Pagina delen

Zienswijze Begrotingswijziging Begroting Het Plein 2017

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De zienswijze Begrotingswijziging Het Plein 2017 vast te stellen en te verzenden aan het Dagelijks Bestuur van Het Plein.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De begroting en begrotingswijzigingen van een gemeenschappelijke regeling worden vastgesteld door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Daaraan gaat een wettelijk vastgelegd traject vooraf: de raden moeten in de gelegenheid gesteld worden om hun zienswijze naar voren te brengen.

Het Plein heeft op grond van diverse ontwikkelingen de Begroting 2017 moeten aanpassen. Zie daarvoor de bijlage met de Begrotingswijziging 2017.

De begrotingswijziging 2017 is beoordeeld en het advies is een zienswijze in te laten dienen.

Beoogd effect

Het geven van een zienswijze op de begrotingswijziging van Het Plein en daarmee een correcte uitvoering van de taken van GR Het Plein bewerkstelligen.

Argumenten

1.1 Er is een formeel vereiste om de begrotingswijziging voor te leggen aan de gemeenteraad.

Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regeling stuurt een GR de begrotingswijziging toe aan de deelnemende gemeenten zodat de gemeenteraden hun zienswijze hierover kenbaar kunnen maken aan de GR.

1.2 De begrotingswijziging geeft aanleiding om inhoudelijk te reageren.

Er is sprake van een aanzienlijke wijziging van de oorspronkelijke begroting. De afwijking van die primitieve begroting van Het Plein (vastgesteld door Het Plein op 06 juli 2016) bedraagt volgens de Begrotingswijziging van Het Plein in totaal € 6.206.585 (aandeel Zutphen € 4.598.397).

De begrotingswijziging (op grond van de tweede bestuursrapportage (burap) van Het Plein en de hoogte van het aandeel Zutphen geeft echter een vertekend beeld als het gaat om (de gevolgen voor) de gemeentelijke begroting van Zutphen. Deze begrotingswijziging en tweede burap van Het Plein verhoogt de bijdrage van de gemeente Zutphen naar € 49.181.474. In onze begroting is € 46.567.800 opgenomen. Dit betekent een extra bijdrage van € 2.613.674 voor de gemeente Zutphen. Deze afwijking tussen het tekort binnen de begroting van Het Plein ten opzichte van het tekort binnen de gemeentelijke begroting valt te verklaren door besluiten die tussen het vaststellen van de primitieve begroting in 2016 en nu zijn genomen. Denk bijvoorbeeld aan de bijdrage van Zutphen in de verbetermaatregelen Plein op Orde en het besluit over extra middelen voor het armoedebeleid. Die bedragen waren nog niet opgenomen in de primitieve begroting van Het Plein.

De begrotingswijziging van Het Plein is verwerkt in de tweede bestuursrapportage 2017 van het college (deze bestuursrapportage is op 6 november jl. in het forum behandeld). In deze (gemeentelijke) burap worden de volgende voor deze zienswijze relevante financiële afwijkingen al genoemd:

Onderwerp

Toelichting

Bedrag (€)

 

Participatiewet, Bbz , minimabeleid en schulddienstverlening

Per saldo kost de uitvoering meer dan begroot. Met name op het vlak van participatie en minimabeleid is sprake van meerkosten.

2.153.000

N

Reïntegratie

Op de kosten van re-integratie is over dit jaar een voordeel te verwachten.

108.000

V

WMO, backoffice jeugdzorg

Met name op het vlak van de WMO is een overschot te verwachten ten opzichte van de begroting 2017. Ten opzichte van de werkelijke uitgaven 2016 verwachten we een stijging van 10% van de kosten.

651.000

V

Bedrijfsvoeringskosten Het Plein

De bedrijfsvoeringskosten van Het Plein vallen over 2017 hoger uit dan begroot. Zutphen betaalt daar een vastgesteld deel van. Verder draagt Zutphen bij aan een tijdelijke uitbreiding van de formatie voor het primair proces.

1.516.000

 

 

167.000

N

 

 

N

Beschikbaar budget voor opvangen tekorten

Onder meer vanuit de vangnetregeling heeft Zutphen middelen beschikbaar om bovenstaande tekorten te dekken.

463.000

V

 

Per saldo verwachten we op bovenstaande posten voor onze gemeentelijke begroting een tekort van € 2.614.000. Er zijn aan de inkomstenkant ook meevallers, doordat bijdragen in de algemene uitkering vanuit het Rijk voor het sociaal domein hoger zijn dan begroot (€ 790.000) Deze meevallers worden via de begrotingswijziging aan de reserve sociaal domein toegevoegd. Tekorten worden ook aan deze reserve onttrokken.

790.000

V

Bron: Tweede bestuursrapportage 2017; N= nadeel; V= voordeel

In de gemeentelijke burap wordt het volgende opgemerkt over de bovenstaande afwijkingen over Het Plein en over Participatie en WMO:

“Uit de tweede bestuursrapportage van Het Plein aan ons komt naar voren dat de organisatie om aandacht vraagt. Er wordt nog volop gewerkt aan het verbeterplan ‘Plein op orde’. Ook is het erg belangrijk dat we als gemeenten zo helder mogelijk zijn in wat we, als opdrachtgever, van Het Plein verwachten. Dat helpt Het Plein ook om goed en gericht te kunnen werken. Ten slotte is het belangrijk dat we als mede-eigenaar van Het Plein ons bewust zijn van de gevolgen die besluitvorming rond bijvoorbeeld het werkbedrijf, zal hebben op Het Plein en daar zorgvuldig mee omgaan. “

“Er is in 2017 sprake van een toename van het aantal bijstandsuitkeringen van 2,2% (landelijk 2%). In de begroting was uitgegaan van een daling, waardoor dit een financieel nadeel tot gevolg heeft. Een belangrijke oorzaak is de extra instroom van statushouders. Ook is er sprake van een toename van het aantal aanvragen WMO en van hogere tarieven. De verschuiving van WMO PGB’s naar Zorg in Natura zet door. Per saldo verwachten we op de WMO een financieel overschot. “

Hoewel de begrotingswijziging grotendeels te verklaren is, is er wel reden tot zorg, die middels de zienswijze kan worden geuit.

1.3 Met de zienswijze kunnen tevens de zorgen voor 2018 worden geuit.

Het tekort dat zich voordoet in 2017 kan zich ook voordoen in 2018. In de zienswijze brief wordt het bestuur van Het Plein gevraagd naar mogelijke beleidsinterventies en om scenario’s (bedrijfsvoering) uit te werken om het tekort terug te dringen. Daarbij wordt expliciet gevraagd aandacht te geven aan waar beïnvloeding mogelijk is, waar tekorten terug te dringen zijn en wat de consequenties daarvan zijn voor onze inwoners.

Financieel is er al voor 2018 en 2019 rekening gehouden met een kostenstijging, zie daarvoor onder het kopje Financiën.

Risico’s

Zie onder het kopje Financiën.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De zienswijze wordt toegezonden aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Daarna zal het dagelijks bestuur zich buigen over de zienswijze om vervolgens een eventueel bijgestelde begrotingswijziging ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur.

De planning is als volgt: vaststelling van de begroting door AB Het Plein op 14 december 2017.

Financiën

De financiële afwijkingen die hierboven in de tabel zijn opgesomd worden via een begrotingswijziging in de gemeentelijke begroting verwerkt. Daarvoor wordt het proces doorlopen dat wordt geschetst in de Tweede bestuursrapportage 2017 van de gemeente Zutphen.

Het Plein heeft dit voorjaar al de begroting 2018 opgesteld. Deze begroting is opgenomen in de gemeentelijke begroting 2018. De nieuwe ontwikkelingen nopen echter tot een aanpassing van de begroting 2018 van Het Plein. Op voorhand heeft gemeente Zutphen, in de begrotingen 2018 en 2019, € 2 miljoen extra per jaar gereserveerd om deze gevolgen op te kunnen vangen.

Bijlagen

-          Begrotingswijziging Het Plein 2017

-          Zienswijzebrief Begrotingswijziging Het Plein 2017

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0156

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 15 november 2017 met nummer 112653b e s l u i t :

De zienswijze Begrotingswijziging Het Plein 2017 vast te stellen en te verzenden aan het Dagelijks Bestuur van Het Plein.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 20 november 2017 Naar boven

Toelichting griffie

Naar aanleiding van een aantal ontwikkelingen heeft Het Plein de Begroting 2017 moeten aanpassen. Zie daarvoor de bijlage met de Begrotingswijziging 2017. De begroting en begrotingswijzigingen van een gemeenschappelijke regeling (GR) worden vastgesteld door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling; de raden van de aan de GR deelnemende gemeenten dienen in de gelegenheid te worden gesteld om (desgewenst) hun zienswijze kenbaar te maken aan de GR.

Het college stelt de raad voor om gebruik te maken van zijn bevoegdheid om een zienswijze in te dienen en vraagt de raad in te stemmen met de voorliggende zienswijze.

NB: Dit onderwerp staat geagendeerd in een 'sociaal blok' waarin ook de onderwerpen 'Bestuurlijk arrangement Het Plein', 'Aanvraag aanvullende uitkering vangnetregeling 2017' en 'Voornemen tot opheffen GR Het Plein' staan geagendeerd.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 20-11-2017 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.V.C. Boldewijn
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPH.M.H. Giesen
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem en M.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink en M.T.E. Westerik
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk en B. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA.IJ. Pepers

Verslag van de vergadering

De voorzitter licht toe, dat het Plein haar begroting naar aanleiding van een aantal ontwikkelingen heeft moeten aanpassen. De deelnemende gemeenten in de GR worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijzen wat betreft voorliggende begrotingswijziging kenbaar te maken aan de GR.

College stelt voor om de zienswijze begrotingswijziging 2017 het Plein vast te stellen en toe te zenden aan het dagelijks bestuur van het Plein.

 De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn vanuit de raad en dat het voorstel rijp is voor besluitvorming in de raad

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 4 december 2017 (21:00 - 23:00) Naar boven

Datum 04-12-2017 Tijd 21:00 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend