Pagina delen

Zienswijze gewijzigde concept begroting 2019 PlusOV, concept begroting 2020-2023 en jaarrekening 2018 PlusOV

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. De zienswijze vast te stellen over de gewijzigde conceptbegroting GR Basismobiliteit PlusOV 2019 en de conceptbegroting GR basismobiliteit PlusOV 2020-2023 conform bijgevoegde brief aan PlusOV.

2. Geen zienswijze vast te stellen over de verevening van de vervoerskosten van het routegebonden vervoer tussen de 9 deelnemende gemeenten 2018 en 1-1-2019 tot 1-08-2019.

3. Kennis te nemen van de jaarrekening GR basismobiliteit PlusOV 2018.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Wij hebben op 17 mei 2019 een concept meerjaren begroting GR basismobiliteit PlusOV 2020-2023 en de concept begrotingswijzing GR basismobiliteit 2019 ontvangen.
Ieder jaar moeten de dagelijkse besturen van alle gemeenschappelijke regelingen waarvan de gemeente Zutphen deel uitmaakt hun ontwerpbegrotingen voor het komende jaar aan uw raad toezenden. Dit moet acht weken voordat de begroting door de gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld.
De gemeente Zutphen neemt deel aan de GR basismobiliteit. PlusOV is de uitvoeringsorganisatie en is verantwoordelijk voor het vraagafhankelijk en routegebonden vervoer. Aan deze GR nemen tot 1 augustus 2019 de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem en Voorst deel.

Per 1 augustus 2019 treden naast Zutphen ook Apeldoorn en Deventer voor het routegebonden vervoer uit de GR basismobiliteit. Dit betreft het leerlingen-, jeugdwet- en Wmo-dagbestedingsvervoer. Hiervoor loopt nu een nieuwe aanbesteding. Zutphen blijft voor het vraagafhankelijk deel uit maken van de GR-basismobiliteit.

Nadat u de zienswijze d.d. 8 juli 2019 heeft vastgesteld, zal het bestuur van de GR basismobiliteit PlusOV op 11 juli 2019 de zienswijzen bespreken.

In de conceptbegroting GR basismobiliteit PlusOV2020-2023 en gewijzigde concept begroting GR basismobiliteit 2019 wordt een aantal voorstellen gedaan die van invloed zijn op de bijdragen van de afzonderlijke gemeenten en dus ook die van Zutphen.

Jaarrekening 2018
De totale vervoerskosten voor het route- én vraagafhankelijke vervoer van PlusOV voor de negen deelnemende gemeenten zijn in 2018 met ruim € 2.000.000 gestegen tot € 18.859.000 (excl btw).

Gemeente Zutphen
Voor de gemeente Zutphen bedroegen de totale kosten in 2018 € 2.366.344 (incl. btw). Dit heeft een tekort opgeleverd van € 649.000 ten opzichte van de begroting vervoer 2018. Dit tekort is verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening 2018.

Gewijzigde concept begroting GR basismobiliteit 2019 tot met juli 2019
De gewijzigde begroting 2019 laat overall een verhoging zien van bijna € 2.000.000(€ 1.934.049) ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2019. Dit wordt in grote mate bepaald door een incidentele ophoging van de personeelskosten voor de frontoffice en de planning met € 700.000, - en hogere uitgaven voor het vervoer.

Voor het hele jaar 2019 is de verwachting dat de vervoerskosten voor de gemeente Zutphen uit komen op € 2.670.604. Dit bedrag is tot stand gekomen door extrapolatie van de kosten voor de periode augustus- december 2019 op basis van de begrote kosten uit de eerste helft 2019 van PlusOV. Dit is inclusief de extra kosten die de gemeente Zutphen heeft gemaakt als gevolg van niet nagekomen afspraken door PlusOV (extra gereden taxiritten door andere vervoersbedrijven). Dit levert een tekort op van € 834.000,-. Dekking voor dit tekort is er niet. Het tekort is gemeld in de burap.

Meerjaren concept begroting GR basismobiliteit 2020-2023
Bij de samenstelling van meerjaren begroting is rekening gehouden met de uittreding van de gemeenten Apeldoorn, Deventer en Zutphen voor het routegebonden vervoer. Deze kosten zijn in de meerjarenbegroting 2020-2023 dan ook niet meer meegenomen. PlusOv geeft aan dat de uittreding zal leiden tot een meerjaren dekkingstekort van € 1.200.000 op de beheer- en regiekosten van het routegebonden vervoer na 2019, verdeeld over meerdere jaren.

Oorzaak van deze verhoging is een incidentele ophoging van de personeelskosten in 2019 van € 700.000 en een structurele ophoging van de personeelskosten van € 500.000 na 2019 als gevolg van een te hoge werkdruk bij de frontoffice en de planning. Deze werkdruk leidt tot een lagere kwaliteit van de dienstverlening dan wenselijk is. Tot 01-08-2019 vindt daarom incidenteel een ophoging plaats van 13fte naar 38,54 fte. Om deze na 1 augustus 2019 te verlagen naar 32,56 fte: -6 fte minder planners als gevolg van de uittreding van de 3 gemeenten. In dit bedrag zijn tevens de kosten opgenomen die gemoeid zijn met de uittreding van de drie gemeenten en is meerjarig een taakstelling opgenomen van € 300.000. De kosten hiervoor dienen voor een deel vanuit de schadelast (in verband met uittreding van de 3 gemeenten) betaald te worden. De overige zes gemeenten nemen ook een deel voor hun rekening. Het totale bedrag van €1.200.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve van PlusOV. Omdat over de grondslag, de hoogte en de verdeling van de schadelast nog geen afspraken zijn gemaakt, is het onduidelijk wat de hoogte van de kosten per gemeente zal zijn.

De vereveningssystematiek
Bij de start van PlusOV zijn afspraken gemaakt over de wijze van verdeling van de kosten van het routegebonden vervoer over de 9 deelnemende gemeenten.
In de afgelopen periode is nader onderzoek uitgevoerd naar de aanpassing van de verevening van het routegebonden vervoer. Doel is om bij een nieuwe vereveningssystematiek de kosten meer in relatie te brengen met de werkelijke kosten en de verschillen met kosten voor de gemeenten te reduceren. Centraal uitgangspunt is hierbij om ook de onbeladen kilometers van het routevervoer mee te nemen. Een nadere toelichting over de systematiek van de nieuwe verevening is in de bijlage opgenomen. Een besluit over toepassing van de nieuwe berekeningswijze is aangehouden in afwachting van de financiële resultaten over 2018. Nu de definitieve jaarrekening is opgesteld en de gewijzigde conceptbegroting 2019 beschikbaar is, is een berekening gemaakt van de financiële effecten van de nieuwe systematiek.
Voor Zutphen levert dit een incidenteel verwacht positief resultaat op van € 150.000,-.

Zienswijze
Uit de stukken blijkt dat er in 2019 hogere uitgaven worden geraamd door hogere personeels- en vervoerskosten. Meerjarig verwacht PlusOV een dekkingstekort op de regie- en beheerskosten van het routegebonden vervoer. De dekking van dit tekort is niet onderbouwd, omdat de deelnemende gemeenten over de verdeling van deze kosten nog een besluit moeten nemen. Vreemd is dat dit tekort al wel opgenomen is in de begroting. Dit levert een financieel risico op voor de gemeente Zutphen.

De verwachting is in het verleden gewekt dat PlusOV inmiddels in control is. Het wekt verbazing dat dit niet het geval is en de kosten wederom toenemen. Opnieuw dienen er investeringen te worden gedaan om het gewenste dienstverleningsniveau te halen. Dit is tegenstrijdig, omdat de gemeenten Apeldoorn, Deventer en Zutphen per 1 augustus 2019 niet meer het routegebonden vervoer door PlusOV laten uitvoeren.

Dit alles leidt tot een negatieve zienswijze over zowel de gewijzigde conceptbegroting PlusOV 2019 als de conceptbegroting PlusOV 2020-2023.

De gemeente Zutphen blijft het vraagafhankelijk vervoer van PlusOV afnemen. We blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen en zullen als de situatie daarom vraagt onze eigen afwegingen maken.

In bijgevoegde brief is een uitgebreide versie van de zienswijze opgenomen.

Beoogd effect

Uw raad informeren over de jaarrekening en de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit, waarvan PlusOV de uitvoering verzorgt, zodat u in de gelegenheid bent om uw zienswijze kenbaar te maken. Zo kunt u invloed uitoefenen op het stellen van financiële en inhoudelijke kaders.

Argumenten

1. Op deze wijze wordt voldaan aan een formele eis en kunt u invloed uitoefenen op de financiële en inhoudelijke kaders van de gemeenschappelijke regelingen.
In de Wet gemeenschappelijke regelingen (artikel 35) is vastgelegd dat de gemeenteraden in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijze naar voren te brengen over de ontwerp-begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen.

2. De vereveningssytematiek heeft betrekking op 2018 en de periode 2019 tot 01-08-2019 en is daarna niet meer van toepassing.
De vervoerskosten worden door de vervoerders aan PlusOV gefactureerd op basis van tijd en afstand per rit. In een rit kunnen reizigers zitten van verschillende gemeenten met verschillende reisafstanden. Om de vervoerskosten per gemeente en per reiziger te kunnen verdelen, moest er een verdeelsleutel worden vastgesteld. De deelnemende gemeenten vonden het rechtvaardig om een   verdeelsleutel te zoeken waarbij de vervoerskosten per gemeente worden verdeeld op basis van de reisafstand van de reiziger en een opslag voor eventuele extra diensten. Omdat de gemeente Zutphen per 01-08-2019 voor deze vervoersoort niet meer van PlusOV gebruik maakt, is deze systematiek na 1-08-2019 niet langer meer toepasbaar.

3. De jaarstukken zijn ter informatie bijgevoegd.
Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om de (voorlopige) jaarstukken toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Deze jaarstukken, die niet voor een zienswijze worden aangeboden, bieden achtergrondinformatie voor het beoordelen van de conceptbegrotingen en zijn daarom aan dit raadsvoorstel toegevoegd.

Kanttekeningen

De hoogte van de verevening kan nog bijgesteld worden.
De vereveningsbijdrage 2019 is gebaseerd op het aantal gerealiseerde reiseenheden januari – maart 2019. Over de periode april – juli 2019 zijn deze reiseenheden nog niet bekend. Maar op basis van de periode januari – maart 2019 worden in het aantal reiseenheden van april- juli geen grote veranderingen verwacht. Wel zal er een controle plaats vinden. Indien dit leidt tot veranderingen zal de vereveningsbijdrage nog een kleine wijziging ondergaan.

De investering in 2019 heeft al plaats gevonden.
In de gewijzigde begroting 2019 van PlusOV wordt voorgesteld € 700.000 te investeren in uitbreiding van 13 fte naar 38,54 fte voor de frontoffice en de planners. Dit aantal wordt na 01-08-2019 teruggebracht naar 32,56 fte. Deze investering is voor een groot deel al gedaan, zodat gemeenten geen keuze meer hebben en voor een voldongen feit zijn gesteld om met de gewijzigde begroting 2019 akkoord te gaan.

Risico’s

De begroting is (te) laat ingediend. Indien het bestuur van PlusOV geen overeenstemming bereikt over de meerjarenbegroting, dan kan de begroting mogelijk niet voor 15 juli 2019 worden aangeboden aan de Provincie. Dit kan mogelijk consequenties hebben voor PlusOV in die zin dat ze onder preventief toezicht wordt gesteld.

Nog onbekend is hoe de stelpost van €1.200.000 over de deelnemende gemeenten wordt verdeeld.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het bestuur van PlusOV zal na de raadsvergadering van 8 juli 2019 per brief worden geïnformeerd over de zienswijze zoals de raad die heeft vastgesteld.

Financiën

Samenvattend levert dit het volgende financiële plaatje op:

Vervoersoort

Financieel 2019

Leerlingenvervoer

€- 617.000

Wmo-dagbesteding

€- 107.000

Jeugdwetvervoer

€- 143.000

Regiotaxi

€-   60.000

Individueel leerlingenvervoer

€-   57.000

Vereveningsbijdrage

€  150.000

 

 

Totaal nadeel vervoer 2019

€ - 834.000

Het nadeel van € 834.000 op vervoer is in de burap gemeld.

Bijlagen

  1. Brief zienswijze PlusOV begroting 2020-2023;
  2. Conceptbegroting PlusOV 2020-2023;
  3. Jaarrekening PlusOV 2018;
  4. Begeleidende brief PlusOV bij gewijzigde begroting 2019 en meerjarenbegroting 2020-2023;
  5. Brief Verevening kosten routegebonden vervoer.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0062

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 12 juni 2019 met nummer 143239


de Wet gemeenschappelijke regeling (artikel 35 lid 2 en 3) en de Gemeentewet (artikel 190 lid 2 en 3) 

 


b e s l u i t :

  1. De zienswijze vast te stellen over de gewijzigde conceptbegroting GR Basismobiliteit PlusOV 2019 en de conceptbegroting GR basismobiliteit PlusOV 2020-2023 conform bijgevoegde brief aan PlusOV.
  2. Geen zienswijze vast te stellen over de verevening van de vervoerskosten van het routegebonden vervoer tussen de 9 deelnemende gemeenten 2018 en 1-1-2019 tot 1-08-2019.
  3. Kennis te nemen van de jaarrekening GR basismobiliteit PlusOV 2018.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 1 juli 2019 Naar boven

Toelichting griffie

De raad wordt voorgesteld de zienswijze vast te stellen over de gewijzigde conceptbegroting GR Basismobiliteit PlusOV 2019 en de conceptbegroting GR basismobiliteit PlusOV 2020-2023 conform bijgevoegde brief aan PlusOV, om geen zienswijze vast te stellen over de verevening van de vervoerskosten van het routegebonden vervoer tussen de 9 deelnemende gemeenten 2018 en 1-1-2019 tot 1-08-2019, en om kennis te nemen van de jaarrekening GR basismobiliteit PlusOV 2018.

Met dit raadsvoorstel wordt beoogd de raad informeren over de jaarrekening en de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit, waarvan PlusOV de uitvoering verzorgt, zodat de raad in de gelegenheid is om zijn  zienswijze kenbaar te maken. Zo kan de raad invloed uitoefenen op het stellen van financiële en inhoudelijke kaders.

Op grond van artikel 35 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam onderscheidenlijk het gemeenschappelijk orgaan hun zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren brengen.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 01-07-2019 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPG.J.N. Müller
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangA Menkveld
D66G.I. Timmer
VVDJ Lok
CDAH Haringsma
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij deze Forumvergadering over de zienswijze gewijzigde concept begroting 2019 Plus OV,  concept begroting 2020-2023 en jaarrekening 2018 PlusOV.  De bedoeling is om in een gesprek tot een afgewogen oordeel te komen. Wil de wethouder het voorstel toelichten?

College: Er worden vier onderwerpen besproken: de jaarrekening 2018 van PlusOV, de gewijzigde begroting 2019 van PlusOV, de conceptbegroting 2020 van PlusOV, en de vereveningsproblematiek.

BewustZW: De brief met de conceptzienswijzen is een niet verhelderende brief, er staat 'we' en 'wij' in. Dat is spreektaal. Wat staat er in? Raakt dat puntsgewijs het doel wat we willen bereiken? De brief moet zakelijker.

PVDA: 'We' en 'wij' doelt op het college.

BewustZW: Zienswijzen worden namens de raad ingediend.

SP: De schrijfstijl is ondergeschikt aan het probleem. Er moet meer geld naar PlusOV dan vooraf bekend was. Wij willen uit PusOv treden.

BewustZW: Deze brief is onderdeel van het juridisch proces waar we al in zitten. Daarom moet het duidelijker.

CDA: Wat betekent dit voor het college? Wij delen het standpunt van de SP dat het er zorgelijk uitziet. Wat is vraagafhankelijk vervoer?

D66: De brief over de begrotingsoverschrijding mag strenger.

College: PlusOV is nog niet in control. De verwachting was er wel, maar het is niet gelukt. Stap voor stap komt het vervoer wel op orde maar we zijn er nog niet. Het vraagafhankelijke vervoer gaat wel goed bij PlusOV. Daarom hebben we er wel belang bij dat de organisatie op orde komt. We willen wel een zienswijze indienen want de bijdrage is slecht onderbouwd.

CDA: Het college wordt voor voldongen feiten gesteld, hoe dit in de toekomst te voorkomen.

VVD: Hoe kijkt het college naar de beheersing van de kosten? Een aantal steden zijn er volledig uitgestapt, wij deels. Hoe houdbaar is PlusOV op termijn?

College: Het college heeft de opdracht het vervoer goed te regelen. Vanuit de deelnemende gemeenten zijn de voordelen omgeslagen in nadelen. Zo zijn wij voor voldongen feiten komen te staan. Vanaf augustus 2019 wordt de taak van PlusOV kleiner en dus overzichtelijker, waardoor de kans groter is om in control te komen. Wij zijn voorzichtig positief over de toekomst van PlusOV. Aangegeven wordt dat de zienswijzen nog niet heel stevig zijn verwoord. Dat de woorden voorzichtig zijn gekozen. Vind het zelf pittig, deze zienswijzen.

ChristenUnie: Wij sluiten ons aan bij wat D66 heeft gezegd. De zienswijzen mogen scherper.  Ook sluiten wij ons aan bij wat BewustZW heeft aangegeven. Bij een juridische procedure wordt deze brief onderdeel van het dossier. Je moet een jurist naar deze brief laten kijken.

D66: Hier kunnen wij ons bij aansluiten. Toch moet de brief veel strenger. Waarom zo'n forse begroting als er drie gemeenten uit stappen? Dit vraagt juist om een afgeslankte versie van de begroting.

CDA: Aanvullend hierop, de wethouder van de gemeente Apeldoorn is veel kritischer. Het is zorgelijk dat het al zo lang niet goed gaat.

SP: Waarom is het niet scherper geformuleerd?

College: We zijn gewend om bij zienswijzen te onderbouwen wat wel en wat niet deugt.

D66: Je moet zeggen dat we het er niet mee eens zijn, dat we een andere begroting willen zien.

College: We nemen alle overwegingen mee, voor de raadsvergadering van 8 juli 2019 komen we met een aangepast voorstel met zienswijzen.

D66: Kunnen liquidatiemiddelen worden gecompenseerd?

College: Daarover wordt onderhandeld, de informatie wordt zo spoedig mogelijk terug gekoppeld.

BewustZW: Uit de brief blijkt van contacten met de wethouders van Apeldoorn en Deventer. Is er ook contact met de wethouders van de andere gemeenten?

D66: Wij willen als suggestie meegeven dat de kosten überhaupt niet aan de drie uittredende gemeenten mogen komen.

Voorzitter: Is dit punt voldoende besproken?

Forum: Ja.

Voorzitter: Dan gaan we nu verder praten over de conceptbegroting.

ChristenUnie: Wat merken de cliënten van de begroting 2020?

College: Vanaf augustus 2019 is de definitieve gunning. TCR en Noot gaan dit doen, dit valt buiten de begroting van PlusOV.

VVD: Dat externe inhuur niet meer nodig is lijkt niet reëel.

College: Van externe inhuur is de afgelopen jaren veel gebruik gemaakt, met name op het gebied van expertise. Komend jaar is er ook nog veel capaciteit maar niet op expertise. Personeel zit op uitvoer en op het callcenter.

VVD: De stijging zit in meer fte.

College: Dat klopt.

GroenLinks: Waarom zitten er nu meer mensen in het callcenter?

College: Dat verrast ons ook, wij noemen de slechte onderbouwing hiervan ook in onze zienswijzenbrief.

GroenLinks: Dan alleen nog tot de zomervakantie?

College: Voor de blijvers is ook na de zomervakantie nog drukte, daarna gaat het beter. Er zijn investeringen nodig en ook een kwaliteitsimpuls.

D66: De kwaliteitsimpuls en investeringen vinden wij verrassend: we worden kleiner en de kosten worden hoger. De begroting moet je terugsturen.

BewustZW: Dat steunen wij.

PVDA: Dat steunen wij ook. Heeft PlusOV nog bestaansrecht. De nieuwe organisatie moet een bespreekpunt zijn.

College: De raad heeft er voor gekozen om door te gaan met vraagafhankelijk vervoer. Als we nu helemaal stoppen, dan zijn de gedane investeringen voor niks geweest.

D66: Nu keihard aangeven dat er geen geld meer komt, eerst moeten de zaken op orde komen.

BewustZW: Nadeel van een gemeenschappelijke regeling is dat de meerderheid beslist.

D66: Ook met verschillende opvattingen kun je harde grenzen stellen.

Burgerbelang: Vraagafhankelijk vervoer loopt aardig goed. Schoolvervoer loopt slecht, daar stappen we uit. Meer geld voor schoolvervoer is vreemd, want daar stappen we uit. Dat is voor andere gemeenten.

College: Dit maakt de begroting ingewikkeld. Er nemen nog 6 kleine gemeenten aan deel, het is belangrijk dat de organisatie op orde komt. Voor de toekomst moeten we goede afspraken maken. Manco is dat je er met andere deelnemende gemeenten moet uitkomen. Waarvoor PlusOV is opgericht komt er niet goed uit.

ChristenUnie: Wat is de houdbaarheid van deze gemeenschappelijke regeling als de producten die worden afgenomen zo verschillend zijn. Wat is het gemeenschappelijke belang?

D66: Dat is wat we gezamenlijk afnemen. De begroting moet gescheiden zijn, alleen betalen wat je afneemt.

College: Het is wel mogelijk om ondanks de verschillende belangen één organisatie te zijn, mits er goede afspraken worden gemaakt. Het wordt lastig. De organisatie wordt kleiner.

CDA: Er is opmerkelijk veel geïnvesteerd: wat is het moment om er uit te stappen? Hoe complex is het eigenlijk? Als de gemeenschappelijke regeling niet lukt, dan stoppen en misschien een plan B om te voorkomen dat een kwetsbare groep wordt getroffen.

VVD:We moeten afspreken wie wat betaald. Zijn er reacties van andere gemeenten?

College: Ook in deze conceptbegroting staat waar we het niet mee eens zijn. In de zienswijzen staat wat we wel en wat we niet afnemen.

PVDA: De politieke achterban klaagt dat de organisatie niet werkt. Wij zitten hier om goed vervoer te krijgen.

D66: Kwaliteit wordt niet bereikt door te schuiven met geld.

SP: Hier sluiten wij ons bij aan. Een paar jaar geleden ging een meerderheid in de raad akkoord met PlusOV, net zoals de raad akkoord is gegaan met meer gemeenschappelijke regelingen. Veel blijken een schijnbegroting te hebben. Het belang van de kinderen staat voorop.

CDA: Wij missen de onderbouwing van meer fte.

BewustZW: Als raad willen we niet teveel in detail treden. Wij moeten de hoofdlijnen strak neerzetten.

VVD: Wij gaan niet over fte, wel over geld, daarmee hebben we indirect invloed.

D66: Wij zijn niet per definitie tegen gemeenschappelijke regelingen. Een veel grotere vraag is dat er meer taken naar de gemeente toekomen waar we de capaciteit niet voor hebben.

BewustZW: Schaalvergroting leidt niet altijd tot een verbetering van de kwaliteit.

Voorzitter: Dan zijn we nu bij de jaarrekening belandt.

BewustZW: Daar kunnen we het in de raad ook over hebben.

Voorzitter: Dan gaan we naar de vereveningsproblematiek.

BewustZW: Ook dit onderwerp nemen we mee terug naar de fractie en daar komen we in de raad op terug.

PVDA: De jaarrekening gaan we ook in de fractie bespreken. Voor wat betreft de vereveningsproblematiek, je weet dat er een rekening gaat komen.

BewustZW: We moeten helder krijgen wat goed gaat en wat beter kan. Wat betekent dat en hoe onderbouw je dat?

College: Dat hebben negen portefeuillehouders besloten. Dat werkt met terugwerkende kracht.

BewustZW: In een brief moet duidelijk worden gemaakt dat dit geen gelopen race is. We moeten de eigen rechten en plichten gewaarborgd zien.

College: Daar kijken we naar.

ChristenUnie: In het najaar moeten we vrijblijvend om tafel gaan zitten om te kijken hoe we omgaan met gemeenschappelijke regelingen, over voorwaarden wanneer we wel en wanneer we niet deelnemen.

D66: Ook de nota verbonden partijen moet tegen het licht worden gehouden. Vanuit de gezamenlijke griffie moeten we één of twee keer per jaar bekijken hoe we de bevoegdheden kunnen aanwenden.

CDA: Wanneer wist het college van deze informatie?

College: Een belangrijk moment was de conceptjaarrekening 2019 en het traject met de gewijzigde begroting.

D66: Komt de informatie via de maraps?

College: Dat gebeurt. Daarnaast komt de directeur iedere vergadering met een informerend memo.

D66: Wanneer komt de aangepaste brief?

College: Deze komt niet via de officiële route. Deze komt voor het weekend via de Griffie.

Voorzitter: Dit onderwerp is voldoende besproken. Verder debat volgt in de raad.

 

 

 

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 8 juli 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 08-07-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Er werden 23 stemmen voor en 1 stem tegen uitgebracht.
Geen amendementen ingediend