliteit.
 • Lobby: In 2021 zijn de Tweede Kamer verkiezingen. De regio gaat werken onder het motto: ´wij willen Nederland slim benutten´. Dit doen we samen met de andere regio´s uit Oost Nederland.

 De inwonerbijdrage 2021 voor onze gemeente is bepaald op € 135.881.

Zienswijze

Wij stellen voor om de volgende zienswijze kenbaar te maken aan de GR Stedendriehoek:

de Regioraad kan de voorliggende ontwerpbegroting 2021 als begroting 2021 vaststellen.

B. GGD Noord- en Oost Gelderland

Inleiding

De GGD Noord- en Oost-Gelderland voert voor de 22 deelnemende gemeenten de wettelijke gemeentelijke taken uit op grond van de Wet Publieke Gezondheid. Deze taken liggen voor een groot deel vast in wet- en regelgeving, maar bieden enige ruimte voor accenten, bijvoorbeeld op het gebied van preventie.

Jaarrekening 2019

De jaarrekening 2019 heeft een positief saldo van € 71.000 (voor de gehele NOG regio samen). Dit lichte overschot is o.a. veroorzaakt door het niet kunnen invullen van vacatureruimte vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Het AB van de GGD zal in juli 2020 besluiten over de bestemming van deze middelen. Voorstel van het DB is om deze middelen te bestemmen voor personele kosten voor het inlopen van de achterstand bij de jeugdgezondheidszorg als gevolg van de vacatures.

Kadernota

De raad heeft eerder een zienswijze ingediend naar aanleiding van de Uitgangspuntennota 2021 van de GGD NOG. Daarin is aangegeven dat de gemeente Zutphen zich inhoudelijk in grote lijnen kan vinden in de uitgangspunten. De Uitgangspuntennota ging uit van een indexering van 2,62 %.Vanwege de bezuinigingsnoodzaak in onze gemeente is in de zienswijze aan de GGD gevraagd om bezuinigingsscenario’s op te stellen van 3% en 6%. Daarbij is gevraagd om ook de inhoudelijke consequenties van de bezuinigingen in beeld te brengen, zodat daarna een goede inhoudelijke afweging gemaakt kan worden of er wel of niet bezuinigd moet worden.

Ontwerpbegroting 2021

De indexering valt in de ontwerpbegroting iets hoger uit dan in de Uitgangspuntennota. De ontwerpbegroting gaat uit van een indexering van 3,35%. De inwonerbijdrage gaat van € 15,76 per inwoner in 2020 naar
€ 16,30 per inwoner in 2021.De totale inwonerbijdrage voor Zutphen gaat van € 750.500 in 2020 naar
€ 781.222 in 2021.

Het DB van de GGD heeft besloten dat er, naar aanleiding van de zienswijzen van meerdere gemeenten, aanleiding is om een takendiscussie te voeren over het takenpakket en de betaalbaarheid van de GGD, waarbij het de uitdaging is om de GGD voldoende robuust te houden. Om deze discussie goed te voeren en hiervoor, in overleg met het AB, bezuinigingsscenario’s te ontwikkelen, is een tijdsinvestering nodig. Door de Coronacrisis en de belangrijke taken die de GGD hierin heeft (o.a. vanuit de infectieziekten bestrijding en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen), is er onvoldoende gelegenheid voor de GGD om dit nu voor het vaststellen van de ontwerpbegroting 2021 in juli te doen. In de ontwerpbegroting zijn daarom nog geen bezuinigingsscenario’s meegenomen. Het DB stelt voor vanaf juli 2020 de scenario’s op te stellen, zodat hierover in november 2020 besloten kan worden. De bezuinigingsvoorstellen kunnen dan worden verwerkt in de begroting van 2022.

Zienswijze

Wij stellen voor om de volgende zienswijze kenbaar te maken aan de GGD NOG:

 • We kunnen ons inhoudelijk vinden in de ontwerpbegroting 2020 van de GGD NOG;
 • We waarderen het erg dat naar aanleiding van de zienswijzen, is toegezegd om dit jaar een takendiscussie te gaan voeren over de taken en betaalbaarheid van de GGD;
 • We hebben zeer veel waardering voor de bijzondere inspanning van de GGD medewerkers in deze Coronaperiode. En we hebben er alle begrip voor dat dit niet te combineren is met een takendiscussie tegelijkertijd;
 • We willen vragen om in 2021 (als de Coronacrisis hopelijk geluwd is), al wel extra terughoudend om te gaan met de uitgaven, op basis van de dan gevoerde takendiscussie.

C. Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG)

Inleiding

Op 15 januari 2020 heeft het Algemeen Bestuur de toekomstvisie van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) vastgesteld. Het bestuur heeft daarin de accenten voor de VNOG bepaald: zelfredzaam en risicobewust, vakbekwaam en deskundig, sterke informatiepositie en financieel gezond. De ontwerpprogrammabegroting 2021-2024 is conform deze accenten opgesteld.

Aanleiding voor de toekomstvisie waren de oplopende kosten bij de VNOG. Bij ongewijzigd beleid zou het financieel tekort structureel oplopen. Dit vroeg om maatregelen en een andere visie in de regio op hulpverlening bij brand, incidenten en crisissituaties om de organisatie financieel gezond te houden.

Alle investeringen en besparingen zijn opgenomen en verwerkt in de concept programmabegroting 2021-2024. Deze wordt nu ter zienswijze voorgelegd bij de gemeenteraden.. De toekomstvisie is het fundament waarop de VNOG de komende jaren verder bouwt.

De begroting is meerjarig sluitend. De mogelijkheid bestaat dat in de toekomst nieuw beleid en autonome ontwikkelingen tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage leiden. Mocht dit het geval zijn, dan wordt dit via de reguliere Kadernota’s ter besluitvorming aan het algemeen bestuur van de VNOG voorgelegd.

Jaarrekening 2019

Er wordt een positief jaarresultaat over 2019 verwacht. Er is € 4.200.000 minder uitgegeven dan begroot. De lagere uitgaven zijn niet ten koste gegaan van de operationele uitvoering en de veiligheid.

Het saldo is ontstaan door: het structureel tekort van 2018 van € 2.750.000 is aangevuld met een incidentele bijdrage van € 4.500.000 voor de reparatie van de VNOG begroting, zoals vastgesteld in de 1e begrotingswijziging 2019. Bij gelijkblijvende uitgaven is het overschot € 2.750.000. Het werkelijk resultaat is € 1.950.000 hoger. Dit is ontstaan door: vacatures (€ 800.000), minder inhuur (€ 600.000), minder vrijwilligerskosten (€ 430.000) en diversen (€ 120.000).

Het Dagelijks Bestuur overweegt het Algemeen Bestuur voor te stellen om het saldo over 2019 binnen de VNOG te houden. Het Algemeen Bestuur neemt hier pas op 25 juni een besluit over. Na bestemming (zie opsomming hieronder) resteert hiervan € 1.200.000:

 • Incidentele veranderkosten Toekomstvisie: € 540.000.
 • Voorbereidingskosten omvorming wagenpark e.d.: € 360.000
 • Buffervermogen: om incidentele onvoorziene kosten, mogelijke autonome ontwikkelingen, tegenvallers e.d. te dekken.

Het verzoek is om kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2019. Naar aanleiding van bijvoorbeeld de accountantscontrole kunnen nog wijzigingen in de jaarstukken worden aangebracht.

Eerste begrotingswijziging 2020

We hebben geen begrotingswijziging van de VNOG ontvangen.

Kadernota

In reguliere jaren verschijnt in december altijd een concept Kadernota die via de colleges voor een reactie aan de raden wordt aangeboden. Dit is niet wettelijk verplicht, maar gebeurt in het kader van betrokkenheid en transparantie. In 2020 is de Kadernota eenmalig vervangen door de Kaderbrief 2021-2024 door het traject rondom de Toekomstvisie VNOG. De Kaderbrief is vastgesteld door het bestuur en ter kennisname bijgevoegd. De Toekomstvisie heeft op de Lijst Ingekomen Stukken gestaan van 9 maart 2020, rubriek E, nummer 02.

Ontwerpbegroting 2021

De vastgestelde Kaderbrief en de implementatie van de Toekomstvisie zijn verwerkt in de begroting 2021. In de regeling is bepaald dat het verdeelmodel eens per vier jaar wordt geactualiseerd; in 2021 voor het eerst. De waarden uit de laatste septembercirculaire (september 2019) zijn gebruikt om de bijdrage te actualiseren. De gemeentelijke bijdrage stijgt alleen als gevolg van de loon- en prijsindexering. De bijdragen worden bij de gemeenten in rekening gebracht conform de percentages van het verdeelmodel 2021. Door de nieuwe verdeling heeft Zutphen te maken met een structurele verlaging (vanaf 2021) van de bijdrage voor de VNOG van € 28.400. Dit is verwerkt in onze begroting. Voor Zutphen komt de bijdrage neer op een bedrag van € 2.702.000 (5,68%) in 2021.

Huisvestingskosten

Door de bezuinigingen zijn de huisvestingskosten (exploitatiekosten) voor de brandweerkazernes geschrapt uit de begroting van de VNOG. De huisvestingskosten voor de brandweerkazernes komen vanaf 2020 ten laste van de gemeenten. Het gaat voor Zutphen om een bedrag van € 177.000 per jaar.

Aanvankelijk kregen wij € 15.000 per jaar aan huurinkomsten van de VNOG voor de brandweerkazerne. Dit bedrag is verhoogd naar € 40.000 per jaar. Het bedrag van de huisvestigingskosten € 152.000 (€ 177.000 -
€ 25.000 aan extra huurinkomsten) is nog niet in onze begroting opgenomen. Het bedrag voor 2020 wordt meegenomen in het dekkingsvoorstel van de BURAP.

Zienswijze

Wij stellen voor om de volgende zienswijze kenbaar te maken aan de VNOG:

Na een roerige periode met tekorten en organisatorische perikelen kan de VNOG weer aan de toekomst bouwen. De gemeenteraad is actief betrokken geweest bij alle bezuinigingen en het opstellen van de toekomstplannen. De VNGO wordt bedankt voor alle inzet van de afgelopen periode en het feit dat het gelukt is om de begroting meerjarig sluitend te krijgen.

Er wordt akkoord gegaan met het voorstel om het voordeel van € 1.200.000 bij de VNOG te laten en niet terug te storten.

Mocht nieuw beleid en autonome ontwikkelingen tot een toekomstige stijging van de gemeentelijke bedrage leiden dan worden wij net zoals alle andere jaren actief betrokken.

Overige informatie

Vanwege de coronamaatregelen is niet helemaal te overzien hoe de zienswijzenprocedure in de VNOG zal verlopen. Vooralsnog beoogt de VNOG om voor de ‘jaarstukken 2019’ en de ‘begroting 2021-2024’ de wettelijke termijnen te halen (25 juni in het Algemeen Bestuur). De VNOG spant zich ervoor in dat het jaar 2019 kan worden afgesloten en er in ieder geval een vastgestelde begroting voor 2021 tijdig beschikbaar zal komen.

D. Basismobiliteit PlusOV

Inleiding

PlusOV is de uitvoeringsorganisatie voor het vraagafhankelijk en routegebonden vervoer in de Stedendriehoek. In een Gemeenschappelijke Regeling (GR) werken 9 gemeenten samen, te weten Apeldoorn, Deventer, Brummen, Epe, Heerde, Hattem, Lochem, Voorst en Zutphen.

Jaarrekening 2019

De gemeente Zutphen is, samen met Apeldoorn en Deventer, gestopt met het routegebonden vervoer en voert dit nu in eigen beheer uit. De jaarrekening 2019 wordt positief afgesloten. De uitgaven vallen overall
€ 944.000 lager uit dan begroot. De reductie van het aantal deelnemers heeft bijgedragen aan het positieve resultaat van het routegebonden vervoer, die met name in de tweede helft 2019 is gerealiseerd.

Ook de uitgaven van het vraagafhankelijk vervoer zijn lager uitgevallen dan begroot. De kosten zijn lager dan in 2018, terwijl het vervoersvolume nagenoeg gelijk is gebleven. PlusOV voert voor de gemeente Zutphen dit vervoer vooralsnog uit.

De organisatiekosten zijn weliswaar gedaald, maar nog altijd hoger dan gewenst. In het meerjarenprogramma is daarom een taakstelling opgenomen. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld.

Kadernota

In de kadernota voor de begroting van 2021-2024 staan de risico’s en beheersmaatregelen van PlusOV. Voor de gemeente Zutphen zijn die van belang voor zover deze betrekking hebben op het vraagafhankelijk vervoer.

Het jaar 2020 staat in het teken van kostenreductie met behoud van kwaliteit. Dit is een grote uitdaging. Immers het verlagen van zowel organisatie- als vervoerskosten is één van de belangrijkste overwegingen geweest om te starten met de gemeenschappelijke vervoerscentrale. In 2020 starten PlusOV met de voorbereiding van de nieuwe aanbesteding van het vraagafhankelijk vervoer. De huidige contracten lopen af per 1 augustus 2021.

Ontwerpbegroting 2021

In de opzet van de meerjarenbegroting zijn belangrijke technische wijzigingen doorgevoerd. Zo heeft onderscheid tussen beheer- en regiekosten plaatsgemaakt voor één kostensoort, te weten organisatiekosten. Deze zijn verdeeld over de verschillende programma’s en overhead. De oorspronkelijke opzet maakte het nodeloos ingewikkeld. Daarvoor is een verdeelsleutel opgesteld die het makkelijk maakt om die kosten, die niet direct zijn toe te schrijven aan een van de beide vervoerssoorten , toch te kunnen bepalen.

In 2021 is deze:

- 84,17% vraagafhankelijk vervoer;

- 15,83% routegebonden vervoer.

Deze verhouding wordt jaarlijks in de begroting opnieuw berekend.

De belangrijkste kostenpost, te weten de loonkosten, daalt in 2021 naar 1,765 miljoen en blijft zo binnen de begroting. De grootste reductie vindt plaats in het routegebonden vervoer, vanwege de uittreding van Apeldoorn, Zutphen en Deventer.

De gemeente Zutphen neemt in 2021 alleen nog het vraagafhankelijk vervoer af. Deze zijn begroot op
€ 738.734,-, waarvan de organisatiekosten € 195.900 bedragen (26,5 %). Het vraagafhankelijk vervoer is stabiel. Zo bleef de stiptheid in 2019 boven de norm (95%). Ook het aantal klachten bleef binnen de norm (0,3%).

Zienswijze

Wij stellen voor om de volgende zienswijze kenbaar te maken aan PlusOV:

Tot grote tevredenheid wordt geconstateerd dat de begroting van PlusOV inzichtelijker is geworden door de technische wijzigingen die zijn doorgevoerd. De scheiding in kosten tussen het routegebonden en vraagafhankelijk vervoer draagt daar zeker aan bij. Zeker nu de gemeente Zutphen geen routegebonden vervoer meer afneemt van PlusOV.

Tevens wordt waargenomen dat er blijvende aandacht is voor kostenreductie met behoud van kwaliteit. In de meerjarenbegroting 2021-2024 wordt gesproken over een investeringsplan om de efficiency en daarmee kostenreductie van de vervoerscentrale blijvend te realiseren. Dat zal de dienstverlening naar de klant ten goede komen. De wens is dan ook om blijvend geïnformeerd te worden over de effecten daarvan.

E. Omgevingsdienst Achterhoek

Inleiding

De omgevingsdienst Achterhoek voert voor onze gemeente de wettelijke taken uit op het gebied van milieu. De taken zijn vergunningverlening, toezicht en handhaving en specialistische taken zoals op het gebied van geluid, lucht en bijvoorbeeld externe veiligheid. De taken zijn vertaald in producten waarvoor wordt betaald door de deelnemers. Dit betekent dat wanneer er bijvoorbeeld meer bedrijven opstarten er meer vergunningen of meldingen worden aangevraagd en onze kosten stijgen. In 2019 werden er juist minder procedures aangevraagd om diverse maatschappelijke redenen waardoor de kosten zijn gedaald.

Jaarrekening 2019

De regionale jaarrekening 2019 van de ODA sluit met een nadelig resultaat van € 668.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

 • Lagere deelnemersbijdrage (€ 430.000). Doordat de gemeenten minder producten hebben afgenomen is de omzet gedaald. Merendeels komt het door weinig maatschappelijke beweging in het bedrijfsleven of landelijke regelgeving en daardoor minder aanvragen.
 • Personele mobiliteitstrajecten (€ 211.000). Door schaarste aan deskundig personeel op de arbeidsmarkt is gekozen voor omscholing en intensieve interne begeleiding van enkele gemotiveerde kandidaten om de vacatures op te vullen. Dit betreft dus de kosten voor de mobiliteitstrajecten van een aantal medewerkers en de advisering en begeleiding hierop.

Voor de gemeente Zutphen zag het plaatje er in 2019 als volgt uit.

Minder afgenomen:

 • Toezicht en handhaving                                           €   29.800
 • Vergunningen                                                         €   34.200
 • Advies en specialisme                                             €   46.000

€ 110.000 terug ontvangen

Aanvulling tekort ODA door Zutphen                   €   37.000 (negatief)

Totaal resultaat 2019 voor gemeente Zutphen       €   73.000 (positief)

Ontwerpbegroting 2021

Met het vaststellen van deze ontwerpbegroting 2021 stemt u in met de koers voor 2021 en het bijbehorende financiële kader. De koers betreft het goed en transparant uitvoeren van de wettelijke taken binnen de lijnen van de eigen prestatie-indicatoren en de landelijke kwaliteitscriteria waarbij verder invulling wordt gegeven aan efficiencymaatregelen.

De bijdrage voor de gemeente Zutphen in 2021 is € 587.000. In de meerjarenraming van 2021 van de gemeente Zutphen is € 601.000 opgenomen. Kortom € 14.000 minder dan zelf geraamd.

Vanwege de bezuinigingsopgaven is de verlaging van de bijdrage een stap in de goede richting (2%). In zijn totaliteit is het een reële begroting. De effecten van de huidige coronacrisis zijn moeilijk in te schatten. Begrotingswijzigingen worden voorgelegd wanneer de gevolgen van de coronacrisis bekend zijn.

Kadernota

Deze GR heeft geen kadernota opgesteld.

Zienswijze

Wij stellen voor om geen inhoudelijke zienswijze kenbaar te maken aan de ODA.

Overige informatie

De ODA ziet het jaar 2021 met name in het teken staan van de invoering van de Omgevingswet. Gewerkt wordt aan participatie met de inwoners, vereenvoudiging van indiening van aanvragen en snellere doorlooptijden. Een grote opgave, terwijl er tegelijkertijd druk staat op de organisatie vanwege bezuinigingsopgaven bij de gemeenten.

Naast de Omgevingswet zijn er andere ontwikkelingen die zich aandienen in 2021. Bijvoorbeeld de Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Het RIVM heeft een landelijke lijst van stoffen opgesteld waarvan is aangegeven dat ze vanwege de schadelijkheid geweerd moeten worden uit de productieprocessen. Hier is landelijk beleid voor opgesteld. De ODA moet de nieuwe werkwijze verwerken in hun rol als toezichthouder en vergunningverlener

De gevolgen van de klimaatverandering, energiegebruik- en opwekking zijn thema’s die veel aandacht en samenwerking vragen. De ODA draagt daar vanuit expertise graag een steentje aan bij. Dat geldt ook voor samenwerkingsafspraken over bestrijden van milieucriminaliteit.

Organisatorisch

Bij toezicht en handhaving werkt de ODA al enkele jaren met een risico- en naleefgericht toezicht. Door slimme keuzes met de beschikbare capaciteit zo efficiënt mogelijk omgaan. Bij de producten vergunningen en advies gaat de ODA in 2021 ook werken met een prioritering. De prioriteringen worden vooraf voorgelegd aan de gemeenten.

Door te werken met een omzetbegroting is de ODA transparant in de kosten die in rekening worden gebracht bij de partners. Er wordt alleen betaald voor afgenomen producten en diensten. In principe worden schommelingen in de omzet opgevangen door het op- of afschalen met een flexibele schil van inhuurkrachten. Door onverwachte maatschappelijke ontwikkelingen is het soms moeilijk om goede inschattingen te maken van de af te nemen producten. Middels begrotingswijzigingsvoorstellen wordt daarin bijgestuurd.

F. Tribuut belastingsamenwerking

Inleiding

Tribuut voert sinds 1 januari 2016 de belastingtaak uit voor de gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. Tribuut is een bedrijfsvoeringsorganisatie met een enkelvoudig bestuur. Daardoor blijft autonomie op beleid voor belastingen bij de afzonderlijke gemeenten. De begroting 2021 borduurt voort op het bedrijfsplan en de begroting 2020, maar is wel de eerste begroting waarin de nieuwe kostenverdeelsystematiek is toegepast. In deze methodiek worden per activiteit per cluster de kosten vastgesteld, en deze worden op basis van verschillende verdeelsleutels naar de deelnemers verdeeld.

Jaarrekening 2019

Op 20 maart 2020 heeft het bestuur van Tribuut de definitieve jaarrekening 2019 en het jaarverslag 2019 vastgesteld. In verband met de problematiek rondom het Coronavirus heeft dit besluit plaatsgevonden na een e-mail consultatie.

Over het controlejaar 2019 heeft de accountant een goedkeurende verklaring afgegeven ten aanzien van getrouwheid. Helaas moeten wij u melden dat er voor het controlejaar 2019 een afkeurende verklaring is afgegeven ten aanzien van de rechtmatigheid.

Deze onrechtmatigheid heeft betrekking op een inkoopdossier waarbij Tribuut een marktanalyse heeft uitgevoerd, op basis waarvan aan alle relevante marktpartijen verzocht is om een offerte uit te brengen. Alle offertes zijn vervolgens door twee onafhankelijk deskundigen beoordeeld en op basis van de tijdsdruk en subsidiair het in gedrang komen van de continuïteit van de dienstverlening is de opdracht op basis van deze onderhandse aanbesteding gegund. Hiermee is wel recht gedaan aan de vier basisprincipes van de Aanbestedingswet (Non-discriminatie, Transparantie, Gelijke behandeling en Proportionaliteit). Echter, strikt formeel gezien is hiermee niet de verplichting tot het volgen van de procedure van een Europese aanbesteding gevolgd.

De accountant van Tribuut heeft erkend dat wel sprake is geweest van ‘een zorgvuldig proces bij het kiezen van de partij die de opdracht heeft gekregen’, echter kan niet anders concluderen dan dat ‘naar de letter van de wet’ geen correcte procedure gevolgd is; met derhalve gevolgen voor de verklaring op het gebied van rechtmatigheid.

Om te voorkomen dat er in de toekomst opnieuw een afkeurend oordeel volgt, heeft Tribuut reeds actie ondernomen waarbij alle inkooptrajecten worden doorgelicht. Zo kunnen er nog in 2020 - daar waar dit nodig blijkt - aanvullende maatregelen worden genomen. Vooralsnog is niet uit te sluiten dat dit zal leiden tot aanvullende, niet begrootte, kosten voor ondersteuning bij aanbestedingen.
Tribuut heeft het jaar 2019 afgesloten met een positief resultaat van € 26.506. Voor de gemeente Zutphen betekent dit een bedrag van € 5.186.

Eerste begrotingswijziging 2020

In de vergadering van 5 juli 2019 heeft het bestuur van Tribuut belastingsamenwerking de definitieve begroting 2020 vastgesteld. Door een toename in de uitkering van proceskostenvergoeding (PKV) moet de begroting op dit punt structureel opgehoogd worden.

Als een burger bij het indienen van een bezwaarschrift zich laat bijstaan door een deskundige en het bezwaarschrift wordt gegrond verklaard, moeten de kosten van deze deskundige worden vergoed. De hoogte van deze vergoeding is geregeld in het Besluit proceskosten bestuursrecht. Door de redelijk eenvoudige manier van het genereren van inkomsten zijn de zogeheten ‘no cure no pay’bureaus (ncnp) de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond geschoten. Deze bureaus bieden zich aan om het bezwaartraject voor de burger te doen en maken hierbij aanspraak op de PKV.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2019 van Tribuut is gebleken dat het saldo aan uitgekeerde PKV ruim
€ 420.000 bedraagt. Omdat er, mede door de landelijke tendens, reden is om aan te nemen dat deze stijging structureel is, is het noodzakelijk om een begrotingswijziging voor te stellen voor de begroting 2020. In de originele begroting 2020 van Tribuut is rekening gehouden met een PKV-budget van € 260.000, om te voorkomen dat er een financieel negatief resultaat wordt behaald in boekjaar 2020 wordt voorgesteld om dit budget te verhogen naar € 670.000 Dit bedrag is als volgt berekend:

 

 • De wettelijke tarieven voor de PKV zijn verhoogd waardoor de kosten per gegrond bezwaar- beroepschrift gemiddeld stijgen van € 700 naar € 750.
 • Het aandeel bezwaren en beroepen dat ‘no cure no pay’ bureaus indienen stijgt, waarbij deze bureaus steeds pro actiever worden in de werving van klanten.
 • Op basis van de verwachte stijging van het aantal bezwaren en beroepen neemt het aantal gegronde bezwaren toe van 600 naar 900. Het aantal gegronde bezwaren maal de gemiddelde kosten per bezwaarschrift maakt een totaal van 900 x € 750 = € 670.000 (afgerond)

 

Door deze wijziging zal de begroting 2020 van Tribuut toenemen met:

 

Budget nieuw                          € 670.000

Budget oud                             € 260.000

                                               € 410.000

Toename post onvoorzien      €     8.000

Totaal                                     € 418.000

 

Voor de deelnemende gemeenten betekent dit een stijging van de gemeentelijke bijdrage aan Tribuut.

 

Gemeente

2020 oud (x € 1.000)

2020 nieuw (x € 1.000)

Verschil (x € 1.000)

Apeldoorn

€ 2.943

€ 3.163

€ 220

Epe

€   616

€   664

€ 48

Lochem

€   600

€   647

€ 47

Voorst

€   390

€   421

€ 31

Zutphen

€   995

€ 1.067

€ 72

Totaal

€ 5.544

€ 5.962

€ 418

 

 

Kadernota

De kadernota is verwerkt in het Toekomstplan 2021-2024.  

 

Ontwerpbegroting 2021

De begroting is opgebouwd uit programmaonderdelen en paragrafen. Per programmaonderdeel zijn prestatie-indicatoren benoemd. De budgetten voor structurele en incidentele kosten in de begroting 2021 worden geïndexeerd op basis van de prijsontwikkeling 2019, die in de septembercirculaire 2019 van het rijk is aangegeven:

 • Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers: 2,90%;
 • Prijs overheidsconsumptie, netto materieel: 1,60%;
 • Prijs bruto binnenlands product: 1,70%.

 

De nieuwe indexering is vergelijkbaar met die van voorgaande begroting en leidt daardoor niet tot substantiële afwijkingen. De kosten voor de uitvoering van de belastingtaken worden conform de, in januari door het bestuur vastgestelde kostenverdeelsystematiek, verdeeld naar de gemeenten, op basis van de verschillende activiteiten per belastingsoort.

Hoewel sommige budgetten structureel verhoogd zijn, zoals het budget voor proceskostenvergoedingen, heeft Tribuut andere budgetten terug weten te dringen.

 

Zienswijze

Wij stellen voor om geen inhoudelijke zienswijze kenbaar te maken aan Tribuut.

 

Overige informatie

De gemeenteraad van Epe heeft in zijn vergadering van februari 2020 besloten tot het invoeren van Diftar per 2021. Echter, op dit moment zijn er nog onvoldoende gegevens beschikbaar om de financiële effecten in deze begroting te verwerken. Daarom zijn op verschillende plekken PM-posten opgenomen. Het verwerken van de financiële effecten zullen, zodra ze bekend zijn, zorgen voor een aanvullende bijdrage van Epe, evenals een herverdeling van de vaste kosten. Er is nu nog niet aan te geven wat voor gevolgen dit heeft voor de gemeente Zutphen.

 

 

Kanttekeningen

 

De (algemeen) besturen van de gemeenschappelijke regelingen stellen uiteindelijk de begrotingen vast

De (algemeen) besturen bepalen zelf of zij de ingediende zienswijzen overnemen of niet.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De ontwerpbegrotingen zijn ter inzage gelegd conform artikel 35 Wgr.

De door ons opgestelde voorlopige zienswijzen hebben wij alvast toegestuurd aan de gemeenschappelijke regelingen, zodat zij deze tijdig kunnen betrekken bij het opstellen van de definitieve begrotingen. Bij sommige gemeenschappelijke regelingen start de voorbereiding van de bestuursvergadering waarin de begroting definitief wordt vastgesteld al voordat de gemeenteraden de zienswijze zelf vast hebben kunnen stellen.

 

Rapportage/evaluatie

De gemeenschappelijke regelingen leggen jaarlijks verantwoording af aan de gemeenten via de inhoudelijke en financiële jaarstukken.

Financiën

Financiële kaders jaarrekening

In onderstaande tabel zijn de gevolgen voor de gemeente Zutphen inzichtelijk gemaakt. Het voordeel van de gemeenschappelijke regelingen voor 2019 is al opgenomen in de jaarrekening van de gemeente Zutphen. Na het afsluiten van de jaarrekening van de gemeente Zutphen zijn er nog resultaten bekend geworden van de gemeenschappelijke regelingen die gevolgen hebben voor de jaarrekening 2020. Na de vaststelling van de begrotingen 2020 van de gemeenschappelijke regelingen hebben er ontwikkelingen en mutaties plaatsgevonden die een wijziging van de begroting tot gevolg hebben. Tribuut heeft een begrotingswijzing ingediend voor een zienswijze.

 

Tabel:                                                                                    

GR

Gevolgen voor jaarrekening gemeente 2019

Gevolgen voor

jaarrekening gemeente 2020

Cleantechregio Stedendriehoek (Regio)

0

0

GGD Noord- en Oost Gelderland

0

0

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG)

0

0

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

110.000

-37.000

Tribuut belastingsamenwerking

0

-66.814

Basismobiliteit Plus OV

0

 

Totaal

110.000

-103.314

 • Bij een minbedrag is het een nadeel.

 

Tribuut belastingsamenwerking

Het nadeel van € 72.000 voor de proceskostenvergoeding van Tribuut wordt meegenomen in het dekkingsvoorstel van de 2e BURAP. Het aandeel van de gemeente Zutphen in het jaarrekeningresultaat
(€ 5.186) moet nog worden verwerkt. Doordat het na afsluiten van de jaarrekening 2019 bekend is geworden heeft dit een positief gevolg voor de jaarrekening 2020. Per saldo geldt een nadeel van € 66.814.

 

Omgevingsdienst Achterhoek

Het voordeel van € 110.000 is ontstaan door minder producten af te nemen dan begroot (de begroting van de ODA is gebaseerd op outputfinanciering). Dit is al op een eerder moment teruggestort naar de gemeente Zutphen en verwerkt in de jaarrekening 2019. Het nadeel van de gemeente Zutphen in de jaarrekening 2019 van de ODA is € 37.000. Dit nadeel moet nog worden verwerkt in de jaarrekening 2020.

 

Financiële kaders meerjarenbegroting

De eventuele financiële consequenties van de uiteindelijke begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen worden verwerkt in de meerjarenbegroting van de gemeente.

Hieronder is aangegeven wat de financiële gevolgen zijn als de ontwerpbegrotingen zonder wijzigingen worden vastgesteld.

 

Tabel:

GR

Gevolgen voor gemeentebegroting 2021

Cleantechregio Stedendriehoek

1.719

GGD Noord- en Oost Gelderland

-18.722

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG)

27.800

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

23.600

Tribuut belastingsamenwerking

-80.500

Basismobiliteit Plus OV

-13.134

Totaal

-59.237

 

Het nadelige verschil van € 59.237 voor de gemeenschappelijke regelingen wordt meegenomen bij het dekkingsvoorstel van de programmabegroting 2021 van de gemeente Zutphen.

 

Bijlagen

 

Cleantechregio (Stedendriehoek)

A2 Cleantechregio (Stedendriehoek) Ontwerpbegroting 2021

A3 Cleantechregio (Stedendriehoek) Zienswijzebrief bij ontwerpbegroting 2021

 

GGD NOG

B1 GGD NOG Jaarstukken 2019

B2 GGD NOG Ontwerpbegroting 2021

B3 GGD NOG Zienswijzebrief bij ontwerpbegroting 2021

 

VNOG

C1 VNOG Jaarstukken 2019 (voorlopig)

C2 VNOG Ontwerpbegroting 2021

C3 VNOG Zienswijzebrief bij ontwerpbegroting 2021

C4 VNOG Kaderbrief 2021-2024

 

Basismobiliteit Plus OV

D1 Plus OV Jaarstukken 2019

D2 Plus OV Ontwerpbegroting 2021

D3 Plus OV Zienswijzebrief bij ontwerpbegroting 2021

D4 Plus OV Kadernotitie 2021-2024

 

ODA

E1 ODA Jaarstukken 2019

E2 ODA Ontwerpbegroting 2021

E3 ODA Zienswijzebrief bij ontwerpbegroting 2021

 

Tribuut

F1 Tribuut Jaarstukken 2019

F2 Tribuut Ontwerpbegroting 2021

F3 Tribuut Zienswijzebrief bij ontwerpbegroting 2021

F4 Tribuut 1e begrotingswijziging 2020

 

 

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0042

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 14 mei 2020 met nummer 164608


1.   Naar aanleiding van de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente
     Zutphen deelneemt:

 1. In te stemmen met de ontwerpbegrotingen 2021 onder het plaatsen van enkele opmerkingen en deze als zienswijze te sturen aan:

                              i.     de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG)

                            ii.     de GGD Noord- en Oost Gelderland

                          iii.     Basismobiliteit PlusOV

conform bijgevoegde conceptbrieven.

 1. In te stemmen met de ontwerpbegrotingen 2021 zonder het plaatsen van opmerkingen en dit als zienswijze te sturen aan:

                              i.     de Cleantech Regio (Stedendriehoek)

                            ii.     GR Tribuut

                          iii.     Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

conform bijgevoegde conceptbrieven.

2.   Kennis te nemen van de jaarrekeningen 2019 van de onder 1 genoemde gemeenschappelijke regelingen.

3.   Ten aanzien van de VNOG:

 • kennis te nemen van de Kaderbrief 2021-2024

4.   Ten aanzien van Tribuut:

 • tevens in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2020 zonder opmerkingen en dit als zienswijze te versturen (zie brief ontwerpbegroting 2021)

5.   Ten aanzien van Basismobiliteit PlusOV:

 • kennis te nemen van de Kadernotitie 2021-2024

b e s l u i t :

 

 1. Naar aanleiding van de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Zutphen deelneemt:
  1. In te stemmen met de ontwerpbegrotingen 2021 onder het plaatsen van enkele opmerkingen en deze als zienswijze te sturen aan:

                    i.      de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG)

                    ii.      de GGD Noord- en Oost Gelderland

                   iii.      Basismobiliteit PlusOV

conform bijgevoegde conceptbrieven.

 1. In te stemmen met de ontwerpbegrotingen 2021 zonder het plaatsen van opmerkingen en dit als zienswijze te sturen aan:

                     i.      de Cleantech Regio (Stedendriehoek)

                    ii.      Tribuut

                   iii.      Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

conform bijgevoegde conceptbrieven.

 1. Kennis te nemen van de jaarrekeningen 2019 van de onder 1 genoemde gemeenschappelijke regelingen.
 2. Ten aanzien van de VNOG:
 • kennis te nemen van de Kaderbrief 2021-2024
 1. Ten aanzien van Tribuut:
 • tevens in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2020 zonder opmerkingen en dit als zienswijze te versturen (zie brief ontwerpbegroting 2021)
 1. Ten aanzien van Basismobiliteit PlusOV:
 • kennis te nemen van de Kadernotitie 2021-2024

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 25 mei 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 25-05-2020 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Schriks
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPM de Ridder
PvdA
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66P van der Hammen
VVDJ Lok
CDAH Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom. Ze vraagt de aanwezigen zich te houden aan de zienswijzen en geen inhoudelijke opmerkingen te maken.

Burgerbelang: Gemeenten moeten op hun strepen staan. Wat als wij gewoon eens een keer niet meebetalen aan een GR (gemeenschappelijke regeling)? Bijvoorbeeld de Cleantechregio. Wat is het ergste dat ons dan kan overkomen? Dit is een vraag aan het college en het forum.

VVD: Wij hebben diverse opmerkingen:

-          Over Tribuut: hoe kan het dat er een afkeurend oordeel ligt van de accountant? En waarom zijn er zoveel bezwaren ingediend die bovendien ook voor 40% gegrond zijn?

-          Over Plus OV: hoe staat het met de interne beheersing? Heeft het college een visie daarop?

PvdA: Ook wij hebben diverse opmerkingen:

-          Bij de Veiligheidsregio is € 4 miljoen minder uitgegeven. Geeft dat financiële ruimte?

-          Wat is de visie van het college op de toekomst van de GGD?

-          Graag een toelichting op de klachten over het PLUS OV.

-          Tribuut zien wij als goed voorbeeld van een efficiënte en goed functionerende GR.

Bewust ZW: Wat staat er nou eigenlijk in de zienswijzenbrieven? Het is alleen maar halleluja. Kan dat niet anders? Het kan kritischer.

VVD: Liever geen extra administratieve druk van de raad, dat lijkt me niet goed.

Bewust ZW: De wethouders moeten de mening van de raad meenemen in de praktijk.

D66: Onze opmerkingen:

-          Over de indexeringen bij de GGD: wij vinden die wat ambtelijk. Kan dat niet anders? En kan de zienswijze van het college wat zakelijker?

-          Over de VNOG: graag de € 1,2 miljoen terugvragen en naar onze reserves boeken.

-          Over PLUS OV: heeft het ons financieel wat opgeleverd?

-          Over Tribuut: er zijn veel bezwaren. Moeten we misschien aan de voorkant sturen?

CDA:

-          Wij hebben moeite met het niet-betalen aan een GR.

-          VNOG: ziet er goed. Niet elk onderwerp is echter evengoed uitgewerkt. Wij vinden ICT zorgwekkend.

-          We horen graag iets meer over de vacatures bij de GGD.

-          De aspiraties wat betreft het ziekteverzuim bij PLUS OV kunnen beter.

GroenLinks: Hoeveel bezwaren waren er in totaal ingediend bij Tribuut?

Kies Lokaal ZW: De rechtszaak die rond PLUS OV speelt kan nog negatief uitpakken.

College: Als eerste reageer ik op de vraag van de heer Siemes. Zutphen wil een positie innemen in de regio. Je moet daarin een betrouwbare partner zijn. Het is onbestaanbaar om niet te betalen. Veel van de samenwerking hebben we keihard nodig. Het VNOG-geld moet bij de VNOG blijven.

Dan de zienswijzen. Het is aan U.

Ambtelijke ondersteuning: Pas laat in het jaar is de visie ontstaan op de € 2,4 miljoen van de VNOG. Ook het tekort van 2018 is gedekt. Het is raadzaam het geld bij de VNOG te laten.

D66: Het is wel een afwegingskwestie. Zutphen zit financieel in zwaar weer. Is een aparte coronaboekhouding niet verstandig?

College: Bij crisis-organisaties is vaak geen coronaboekhouding.

College:

-          Wat betreft het afkeurend oordeel van de accountant over Tribuut: dat gaat over de rechtmatigheid van de aanbesteding. Tribuut heeft direct maatregelen genomen. Dat is dus eenmalig.

-          Over de vele bezwaren (ook Tribuut): de no-cure-no-pay-buro’s zijn een zeer groot probleem. Dat zijn echt cowboys. Het leidt tot veel hogere uitgaven bij de belastinginning. Het gaat daarbij om kleine bedragen die toegekend worden. De kosten bij Tribuut zijn echter hoog. Hier is al veel onderzoek naar gedaan. Er is geen makkelijke oplossing voor.

College: Het is niet bekend waarom er vertraging is rond de jaarcijfers van de Cleantechregio.

College:

-          Bij de GGD verandert er in de taken niet veel door corona. We komen nog te spreken over andere onderwerpen.

-          We indexeren omdat we willen bezuinigen. Goed dat deze discussie wordt gevoerd.

-          De manier van organisatie van PLUS OV is goed. Er zit een best forse indexering op de tarieven. De rechtszaak gaat over een contract van jaren terug. We compenseren kosten naar aanleiding van de VNG-richtlijn.

Burgerbelang: Ik distantieer mij van de opmerkingen van de burgemeester. We worden niet het lachertje van de regio. We laten juist over ons heen lopen. Waarom accepteren we alles zo vanzelfsprekend? Waarom betalen we ieder jaar meer aan de Cleantechregio? We verdienen niets terug.

GroenLinks: Wij zijn het eens met de burgemeester.

VVD: Wij willen geen wanbetaler worden.

Bewust ZW: Er moet toch iets gewijzigd kunnen worden in de zienswijzebrief? Vaak kan dat niet.

Voorzitter: Wat vindt de raad daarvan?

PvdA: Als de raad de visie akkoord vindt, ben ik ook akkoord.

GroenLinks: Volgende keer graag een concreet voorstel van Bewust ZW.

VVD: Wij zijn het eens met GroenLinks. Dien voortaan een schriftelijk verzoek in.

Stadspartij: Wij zijn het eens met de VVD. Geef in het forum je reactie.

CDA: De zienswijze geeft iets op hoofdlijnen aan. Heeft de heer Janssen een voorbeeld?

Bewust ZW: Dan gaan we toch de inhoud in. Dat is niet de bedoeling. Ik wil niet te lieve brieven.

De voorzitter constateert dat een meerderheid van het forum voor de zienswijzen is. Het forum wil beide onderwerpen graag als bespreekstukken terugzien in de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 8 juni 2020 Naar boven

Datum 08-06-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
B.M. Duizer

Verslag van de vergadering

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend